Đề cương ôn thi Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì 2 (Chuẩn kiến thức)

1. Rt gọn cu cĩ tc dụng gì?

- Lµm c©u gn h¬n, th«ng tin nhanh, tr¸nh lặp lại những từ ngữ đứng trước

2. Khi rút gọn câu cần chú ý điều gì ?

3.Tìm câu rút gọn trong đoạn trích sau

“Cuộc bắt nhái trời mưa đã vãn. Ai nấy ra về. Anh Duyện xách giỏ về trước. Thứ đến chị Duyện” .

4. Thế nào là câu đặc biệt?Nêu tác dụng của câu đặc biệt?

5.Trong đoạn trích sau đây, những câu nào là câu đặc biệt ? Chúng được dùng để làm gì ?

“Mọi người lên xe đã đủ. Cuộc hành trình tiếp tục. Xe chạy giữa cánh đồng hiu quạnh. Và lắc. Và xốc.”

6. Thm trạng ngữ cho câu để làm gì?

a) Để xác định thời điểm, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu, câu thường được mở rộng bằng cách thêm trạng ngữ.

b). Trạng ngữ cĩ thể đứng ở đầu câu, giữa câu, cuối câu.

c) Trạng ngữ được dùng để më rộng câu, có trường hợp bắt buộc phải dùng trạng ngữ.

7. Tch trạng ngữ thnh cu ring cĩ tc dụng gì?

- §Ĩ nhn m¹nh ý, chuyĨn ý hoỈc thỴ hiĨn nh÷ng t×nh hung c¶m xĩc nht dÞnh

Bi tập 1: Tìm trạng ngữ trong những cu dưới đây:

a) Mùa đông, giữa ngy ma-lng qu tồn mu vng- những mu vng rất khc nhau ( Tơ Hồi)

b) Qủa nhin mùa đông năm ấy xảy ra một việc biến lớn( Tơ Hồi)

c)Ngµy h«m qua, trªn ®­ng lµng, lĩc 12 gi tr­a, ®· x¶y ra mt vơ tai n¹n giao th«ng.

d)C¸c b¹n c ngưi thy, khi ®i qua nh÷ng c¸nh ®ng xanh, mµ h¹t thc np ®Çu tiªn lµm tru th©n lĩa cßn t­¬i, ngưi thy c¸i mi th¬m m¸t cđa b«ng lĩa non kh«ng?

8.Tìm trạng ngữ trong câu sau và cho biết có thể thay đổi vị trí của trạng ngữ như thế nào để câu vẫn đúng ngữ pháp.

“Từ hồi tiền của trong nhà kém sút và bà Tú phải xuôi ngược vất vả, ông bỏ mất tính thích ngao du ngày trước để hết tâm trí mỏi mệt vào tập sách nho và bộ ấm chén chè tàu.”

9.Chỉ ra trạng ngữ trong đoạn văn sau:

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn thi Ngữ Văn Lớp 7 - Học kì 2 (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: Chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña c©u tôc ng÷ : “Mét c©y lµm ch¼ng lªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao”. a).Më bµi: - Nªu tinh thÇn ®oµn kÕt lµ nguån søc m¹nh - Ph¸t huy m¹nh mÏ trong kh¸ng chiÕn chèng qu©n thï Nªu vÊn ®Ò: “Mét c©y..nói cao” b).Th©n bµi: Gi¶i thÝch: “Mét c©y kh«ng lµm nªn non, nªn nói cao” - Ba c©y lµm nªn non, nªn nói cao - C©u tôc ng÷ nãi lªn t×nh yªu th­¬ng, ®/k cña céng ®ång d©n téc. Chøng minh: -Thêi xa x­a VIÖt Nam ®· trång rõng, lÊn biÓn, lµm lªn nh÷ng c¸nh ®ång mµu mì: “ViÖt Nam...h¬n”- NguyÔn §×nh Thi. - Trong lÞch sö ®Êu tranh dùng n­íc, gi÷ n­íc + Khëi nghÜa Bµ Tr­ng, Bµ TriÖu, Quang Trung... +TK 13: Ng« QuyÒn chèng qu©n Nam H¸n +TK 15: Lª Lîi chèng Minh +Ngµy nay: chiÕn th¾ng 1954 +§¹i th¾ng mïa xu©n 1975 - Trªn con ®­êng ph¸t triÓn c«ng n«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ phÊn ®Êu cho d©n giµu n­íc m¹nh. +Hµng triÖu con ng­êi ®ang ®ång t©m.. c).KÕt bµi: - §oµn kÕt trë thµnh 1 truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc - Lµ HS em cïng x©y dùng tinh thÇn ®oµn kÕt, gióp nhau häc tËp. §Ò bµi 2 : Chøng minh r»ng nh©n d©n ta tõ x­a ®Õn nay lu«n sèng theo ®¹o lý: “ ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y” “ Uèng n­íc nhí nguån”. a, Më bµi. - DÉn vµo luËn ®iÓm => nªu vÊn ®Ò=> bµi häc vÒ lÏ sèng, vÒ ®¹o ®øc vµ t×nh nghÜa cao ®Ñp cña con ng­êi. b, Th©n bµi. - Ng­êi VN cã truyÒn thèng quý b¸u thê cóng tæ tiªn. - D©n téc ta rÊt t«n sïng nh÷ng ng­êi cã c«ng lao trong sù nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc. - Ngµy nay d©n ta vÉn lu«n sèng theo ®¹o lý : “ ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y”. - Con ch¸u kÝnh yªu vµ biÕt ¬n tæ tiªn, «ng bµ, cha mÑ. - C¸c lÔ héi v¨n ho¸. - TruyÒn thèng thê cóng tæ tiªn thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n. - Häc trß biÕt ¬n thÇy, c« gi¸o - Ph¸t ®éng phong trµo nhµ t×nh nghÜa. c, KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh nÊn m¹nh ®¹o lý * §Ò bµi 3: Nh©n d©n ta cã c©u tôc ng÷:" §i mét ngµy ®µng, häc mét sµng kh«n" H·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ ®ã. a. Më bµi. §Ò cao sù cÇn thiÕt vµ vai trß to lín cña viÖc ®i vµo cuéc sèng ®Ó më mang hiÓu biÕt ®èi víi con ng­êi -> TrÝch c©u tôc ng÷... b. Th©n bµi. + Gi¶i thÝch: NghÜa ®en, nghÜa bãng cña c©u tôc ng÷. - ®i mét ngµy ®µng nghÜa lµ g×? - mét sµng kh«n lµ g×? - v× sao l¹i ®i mét ngµy ®µng, häc mét sµng kh«n? - ®i ntn, häc ntn?... Liªn hÖ víi c¸c c©u ca dao, tôc ng÷: - §i cho biÕt ®â biÕt ®©y ë nhµ víi mÑ biÕt ngµy nµo kh«n... c. KÕt bµi. - Kh¼ng ®Þnh c©u tôc ng÷: Ngµy x­a, ngµy nay c©u tôc ng÷ vÉn cßn gi÷ nguyªn ý nghÜa, lµ kinh nghiÖm, lêi khuyªn h­íng tíi mäi ng­êi. * §Ò bµi 4 Nhaân daân ta thöôøng khuyeân nhau: “ Coù coâng maøi saét ,coù ngaøy neân kim” Haõy chöùng minh lôøi khuyeân treân. a. Môû baøi: - Neâu nghóa chung nhaát cuûa caâu tuïc ngöõ;Sau ñoù daãn caâu tuïc ngöõ vaøo b. Thaân baøi: Neâu nghóa caâu tuïc ngöõ -Xeùt veà lí: coù loøng kieân trì ,nhaãn naïi daãn ñeán thaønh coâng vaø ngöôïc laïi - Xeùt veà thöïc teá:nhöõng ngöôøi kieân trì, nhaãn naïi luoân thaønh coâng; kieân trì giuùp ta khaéc phuïc ñöôïc moïi khoù khaên(DC) c. Keát baøi: YÙ nghóa caâu tuïc ngöõ, ruùt ra kinh nghieäm cho baûn thaân * Trình baøy ñuû boá cuïc ba phaàn, saïch, roõ raøng. Đề 5 : Daân gian ta coù caâu tuïc ngö õ: Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì raïng.Nhöng coù baïn laïi baûo: Gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen,gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng.Em haõy vieát moät baøi vaên chöùng minh thuyeát phuïc baïn aáy theo yù cuûa em. a. Môû baøi : Moái quan heä giöõa moâi tröôøng xaõ hoäi vôùi vieäc hình thaønh nhaân caùch(Luaän ñieåm) b. Thaân baøi : Duøng luaän cöù ( lí leõ vaø daãn chöùng ñeå chöùng minh) *Lí leõ - Lí leõ 1 : Duøng hình aûnh «  möïc , ñeøn » ñeå neâu leân kinh nghieäm -Lí leõ 2 : Tröôøng hôïp caù bieät : Gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen,gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng *Daãn chöùng : - Gaàn ngöôøi toát thì toát , gaàn ngöôøi xaáu thì xaáu +Daãn chöùng 1 :Daãn chöùng ngöôøi xöa(Meï hieàn daïy con ; truyeän Löu Bình,Döông Leã) +Daãn chöùng 2 :Daãn chöùng ngaøy nay + Daãn chöùng 3 : Daãn chöùng thô vaên -Tröôøng hôïp Gaàn möïc chöa chaéc ñaõ ñen,gaàn ñeøn chöa chaéc ñaõ raïng + Daãn chöùng ngaøy nay : Nguyeãn Vaên Troãi, Traàn Vaên ôn soáng trong cheá ñoä Myõ nguïy + Daãn chöùng thô vaên c. Keát baøi : Neâu luaän ñieåm vaø ruùt ra baøi hoïc Ñeà 6 : Nhaân daân ta thöôøng noùi “Coù chí thì neân”. Haõy chöùng minh tính ñuùng ñaén cuûa caâu tuïc ngöõ ñoù. a) MB: Nêu vai trò của lí tưởng, ý chí và nghị lực trong cuộc sống mà câu tục ngữ đã đúc kết: đó là một chân lí. b) TB: - Xét về lí: + Chí là điều rất cần thiết để con người vượt qua mọi trở ngại. + Không có chí thì không làm được gì. - Xét về thực tế: + Những người có chí đều thành công (dẫn chứng :nhöõng taám göông baïn beø vöôït khoù, vöôït khoå ñeå hoïc gioûi...) + Chí giúp người ta vượt qua mọi khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được (dẫn chứng: Nguyeãn Ngoïc Kí bò lieät caû hai tay nhöng taäp vieát baèng chaân; nhöõng vaân ñoäng vieân khuyeát taät;) c) KB: Mọi người nên tu dưỡng ý chí, bắt đầu từ những việc nhỏ để khi ra đời làm được những việc lớn. Ñeà 7 :Chaân lí : « Ñoaøn keát laø söùc maïnh » ñaõ ñöôïc nhaân daân Vieät Nam theå hieän baèng hình aûnh trong caâu ca dao : « Moät caây laøm chaúng neân non Ba caây chuïm laïi neân hoøn nuùi cao ». Chaân lí aáy ñaõ ñöôïc theå hieän trong thöïc teá ñôøi soáng nhö theá naøo ? a.Môû baøi: Daãn vaøo luaän ñieåm: neâu vaán ñeà: Söùc maïnh cuûa söï ñoaøn keát. b..Thaân baøi: -Söùc maïnh voâ ñòch cuûa söï ñoaøn keát trong lao ñoäng. +Ñaép ñeâ choáng luït +Cöùu hoaû +Xaây döïng coâng trình thuyû lôïi soâng Ñaø -Söùc maïnh voâ ñòch cuûa söï ñoaøn keát trong chieán ñaáu choáng ngoaïi xaâm +Caùc cuoäc chieán ñaáu vaø chieán thaéng giaëc ngoaïi xaâm treân ñaát nöôùc ta. -Söùc maïnh voâ ñòch cuûa söï ñoaøn keát trong hoïc taäp +Giuùp nhau vöôït khoù + UÛng hoä baïn ngheøo c.Keát baøi: Baøi hoïc ñoaøn keát, traùnh laøm maát ñoaøn keát, thaân aùi nhöng nghieâm khaéc. Đề 8 : “Nhieãu ñieàu phuû laáy giaù göông Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöông nhau cuøng” Haõy tìm hieåu ngöôøi xöa muoán nhaén nhuû ñieàu gì qua câu ca dao a.Môû baøi: -Giôùi thieäu caâu tuïc ngöõ. -Neâu yù nghóa caâu tuïc ngöõ. a. Môû baøi :Khuyeân con ngöôøi phaûi coù tình nghóa ñoàng baøo,phaûi yeâu thöông ñuøm boïc laãn nhau b. Thaân baøi : Duøng luaän cöù ( lí leõ vaø daãn chöùng ñeå chöùng minh) -Giaûi thích caâu ca dao : nghóa ñen vaø nghóa boùng +Nghóa ñen: Tấùm nhieãu ñieàu maøu ñoû phuû laáy giaù göông -> Bao boïc che chôû. + Nghóa boùng: Ngöôøi trong moät nöôùc phaûi thöônh nhau cuøng. -Vì sao con ngöôøi phaûi thöông yeâu ñuøm boïc laãn nhau ? +Laáy daãn chöùng töø meï Aâu Cô vaø vuøng ñoàng baèng Soâng Cöûu long bò thieân tai + Laáy daãn chöùng caâu tuïc ngöõ, ca dao -Vaän duïng vaøo cuoäc soáng (oâng baø, cha meï, anh chò ,thaày coâ , baïn beø) c. Keát baøi : Neâu luaän ñieåm vaø ruùt ra baøi hoïc ĐỀ CƯƠNG THI LẠI MÔN NGỮ VĂN 7 NĂM HỌC 2012 1. Thế nào là câu đặc biệt?Nêu tác dụng của câu đặc biệt? Trả lời : - Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình C-V - Tác dụng : + Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn. + Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. + Bộc lộ cảm xúc + Gọi đáp 2.Trong ñoaïn trích sau ñaây, nhöõng caâu naøo laø caâu ñaëc bieät ? Chuùng ñöôïc duøng ñeå laøm gì ? « Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. » Trả lời :Tiếng reo. Tiếng vỗ tay ->Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng 3. Thêm trạng ngữ cho câu để làm gì? Trả lời : Để xác định thời điểm, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu, câu thường được mở rộng bằng cách thêm trạng ngữ. 4.Xaùc ñònh vaø goïi teân traïng ngöõ trong ñoaïn vaên sau. “Sôùm sôùm, töøng ñaøn chim saùo saø xuoáng nhöõng thöûa ruoäng vöøa gaët quangRoài thaùng möôøi qua. Sôùm sôùm chæ nghe tieáng ñoái ñaùp cuùc cudòu daøng töø vöôøn xa voïng laïi” Trả lời : + sớm sớm,roài thaùng möôøi qua,sôùm sôùm -> Thời gian + töø vöôøn xa voïng laïi -> nơi chốn 5. Thế nào là câu chủ động , câu bị động ? Trả lời : - Câu chủ động : là câu có chủ ngữ hướng tới người khác , vật khác. - Câu bị động : là câu có chủ ngữ bị người khác , vật khác hướng vào. 6 .Tìm caâu bò ñoäng töông öùng vôùi caùc caâu chuû ñoäng sau: a. Ngöôøi laùi ñoø ñaåy thuyeàn ra xa.->Thuyền được (người lái đò) đẩy ra xa b. Người ta chuyển đá lên xe- >Đá được (người ta) chuyển lên xe. 7. Chép lại và nêu nội dung của 2 câu tục ngữ về thiên nhiên mà em đã học? 8.Baøi vieát “ Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà” ñaõ ñeà caäp ñeán söï giaûn dò cuûa Baùc ôû nhöõng phöông dieän naøo . ->Trong loái soáng, sinh hoaït, trong quan heä vôùi moïi nguôøi, trong coâng vieäc vaø caû trong lôøi noùi, baøi vieát. 9. Giải thích nghĩa đen , nghĩa bóng của câu tục ngữ « Coù coâng maøi saét ,coù ngaøy neân kim » Trả lời : - Nghĩa đen: kiên trì mài mãi một thanh sắt có ngày sẽ thành cây kim hữu dụng - Nghĩa bóng: chúng ta kiên trì, chịu khó làm việc bất cứ việc gì, không quản ngại khó khăn ắt sẽ thành công. 10. Giải thích nghĩa đen , nghĩa bóng của câu tục ngữ «Gaàn möïc thì ñen, gaàn ñeøn thì raïng  » Trả lời : - Nghĩa đen: mực tượng trưng cho những gì nhơ bẩn, không tốt đẹp, đèn tượng trượng trưng cho những gì trong sáng tốt đẹp. - Nghĩa bóng: Gaàn ngöôøi toát thì toát , gaàn ngöôøi xaáu thì xaáu ĐỀ THI LẠI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: NGỮ VĂN 7 THỜI GIAN: 1. Thế nào là câu đặc biệt?Nêu tác dụng của câu đặc biệt? 2 .Tìm caâu bò ñoäng töông öùng vôùi caùc caâu chuû ñoäng sau: a. Ngöôøi laùi ñoø ñaåy thuyeàn ra xa.->Thuyền được (người lái đò) đẩy ra xa b. Người ta chuyển đá lên xe- >Đá được (người ta) chuyển lên xe. 3. Chép lại và nêu nội dung của 2 câu tục ngữ về thiên nhiên mà em đã học? 4.Baøi vieát “ Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà” ñaõ ñeà caäp ñeán söï giaûn dò cuûa Baùc ôû nhöõng phöông dieän naøo . 5. Giải thích nghĩa đen , nghĩa bóng của câu tục ngữ « Coù coâng maøi saét ,coù ngaøy neân kim » ------------- HẾT---------

File đính kèm:

  • docDe cuong on thi HKII van 7.doc