Một số bài văn tả cảnh khối 5

ĐỀ 1: Tả cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

Bài làm1

 Sáng nào em cũng đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Hai bên đường có nhiều cảnh đẹp nhưng em thích nhất là được ngắm cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng.

 Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng.

 Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của một chú vạc đi ăn đêm, lạc đàn gọi bạn. Tiếng kêu như xé rách khoảng không yên tĩnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua , cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.

 Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bàng bạc làm cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Lác đác đã có bóng người đi thăm đồng, thỉnh thoảng họ lại cúi xuống xem xét. Thời kì này lúa đang vào mẩy. Từng khóm lúa trĩu xuống vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Em bước xuống bờ ruộng, nâng trong tay

doc12 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số bài văn tả cảnh khối 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
«ng réng l¾m nh­ng bè em còng trång mÊy bån hoa ë gãc s©n. S¾c hoa rùc rì t« thªm vÎ ®Ñp cho ng«i nhµ. Ng«i nhµ xinh x¾n cã s©n tr­íc, s©n sau rÊt tho¸ng m¸t. B­íc vµo nhµ, ®Çu tiªn lµ phßng kh¸ch. Phßng kh¸ch ®­îc s¬n mµu vµng nh¹t dÞu ªm. NÒn nhµ l¸t g¹ch hoa võa ®Ñp l¹i võa trang nh·. §å ®¹c ë phßng kh¸ch tuy ®¬n s¬ nh­ng ®­îc bè mÑ xÕp ®Æt gän gµng nªn còng vui m¾t. Bªn c¹nh bµn uèng n­íc, bè ®Ó mét chËu c¶nh. MÑ cßn treo giß phong lan lªn cöa sæ n÷a nªn nh­ cã thiªn nhiªn ë trong nhµ vËy. §èi diÖn víi bµn uèng n­íc lµ mét c¸i tñ trang trÝ cã ®Ó ti vi. Sau b÷a c¬m tèi, c¶ nhµ em th­êng qu©y quÇn t¹i ®©y ®Ó trß chuyÖn hoÆc xem ti vi. KÕ víi phßng kh¸ch lµ phßng ngñ cña bè mÑ em. Vµ cuèi cïng lµ phßng bÕp vµ phßng vÖ sinh. Phßng bÕp tuy h¬i nhá nh­ng víi bµn tay khÐo lÐo cña mÑ nªn ®å ®¹c lóc nµo còng gän gµng ng¨n n¾p. Trªn g¸c lµ phßng cña hai chÞ em em. Bµn häc cña em ®­îc kª gÇn cöa sæ nªn lóc nµo còng trµn ngËp ¸nh s¸ng. Tõ ®©y em cã thÓ nh×n thÊy tÊt c¶ khu v­ên cña nhµ m×nh. Ng«i nhµ lµ tæ Êm cña gia ®×nh em. N¬i Êy em ®­îc yªu th­¬ng, che chë trong vßng tay cña bµ vµ bè mÑ. Dï ®i ®©u xa em còng muèn nhanh chãng ®­îc trë vÒ víi ng«i nhµ th©n yªu cña m×nh. §Ò 5: T¶ mét c¶nh s«ng n­íc Bµi lµm 1 : " Quª h­¬ng ai còng cã mét dßng s«ng bªn nhµ. Con s«ng quª g¾n bã víi tuæi th¬ ®êi t«i " . §ã lµ lêi mét bµi h¸t rÊt hay. ®óng vËy quª h­¬ng em còng cã mét dßng s«ng hiÒn hoµ vµ th¬ méng. Mçi khi nh¾c ®Õn con s«ng quª h­¬ng, lßng em l¹i xèn xang mét t×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt. Con s«ng nh­ mét d¶i lôa tr¾ng mÒm m¹i v¾t qua c¸nh ®ång xanh m­ít lóa khoai råi ch¶y qua lµng em. Dßng s«ng nh­ lÆng ®i tr­íc vÎ ®Ñp cña xãm lµng. nã trÇm ng©m ph¶n chiÕu nh÷ng hµng tre ®æ bãng m¸t r­îi xuèng ®«i bê. Nh÷ng buæi tr­a hÌ n¾ng ®æ xuèng mÆt s«ng lÊp lo¸. Dßng s«ng lóc ®ã nh­ mét tÊm g­¬ng dµi ph¼ng lÆng soi bãng m©y trêi. Trªn mÆt s«ng, mét vµi chiÕc thuyÒn l¸ tre tÝ hon bång bÒnh tr«i ®i m·i theo dßng n­íc trong xanh. ThØnh tho¶ng l¹i cã mét chó bãi c¸ l«ng xanh biÕc hay mét chó cß tr¾ng nh­ v«i ®Ëu trªn cµnh tre, m¾t lim dim ng¾m bãng m×nh d­íi n­íc. Cã nh÷ng tr­a, lò trÎ chóng t«i rñ nhau ra s«ng t¾m. Chóng t«i b¬i léi, quÉy tßm tâm lµm n­íc b¾n tung toÐ khiÕn lò chim còng ph¶i th¶ng thèt giËt m×nh, vç c¸nh bay ®i. S«ng nh­ ng­êi mÑ hiÒn «m Êp, vuèt ve nh÷ng ®øa trÎ chóng t«i. S«ng cßn nh­ ng­êi b¹n t©m t×nh cña t«i. Mçi buæi chiÒu khi hoµng h«n bu«ng xuèng mÆt s«ng l¹i nhuèm mµu hång rùc. §©y ®ã, d­íi lßng s«ng l¹i väng lªn tiÕng gâ lanh canh cña b¸c thuyÒn chµi ®¸nh c¸ lµm rén r· c¶ mét khóc s«ng. Buæi tèi, khi «ng tr¨ng trßn v¾t ngang qua ngän tre,soi bãng xuèng mÆt s«ng lÊp l¸nh. MÆt s«ng l¹i lung linh nh­ ®­îc d¸t vµng, d¸t b¹c.ThËt lµ ®Ñp! Con s«ng quª h­¬ng tõ bao ®êi nay g¾n bã víi mçi ng­êi d©n quª em. S«ng mang dßng n­íc ngät lµnh lµm xanh m¸t nh÷ng ruéng lóa, hµng c©y vµ lµm cho quª h­¬ng em thªm giµu ®Ñp. Em mong ­íc con s«ng quª em vÉn m·i gi÷ ®­îc vÎ ®Ñp nh­ ngµy nµo. §Ó sau nµy, khi em lín lªn, h×nh ¶nh con s«ng quª yªu dÊu, ®Ñp ®Ï cßn in m·i trong t©m trÝ em. Bµi lµm 2 : Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng. §ã lµ nh÷ng c¸nh ®ång lóa th¼ng c¸nh cß bay hay con ®­êng quen thuéc in dÊu ch©n quen. nh­ng gÇn gòi vµ th©n thiÕt nhÊt vÉn lµ dßng s«ng nhá ®Çy ¾p tiÕng c­êi cña bän trÎ chóng em mçi buæi chiÒu hÌ. Con s«ng lµ mét nh¸nh cña s«ng Hång. Nã ch¶y qua bao nhiªu xãm lµng, qua nh÷ng c¸nh ®ång xanh m­ít lóa khoai råi ch¶y qua lµng em. Con s«ng nh­ lÆng ®i tr­íc vÎ ®Ñp cña xãm lµng. Nã trÇm ng©m ph¶n chiÕu nh÷ng hµng tre ®á bãng m¸t r­îi xuèng ®«i bê. Buæi s¸ng dßng s«ng nh­ mét d¶i lôa ®µo th­ít tha. Tr­a vÒ, n¾ng ®æ xuèng lµm mÆt s«ng lÊp lo¸ng mét mµu n¾ng chãi chang. Trªn nh÷ng cµnh tre bªn bê, mét g· bãi c¸ l«ng xanh biÕc hay mét mét chó cß l«ng tr¾ng nh­ v«i ®ang lim dim ng¾m bãng m×nh d­íi n­íc. ChiÒu chiÒu, bän trÎ chóng em rñ nhau ra s«ng t¾m. Chóng em ®ïa nghÞch vÉy vïng lµm n­íc b¾n tung toÐ. PhÝa cuèi s«ng väng lªn tiÕng gâ lanh canh cña b¸c thuyÒn chµi ®¸nh c¸ lµm rén r· c¶ khóc s«ng. Buæi tèi, «ng tr¨ng trßn vµnh v¹nh nh« lªn khái rÆng tre in bãng xuèng mÆt s«ng th× dßng s«ng trë thµnh mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng. Mçi khi häc bµi xong, em vµ c¸c b¹n rñ nhau ra bê s«ng hãng m¸t. Ngåi trªn bê s«ng ng¾m c¶nh vµ h­ëng nh÷ng lµn giã m¸t r­îi tõ s«ng ®­a lªn, lßng em th¶nh th¬i, s¶ng kho¸i ®Õn v« cïng. Em yªu dßng s«ng nh­ yªu ng­êi mÑ hiÒn. Sau nµy dï thêi gian cã lµm phai mê nh÷ng kØ niÖm thêi th¬ Êu nh­ng h×nh ¶nh dßng s«ng quª h­¬ng m·i m·i in s©u trong t©m trÝ em. §Ò 4 : T¶ mét c¬n m­a Bµi lµm 1 : MÊy h«m nay trêi n¾ng nh­ ®æ löa. C©y cèi nh­ muèn kh« l¹i v× n¾ng. Ch¼ng ai muèn lã mÆt ra khái nhµ. Bµ em võa phe phÈy qu¹t võa nãi : " Cã lÏ trêi s¾p m­a to ®©y!" Qu¶ ®óng nh­ vËy! Qu¸ tr­a, trêi bçng næi c¬n d«ng. Nh÷ng ®¸m m©y ®en ïn ïn kÐo ®Õn che phñ bÇu trêi.Giã thæi tèc c¸t trªn ®­êng bôi mï, cµng lóc giã cµng m¹nh, mÆc søc ®iªn ®¶o trªn c¸c cµnh c©y. C¸c b¸c n«ng d©n hèi h¶ trë vÒ nhµ. Mét lóc sau, m­a ®· xuèng. Lóc ®Çu míi chØ lép ®ép r¬i trªn m¸i nhµ. Nh÷ng giät n­íc l¨n xuèng m¸i phªn nøa råi µo aß ®æ xuèng. D­êng nh­ mäi ng­êi kh«ng thÓ t­ëng r»ng m­a l¹i ®Õn nhanh nh­ thÕ. Mäi ho¹t ®éng nh­ ngõng l¹i. Ngoµi ®­êng, bãng ng­êi th­a thít dÇn. Trong s©n, chÞ gµ m¸i cuèng quýt dÉn ®µn con t×m chç tró. M­a µo ¹t .M­a xèi x¶ nh­ cho bâ nh÷ng ngµy nãng nùc. Ai ai còng vui mõng. KhÝ nãng ®· bÞ xua tan, giã mang mïi cña ®Êt, cña c©y cá, hoa l¸ bay kh¾p kh«ng gian. M­a rµo rµo nh­ trót n­íc xuèng s©n g¹ch, ®en ngßm. N­íc cuån cuén dån vµo c¸c cèng r·nh. Nh÷ng h¹t m­a to vµ nÆng ®Ëp bïng bïng vµo lßng l¸ chuèi. Tõng chïm sÊm rÒn vang. Nh÷ng tia chíp s¸ng loÐ r¹ch ngang bÇu trêi ®en thÉm. Trong nhµ bçng tèi sÇm l¹i, mét mïi nång nång ngai ng¸i cña nh÷ng trËn m­a ®Çu mïa lan to¶ . Mét l¸t sau, m­a nhá dÇn råi t¹nh h¼n. BÇu trêi quang ®·ng nh­ võa ®­îc giéi röa. ¸nh n¾ng chan hoµ xuèng mÆt ®Êt. ChÞ gµ m¸i m¬ dÉn ®µn con ®i kiÕm måi. Trªn c¸c cµnh c©y, chim hãt lÝu lo. Trong v­ên, c©y cèi t­¬i t¾n h¼n lªn. Ngoµi ngâ, tiÕng ch©n ng­êi léi b× bâm. Ai còng vui vÎ ra khái nhµ hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh. Trªn c¸nh ®ång l¹i rén r· tiÕng c­êi, tiÕng nãi chuyÖn r«m r¶. §Ò 5 : T¶ mét ®ªm tr¨ng ®Ñp. Bµi lµm : Mét n¨m cã bèn mïa, mïa nµo còng cã nh÷ng ®ªm tr¨ng ®Ñp. ThÕ nh­ng em vÉn thÝch nhÊt lµ ®ªm tr¨ng r»m vµo mïa h¹. «ng mÆt trêi ®á èi nh­ mét qu¶ cÇu löa khæng lå ®· tõ tõ khuÊt h¼n phÝa xa. Trong xãm, mäi nhµ ®· lªn ®Ìn tõ lóc nµo. BÇu trêi trong v¾t, ®en thÉm l¹i nh­ kho¸c tÊm ¸o nhung ®en trªn cã ®Ýnh nh÷ng ng«i sao lÊp l¸nh Sau luü tre lµng, mÆt tr¨ng trßn vµnh v¹nh nh« lªn, to¶ ¸nh s¸ng vµng dÞu lªn nh÷ng ngän tre. Hµng tr¨m ng«i sao s¸ng long lanh, lóc Èn lóc hiÖn t¹o cho bÇu trêi mét vÎ ®Ñp huyÒn ¶o. Mét lóc sau, tr¨ng ®· gèi ®Çu lªn rÆng c©y phÝa xa ®Ó råi sau ®ã lÊp lã trªn ngän tre giµ. Lóc nµy tr¨ng ®· lªn cao, to¶ ¸nh s¸ng ªm dÞu len lái vµo kh¾p c¸c ®­êng lµng, ngâ xãm. ¸nh tr¨ng phÕt nhÑ lªn c¸c m¸i nhµ, chiÕu nh÷ng tia s¸ng li ti qua c¸c kÏ l¸, soi xuèng mÆt ®­êng nh­ mu«n vµn h¹t ngäc nhá. Em vµ c¸c b¹n rñ nhau ra s«ng hãng m¸t, ng¾m tr¨ng. Chóng em ®i ®Õn ®©u, tr¨ng ®i theo ®Õn ®ã nh­ muèn cïng ®i ch¬i víi chóng em. Ngoµi bê s«ng, giã lång léng thæi vµo m¸t r­îi. Dßng s«ng ven lµng ®­îc ¸nh tr¨ng soi s¸ng gîn sãng l¨n t¨n, mÆt s«ng ãng ¸nh lung linh nh­ d¸t vµng. Mäi ng­êi trong xãm em ®Òu tô tËp ë s©n nhµ ®Ó ng¾m tr¨ng. TrÎ em n« ®ïa ch¹y nh¶y c­êi nãi vui vÎ. Nh÷ng chó chã còng ra s©n hãng m¸t , thØnh tho¶ng l¹i ngã ra ®­êng, cÊt tiÕng sña vu v¬. Ngoµi ®ång quang c¶nh thËt v¾ng lÆng. N­íc ch¶y rãc r¸ch trong c¸c r·nh, m­¬ng n­íc. Hµng tr¨m anh ®om ®ãm víi nh÷ng chiÕc ®Ìn lång bÐ xÝu to¶ ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y thËt ®Ñp. §ã ®©y cã tiÕng c«n trïng kªu ra r¶. Cá c©y th× thÇm trß chuyÖn víi nhau . Trêi cµng vÒ khuya, quang c¶nh cµng yªn ¾ng, tÜnh mÞch h¬n. V¹n vËt say s­a ch×m vµo trong giÊc ngñ ªm ®Òm. ¸nh tr¨ng d×u dÞu cïng h¬i s­¬ng nh­ ®ang ru ngñ mu«n loµi. ChØ cßn c«n trïng vÉn cÊt tiÕng ra r¶ cho khóc nh¹c mu«n thuë vÒ ®ªm. C¶nh ®ªm tr¨ng r»m mïa h¹ thËt ®Ñp. Gi÷a ®ång quª, ng¾m c¶nh mét ®ªm tr¨ng ®Ñp nh­ vËy, em c¶m thÊy yªu thiªn nhiªn, c¶nh vËt quª quª h­¬ng h¬n. Em sÏ cè g¾ng häc giái ®Ó sau nµy lín lªn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu ®Ñp §Ò 6: T¶ mét ngµy míi b¾t ®Çu ë quª em Bµi lµm NghØ hÌ võa qua, em ®­îc vÒ quª ngo¹i vµ th­ëng thøc mét buæi b×nh minh rùc rì trªn quª h­¬ng yªu dÊu . Buæi sím h«m Êy thËt lµ ®Ñp! Trêi võa sím nh­ng em ®· thøc dËy ®i d¹o quanh lµng. TiÕng gµ g¸y r©m ran kh¾p xãm. Khi trêi m¸t mÎ, kh«ng gian tho¸ng ®·ng. Mét lµn giã tho¶ng qua lµm xao ®éng cµnh l¸ ®Ó lé ra nh÷ng h¹t s­¬ng sím long lanh. BÇu trêi cao, réng mªnh m«ng, ®©y ®ã mét vµi ®¸m m©y tr¾ng l÷ng lê tr«i. Tõ c¸c m¸i bÕp, nh÷ng lµn khãi nghi ngót bay lªn hoµ quyÖn víi s­¬ng sím t¹o thµnh nh÷ng d¶i lôa mÒm uèn l­în trªn bÇu trêi. Ngoµi ®ång nh÷ng b«ng lóa ng¶ ®Çu vµo nhau th× thÇm trß chuyÖn. Nh×n tõ xa, c¸nh ®ång tr«ng nh­ mét tÊm th¶m mµu xanh pha vµng tr¶i réng mªnh m«ng. §©y ®ã trªn c¸nh ®ång l¸c ®¸c mét vµi b¸c n«ng d©n ra th¨m ruéng. Tõ c¸c ngâ xãm, trªn ®­êng lµng, c¸c bµ c¸c chÞ g¸nh nh÷ng g¸nh hµng, rau t­¬i su hµo, c¶i b¾p mang ra chî b¸n. C¸c em bÐ xóng xÝnh trong nh÷ng bé quÇn ¸o sÆc sì lon ton theo mÑ ra chî. Nh÷ng chó lîn eng Ðc ®ßi ¨n, nh÷ng chó kªu ¨ng ¼ng, mäi ng­êi ý íi gäi nhau ®i lµm. §»ng ®«ng, mÆt trêi trßn xoe, öng hång ®ang tõ tõ nh« lªn sau bôi tre, chiÕu nh÷ng tia n¾ng Êm ¸p xuèng mÆt ®Êt, xua tan mµn s­¬ng sím, nhuém vµng nh÷ng b«ng lóa lµm c¶ xãm lµng nh­ s¸ng bõng lªn gi÷a ¸nh b×nh minh. BÇu trêi lóc nµy nh­ trong vµ s¸ng h¬n, m©y tr¾ng hiÒn hoµ, tõng ®µn chim bay l­în thËt lµ ®Ñp. Trªn c¸c cµnh c©y, nh÷ng chó chim hãt lÝu lo chµo ngµy míi. Ngoµi ®­êng, xe cé ®i l¹i n­êm n­îp, c¸c b¹n häc sinh vui vÎ ®Õn tr­êng. TÊt c¶ c¸c mµu s¾c, c¶nh vËt, ©m thanh ®ã nh­ hoµ quÖn víi nhau t¹o nªn phong c¶nh lµng quª thËt trï phó , t­¬i vui. Em rÊt yªu quª h­¬ng em- mét lµng quª thanh b×nh vµ trï phó. Em tù nhñ sÏ cè g¾ng häc thËt giái ®Ó mai sau x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng t­¬i ®Ñp Êm no h¬n .

File đính kèm:

  • docMot so bai van tham khao HSG lop 5.doc