Bài giảng Tiếng việt : Bài 13 : n và M

Mục tiêu:

- Đọc được: n, m, nơ, me; từ và cõu ứng dụng

- Viết được : n, m, nơ, me

- Luyện núi từ 2 - 3 cõu theo chủ đề: bố mẹ, ba mỏ.

** Từ tuần 4 trở đi hs khá, giỏi biết đọc trơn.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK.

 

doc18 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 03/11/2014 | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng việt : Bài 13 : n và M, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số từ 1 đến 6 và ngược lại. - Gọi HS nêu vị trí số 6 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6. HĐ2: Thực hành: Bài 1: Viết số 6. Bài 2: Viết (theo mẫu): - Cho HS quan sát hình và hỏi: Có mấy chùm nho? - Tương tự cho HS làm tiếp bài. - Gọi chữa bài. Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống: - Gọi HS nêu cách làm. - Yêu cầu HS tự viết các số vào ô trống. - Đọc bài và nhận xét. III. Củng cố dặn dò: Nhận xét giờ học Dặn làm bài về nhà và xem trước bài: Số 7 *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... _______________________________________ CHIỀU Ôn TIẾNG VIỆT : BÀI 16 : ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Đọc được : i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16 - Viết được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16. - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: cò đi lò dò. * Học sinh khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOAÏT ÑOÄNG 1 : Nhaän Dieän Vaø Phaùt Aâm GV Phaùt aâm maãu : i,a,n,m,d, đ, t,th HS Phaùt aâm Söûa caùch phaùt aâm cho hoïc sinh Tìm tieáng coù aâm vừa đọc. Thaûo luaän ñoâi baïn tìm tieáng khi em ñoïc leân nghe coù các âm trên . HOAÏT ÑOÄNG 2 : H­íng DÉn viÕt - GV Vieát maãu, neâu qui trình vieát -HS Vieát baûng con töø hai ñeán 3 laàn -Nhaéc vaø söûa tö theá ngoài cho hoïc sinh , söûa sai neùt vieát HOAÏT ÑOÄNG 3 : - Lµm viÖc víi vë luyÖn TiÕng ViÖt - H­íng dÉn HS lµm lÇn l­ît c¸c bµi tËp vë luyÖn - Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc - Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng . *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... __________________________________________________ Tập viết( Tuần 4) mơ, do, ta, thơ I.Mục tiêu: -Viết đúng các chữ: Mơ, do, ta, thơ, thợ mỏ kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1. - HS khá, giỏi: Viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1, tập 1. - Giữ gìn vở và có ý thức viết bài tốt. II. Đồ dùng: Chữ viết mẫu, bảng phụ. III. Hoạt động dạy học: I. Kiểm tra: HS viết bảng con: Bờ, hổ. Nhận xét II. Bài mới: Giới thiệu bài ... HĐ1: Hướng dẫn cách viết - GV giới thiệu chữ viết mẫu. GV viết mẫu lần 1. GV viết mẫu lần 2 vừa viết vừa hdẫn. + Chữ mơ: Có chữ cái m, nối liền với ơ. + Chữ do: Gồm có chữ d nối liền nét với chữ o. + Chữ ta: Gồm có chữ t cao 3 ô, nối liền với chữ a. + Chữ thơ: Gồm chữ th nối với chữ ơ. - Cho HS viết vào bảng con. - Giáo viên quan sát. HĐ2: Thực hành - Hướng dẫn viết vào vở tập viết. GV quan sát sửa sai. III. Củng cố, dặn dò: GV chấm bài và nhận xét giờ học. - Dặn HS về nhà luyện thêm vào bảng con. - Xem và chuẩn bị cho bài học sau. *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ________________________________________________ Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 SÁNG TIẾNG VIỆT : BÀI 16 : ÔN TẬP I. MỤC TIÊU: - Đọc được : i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 12 đến bài 16 - Viết được: i, a, n, m, d, đ, t, th; các từ ngữ ứng dụng từ bài 12 đến bài 16. - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: cò đi lò dò. * Học sinh khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh. *KNS: Lắng nghe tích cực II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Sử dụng tranh minh hoạ trong SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1 1. Kiểm tra bài cũ: - Học sinh đọc bài 15 trong SGK. - Viết bảng con: t – tổ, th – thỏ - GV nhận xét chung . 2. Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập . + Các chữ và âm vừa học + Ghộp chữ thành tiếng * Đọc từ ứng dụng GV gắn từ ứng dụng lên bảng - GV đọc và giải nghĩa từ Cho HS nghỉ giữa tiết Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con. - Tập viết từ ứng dụng - GV viết mẫu, hướng dẫn cỏch viết. - Viết mẫu, nêu quy trình viết - Cho HS tập tô chữ trên không, bảng con - GV KT, NX và chỉnh sửa 3. Củng cố - Dặn dò: + Nhận xét chung tiết học TIẾT 2 Hoạt động 1: Luyện đọc. - Đọc lại bài tiết 1 ( bảng lớp) - Giáo viên theo dõi và chỉnh sửa cụ thể cho HS đọc sai Hoạt động 2: Luyện viết. - Hướng dẫn cách tô chữ trong vở - KT cách cầm bút, tư thế ngồi viết - Giao việc - GV quan sát và giúp đỡ những HS yếu + Chấm điểm một số bài viết - Nhận xét chung bài viết của HS, chữa một số lỗi sai phổ biến Cho HS nghỉ giữa tiết Hoạt động 3 : Luyện nói. - Cho HS đọc tên bài luyện nói. - Tổ chức HS theo cặp 2 em cạnh nhau thảo luận luyện nói theo tranh - Gợi ý để HS nói thành câu . 3. Củng cố - Dặn dò: -Cho học sinh đọc lại bài - Gv nhận xét giờ học. *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... _______________________________________ CHIỀU LuyÖn To¸n Thùc hµnh: LUYEÄN TAÄP CHUNG I. MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh - Cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà : “ lôùn hôn, beù hôn, baèng nhau” . - Veà so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 ( vôùi vieäc söû duïng caùc töø “ lôùn hôn, beù hôn, baèng nhau vaø 1 daáu >,<,=) II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + vë luyÖn toaùn + Caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5 daáu >,<,= III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Hoaït ñoäng 1 : 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp ®iÒn dÊu : 4 1 3 5 5 5 Gv xem xeùt uoán naén, söûa sai . Hoaït ñoäng 2: Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp toaùn tiÕt LuyÖn tËp chung -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp -Giaùo vieân ñi xem xeùt nhaéc nhôû theâm cho nhöõng em coøn chaäm, yeáu keùm -Cho hoïc sinh söûa baøi -Giaùo vieân giaûng theâm ôû baøi taäp 3 Hoaït ñoäng 3 :Cuûng coá daën doø : - Daáu lôùn ñaàu nhoïn chæ veà höôùng naøo ? - Soá 4lôùn hôn nhöõng soá naøo ? - Soá 2lôùn hôn maáy ? Soá 3lôùn hôn maáy ? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... __________________________________________ Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp An toµn giao th«ng Bµi 2: T×m hiÓu ®­êng phè ( Tiết 2) I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Nhí tªn ®­êng phè n¬i em ë vµ ®­êng phè gÇn tr­êng häc. Nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c ®­êng phè nµy. Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a lßng ®­êng vµ vØa hÌ: hiÓu lßng ®­êng dµnh cho xe cé ®i l¹i, vØa hÌ dµnh cho ng­êi ®i bé. 2. KÜ n¨ng: M« t¶ con ®­êng n¬i em ®ang ë. Ph©n biÖt c¸c ©m thanh trªn ®­êng phè. Quan s¸t vµ ph©n biÖt h­íng xe ®i tíi. 3. Th¸i ®é: Kh«ng ch¬i trªn ®­êng phè vµ ®i bé d­íi lßng ®­êng. II. ChuÈn bÞ: - GV chuÈn bÞ c¸c bøc tranh: §­êng phè hai chiÒu, cã vØa hÌ, cã ®Ìn tÝn hiÖu, ®Ìn chiÕu s¸ng, nhµ cöa hai bªn ®­êng, c¸c lo¹i xe ®i l¹i; Mét ®­êng phè cã tªn ®­êng vµ ng· t­ cã ®Ìn tÝn hiÖu; §­êng cã ph©n lµn ®­êng cho c¸c lo¹i xe; §­êng ngâ kh«ng cã vØa hÌ cho ng­êi ®i bé, lßng ®­êng cã xe vµ ng­êi ®i bé. - HS: Quan s¸t con ®­êng ë gÇn nhµ m×nh. III. C¸c ho¹t ®éng chÝnh: H§1: VÏ tranh. a. Môc tiªu: HS hiÓu vµ ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a lßng ®­êng vµ vØa hÌ; hiÓu vØa hÌ dµnh cho ng­êi ®i bé, lßng ®­êng dµnh cho c¸c lo¹i xe. b. C¸ch tiÕn hµnh: - GV ®Æt c©u hái sau ®Ó HS tr¶ lêi: Em thÊy ng­êi ®i bé ®i ë ®©u? C¸c lo¹i xe ®i ë ®©u? V× sao c¸c lo¹i xe kh«ng ®i trªn vØa hÌ? - GV h­íng dÉn 4 HS lËp thµnh mét cÆp vµ ph¸t cho mçi cÆp mét tê giÊy ®Ó vÏ. - GV h­íng dÉn HS vÏ mét ®­êng phè, t« mµu vµng vµo phÇn vØa hÌ dµnh cho ng­êi ®i bé vµ mµu xanh vµo phÇn lßng ®­êng dµnh cho xe cé. HS vÏ vµ t« mµu trong thêi gian 5 phót. - GV treo mét vµi bøc tranh t« ®óng, ®Ñp vµ nhËn xÐt chung. c. KÕt luËn: C¸c em ®· vÏ vµ t« mµu ®óng víi yªu cÇu ®Ò ra. H§ 2: Trß ch¬i " Hái ®­êng". a. Môc tiªu: HS biÕt c¸ch hái th¨m ®­êng, nhí tªn phè vµ biÕt c¸ch m« t¶ s¬ l­îc ®­êng phè nhµ em. b. C¸ch tiÕn hµnh: - GV ®­a ¶nh ®­êng phè, nhµ cã sè cho HS quan s¸t. - Hái HS biÓn ®Ò tªn phè ®Ó lµm g×? Sè nhµ ®Ó lµm g×? - GV yªu cÇu hai b¹n ngåi c¹nh nhau t¹o thµnh mét cÆp ch¬i. GV h­íng dÉn: B¹n thø nhÊt hái th¨m tªn phè, sè nhµ b¹n thø hai; b¹n thø hai nhí vµ kÓ l¹i cho c¶ líp biÕt tªn phè vµ sè nhµ, ®Æc ®iÓm ®­êng phè mµ b¹n võa kÓ. Xong lµm ng­îc l¹i. c. KÕt luËn: C¸c em cÇn nhí tªn ®­êng phè vµ sè nhµ n¬i em ë ®Ó biÕt ®­êng vÒ nhµ hoÆc cã thÓ hái th¨m ®­êng vÒ nhµ khi em kh«ng nhí ®­êng ®i. IV. Cñng cè: - GV nªu l¹i néi dung cña bµi: + §­êng phè th­êng cã vØa hÌ dµnh cho ng­êi ®i bé vµ lßng ®­êng dµnh cho c¸c lo¹i xe. + Cã ®­êng mét chiÒu vµ ®­êng hai chiÒu. + Nh÷ng con ®­êng ®«ng vµ kh«ng cã vØa hÌ lµ nh÷ng con ®­êng kh«ng an toµn cho ng­êi ®i bé. + Em cÇn nhí tªn ®­êng phè n¬i em ë ®Ó biÕt ®­êng vÒ nhµ. - DÆn HS thùc hiÖn nh÷ng néi dung võa häc. *** Rút kinh nghiệm : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... _______________________________________

File đính kèm:

  • docTUAN 4 GTKNSNGANG.doc
Giáo án liên quan