Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán 5

Trang 3

Ôn tập khái niệm về phân số -Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn một phép chia số tự nhiên cho mọt số tự nhiên khác 0 và viết một số tự nhiên dưới dạng phân số

Trang 5

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số -Biết tính chất cơ bản của phân số, vận dụng để rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số ( trường hợp đơn giản)

Trang 6

Ôn tập so sánh hai phân số Biết so sánh hai phân số có cùng mẫu số, khác mẫu số. Biết cách sắp xếp 3 phân số theo thứ tự.

Trang 7

Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh 2 phân số có cùng trử số.

 

doc17 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ối, xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối. Và các mối quan hệ giữa chúng. -Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo hể tích Bài 1(a,b dòng 1,2,3) Bài 2 Bài 3(a,b) Trang 120 Thể tích hình hộp chữ nhật -Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật. -Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật. -Bết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan. Bài 1 Trang 122 Thể tích hình lập phương -Biết công thức tính thể tích hình lập phương -Biết vận dụng công tính thức thể tích hình lập phương để giải một số bài tập liên quan. Bài 1 Bài 3 24 Trang 123 Luyện tập chung -Biết vận dụng công thức tính thể tích các hình đã học để giải các bài toán có liên quan có yêu cầu tổng hợp Bài 1 Bài 2(cột 1) Trang124 Luyện tập chung -Biết tính tỉ số phần trăm của một số , ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. - Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tich một hình lập phương khác. Bài 1 Bài 2 Trang 125 Giới thiệu hình trụ, hình cầu -Nhận dạng được hình trụ, hình cầu -Biết xác định các đồ vật có dang hình trụ, hình cầu Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 127 Luyện tập chung Biết tính diện ích hình tam giac, hình thang, hình bình hành, hình tròn Bài 2a Bài 3 Trang 128 Luyện tập chung Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương Bài 1(a,b) Bài 2 25 Kiểm tra định kì (giữa kì 2) Tập trung vào việc kiểm tra: -Tỉ số phần trăm và giải toán có liên quan đến tỉ số phần trăm. -Thu thập và xử lí thông tin liên qua đến biểu đồ hình quạt. -Nận dạng, tính diện tích, thể tích một số hình đã học. Trang 129 Bảng đơn vị đo thời gian Biết: -Tên gọi , kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối qua hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng -Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào. -Đổi một đơn vị đo thời gian. Bài 1 Bài 2 Bài 3a Trang 131 Cộng số đo thời gian Biết: -Thực hiện phép cộng số đo thời gian. -Vận dụng giải các bài toán đơn giản Bài 1(dòng 1,2) Bài 2 Trang 133 Trừ số đo thời gian. Biết: -Thực hiện phép trừ số đo thời gian. -Vận dụng giải các bài toán đơn giản Bài 1 Bài 2 Trang 134 Luyện tập Biết: -Cộng, trừ số đo thời gian. -Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế. Bài 1b Bài 2 Bài 3 26 Trang 135 Nhân số đo thời gian với một số Biết: -Thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số. -Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế. Bài 1 Trang 136 Chia số đo thời gian với môt số Biết: -Thực hiện phép chia số đo thời gian với một số. -Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế. Bài 1 Trang 137 Luyện tập Biết: -Nhân, chia số đo thời gian. -Vận dụng tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có ND thực tế. Bài 1 c,d) Bài 2(a,b) Bài 3 Bài 4 Trang 137 Luyện tập chung Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian. Vận dụng để giải cac bài toán có ND thực tế. Bài 1 Bài 2a Bài 3 Bài 4( dòng1,2 ) Trang 138 Vận tốc -Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc. -Biết tính vận tốc của một chuyển động đều. Bài 1 Bài 2 27 Trang 139 Luyện tập - Biết tính vận tốc của một chuyển động đều. -Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau. Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 140 Quãng đường Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. Bài 1 Bài 2 Trang 141 Luyện tập Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. Bài 1 Bài 2 Trang 142 Thời gian Biết cách tính thời gian của mọt chuyển động đều. Bài 1( cột 1,2 ) Bài 2 Trang 143 Luyện tập Biết tính thời gian của một chuyển động đều. -Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường. Bài 1 Bài 2 Bài 3 28 Trang 144 Luyện tập chung -Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. -Biết đổi đơn vị đo thời gian. Bài 1 Bài 2 Trang 144 Luyện tập chung -Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. -Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một đơn vị đo thời gian. Bài 1 Bài 2 Trang 145 Luyện tập chung -Biết giải bài toán chuyển động cùng chiêù. -Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường. Bài 1 Bài 2 Trang 147 Ôn tập về số tự nhiên Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9. Bài 1 Bài 2 Bài 3 cột 1 Bài 5 Trang 148 Ôn tập về phân số Biết xác định phân số bằng trực giác;biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số Bài 1 Bài 2 Bài 3(a,b) Bài 4 29 Trang 149 Ôn tập về phân số (tiếp theo) Biết xác định phân số; biết so sánh , xắp xếp các phân số theo thứ tự Bài 1 Bài 2 Bài 4 Bài 5a Trang 150 Ôn tập về số thập phân. Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh số thập phân. Bài 1 Bài 2 Bài 4a Bài 5 Trang 151 Ôn tập về số thập phân(tiếp) Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân. Bài 1 Bài 2 cột 2,3 Bài 3 cột 3,4 Bài 4 Trang 152 Ôn tập về đo độ dài và khối lượng Biết: -Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng. -Viết các số đo độ dài, đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Bài 1 Bài 2a Bài 3 (a,b,c; mỗi câu 1 dòng) Trang 153 Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp theo) Biết: -Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. -Biết mối quạn hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng. Bài 1a Bài 2 Bài 3 30 Trang 154 Ôn tập về đo diện tích Biết: -Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( với các đơn vị đo thông dụng). -Viết số đo diên tích dưới dạng số thập phân. Bài 1 Bài 2 cột 1 Bài 3 cột 1 Trang 155 Ôn tập về đo thể tích. Biết : - Quan hệ giữa các đơn vị đo Đề-xi-mét khối, Xăng-ti-mét khối - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân. -Chuyển đổi số đo thể tích. Bài 1 Bài 2 cột 1 Bài 3 cột 1 Trang 155 Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích. -Biết giải bài toán liên quan đến diện tích, thể tích các hình đã học. Bài 1 Bài 2 Bài 3 a Trang 156 Ôn tập về đo thời gian Biết: -Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian. -Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân. -Chuyển đổi số đo thời gian. -Xem đồng hồ. Bài 1 Bài 2 cột 1 Bài 3 Trang 158 Phép cộng Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán. Bài 1 Bài 2 cột 1 Bài 3 Bài 4 31 Trang 159 Phép trừ Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn. Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 160 Luyện tập Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán. Bài 1 Bài 2 Trang 161 Phép nhân Biết thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và ứng dụng để tính nhẩm, giải bài toán. Bài 1 cột 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Trang 162 Luyện tập Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 163 Phép chia Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và ứng dụng trong tính nhẩm Bài 1 Bài 2 Bài 3 32 Trang 164 Luyện tập Biết: - Thực hành phép chia. - Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân. - Tìm tỉ số phần trăm của 2 số Bài 1 (a,b dòng 1) Bài 2 cột 1,2 Bài 3 Trang 165 Luyện tập Biết: - Tìm tỉ số phần trăm của 2 số. -Thực hiện các phép tính cộng, trừ,m các tỉ số phần trăm. -Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm. Bài 1(c,d) Bài 2 Bài 3 Trang 165 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán. Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 166 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình. Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán. Bài 1 Bài 3 Trang 167 Luyện tập -Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học. -Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ. Bài 1 Bài 2 Bài 4 33 Trang 168 Ôn tập về tính, diện tích, thể tích một số hình. Thuộc cộng thức tinhd diện tích và thể tích các hìn đã học. Vận dụng tính diện tích , thể tích một số hình trong thực tế. Bài 1 Bài 3 Trang 169 Luyện tập Biết tính diện tích và thể tích các hình đơn giản. Bài 1 Bài 2 Trang 169 Luyện tập chung Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học Bài 1 Bài 2 Trang 170 Một số dạng toán đã học Biết một số dạng toán đã học -Biết giải bài toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm 2 số biết tổng và hiệu của 2 số đó. Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 171 Luyện tập Biết giải một số bài toán có dạng đã học. Bài 1 Bài 2 Bài 3 34 Trang 171 Luyện tập Biết giải bài toán về chuyển động đều Bài 1 Bài 2 Trang 172 Luyện tập Biết giải bài toán có nội dung hình học. Bài 1 Bài 3 (a,b) Trang173 Ôn tập về biểu đồ Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu. Bài 1 Bài 2a Bài 3 Trang 175 Luyện tập chung Biết thực hiện phép cộng, phép trừ; biết vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính Bài 1 Bài 2 Bài 3 Trang 176 Luyện tập chung Biết thực hiện phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm. Bài 1(cột1) Bài 2(cột1) Bài 3 35 Trang 176 Luyện tập chung Biết thực hành tính và giải toán có lời văn. Bài 1(a,b,c) Bài 2a Bài 3 Trang177 Luyện tập chung Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. Bài 1 Bài 2a Bài 3 Trang 178 Luyện tập chung Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm; tính diện tích, chu vi của hình tròn Phần 1: Bài 1 Bài 2 Phần 2 Bài 1 Trang 179 Luyện tập chung Biết giải bài toán về chuyển động cùng chiều, tỉ só phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật. Phần 1 Kiểm tra cuối năm học Tập trung vào kiểm tra: -Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm. -Tính diện tích, thể tích một số hình đã học. -Giải bài toán về chuyển động đều.

File đính kèm:

  • docchuan KTKN mon Toan.doc
Giáo án liên quan