Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 16

I.MỤC TIÊU :

 -Đọc, viết được p, ph, nh, phố xá, nhà lá và các từ, câu ứng dụng trong bài.

 -Rèn kỹ năng đọc, viết nhanh ,chính xác các âm ,từ ,tiếng trong bài. Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề : chợ, phố, thị xã.

 -Giáo dục học sinh phân biệt được thành phố và nông thôn.

 II.CHUẨN Bị :

 -Bộ chữ.

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc16 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 23/03/2019 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế bài dạy các môn học lớp 1 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đến 6 4. Nhận xét - dặn dò. - Thực hiện. - Nêu yêu cầu - Làm vào sách 0 1 2 8 7 9 0 1 2 3 4 8 7 6 5 - Nêu yêu cầu 0 9 , 3 < 4 < 5 - Nêu yêu cầu a , Theo thứ tự từ bé đến lớn :9,8,6,5,2 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé : 2,5,6,8,9 ---------------------------------------------------------- THỦ CÔNG:(6) XÉ, DÁN HÌNH QUẢ CAM (T1) I.MỤC TIÊU - Biết cách xé, dán hình quả cam. - Xé, dán được hình quả cam. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. - Rèn tính cẩn thận cho học sinh II. CHUẨN BỊ Bµi mÉu xÐ d¸n h×nh qu¶ cam, dông cô thñ c«ng III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU : 1.KiÓm tra bµi cò : - XÐ d¸n h×nh vu«ng, h×nh trßn - KT dông cô cña HS 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Ghi b¶ng tªn bµi *H§1: Quan s¸t vµ nhËn xÐt - Cho HS xem bµi mÉu, nªu ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña qu¶ cam + Em biÕt qu¶ g× gièng qu¶ cam? * H§2: HD mÉu - GV võa lµm mÉu võa thao t¸c theo quy tr×nh xÐ h×nh qu¶ cam - VÏ h×nh vu«ng, xÐ víi h×nh vu«ng; xÐ vµ chØnh söa cho gièng h×nh qu¶ cam TiÕt 2: 3. Thùc hµnh - GV yªu cÇu HS lÊy giÊy mµu thùc hµnh tõng thao t¸c - GV theo dâi, h­íng dÉn thªm cho HS - HD xÕp tõng bé phËn vµo vë ®Ó d¸n cho c©n ®èi 4. NhËn xÐt, dÆn dß: - §¸nh gi¸ s¶n phÈm - GV chÊm bµi 1 sè em, nhËn xÐt - NhËn xÐt chung tiÕt häc - ChuÈn bÞ: xÐ, d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n - §Æt dông cô lªn bµn - Quan s¸t, nhËn xÐt - Nªu tªn 1 sè qu¶ H×nh 1 H×nh 3 - HS thùc hµnh xÐ vµo giÊy nh¸p cã kÎ « - HS thùc hµnh trªn giÊy mµu theo tõng thao t¸c - S¾p xÕp h×nh vµo trang vë thñ c«ng cho c©n ®èi - Líp xem vë b¹n lµm bµi ®Ñp - Theo dâi vµ thùc hiÖn ------------------------------------------------------------ LUYỆN TIẾNG VIỆT (34, 35) LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 24: q - qu - gi I. MỤC TIÊU : - Ôn đọc, viết các âm ,từ, câu trong bài 24 : q- qu - gi - Rèn kĩ năng đọc nhanh, viết đúng ,đẹp, làm đúng các bài tập. - Giáo dục học sinh tự giác tích cực học tập. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. 1. Bài cũ: Gọi đọc bài 2. Bài mới: Giới thiệu bài a. Luyện đọc : - Yêu cầu đọc cá nhân. - Yêu cầu từng nhóm đọc. - Nhận xét tuyên dương. b. Hướng dẫn viết: - Nêu lại cách viết q, qu, gi. - Yêu cầu viết bảng con. - Nhận xét sửa sai. - Hướng dẫn viết bài vào vở, nhắc nhở tư thế ngồi viết, cách cầm bút đặt vở. -Thu chấm một số bài TIẾT 2 c. Hướng dẫn làm bài tập. Bài1:nối - Yêu cầu nối các tiếng để tạo từ đúng thì chả giò thị quả giờ . - Chữa bài. Bài 2: Điền qu hay gi - tổ ạ, cá ,gà .ò - Chữa bài. 3. Củng cố : Yêu cầu đọc lại toàn bài. 4. Nhận xét-dặn dò - Về đọc bài và xem trước bài mới. - Mở sách giáo khoa. - Thực hiện đọc. - Thi đọc trước lớp - Quan sát chữ mẫu. - Viết bảng con. - Viết bài vào vở. - Viết 1 hàng chữ q, 1 hàng chữ qu, 1 hàng chữ gi, 1 hàng chữ chợ quê, 1 hàng chữ cụ già. - Nêu yêu cầu bài. - Thực hiện. thì chả giò thị quả giờ . -Đọc các từ vừa nối. Điền qu hay gi - tổ quạ, giỏ cá , gà giò ------------------------------------------------------- TOÁN (T22 ) ÔN LUYỆN BÀI : LUYỆN TẬPCHUNG I. MỤC TIÊU : - Củng cố về đọc, viết các số trong phạm vi 10. Củng cố về thứ tự các số trong phạm vi 10. - Thực hiện nhanh chính xác các bài tập. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. * Hướng dẫn làm bài tập. Bài 1 : Nối theo mẫu - Yêu cầu đếm số lượng của mỗi vật rồi nối với số thích hợp. - Chữa bài. Bài 2 : Viết các số từ 0 đến 10 - Yêu cầu viết bảng con. - Chữa bài Bài 3 : Số ? - Chữa bài. Bài 4 : Xếp các số 8,2,1,5,10 a, Theo thứ tự từ bé đến lớn. b, Theo thứ tự từ lớn đến bé - Yêu cầu làm vào vở. - Thu chấm một số bài. * Củng cố : Nắm được cách so sánh và điền dấu , cấu tạo số 10. * Nhận xét - dặn dò. - Nêu yêu cầu bài. - Thực hiện . - Nêu yêu cầu bài. - Thực hiện và đếm các số. 0 ,1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Thực hiện và nêu kết quả. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Thực hiện . a, Theo thứ tự từ bé đến lớn. 1 , 2 , 5 , 8 , 10 b, Theo thứ tự từ lớn đến bé. 10 , 8 , 5 , 2 , 1 ---------------------------------------------- Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012 TIẾNG VIỆT ( T59,60 ) BÀI 26 : y - tr I. MỤC TIEU: -Đọc, viết được: y, tr , y tá, tre ngà và các từ ,câu ứng dụng. - Rèn kĩ năng đọc nhanh ,viết đẹp các âm, tiếng ,từ ,câu trong bài,luyện nói 2-3 câu theo chủ đề : nhà trẻ. - Giáo dục học sinh yêu quý thầy cô và ngôi trường của mình. II. CHUẨN Bị : - Bộ chữ, thẻ ghi từ. III. CAC HOẠT DỘNG DẠY VA HỌC. 1. Bài cũ : Kiểm tra đọc viết bài 25 . 2. Bài mới : Giới thiệu bài. a. Dạy âm ng, ngh *Giới thiệu âm y -Yêu cầu tìm và ghép âm y - Hướng dẫn phát âm. -Theo dõi sửa sai - Âm y nó đứng một mình nó cũng là tiếng . -Yêu cầu ghép bảng cài - Nhận xét - Ghi bảng : y -Hướng dẫn đọc - Cho quan sát tranh ,tranh vẽ gì? -Giải thích tranh ,ghi từ: y tá -Yêu cầu đọc trơn từ -Đọc tổng hợp vần * Dạy âm tr Các bước tiến hành tương tự -So sánh 2 âm t với âm tr - Đọc tổng hợp 2 âm b. Hướng dẫn viết - Viết mẫu , nêu quy trình viết. - Yêu cầu viết bảng con. - Nhận xét sửa sai. * Củng cố tiết 1. TIẾT 2 -Kiểm tra đọc bài tiết 1. a. Dạy từ ứng dụng -Giới thiệu từ ứng dụng - Hướng dẫn đọc đánh vần ,đọc trơn tiếng.Đọc trơn từ. - Yêu cầu đọc lại toàn bài b.Dạy đọc câu ứng dụng. -Yêu cầu quan sát tranh : Tranh vẽ gì? -Giải thích ghi câu ứng dụng. -bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã . -Tìm tiếng vừa học có trong câu. -Yêu cầu đọc đánh vần tiếng, đọc trơn tiếng.Đọc trơn câu. c. Hướng dẫn đọc bài trong SGK - Đọc mẫu ,hướng dẫn cách đọc - Yêu cầu đọc bài. -Nhận xét sửa sai. d. Luyện nói. -Tranh vẽ gì ? -Các em bé đang làm gì ? -Người lớn duy nhất trong tranh được gọi là gì? - Em có đi nhà trẻ không ? Nhà trẻ khác lớp 1 ở chỗ nào ? -Giải thích liên hệ ,giáo dục e.Hướng dẫn viết bài vào vở. -Nhắc nhở tư thế ngồi viết,cách cầm bút đặt vở. - Thu chấm một số bài. 3. Củng cố : Thi tìm tiếng có âm y, tr 4. Nhận xét- dặn dò. Nhận xét tiết học. - Cả lớp viết bảng con ngõ nhỏ, nghệ sĩ, 2 em lên bảng đọc bài. -Quan sát -Ghép âm -y -Ghép tiếng y. -Đọc : y -Tranh vẽ cô y tá. - Đọc (cá nhân -đồng thanh) -Đọc đánh vần ,đọc trơn. -Âm t và âm tr giống nhau chữ t, khác nhau tr có thêm r -Đọc đánh vần,đọc trơn. - Quan sát. -Viết bảng con. - Cả lớp đọc toàn bài. - 2em đọc. -Đọc nhẩm - Đọc đánh vần ,đọc trơn(cá nhân-đ thanh) - Đọc cá nhân,đồng thanh. -Tranh vẽ mẹ đang đưa bé ra trạm y tế. -Tiếng y . -Đọc (cá nhân -đồng thanh ) -Cá nhân đọc. -Tranh vẽ các bé và cô. - Các bé đang chơi. - Gọi là cô trông trẻ. - Trả lời. -Viết bài vào vở.1 hàng chữ y, 1 hàng chữ tr, 1 hàng chữ y tá, 1 hàng chữ tre ngà. -Thi tìm. ------------------------------------------------------- ĐẠO ĐỨC:(6) GIỮ GÌN SÁCH VỞ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (T2) MỤC TIÊU Biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập. Nêu được lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. Thực hiện giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập của bản thân. * Học sinh biết bảo quản, giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập hàng ngày sạch đẹp là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, BVMT, làm cho môi trường luôn sạch đẹp. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC *Hoaït ñoäng 1:Thi “Saùch, vôû ai ñeïp nhaát” - GV neâu yeâu caàu cuûa cuoäc thi vaø coâng boá thaønh phaàn ban giaùm khaûo (coù theå goàm GV, lôùp tröôûng, lôùp phoù hoïc taäp vaø caùc toå tröôûng). _Coù 2 voøng thi: +Voøng 1 thi ôû toå. +Voøng 2 thi ôû lôùp. _Tieâu chuaån chaám thi. + Coù ñuû saùch, vôû, ñoà duøng theo quy ñònh. + Saùch vôû saïch, khoâng bò daây baån, quaên meùp, xoäc xeäch (khuyeán khích baïn naøo khoâng caàn boïc saùch, vôû maø vaãn giöõ saïch, ñeïp trang bìa). + Ñoà duøng hoïc taäp saïch seõ, khoâng daây baån, khoâng xoäc xeäch, cong queo. Yeâu caàu_ Caùc ñoà duøng hoïc taäp khaùc ñöôïc xeáp beân caïnh choàng saùch vôû. _ Caëp saùch ñöôïc treo ôû caïnh baøn hoaëc ñeå trong ngaên baøn. - Tieán haønh thi voøng 2. - Ban giaùm khaûo chaám vaø coâng boá keát quaû, khen thöôûng caùc toå vaø caù nhaân thaéng cuoäc. * Hoaït ñoäng 2: hát * Hoaït ñoäng 3: GV höôùng daãn HS ñoïc caâu thô cuoái baøi. Keát luaän chung _Caàn phaûi giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. _Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp giuùp cho caùc em thöïc hieän toát quyeàn ñöôïc hoïc cuûa chính mình. * Nhaän xeùt – daën doø: _Nhaän xeùt tieát hoïc _ Daën doø: Chuaån bò baøi 4: “Gia ñình em” _Caû lôùp tham gia thi. _Caû lôùp cuøng xeáp saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp treân baøn _Caùc toå tieán haønh chaám thi vaø choïn ra 1 – 2 baïn khaù nhaát ñeå vaøo thi voøng 2. _Caû lôùp cuøng haùt baøi “ Saùch buùt thaân yeâu ôi”. “ Muoán cho saùch vôû ñeïp laâu, Ñoà duøng beàn maõi, nhôù caâu giöõ gìn.” _Vôû baøi taäp -------------------------------------------------------- HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (T 12 )SINH HOẠT LỚP AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 6 :NGỒI AN TOÀN TRÊN XE ĐẠP, XE MÁY I. MỤC TIÊU : - Đánh giá hoạt động tuần 6, triển khai hoạt động tuần 7. - Biết tác dụng của việc ngồi an toàn trên xe đạp ,xe máy. - Thực hiện tốt an toàn giao thông khi ngồi trên xe đạp, xe máy. II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Đánh giá hoạt động tuần qua. a . Ưu điểm : - Học sinh đi học chuyên cần. - Vệ sinh sạch sẽ. - Học bài và làm bài đầy đủ. -Nề nếp ra vào lớp ổn định. b. Tồn tại : - Một số em chưa chú ý trong khi học. - Một số em còn quên đồ dùng học tập. - Thể dục chưa đều. - Sinh hoạt sao còn lúng túng. 2. Triển khai hoạt động tuần 7. - Tiếp tục kèm cặp học sinh yếu. - Kiểm tra đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân - Tham gia sinh hoạt sao. III. DẠY ATGT BÀI 6: * Cho quan sát tranh vẽ. - Tranh vẽ những gì ? - Bạn ngồi trên xe như thế nào ? - Khi ngồi trên xe đạp xe máy em cần chú ý điều gì ? Vì sao? - Điều gì xảy ra khi các em ngồi đùa nghịch trên xe khi xe đang chạy ? - Chốt ý đúng, liên hệ giáo dục. - Thực hiện. - Mẹ đang chở bé đi trên đường. - Ngồi ngay ngắn.Tay bám chắc lấy mẹ.Đầu bạn đội mũ bảo hiểm. - Trả lời. - Xảy ra tai nạn giao thông.

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1 TUAN 6.doc
Giáo án liên quan