Bài dự thi Tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý

Câu 1: Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua ngày, tháng , năm nào? Bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày, tháng năm nào?

Trả lời:

 Luật sửa đổi bố sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII , kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008.

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dự thi Tìm hiểu luật phòng, chống ma tuý; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống ma tuý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chuyển, bảo quản, mua bỏn, phõn phối, giỏm định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quỏ cảnh, nghiờn cứu trỏi phộp hoặc chiếm đoạt chất ma tỳy, tiền chất, thuốc gõy nghiện, thuốc hướng thần; 3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trỏi phộp chất ma tỳy; xỳi giục, cưỡng bức, lụi kộo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trỏi phộp chất ma tỳy; 4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bỏn phương tiện, dụng cụ dựng vào việc sản xuất, sử dụng trỏi phộp chất ma tỳy; 5. Hợp phỏp húa tiền, tài sản do phạm tội về ma tỳy mà cú; 6. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma tỳy; 7. Trả thự hoặc cản trở người cú trỏch nhiệm hoặc người tham gia phũng, chống ma tỳy; 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm phỏp luật về phũng, chống ma tỳy; 9. Cỏc hành vi trỏi phộp khỏc về ma tỳy. Câu 3: Luật phòng, chống ma tuý quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống ma tuý như thế nào? Trả lời: Điều 6. Cỏ nhõn, gia đỡnh cú trỏch nhiệm: 1. Giỏo dục thành viờn trong gia đỡnh, thõn nhõn về tỏc hại của ma tỳy và thực hiện quy định của phỏp luật về phũng, chống ma tỳy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viờn trong gia đỡnh tham gia tệ nạn ma tỳy; 2. Thực hiện đỳng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gõy nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; 3. Đấu tranh với cỏc hành vi trỏi phộp về ma tỳy của thõn nhõn và của người khỏc; 4. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tỳy tại cỏc cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dừi, giỳp đỡ người đó cai nghiện ma tỳy hũa nhập cộng đồng; phũng, chống tỏi nghiện. Điều 7. Cỏ nhõn, gia đỡnh, cơ quan, tổ chức cú trỏch nhiệm phỏt hiện, cung cấp nhanh chúng cỏc thụng tin về tệ nạn ma tỳy cho cơ quan cụng an hoặc cơ quan khỏc cú thẩm quyền. Cơ quan nhà nước cú thẩm quyền phải xem xột, giải quyết kịp thời những thụng tin, tố giỏc về tệ nạn ma tỳy. Điều 8. 1. Cỏ nhõn, gia đỡnh, cơ quan, tổ chức cú trỏch nhiệm phỏt hiện, bỏo cỏo kịp thời cho cơ quan nhà nước cú thẩm quyền việc trồng cõy cú chứa chất ma tỳy; tham gia triệt phỏ cõy cú chứa chất ma tỳy do chớnh quyền địa phương tổ chức. Điều 10. Nhà trường và cỏc cơ sở giỏo dục khỏc cú trỏch nhiệm: 1. Tổ chức thực hiện chương trỡnh giỏo dục về phũng, chống ma tỳy; giỏo dục phỏp luật về phũng, chống ma tỳy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viờn, học viờn; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viờn, học viờn tham gia tệ nạn ma tỳy; 2. Phối hợp với gia đỡnh, cơ quan tổ chức và chớnh quyền địa phương để quản lý, giỏo dục học sinh, sinh viờn, học viờn về phũng, chống ma tỳy; 3. Phối hợp với cơ quan y tế và chớnh quyền địa phương tổ chức xột nghiệm khi cần thiết để phỏt hiện học sinh, sinh viờn, học viờn nghiện ma tỳy. Câu 4: Luật phòng, chống ma tuý quy định như thế nào là người nghiện ma tuý? Trả lời: Tại khoản 11 điều 2 Luật phòng, chống ma tuý quy định: Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này. Câu 5: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định chính sách của Nhà nước về cai nghiện matuý như thế nào? Trả lời: Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 25 Chớnh sỏch của Nhà nước về cai nghiện ma tỳy bao gồm: 1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tỳy, khuyến khớch người nghiện ma tỳy tự nguyện cai nghiện; 2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc; 3. Khuyến khớch cỏ nhõn, gia đỡnh, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma tỳy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phũng, chống tỏi nghiện ma tỳy; nghiờn cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương phỏp cai nghiện ma tỳy; 4. Hỗ trợ kinh phớ thực hiện cai nghiện ma tỳy, quản lý sau cai nghiện và phũng, chống tỏi nghiện ma tỳy; 5. Tổ chức, cỏ nhõn trong nước, tổ chức, cỏ nhõn nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện và phũng, chống tỏi nghiện ma tuý được hưởng chớnh sỏch ưu đói theo quy định của phỏp luật." Câu 6: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý quy định những những đối tượng nào được cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Trả lời: Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 27 1. Hỡnh thức cai nghiện ma tỳy tại gia đỡnh, cai nghiện ma tỳy tại cộng đồng được ỏp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma tỳy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện. Trường hợp người nghiện ma tỳy khụng tự nguyện cai nghiện thỡ ỏp dụng biện phỏp cai nghiện ma tỳy bắt buộc tại cộng đồng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn cấp xó. 2. Thời hạn cai nghiện ma tỳy tại gia đỡnh, cai nghiện ma tỳy tại cộng đồng từ sỏu thỏng đến mười hai thỏng. 3. Ủy ban nhõn dõn cấp xó cú trỏch nhiệm tổ chức cai nghiện ma tỳy tại cộng đồng, hướng dẫn, hỗ trợ cai nghiện ma tỳy tại gia đỡnh. 4. Chớnh phủ quy định cụ thể về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đỡnh, cai nghiện ma tỳy tại cộng đồng và trỡnh tự, thủ tục ỏp dụng biện phỏp cai nghiện ma tỳy bắt buộc tại cộng đồng." Câu 7: Luật phòng, chống ma tuý quy định những đối tượng nào bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Thời gian cai nghiện là bao lâu? Trong thời gian cai nghiện bắt buộc người nghiện có trách nhiệm gì? Người nghiện ma tuý có thể tự xin vào có sở cai nghiện bắt buộc để cai nghiện tự nguyện được không? Trả lời: Điều 28. 1. Người nghiện ma tỳy từ đủ 18 tuổi trở lờn đó được cai nghiện tại gia đỡnh, cộng đồng hoặc đó được giỏo dục nhiều lần tại xó, phường, thị trấn mà vẫn cũn nghiện hoặc khụng cú nơi cơ trỳ nhất định phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Việc đưa người nghiện ma tỳy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhõn dõn huyện, quận, thị xó, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma tỳy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm. 3. Người nghiện ma tỳy tự nguyện làm đơn xin cai nghiện thỡ được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và khụng bị coi là bị xử lý vi phạm hành chớnh. 4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, chế độ cai nghiện bắt buộc, thủ tục đưa người nghiện ma tỳy quy định tại khoản 1 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của phỏp luật về xử lý vi phạm hành chớnh. Điều 29. 1. Người nghiện ma tỳy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đó được cai nghiện tại gia đỡnh, cộng đồng hoặc đó được giỏo dục nhiều lần tại xó, phường, thị trấn mà vẫn cũn nghiện hoặc khụng cú nơi cư trỳ nhất định thỡ được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riờng cho họ. 2. Người nghiện ma tỳy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đỡnh làm đơn xin cai nghiện thỡ được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riờng cho họ. 3. Việc cai nghiện ma tỳy đối với người nghiện ma tỳy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này khụng coi là việc xử lý vi phạm hành chớnh. 4. Tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện bắt buộc, thẩm quyền, thời gian, chế độ cai nghiện, thủ tục đưa người nghiện ma tỳy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chớnh phủ quy định. Điều 30. Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma tỳy cú trỏch nhiệm: 1. Tuõn thủ nội quy và chịu sự quản lý, giỏo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc; 2. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và gúp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện. Câu 8: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cơ sở cai nghiện, người nghiện được đưa vào những hình thức quản lý sau cai nghiện nào? Đối tượng nào được đưa vào quản lý sau cai nghiện tại cơ sở quản lý? Trả lời: Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau: "Điều 33 1. Người nghiện ma tỳy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma tỳy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một trong hai hỡnh thức sau đõy: a) Quản lý tại nơi cư trỳ do Ủy ban nhõn dõn cấp xó thực hiện đối với người khụng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này; b) Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người cú nguy cơ tỏi nghiện cao. 2. Nội dung quản lý sau cai nghiện bao gồm: a) Quản lý, hướng dẫn, giỳp đỡ phũng, chống tỏi nghiện; hỗ trợ học nghề, tỡm việc làm và tham gia cỏc hoạt động xó hội để hoà nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại nơi cư trỳ; b) Quản lý, tư vấn, giỏo dục, dạy nghề, lao động sản xuất và chuẩn bị tỏi hũa nhập cộng đồng đối với người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện. 3. Người được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất được hưởng thành quả lao động của mỡnh theo quy định của Chớnh phủ. 4. Người đang được quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện mà bỏ trốn thỡ người đứng đầu cơ sở ra quyết định truy tỡm; cơ quan cụng an cú trỏch nhiệm phối hợp với cơ sở quản lý sau cai nghiện trong việc truy tỡm để đưa người đú trở lại cơ sở thực hiện tiếp thời gian cũn lại. 5. Cơ sở quản lý sau cai nghiện phải tụn trọng danh dự, nhõn phẩm, tớnh mạng, sức khỏe, tài sản của người được quản lý sau cai nghiện. Câu 9: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghiện ma tuý có trách nhiệm gì trong công tác cai nghiện này? Trả lời: 6. Người đó hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được Ủy ban nhõn dõn cấp xó nơi cư trỳ, gia đỡnh tiếp nhận, tạo điều kiện học nghề, tỡm việc làm, vay vốn, tham gia cỏc hoạt động xó hội để hoà nhập cộng đồng, giỳp đỡ phũng, chống tỏi nghiện. 7. Chớnh phủ quy định cụ thể tiờu chớ xỏc định đối tượng cú nguy cơ tỏi nghiện cao quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; thẩm quyền quyết định, trỡnh tự, thủ tục đưa vào cơ sở quản lý sau cai nghiện; chế độ quản lý và chớnh sỏch hỗ trợ cho người sau cai nghiện; tổ chức và hoạt động của cơ sở quản lý sau cai nghiện.” Câu 10: Trả lời:

File đính kèm:

  • docBai du thi tim hieu luat PC Ma tuy va sua doi bo sung.doc
Giáo án liên quan