Kế hoạch Giáo dục môn Thể dục Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Nghĩa Trung

-Lí thuyết Một số phương pháp luyện tập phát tiển sức nhanh (phần 1) Tiết 1 -Giảng giải

-Thuyết trình

-Hỏi đáp -Tài liệu hướng dẫn tập luyện sức nhanh -Biết khái niệm, phân loại sức nhanh -Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh

-Bài thể dục -Học từ nhịp 1-8 Tiết 2 -Giảng giải

-Làm mẫu -Tranh bài thể dục từ nhịp 1-8 -Biết thực hiện các động tác từ nhịp 1-8 -Thực hiện được các động tác từ nhịp 1-8

-Chạy ngắn -Ôn:

+Chạy bước nhỏ

+Chạy nâng đùi

+Chạy đạp sau

-Trò chơi: Chạy đuổi

-Học: K\niệm về chạy cự li ngắn -Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.

-Biết cách chơi trò chơi.

-Nắm khái niệm về chạy cự li ngắn -Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng đùi, chạy đạp sau.

-Tích cực

 

doc21 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch Giáo dục môn Thể dục Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Nghĩa Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-20 quả bóng chuyền. -Hố nhảy xa -Biết cách thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Trò chơi: Lò cò tiếp sức -Thực hiện được kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Kiểm tra -Nhảy xa Tiết 52 Hố nhảy xa -Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu ngồi -Thực hiện cơ bản đúng nhảy xa kiểu ngồi (đạt yêu cầu về thành tích) -Đạt tiêu chuẩn RLTT Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao (6-7). -Trò chơi: Lò cò tiếp sức Tiết 53 -Giảng giải -Làm mẫu -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện các bài tập bổ trợ nhảy cao (đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước đá lăng). -Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức -Thực hiện được cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao. -Trò chơi: Lò cò tiếp sức Tiết 54 -Giảng giải -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện các bài tập bổ trợ nhảy cao (đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước đá lăng). -Trò chơi: Lò cò tiếp sức -Thực hiện được cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước sau, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao. -Học kĩ thuật chạy đà. -Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức Tiết 55 -Giảng giải -Làm mẫu -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. -Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức. -Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. -Thực hiện cơ bản đúng đo đà và điều chỉnh đà. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao. -Kĩ thuật chạy đà. -Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức Tiết 56 -Giảng giải -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. -Trò chơi: Nhảy vượt rào tiếp sức. -Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. -Thực hiện cơ bản đúng đo đà và điều chỉnh đà. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao. -Học kĩ thuật giậm nhảy. Tiết 57 -Giảng giải -Làm mẫu -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. -Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Nhảy cao -Một số động tác bổ trợ của nhảy cao. Chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, gậm nhảy đá lăng -Học giai đoạn qua xà và tiếp đất. Tiết 58 -Giảng giải -Làm mẫu -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giai đoạn trên không (qua xà). -Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. -Thực hiện được giai đoạn trên không (qua xà) Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Kiểm tra 15 phút -Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng-qua xà tiếp đất. Tiết 59 -Giảng giải -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện giai đoạn trên không, giai đoạn tiếp đất . -Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giao đoạn trên không, giai đoạn tiếp đất. -Nâng dần thành tích. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Nhảy cao -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiết 60 -Giảng giải -Làm mẫu -20 quả bóng chuyền. -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Bóng chuyền -Bài tập phối hợp -Đấu tập. -Biết cách thực hiện bài tập phối hợp, đấu tập -Thực hiện được bài tập phối hợp, vận dụng vào đấu tập. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Kiểm tra -Bóng chuyền Tiết 61 -20 quả bóng chuyền -Biết thực hiện phát bóng thấp tay nghiêng mình. -Thực hiện đúng phát bóng thấp tay nghiêng mình. Nhảy cao -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiết 62 -Giảng giải -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiết 63 -Giảng giải -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiết 64 -Giảng giải -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Nhảy cao -Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. Tiết 65 -Giảng giải -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Chạy bền -Chạy bền trên địa hình tự nhiên -Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên -Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. -Nâng dần sức bền. Kiểm tra -Nhảy cao Tiết 66 -Bộ xà nhảy cao Kiểm tra -Chạy bền Tiết 67 Nhảy cao -Ôn tập nhảy cao (kiểm tra HKII) Tiết 68 -Tập luyện -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. Nhảy cao -Ôn tập nhảy cao (kiểm tra HKII) Tiết 69 -Tập luyện -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu bước qua. -Nâng dần thành tích. K.tra HKII -Nhảy cao Tiết 70 -Bộ xà nhảy cao -Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu bước qua. -Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu bước qua. 3-Kế hoạch kiểm tra đánh giá: *Học kì I: Hình thức kiểm tra đánh giá Số lần Thời điểm Nội dung Kiểm tra 15 phút 3lần Tiết: 6; 12; 27 Bài thể dục, chạy nhanh, đá cầu Kiểm tra 1 tiết 4lần Tiết :14; 23; 25; 32 Bài thể dục, ĐHĐN, chạy nhanh, đá cầu Kiểm tra HK 1lần Tiết: 35-36 Chạy nhanh *Học kì II: Hình thức kiểm tra đánh giá Số lần Thời điểm Nội dung Kiểm tra 15 phút 3lần Tiết: 43; 49; 59 Nhảy xa, bóng chuyền, nhảy cao Kiểm tra 1 tiết 4lần Tiết: 52; 61; 66; 67 Nhảy xa, bóng chuyền, nhảy cao, chạy bền Kiểm tra HK 1lần Tiết: 70 Nhảy cao 4-Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục của tổ, nhóm chuyên môn: -Thao giảng: 2 tiết/1năm/1gv -Bồi dưỡng HS thi đấu thể thao: Theo kế hoạch của nhà trường.

File đính kèm:

  • docKHGD The duc82010NVTam.doc