Bài 11:Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

1. Kiến thức

 - Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà.

 - Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau.

2. Kỹ năng

 - Quan sát, tìm hiểu và phân tích.

3. Thái độ:

- Say mê hứng thú ham thích môn học.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 11:Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày sạy : PPCT : Bài 11:Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức - Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà. - Tìm hiểu được các phương pháp lắp đặt dây dẫn điện trong thực tế và để áp dụng vào những bài thực hành sau. 2. Kỹ năng - Quan sát, tìm hiểu và phân tích. 3. Thái độ: - Say mê hứng thú ham thích môn học. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo, tranh ảnh có liên quan đến bài - Mäüt säú máùu phuû kiãûn làõp âàût dáy dáùn âiãûn, äúng luäön dáy PVC loaûi trong vaì vuäng coï nàõp âáûy. 2. Học sinh : - Sách giáo khoa, vở ghi, học bài cũ, đọc và chuẩn bị bài mới. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Hoạt động 1: Ổn định lớp – Kiểm tra bài cũ – Giới thiệu bài mới ( 5 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng * Ổn định lớp: * Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi: Em hãy nêu quy trình lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn? - Giáo viên nhận xét và cho điểm. * Giới thiệu bài mới: Đường dây dẫn điện là toàn bộ các dây dẫn điện, cáp cùng với các chi tiết gia cố, các kết cấu và các chi tiết bảo vệ phù hợp với qui tắc lắp đặt thiết bị điện. Theo qui tắc lắp đặt điện, mạng điện trong nhà có 2 kiểu: lắp đặt nổi, lắp đặt ngầm. Khi lắp đặt nổi dây dẫn được đặt nổi trên các vật liệu cách điện đặt dọc theo trần nhà, cột dầm xà. Khi lắp đăt kiểu ngầm, dây dẫn được đặt trong rãnh các kết cấu xây dựng và các kết cấu phần tử khác của ngôI nhà. Để hiểu rõ 2 cách lắp đặt dây dẫn điện chúng ta cùng nghiên cứu bài 11 ắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà. - HS trả lời. Đáp án: + Vạch dấu + Khoan lỗ bảng điện + Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện + Nối dây mạch điện + Kiểm tra. Hoạt đông 2: Tìm hiểu mạng điện lắp đặt kiểu mới ( 20 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV gọi một HS đọc phần 1 trong SGK. - Câu hỏi: Thế nào là mạng điện nổi? - GV nhận xét - Câu hỏi: Em hãy nêu một số yêu cầu để người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt dây dẫn kiểu nổi? - GV nhận xét. - Câu hỏi: Theo em các vật liệu, các phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC ? - GV nhận xét. - Câu hỏi: Ống cách điện PVC gồm có các phụ kiện kèm theo gì? - GV nhận xét. - Câu hỏi:Các phụ kiện kèm theo ống PVC có công dụng gì? - GV nhận xét. - GV gọi một HS đọc phần b trong phần 1 trong SGK. - GV nháún maûnh mäüt säú yãu cáöu ké thuáût cuía phæång phaïp làõp âàût kiãøu näøi. - Một HS đọc phần 1 trong SGK. - HS trả lời: Đáp án: Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût näøi laì dáy dáùn âæåüc làõp âàût näøi trãn caïc váût caïch âiãûn nhæ puli sæï, khuän gäù hoàûc läöng trong âæåìng äúng bàòng cháút caïch âiãûn âàût doüc doüc theo tráön nhaì, cäüt, dáöm xaì... - HS thảo luận rồi trả lời. Đáp án: Mét sè yªu cÇu ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt d©y dÉn kiÓu næi : ®iÒu kiÖn m«i tr­êng l¾p ®Æt d©y dÉn, yªu cÇu kü thuËt cña ®­êng d©y dÉn ®iÖn vµ yªu cÇu cña ng­êi sö dông. - HS trả lời. Đáp án: Các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC - HS trả lời. Đáp án: gồm có: ống nối T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống. - HS trả lời. Đáp án: + ÄÚng näúi chæî T: Âæåüc duìng âãø phán nhaïnh dáy dáùn maì khäng sæí dung mäúi näúi reî. + ÄÚng näúi chæî L: Âæåüc sæí dụng khi näúi hai äúng luäön dáy vuäng goïc våïi nhau + ÄÚng näúi näúi tiãúp: Âæåüc duìng âãø näúi näúi tiãúp hai äúng luäön dáy våïi nhau. + Keûp âåî äúng: Âæåüc duìng âãø cäú âënh äúng luäön dáy trãn tæåìng. - Một HS đọc phần b trong phần 1 trong SGK. - HS chú ý làõng nghe và ghi vào vở. I. M¹ng ®iÖn l¾p ®Æt kiÓu næi. a. C¸c vËt c¸ch ®iÖn. Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût näøi laì dáy dáùn âæåüc làõp âàût näøi trãn caïc váût caïch âiãûn nhæ puli sæï, khuän gäù hoàûc läöng trong âæåìng äúng bàòng cháút caïch âiãûn âàût doüc doüc theo tráön nhaì, cäüt, dáöm xaì... - Mét sè yªu cÇu ®Ó lùa chän ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt d©y dÉn kiÓu næi : ®iÒu kiÖn m«i tr­êng l¾p ®Æt d©y dÉn, yªu cÇu kü thuËt cña ®­êng d©y dÉn ®iÖn vµ yªu cÇu cña ng­êi sö dông. - Các vật liệu, phụ kiện cần thiết cho công việc lắp đặt dây dẫn điện trong ống cách điện PVC gồm có: ống nối T, ống nối chữ L, ống nối nối tiếp, kẹp đỡ ống. * Caïc phuû kiãûn keìm theo äúng: + ÄÚng näúi chæî T: Âæåüc duìng âãø phán nhaïnh dáy dáùn maì khäng sæí dung mäúi näúi reî. + ÄÚng näúi chæî L: Âæåüc sæí dụng khi näúi hai äúng luäön dáy vuäng goïc våïi nhau + ÄÚng näúi näúi tiãúp: Âæåüc duìng âãø näúi näúi tiãúp hai äúng luäön dáy våïi nhau. + Keûp âåî äúng: Âæåüc duìng âãø cäú âënh äúng luäön dáy trãn tæåìng. b. Một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nối. - Đường dây phải song song với vật kiến trúc (tường nhà, cột,..), cao hơn mặt đất 2,5m trở lên và cách vật kiến trúc không nhỏ hơn 10mm; - Tổng tiết diện của dây dẫn trong ống không vượt quá 40% tiết diện ống; - Bảng điện phải cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 – 1,5m; - Khi dây dẫn đổi hướng hoặc phân nhánh phải tăng thêm kẹp ống; - Không luồn các đường dây khác cấp điện áp vào chung một ống; - Đường dây dẫn đi xuyên qua tường hoặc trần nhà phải luồn dây qua ống cách điện, hai đầu ống phải nhô ra khỏi tường 10mm. Hoạt động 3: Tìm hiểu lắp đặt mạng kiểu ngầm ( 10 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng - GV: Giíi thiÖu cho häc sinh vÒ ph­¬ng ph¸p l¾p ®Æt kiÓu ngÇm qua tranh ¶nh cña bµi. - Câu hỏi: Thế nào là mạng điện ngầm? - GV nhận xét. - Câu hỏi: Theo em maûng âiãûn sinh hoaût âæåüc làõp âàût ngáöm laì nhæ thãú naìo? - GV nhận xét. - Câu hỏi: maûng âiãûn kiãøu ngáöm coï nhæîng æu vaì nhæåüc âiãøm naìo? - GV nhận xét. - HS chú ý theo dõi. - HS trả lời. Đáp án: Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût ngáöm laì dáy dáùn âæåüc âàût trong raînh cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng nhæ tæåìng, tráön, saìn bã täng... - HS trả lời. Đáp án: Kiểu ngầm - HS trả lời. Đáp án: + Æu âiãøm: Caïch làõp âàût naìy âaím baío âæåüc veî âeûp myî thuáût vaì cuing traïnh âæåüc taïc âäüng cuía mäi træång âãún dáy dáùn. + Nhæåüc âiãøm: Khoï sæía chæîa khi hoíng hoïc. 2. Lắp đặt mạng kiểu ngầm: - Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût ngáöm laì dáy dáùn âæåüc âàût trong raînh cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng nhæ tæåìng, tráön, saìn bã täng... - Æu âiãøm: Caïch làõp âàût naìy âaím baío âæåüc veî âeûp myî thuáût vaì cuing traïnh âæåüc taïc âäüng cuía mäi træång âãún dáy dáùn. - Nhæåüc âiãøm: Khoï sæía chæîa khi hoíng hoïc. Hoạt động 4: Củng cố - Hướng dẫn về nhà ( 5 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng * Củng cố: - Câu hỏi: Thế nào là mạng điện nổi? - GV nhận xét. - Câu hỏi: Thế nào là mạng điện ngầm? - GV nhận xét. - Câu hỏi: maûng âiãûn kiãøu ngáöm coï nhæîng æu vaì nhæåüc âiãøm naìo? - GV nhận xét. * Hướng dẫn về nhà: - GV yêu cầu HS về nhà học bài. - GV yêu cầu HS về nhà chuẩn bị trước bài 12 kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. - HS trả lời: Đáp án: Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût näøi laì dáy dáùn âæåüc làõp âàût näøi trãn caïc váût caïch âiãûn nhæ puli sæï, khuän gäù hoàûc läöng trong âæåìng äúng bàòng cháút caïch âiãûn âàût doüc doüc theo tráön nhaì, cäüt, dáöm xaì... - HS trả lời. Đáp án: Maûng âiãûn âæåüc làõp âàût ngáöm laì dáy dáùn âæåüc âàût trong raînh cuía caïc kãút cáúu xáy dæûng nhæ tæåìng, tráön, saìn bã täng... - HS trả lời. Đáp án: + Æu âiãøm: Caïch làõp âàût naìy âaím baío âæåüc veî âeûp myî thuáût vaì cuing traïnh âæåüc taïc âäüng cuía mäi træång âãún dáy dáùn. + Nhæåüc âiãøm: Khoï sæía chæîa khi hoíng hoïc. - HS về nhà học bài. - HS về nhà chuẩn bị trước bài 12 kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà. IV: RÚT KINH NGHIÊM: Ngày tháng năm 2010 Tổ trưởng duyệt Hồ Trọng Tám ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docBai 11Lap dat day dan cua mang dien trong nha.doc
Giáo án liên quan