Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội

1/ Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong việc đào tạo lớp người lao động mới, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước :

 Đất nước ta đang trên đà phát triển từ một nền kinh tế lạc hậu tiến đến một nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa. để đáp ứng được yêu cầu đó đòi hỏi phải có một đội ngũ trí thức đủ trình độ, để tiếp cận với các loại máy móc trang thiết bị hiện đại. Muốn giải quyết được vấn đề này, cần phải phối hợp chặt chẻ với các nguồn nhân lực trong toàn xã hội, trong đó GD – ĐT giữ vai trò then chốt.

 

doc29 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøm thoaïi Thöïc haønh - Neâu caùc soá ñaõ hoïc - Ñoïc Töø 1 ñeán 3, töø 3 ñeán 1 - Vieát caùc soá 1, 2, 3. - Cho ví duï caùc soá ñaõ hoïc Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu soá 4, 5 Muïc tieâu: hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4, 5 Söû duïng phöông phaùp Phöông phaùp tröïc quan + ñaøm thoaïi Hình thöùc toå chöùc : Lôùp caù nhaân Ñoà duøng daïy hoïc : boä ñoà duøng hoïc toaùn Giôùi thieäu soá 4 - Chuùng ta ñaõ hoïc ñeán soá maáy ? - Yeâu caàu HS ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng ôû doøng ñaàu tieân trang 14 SGK - Giaùo vieân treo tranh cho hoïc sinh ñeám soá ñoà vaät coù soá 4, 5 - Treo tranh 4 baïn HS hoûi + Em naøo bieát hình veõ treân coù bao nhieâu baïn HS ? Nhaän xeùt khen ngôïi - Töông töï GV treo laàn löôït töøng böùc tranh 4 chieác keøn, 4 chaám troøn - Yeâu caàu HS laáy 4 que tính, 4 chaám troøn, 4 hình tam giaùc trong boä ñoà duøng hoïc toaùn. - Caàm 4 que tính yeâu caàu hoïc sinh laøm theo hoûi + Em coù maáy que tính treân tay - Töông töï vôùi 4 hình tam giaùc, 4 chaám troøn Keát luaän : 4 baïn hoïc sinh, 4 que tính, 4 chaám troøn, 4 hình tam giaùc ñeàu coù soá löôïng laø 4 ta duøng soá 4 ñeå chæ soá löôïng cuûa caùc nhoùm ñoà vaät maø chuùng ta vöøa ñeám. - Soá 4 ñöôïc bieãu dieán baèng chöõ soá 4 in GV ñính hình chöõ soá 4 in vaø chöõ soá 4 vieát leân baûng. Giôùi thieäu soá 5 ( quy trình töông töï nhö soá 4 ) Hoaït ñoäng 2: Ñoïc, vieát soá 4, 5 Muïc tieâu : Bieát ñoïc bieát vieát ñöôïc soá 4 , 5 Söû duïng phöông phaùp Thöïc haønh + tröïc quan + giaûn giaûi Hình thöùc toå chöùc : Lôùp + caù nhaân Ñoà duøng daïy hoïc : Soá 4, 5 vieát maãu - Giaùo vieân giôùi thieäu soá vieát vaø vieát maãu: soá 4 goàm nhöõng neùt naøo? ( Ñaây laø caâu hoûi hôi khoù) GV coù theå gôïi yù nhö sau : + Neùt thöù nhaát laø neùt xieân + neùt thöù hai laø neùt ngang + neùt thöù ba laø neùt soå - Soá 5 goàm nhöõng neùt naøo ? ( töông töï nhö soá 4 ) - Giaùo vieân treân baûng lôùp keát hôïp höôùng daãn vieát - Vieát xuoâi töø 1 ñeán 5 - Vieát ngöôïc laøi töø 5 ñeán 1 Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi taäp Söû duïng phöông phaùp Thöïc haønh luyeän taäp Hình thöùc toå chöùc : Lôùp + caù nhaân - Baøi 1: Thöïc haønh vieát soá - Baøi 2, 3: soá ? - Giaùo vieân ñoïc ñeà baøi - Giaùo vieân treo tranh cho 1 hoïc sinh laøm ôû baûng lôùp - Baøi 4 : Noái - Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi - Nhaän xeùt söûa chöõa + khen ngôïi - Goïi neâu caù nhaân - Ñoïc caù nhaân 3 hoïc sinh - Vieát treân baûng con + baûng lôùp ( caù nhaân thöïc hieän ) - Lôùp coù hai cöûa soå - Lôùp coù 1 coâ giaùo Lôùp coù 3 boùng ñeøn - Soá 3 - Thöïc haønh ñieàn - Thöïc haønh ñeám maãu vaät SGK - 4 baïn hoïc sinh - 2 HS nhaéc laïi - 4 que tính - Quan saùt Phöông phaùp : Thöïc haønh , tröc quan, giaûn giaûi - Traû lôøi Hoïc sinh vieát treân khoâng, treân baûng con. - Thöïc haønh vieátvaøo SGK - Hoïc sinh ñeám , ñieàn vaøo oâ troáng - Hoïc sinh noái soá vaät vôùi chaám troøn, vôùi soá 4 – Cuûng coá :( 5 phuùt ) - Troø chôi: ñöa vaät töông öùng vôùi soá. Coâ ñoïc soá löôïng ñoà vaät em troïn vaø ñöa soá vaät. - Caùch chôi : chia laøm 2 nhoùm , moãi cöû 1 em. Moãi laàn chôi GV neâu soá löôïng, Hs ñöa hình con vaät ñuùng theo soá löôïng Ví duï : giaùo vieân neâu 5 con vòt moãi em phaûi ñöa ñuùng 5 hình con vòt caét baèng bìa em naøo ñöa nhanh ñuùng seõ thaéng ( GV chuaån bò caùc hình ñöôïc caét baèng bìa : 10 con vòt, 6 con gaø, 8 que tính, 4 con deâ ) 5 – Daën doø : ( 1 phuùt ) - Ñoïc thuoäc vò trí soá tö 1 ñeán 5 - Chuaån bò luyeän taäp - Nhaän xeùt tieát hoïc THIEÁT KEÁ BAØI GIAÛNG TOAÙN LÔÙP 1 Baøi daïy : BEÙ HÔN. DAÁU BEÙ ( trang 17,18 SGK toaùn 1) Tieát : …………. Lôùp : ………. Ngöôøi soaïn : Phaïm Thò Luïa Ngaøy soaïn : ……….. Ngaøy daïy : …………. ( baøi soaïn daønh cho hoïc sinh vuøng thuaän lôïi ) Muïc tieâu: Kieán thöùc: Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø “beù hôn , daáu <” khi so saùnh caùc soá Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng thöïc haønh so saùnh caùc soá töø 1 ñeán 5 theo quan heä beù hôn Thaùi ñoä: Hoïc sinh tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng , yeâu thích toaùn hoïc Chuaån bò: Giaùo vieân: Tranh veõ saùch giaùo khoa / 17 Maãu vaät hình böôùm , caù … Caùc soá 1 , 2 , 3 , 4 , 5 vaø daáu < Hoïc sinh : Saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 5’ 12’ 13’ OÅn ñònh : Baøi cuõ : Luyeän taäp Cho hoïc sinh ñeám theo thöù töï töø 1 ñeán 5 vaø ngöôïc laïi töø 5 ñeán 1 Giaùo vieân treo tranh coù nhoùm ñoà vaät töø 1 ñeán 5 Cho caùc soá 2 , 5 , 4 , 1 , 3 . cho Hoïc sinh xeáp theo thöù töï töø lôùn ñeán beù Nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu : Chuùng ta seõ hoïc beù hôn , daáu < Hoaït ñoäng 1: Nhaän bieát quan heä beù hôn Muïc tieâu: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc quan heä beù hôn Phöông phaùp : Tröïc quan, ñaøm thoaïi Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân ÑDDH : Maãu vaät oâtoâ, chim, ca - Giaùo vieân treo tranh trong saùch giaùo khoa trang 17 - Beân traùi coù maáy oâ toâ - Beân phaûi coù maáy oâ toâ - 1 oâ toâ so vôùi 2 oâ toâ thì nhö theá naøo ? - Goïi nhieàu hoïc sinh nhaéc laïi Töông töï vôùi con chim, hình ca … à Ta noùi 1 beù hôn 2 , ta vieát 1< 2 Töông töï cho : 2<3 , 3<4 , 4<5 … à Löu yù : khi vieát daáu beù thì ñaàu nhoïn quay veà soá beù hôn Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Muïc tieâu : So saùnh ñöôïc caùc soá trong phaïm vi 5 Phöông phaùp : Luyeän taäp, thöïc haønh Hình thöùc hoïc : Caù nhaân ÑDDH : Saùch giaùo khoa - Baøi 1 : cho hoïc sinh vieát daáu < - Nhaän xeùt khen ngôïi - Baøi 2 : vieát theo maãu + OÂ beân tria (tranh 2 ) coù maáy chieác oâ ( duø ) + OÂ beân phaûi coù maùy chieác oâ + Nhö vaäy 2 chieác oâ so vôùi 4 chieác oâ nhö theá naøo ? - Nhaän xeùt khen ngôùi Töông töï cho tranh coøn laïi - Baøi 3 : vieát daáu < vaøo oâ troáng + höôùng daãn töông töï nhö baøi 2 - Baøi 4 : thöïc hieän treân baûng con keát hôïp söûa vaøo 1 ¨ 2 2 ¨ 3 3 ¨ 4 4 ¨ 5 2 ¨ 4 3 ¨ 5 - Nhaän xeùt söûa chöõa Haùt - Ñeám - Neâu soá - Xeáp soá ôû baûng con - Hoïc sinh nhaéc laïi töïa baøi - Quan saùt - 1 oâ toâ - 2 oâ toâ - 1 oâtoâ ít hôn 2 oâtoâ - Ñoïc : 1 beù hôn 2 - Ñoïc 2 beù hôn 3, 3 beù hôn 4, 1 beù hôn 5 - Vieát - Thöïc haønh laøm baøi taäp + 2 chieác oâ + 4 chieác oâ + 2 < 4 - 1 beù hôn 2 vieát daáu beù - Thöïc haønh baûng lôùp - Chöõa vaøo SGK 4 – Cuûng coá : ( 5 phuùt ) - Thöïc haønh baøi taäp 5 - Noái soá oâ vuoâng vaøo 1 hay nhieàu soá thích hôïp vì 1 beù hôn 2, 3, 4, 5 - Nhaän xeùt 5 – Daën doø : ( 1 phuùt ) - Xem laïi baøi ñaõ hoïc - Chuaån bò baøi : lôùn hôn, daáu > PHAÀN THÖÙ TÖ KEÁT LUAÄN I – Nöõng baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho baûn thaân vaø ñoàng nghieäp sau quaù trình thöïc nghieäm ñeà taøi. Qua quaù trình tìm hieåu vaø nghieân cöùu “ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc veà so saùnh soá vaø soá töï nhieân lôùp 1”, caùc phöông phaùp tích cöïc ñeå daïy noäi dung naõy “laáy hoïc sinh laøm trung taâm” keát hôïp vôùi quaù trình thöïc nghieâm. Ñieàu naøy raát coù ích cho baûn thaân, trong vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng daïy hoïc trong caùc giôø daïy toaùn ôû tröôøng toâi ñang coâng taùc. Baûn thaân ñaõ thu ñöôïc keát quaû sau ñaây ñeå laøm baøi hoïc ruùt ra cho baûn thaân vaø ñoàng nghieäp. - Tìm hieåu caùc daïng toaùn veà so saùnh caùc soá, hình thaønh caùc soá töï nhieân ôû lôùp 1 vaø caùc phöông phaùp daïy cuûa töøng daïng . - Tìm hieåu vaø naém moät soá vaán ñeà cô baûn trong vieäc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc, caùc hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân toaùn ôû lôùp 1. - Tìm hieåu veà thöïc traïng vieäc daïy hoïc ôû cô sôû cho neân : + Muoán daïy toát caùc moân hoïc noùi chung moân toaùn noùi rieâng, tröôùc heát phaûi naém vöõng muïc tieâu cuûa töøng daïng baøi, phaûi naém ñöôïc ñoái töôïng vaø phaân loaïi ñoái töôïng hoïc sinh, chính ñieàu ñoù laø cô sôû cho vieäc löïa choïn veà hình thöùc daïy hoc, phöông phaùp daïy hoïc phuø hôïp cho töøng ñoái töôïng hoïc sinh, nhaèm giuùp cho nhöõng hoïc sinh yeáu keùm naâng leân trung bình vaø phaùt huy trí tueä cuûa nhöõng hoïc sinh khaù gioûi. + Neáu giaùo vieân khoâng naém vöõng ñöôïc keá hoaïch baøi giaûng khi leân lôùp seõ luùng tuùng, noäi dung daïy hoïc rôøi raïc, khoâng coù saùng taïo ôû töøng tieát hoïc, seõ klhoâng phaùt huy ñöôïc tính tích cöïc cuûa thaày vaø troø. Chính vì vaäy trong quaù trình daïy hoïc ñeå ñaûm baûo muïc tieâu giaùo duïc hieän ñaïi, ngöôøi giaùo vieân phaûi bieát caùch khai thaùc noäi dung baøi hoïc, khai thaùc nhöõng kyõ naêng saün coù cuûa hoïc sinh, ñeå caùc em phaùt huy heát khaû naêng cuûa mình giuùp cho vieäc daïy vaø hoïc cuûa thaày vaø troø ngaøy moät toát hôn. Qua ñoù ngöôøi thaày seõ tröïc tieáp höôùng daãn cho caùc em caùi chöa ñöôïc trong maø caùc em thöôøng maéc phaûi trong nhöõng giôø hoïc toaùn, töø ñoù caùc em seõ coù ñònh höôùng veà caùch hoïc cuûa mình, ngöôøi thaày cuõng coù ñònh höôùng veà toå chöùc caùc hình thöùc daïy hoïc sau cho phuø hôïp. II – Moät soá phöông höôùng phaùt trieån sau ñeà taøi Vôùi nhöõng keát quaû nghieân cöùu thu thaäp ñöôïc sau ñeà taøi, toâi raát hy voïng raèng seõ giuùp cho baûn thaân mình trong vieäc giaûng daïy ngaøy moät toát hôn. Do trình ñoä coøn haïn cheá, thôøi gian nghieân cöùu coøn haïn cheá neân chaéc chaén raèng vôùi nhöõng noäi dung nghieân cöùu coøn raát nhieàu thieáu soùt neân raát mong ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn ñoàng nghieäp. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1 – Saùch giaùo khoa vaø saùch giaùo toaùn vieân lôùp 1 2 – Taøi lieäu boài döôõng thöôøng xuyeân 3 – Hoûi ñaùp veà phöông phaùp daïy hoïc coù lieân quan ñeán ñeà taøi 4 – Giaùo trình daïy hoïc moân toaùn ôû tieåu hoïc 5 – Moät soá baøi ñaêng treân taïp chí Giaùo duïc Tieåu hoïc. 6 – Moät soá ñeà taøi nghieäp vuï sö phaïm cuûa cao hoïc.

File đính kèm:

  • docDe tai nghen cuu khoa hoc .doc
Giáo án liên quan