Ôn tập môn Toán Tuần 7 Lớp 3

A/ Mục tiêu:

1.Kiến thức:- Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.- Ap dụng bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.- Thực hành đếm thêm 7.

2. Kỹ năng: Rèn Hs tính các phép tính nhân chính xác, thành thạo.

3. Thái độ: Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.

B/ Chuẩn bị:

 * GV: Bảng phụ, phấn màu.

 * HS: VBT, bảng con.

 

doc10 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Toán Tuần 7 Lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oåi ) Ñaùp soá : 35 tuoåi 1 Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. HT: Caù nhaân , lôùp Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. .Hueä caét ñöôïc 5 boâng hoa .Lan caét ñöôïc gaáp 3 laàn Hueä Lan caét ñöôïc baonhieâu boâng hoa . Muoán tìm moät soá gaáp soá ñaõ cho moät soá laàn ta laáy soá ñoù nhaân vôùi soá laàn. Hs töï laøm baøi Giaûi Lan caét ñöôïc taát caû laø : 5 x 3 = 15 ( boâng hoa ) Ñaùp soá : 15 boâng hoa . Hs nhaän xeùt. Hs söûa vaøo VBT . PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. HT :Caù nhaân , lôùp Ñaïi dieän caùc nhoùm leân tham gia troø chôi. Giaûi Naêm nay meï ñöôïc : 9 x 4 = 36 ( tuoåi ) Ñaùp soá : 36 tuoåi Hs nhaän xeùt. 5. Toång keát – daën doø. (1’) Veà laøm laïi baøi taäp. 3, 4 Chuaån bò : Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc. HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN Ñaëng Thò Hieàn TRÖÔØNG TRAÀN QUOÁC TUAÁN KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY TUAÀN : 7 LÔÙP : BA MOÂN : TOAÙN Tieát TÖÏA BAØI : LUYEÄN TAÄP NGAØY DAÏY A/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc:- Thöïc hieän caùch tính gaáp moät soá leân nhieàu laàn.- Thöïc hieän pheùp nhaân soá coù hai chöõ soá vôùi soá coù moät chöõ soá. – Veõ vaø ño ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. 2. Kóõ naêng: Tính toaùn thaønh thaïo, chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. B/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, VBT. * HS: VBT, baûng con. C/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt.(1’) 2. Baøi cuõ: Gaáp moät soá leân nhieàu laàn. (3’) - Goïi 2 hoïc sinh baûng laøm baøi 2, 3. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà.(1’) Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng.(28’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ * HÑ1: Laøm baøi 1, 2 (12’) - MT: Giuùp Hs laøm ñuùng gaáp moät soá leân nhieàu laàn theo maãu, thöïc hieän pheùp nhaân soá coù hai chöõ soá vôùi soá coù 1 chöõ soá. Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu neâu caùch thöïc hieän gaáp moät soá leân nhieàu laàn? - Gv yeâu caàu Hs leân baûng laøm. Gv nhaän xeùt Baøi 2: - Gv môøi Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Gv yeâu caàu Hs töï laøm baøi. Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt * HÑ2: Laøm baøi 3, 4.(13’) - MT: Giuùp Hs thöïc hieän ñuùng giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên veà gaáp moät soá leân nhieàu laàn. Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. Baøi 3: - Yeâu caàu Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi: - Gv cho Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. - Gv hoûi: + Trong vöôøn coù maáy caây cam ? + Soá caây quyùt laø bao nhieâu? + Baøi toaùn hoûi gì? + Muoán tìm soá caây quyùt trong vöôøn em laøm theá naøo? - Gv môøi 1 em leân baûng laøm. 16 caây cam : quyùt ? caây Gv nhaän xeùt *Baøi 4: - Gv môøi hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Yeâu caàu Hs ño ñoaïn thaúng AB daøi ? cm. - Yeâu caàu Hs ñoïc phaàn b). - Muoán veõ ñoaïn thaúng CD chuùng ta phaûi bieát ñöôïc ñieàu gì? - Haõy tính ñoä daøi ñoaïn thaüng CD. Yeâu caàu Hs veõ ñoä daøi ñoaïn CD, Tính ñoä daøi ñoaïn AO - Gv môøi 3 Hs leân baûng laøm. - Gv nhaän xeùt theo doõi giuùp ñôõ caùc em yeáu . * HÑ3: Cuûng coá (3’) MT : Cuûng coá laïi giaûi baøi toaùn veà gaáp moät soá leân nhieàu laàn. - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm. Chôi troø: “ Ai nhanh hôn”. “ Maûnh vaûi xanh daøi 5m, maûnh vaûi ñoû daøi gaáp 4 laàn maûnh vaûi xanh. Hoûi maûnh vaûi ñoû daøi bao nhieâu meùt? - Gv nhaän xeùt baøi laøm, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. HT:Caù nhaân , lôùp Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs neâu. Hs caû lôùp laøm vaøo VBT. Gaáp 4 laàn gaáp 8 laàn 5 20 6 48 x 4 x 8 gaáp 7 laàn gaáp 9 laàn 4 28 3 27 x 7 x 9 gaáp 5 laàn gaáp 10 laàn 7 35 2 20 x 5 x 10 Hs nhaän xeùt. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs töï laøm baøi. 5 em leân baûng laøm. 14 19 25 33 58 x 5 x 7 x 6 x 7 x 4 70 133 150 231 232 Hs nhaän xeùt. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Coù16 caây cam . Gaáp 4 laàn.soá caây cam . Tính soá caây quyùt trong vöôøn . Ta tính gaáp 4 laàn soá caây cam . 1 Hs leân baûng laøm. Caùc em coøn laïi laøm vaøo VBT. Giaûi Trong vöôøn coù taát caû laø : 16 x 4 = 64 (caây ) Ñaùp soá : 64 caây quyùt Hs nhaän xeùt. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs ño ñoä daøi ñoaïn AB = 6 cm. Hs ñoïc phaàn b) Bieát ñoä daøi ñoaïn CD. Ñoä daøi ñoaïn CD laø: 6 x 2 = 12 (cm) Hs leân baûng laøm. Caùc em coøn laïi laøm vaøo VBT. 6 cm A B Ñoä daøi ñoaïn thaúng AC : 6 x 2 = 12 cm A C O Ñoä daøi ñoaïn thaúng AO : 12 : 4 = 3 cm Hs nhaän xeùt. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. HT: Nhoùm, caù nhaân . Ñaïi dieän caùc nhoùm leân thi. Giaûi Maûnh vaûi ñoû daøi laø : 5 x 4 = 20 (m) Ñaùp soá : 20 m Hs nhaän xeùt. Löu yù caàn duøng thöôùc coù vaïch chia cm ñeå ño cho chính xaùc vaø keû cho thaúng . 5.Toång keát – daën doø.(1’) Taäp laøm laïi baøi. 2,3. Chuaån bò baøi: Baûng chia 7. Nhaän xeùt tieát hoïc. HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN Ñaëng Thò Hieàn TRÖÔØNG TRAÀN QUOÁC TUAÁN KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY TUAÀN : 7 LÔÙP : BA MOÂN : TOAÙN Tieát TÖÏA BAØI : BAÛNG CHIA 7 NGAØY DAÏY A/ Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: - Laäp baûng chia 7 döïa vaøo baûng nhaân 7.- Thöïc haønh chia cho 7. - Aùp duïng baûng chia 7 ñeå giaûi baøi toaùn. 2. Kyõ naêng: Reøn Hs tính caùc pheùp tính nhaân chính xaùc, thaønh thaïo. 3. Thaùi ñoä: Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi. B/ Chuaån bò: * GV: Baûng phuï, phaán maøu. * HS: VBT, baûng con. C/ Caùc hoaït ñoäng: 1. Khôûi ñoäng: Haùt. (1’) 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp (3’) Goïi 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3. Moät Hs ñoïc baûng nhaân 7. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. - Nhaän xeùt baøi cuõ. 3. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà. (1’) Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng. (28’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ * HÑ1: Höôùng daãn Hs thaønh laäp baûng chia 7. (8’) - MT: Giuùp cho caùc em böôùc ñaàu laäp ñöôïc baûng chia 7 döïa treân baûng nhaân 7. - Gv gaén moät taám bìa coù 7 hình troøn leân baûng vaø hoûi: Vaäy 7 laáy moät laàn ñöôïc maáy? - Hayõ vieát pheùp tính töông öùng vôùi “ 7 ñöôïc laáy 1 laàn baèng 7”? - Treân taát caû caùc taám bìa coù chaám troøn, bieát moãi taám coù 7 chaám troøn . Hoûi coù bao nhieâu taám bìa? - Haõy neâu pheùp tính ñeå tím soá taám bìa. - Gv vieát leân baûng 7 : 7 = 1 vaø yeâu caàu Hs ñoïc pheùp laïi pheùp chia . - Gv vieát leân baûng pheùp nhaân: 7 x 2 = 14 vaø yeâu caàu Hs ñoïc pheùp nhaân naøy. - Gv gaén leân baûng hai taám bìa vaø neâu baøi toaùn “ Moãi taám bìa coù 7 chaám troøn. Hoûi 2 taám bìa nhö theá coù taát caû bao nhieâu chaám troøn?”. - Treân taát caû caùc taám bìa coù 14 chaám troøn, bieát moãi taám bìa coù 7 chaám troøn. Hoûi coù taát caû bao nhieâu taám bìa? -Haõy laäp pheùp tính . - Vaäy 14 : 7 = maáy? - Gv vieát leân baûng pheùp tính : 14 : 7 = 2. - Töông töï Hs tìm caùc pheùp chia coøn laïi - Gv yeâu caàu caû lôùp nhìn baûng ñoïc baûng chia 7. Hs töï hoïc thuoäc baûng chia 7 - Toå chöùc cho Hs thi hoïc thuoäc loøng. Gv nhaän xeùt * HÑ2: Laøm baøi 1, 2 (7’) - MT: Giuùp Hs bieát caùch tính nhaåm ñuùng, chính xaùc. Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp. Baøi 1: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi: - Gv yeâu caàu Hs töï laøm. - Gv yeâu caàu 2 Hs ngoài caïnh nhau ñoåi vôû kieåm tra baøi cuûa nhau. - Gv nhaän xeùt. Baøi 2: - Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi - Gv yeâu caàu Hs töï laøm baøi. Boán baïn leân baûng giaûi. - Gv hoûi: Khi ñaõ bieát 7 x 2 = 14, coù theå ghi ngay keát quaû cuûa 14 : 7 vaø 14 : 2 khoâng? Vì sao? - Gv nhaän xeùt, choát laïi. * HÑ3: Laøm baøi 3, 4. (10’) - MT: Giuùp cho caùc em bieát giaûi toaùn coù lôøi vaên. Baøi 3: - Yeâu caàu Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi: - Gv cho Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. + Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì? + Baøi toaùn hoûi gì? - Gv yeâu caàu Hs suy nghó vaø giaûi baøi toaùn. - Moät em leân baûng giaûi. 7 can : 35 l daàu 1 can : ? l daàu - Gv nhaän xeùt Baøi 4: - Gv yeâu caàu Hs ñoïc ñeà baøi Yeâu caàu Hs töï laøm baøi. Moät em leân baûng giaûi. 7 l daàu : 1 can 35 l daàu : ? Can Gv nhaän xeùt * HÑ4: Cuûng coá (3’) - Gv chia Hs thaønh 2 nhoùm. Cho caùc em chôi troø “ Ai tính nhanh” Baøi toaùn: 3 x 2 x 7 ; 2 x 2 x 7 ; 4 x 2 x 7 Gv nhaän xeùt, coâng boá nhoùm thaéng cuoäc. Toång keát , tuyeân döông . PP: Quan saùt, hoûi ñaùp, giaûng giaûi. HT : Lôùp , nhoùm Hs quan saùt hoaït ñoäng cuûa Gv vaø traû lôøi: 7 laáy moät laàn ñöôïc 7. Pheùp tính: 7 x 1 = 7. Coù 1 taám bìa. Pheùp tính: 7 : 7= 1. Hs ñoïc pheùp chia. Hs neâu pheùp nhaân 7 x 2 = 14 Coù 14 chaám troøn. Coù 2 taám bìa. Pheùp tính : 14 : 7 = 2 Baèng 2. Hs ñoïc laïi. Hs tìm caùc pheùp chia. Hs ñoïc baûng chia 7 vaø hoïc thuoäc loøng. Hs thi ñua hoïc thuoäc loøng. Hs nhaän xeùt . PP: Luyeän taäp, thöïc haønh. HT: Caù nhaân , nhoùm Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hoïc sinh töï neâu baûng chia 7. 12 Hs noái tieáp nhau ñoïc töøng pheùp tính tröôùc lôùp. Hs nhaän xeùt. Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs laøm baøi. Hs leân baûng laøm. Chuùng ta coù theå ghi ngay, vì laáy tích chia cho thöøa soá naøy thì seõ ñöôïc thöøa soá kia. Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. PP: Luyeän taäp, thöïc haønh, thaûo luaän. HT:Caù nhaân , lôùp Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Hs thaûo luaän nhoùm ñoâi. Coù 35 l daàu chia ñeàu vaøo 7 can .. Moãi can coù bao nhieâu l daàu . Hs töï laøm baøi. Giaûi Moãi can daàu chöùa ñöôïc : 35 : 7 = 5 (l) Ñaùp soá : 5 l daàu Moät Hs leân baûng laøm. Hs nhaän xeùt. Hs söûa vaøo VBT . Hs ñoïc ñeà baøi. Hs töï giaûi. Moät em leân baûng laøm. Giaûi Soá can daàu caàn duøng : 35 : 7 = 5 (can ) Ñaùp soá : 5 can daàu Hs nhaän xeùt. PP: Kieåm tra, ñaùnh giaù, troø chôi. HT: Lôùp , caù nhaân Ñaïi dieän hai nhoùm leân tham gia. Hs nhaän xeùt. 5. Toång keát – daën doø. (1’) Hoïc thuoäc baûng chia 7. Laøm baøi3, 5. Chuaån bò baøi: Luyeän taäp. Nhaän xeùt tieát hoïc. HIEÄU TRÖÔÛNG GIAÙO VIEÂN Ñaëng Thò Hieàn

File đính kèm:

  • docT- tuan 7.doc
Giáo án liên quan