Bài kiểm tra học kỳ II Môn công nghệ 8 Trường THCS Chi Đông

Câu 1: (5đ) a) Hãy nêu các nguyên nhân xảy ra tai nạn về điện?

 b) Muốn an toàn khi sử dụng điện năng ta cần có những biện pháp gì?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kỳ II Môn công nghệ 8 Trường THCS Chi Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Chi Đông BÀI KIỂM TRAHỌC KỲII Lớp 8 …… MÔN CÔNG NGHỆ 8 (Thời gian 45 phút ) Họ và tên học sinh :………………..………………….. Điểm Nhận xét của giáo viên Nhận xét của phụ huynh Đề bài : Câu 1: (5đ) a) Hãy nêu các nguyên nhân xảy ra tai nạn về điện? b) Muốn an toàn khi sử dụng điện năng ta cần có những biện pháp gì? Câu 2: (5đ) Cho baûng soá lieäu sau: TT Teân ñoà duøng Coâng suaát ñieän P(W) Soá löôïng (Chiếc) Thôøi gian söû duïng trong ngaøy t(h) Tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy A (Wh) 01 Đèn Compac 11W 4 4 02 Tivi 70W 2 5 03 Quaït baøn. 65W 2 4 04 Noài côm ñieän. 600W 1 0,5 05 Maùy bôm nöôùc. 250W 1 0,5 06 Ñeøn sôïi ñoát 60W 2 1 Hãy tính ñieän naêng tieâu thuï moãi ngaøy cuûa caùc ñoà duøng ñieän treân? Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN CHẤM Câu 1: (5đ) a) Hãy nêu các nguyên nhân xảy ra tai nạn về điện: + Do chạm trực tiếp vào vật mang điện + Do vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và trạm biến áp. +Do đến gần dây dẫn có điện bị đứt rơi xuống đất. b) Muốn an toàn khi sử dụng điện năng ta cần có những biện pháp - Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện. - Kiểm tra cách điện của đồ dùng điện. - Thực hiện nối đất các thiết bị, đồ dùng điện. - Không vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp và tram biến áp. * không được đến gần các đường dây cao áp và trạm biến áp vì sẽ rất nguy hiểm có thể bị phóng điện từ dây điện cao áp, thanh cái máy biến áp... qua không khí đến người, gây chết người. Câu 2: (5đ) Cho baûng soá lieäu sau: TT Teân ñoà duøng Coâng suaát ñieän P(W) Soá löôïng Thôøi gian söû duïng trong ngaøy t(h) Tieâu thuï ñieän naêng trong ngaøy A (Wh) 01 Đèn Compac 11 4 4 176W 02 Tivi 70 2 5 700W 03 Quaït baøn. 65 2 4 520W 04 Noài côm ñieän. 600 1 0,5 300W 05 Maùy bôm nöôùc. 250 1 0,5 125W 06 Ñeøn sôïi ñoát 60 2 1 120W Điện naêng tieâu thuï moãi ngaøy cuûa caùc ñoà duøng ñieän treân là 176 + 700 + 520 + 300 + 125 + 120 = 58230W =58,23 kW

File đính kèm:

  • docBai kiem tra hoc ky II.doc
Giáo án liên quan