Báo Giảng Tuần 2 Kì 2 Lớp 1 Môn Tiếng Anh

I. Aim:

 By the end of the lesson, students will be to know about the number and new words by the English.

II. Teaching aid:

 - Picture

 - Cassette

III. Language content:

 * New words:

 A student, a teacher, a doctor, a nurse, a cook, a worker, a salesclerk, a florist, a fisherman, a janitor, a jazz drummer, a knife, a kingfisher, a pilot, a principal, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 730 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo Giảng Tuần 2 Kì 2 Lớp 1 Môn Tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo Giảng Tuần 10 Thứ / Ngày Tiết Lớp PPCT Tên Bài Dạy ĐDDH Hai 21 / 10 1 2 2E 2D 19 19 Unit Three: What do you do? (Part 1) Picture and cassette Năm 24 / 10 4 5 2D 2E 20 20 nt nt nt nt Week 10 Date of planning: 14/10/2013 Period 19,20 Date of teaching: 21/10/2013 Unit Three: What do you do? ( Part 1 ) I. Aim: By the end of the lesson, students will be to know about the number and new words by the English. II. Teaching aid: - Picture - Cassette III. Language content: * New words: A student, a teacher, a doctor, a nurse, a cook, a worker, a salesclerk, a florist, a fisherman, a janitor, a jazz drummer, a knife, a kingfisher, a pilot, a principal, twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five. IV. Procedures: Teacher’s activities and students’ activities Content 1. Warm up: - Teacher asks students to look at the pictures. Then students say number and word in the picture by the English. - Students work in group. - Teacher gives feedback. 2. Pre – teaching: - Teacher presents the new words by the picture. - Students look at the picture and listen. - Teacher explains the meaning of the new words. - Students listen carefully. - Teacher helps students to know how to read the new words. - Students read in chorus. Then in individual. - Teacher listens and corrects students’ pronunciation. - Students listen and read correctly. - Teacher introduces the structure and read model. - Students listen and work in pair. - Teacher goes around and helps. - Students take note. 3. While – teaching: - Teacher asks students to look at the pictures. Then students read numbers and words in the pictures by the English. - Students work in group. - Teacher goes around and helps. - Teacher asks students to practice the structure. - Students work in pair. 4. Post – teaching: - Teacher asks students to look at the pictures. Then students read numbers and words by the English. - Students work in group. - Teacher goes around and helps. - Students practice in front of class. - Other student observes. - Teacher corrects if necessary. - Students take note. - sixteen trees. - seventeen forks. - eighteen flowers. - nineteen bags. - twenty telephones. * New words - a student : học sinh - a teacher : giáo viên - a doctor : bác sĩ - a nurse : y tá - a cook : đầu bếp - a worker : công nhân - a salesclerk : thư kí bán hàng - a florist : người bán hoặc trồng hoa - a fisherman: người đánh cá - a janitor: người coi nhà - a jazz drummer: người đánh trống - a knife : con dao - a kingfisher: chim bói cá - a pilot : phi công - a principal: hiệu trưởng - twenty one : số 21 - twenty two : số 22 - twenty three : số 23 - twenty four : số 24 - twenty five : số 25 * Structure - Hỏi và trả lời để biết người khác làm nghề gì ? 1. What do you do? I’m a salesclerk. 2. What do you do? I’m a student. * Practice - Look and read A student, a teacher, a doctor, a nurse, a cook, a worker, a salesclerk, a florist, a fisherman, a janitor, a jazz drummer, a knife, a kingfisher, a pilot, a principal. Twenty one, twenty two, twenty three, twenty four, twenty five. - Look, listen and talk 1. What do you do? I’m a salesclerk. 2. What do you do? I’m a student. - a principal – a kingfisher – a jazz drummer – a fisherman – a worker. - a doctor – a cook – a student – a pilot – a knife – a janitor – a florist – a teacher – a nurse – a salesclerk. - twenty three – twenty one – twenty four – twenty five – twenty two. V. Homework: - Learning the lesson by heart. - Doing the exercises in workbook. - Preparing next period “ Unit Three What do you do? ( Part 2 )”. BGH DUYỆT TT DUYỆT

File đính kèm:

  • docBáo Giảng Tuần 2 k2.doc
Giáo án liên quan