Kế hoạch giảng dạy lớp 1 tuần 27

 Đạo đức

 Tiết 27 Cảm ơn và xin lỗi (Tiết 2)

I . Mục tiêu :

- Nêu được khi nào nói lời cảm ơn, xin lỗi .

- HS biết nói lời cảm ơn , xin lỗi khi cần trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp.

- Biết được ý nghĩa của câu cảm ơn và xin lỗi .

II . Chuẩn bị :

- GV: Các nhị và cánh hoa cắt bằng giấy màu để chơi trò chơi “ ghép hoa”.

- HS: Vở bài tập Đạo đức

- Phương pháp: Thảo luận nhóm, đàm thoại,

 

doc25 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch giảng dạy lớp 1 tuần 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h taû. c/ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS laøm BT :9’ 4. Củng cố:4’ 5. Daën doø:1’ - Goïi HS ñoïc yeâu caàu. - Höôùng daãn hs laøm baøi. - Cho HS laøm vaøo vôû – Söûa baøi. - Cho hs viết lại các từ hs viết sai. - Nhận xét, tuyên dương. - Liên hệ thực tế. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò : Meï vaø Coâ. - 1 HS. - Nghe. - Laøm baøi vaøo vôû, 1 HS laøm baøi trên baûng phuï. - Viết bảng con. - Thực hiện - Chú ý lắng nghe. Keå chuyeän Tiết 3 TRÍ KHOÂN I/Muïc tieâu : -Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và gợi ý dưới tranh. - Hiểu nội dung của câu chuyện : Trí khôn của con người giúp con người làm chủ được muôn loài. * Giaùo duïc HS phaûi bieát caân nhaéc tröôùc khi quyeát ñònh moät ñieàu gì. II/ Chuaån bò : GV : Noäi dung caâu truyeän, tranh minh hoaï…. HS : Xem tröôùc caâu truyeän. Phöông phaùp: Quan saùt, hoûi ñaùp, luyeän taäp, thuyeát trình,… III/ Caùc hoaït ñoäng : Tieán trình Hoaït ñoäng của GV Hoaït ñoäng của HS 1/ Khôûi ñoäng : 1’ 2/ Baøi cuõ : 4’ 3/ Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi: 1’ b/Hoaït ñoäng 1 : Keå chuyeän :7’ c/ Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn HS keå chuyeän :13’ d/ Hoaït ñoäng 3 : Tìm hieåu noäi dung caâu truyeän :4’ 4/ Củng cố :4’ 5. Dặn dò:1’ - Cho hs hát. - Yeâu caàu HS leân keå laïi 1 ñoaïn cuûa caâu chuyeän maø mình thích ôû tieát keå chuyeän tröôùc? Vì sao em thích? - GV nhaän xeùt. - Tröïc tieáp. - GV keå laàn 1 toaøn boä caâu truyeän. - Laàn 2 GV keå töøng ñoaïn coù tranh minh hoïa. - GV treo tranh 1 – tranh veõ gì ? * Hoå thaáy gì ? * Hoå laøm gì ? - Goïi 2 HS keå laïi tranh 1. + Tranh 2 : * Hoå vaø Traâu ñang laøm gì ? * Hoå vaø Traâu noùi vôùi nhau ñieàu gì ? Giaûi lao + Tranh 3 : * Muoán bieát trí khoân, Hoå ñaõ laøm gì ? * Cuoäc noùi chuyeän giöõa Hoå vaø Baùc noâng daân coøn tieáp dieãn nhö theá naøo ? + Tranh 4 : * Tranh veõ caûnh gì ? * Caâu chuyeän keát thuùc nhö theá naøo? - GV nhaän xeùt. ** Caâu truyeän cho em bieát ñieàu gì ? * Con thích nhaân vaät naøo trong truyeän ? Vì sao ? - GV nhaän xeùt. - Keå laïi noäi dung từng đoạn caâu truyeän theo tranh. - GV nhaän xeùt. - Cho hs thi kể đoạn 3 câu chuyện. - Nhận xét, tuyên dương. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - Liên hệ thực tế. - Dặn về kể cho người thân nghe. - Haùt 3 HS. - Nhắc lại tựa bài. - HS quan saùt – laéng nghe HS quan saùt tranh – traû lôøi. - Hoå to xaùc nhöng ngoác, khoâng bieát trí khoân laø gì, con ngöôøi tuy nhoû nhöng thoâng minh. - HS töï neâu - Trả lời. - HS xung phong keå. - Thực hiện. - Chú ý lắng nghe. Thứ sáu, ngày 21 tháng 03 măm 2014 Taäp ñoïc Tiết 15, 16 MÖU CHUÙ SEÛ I/ Muïc tieâu : -Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: chộp được, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu. - Hiểu nội dung bài: Sự thông minh, nhanh trí của Sẻ đã khiến chú có thể tự cứu mình thoát nạn. Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK) * HS khá giỏi : + Tìm được tiếng trong bài có vần uôn . + Tìm được tiếng ngoài bài có vần uôn , uông . + Nói được câu chứa tiếng có vần uôn hặc uông . II/ Chuaån bò : GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc: töø, caâu öùng duïng, phaàn luyeän noùi. HS: Boä ñoà duøng, baûng con…. Phöông phaùp: Quan saùt, hoûi ñaùp, luyeän taäp, thuyeát trình,… III/ Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS 1/ Khôûi ñoäng: 1’ 2/ Baøi cuõ: 4’ 3/ Baøi môùi : a/ Giôùi thieäu baøi: 1’ b/Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn luyeän ñoïc :20’ - Cho hs hát - GV goïi HS ñoïc thuoäc baøi thô: Ai daäy sôùm vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK. - GV nhaän xeùt – chaám ñieåm. - Tröïc tieáp. - GV ñoïc maãu laàn 1. - Gaïch chaân: hoaûng laém, neùn sôï, leã pheùp, saïch seõ. - GV goïi HS ñoïc töø ngöõ treân baûng. - GV cho HS luyeän ñoïc töøng caâu theo hình thöùc noái tieáp - GV nhaän xeùt – chænh söûa. - GV höôùng daãn HS luyeän ñoïc töøng ñoaïn. + Ñ1 : Hai caâu ñaàu. + Ñ2 : Caâu noùi cuûa Seû. + Ñ3 : Phaàn coøn laïi. Cho HS ñoïc caû baøi. - GV cho caùc toå thi ñua. - GV nhaän xeùt tuyeân döông. - Haùt - 2 HS. - HS laéng nghe HS ñoïc CN - ÑT HS thöïc hieän. HS ñoïc theo nhoùm, baøn, daõy 2 HS. Moãi toå cöû 1 HS thi ñoïc. c/ Hoaït ñoäng 2 : OÂn laïi caùc vaàn uoân - uoâng :9’ * Tìm tieáng coù vaàn uoân – uoâng coù trong baøi , ngoøai baøi. - Yeâu caàu HS ñoïc vaø phaân tích caùc tieáng vöøa tìm ñöôïc * - GV cho HS ñoïc caâu maãu trong SGK. GV toå chöùc cho HS noùi caâu coù tieáng chöùa vaàn uoân, uoâng. - GV nhaän xeùt. Hs töï tìm Ñoïc. Phaân tích. Ñoïc. HS ñaët caâu coù chöùa tieáng mang vaàn uoân- uoâng a/ Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc, tìm hieåu baøi :30’ 4/ Toång keát :4’ 5/Daën doø :1’ * TIEÁT 2 : - HS ñoïc thaàm ñ1, ñ2 vaø traû lôøi: * Khi Seû bò Meøo choäp ñöôïc, Seû ñaõ noùi gì vôùi Meøo ? - HS ñoïc ñoaïn cuoái vaø hoûi: * Seû laøm gì khi Meøo ñaët noù xuoáng ñaát ? * Xeáp caùc oâ chöõ thaønh caâu noùi ñuùng veà chuù Seû trong baøi ? - Goïi 1 HS ñoïc caùc theû töø – ñoïc caû maãu. - Goïi 2 – 3 HS thi xeáp ñuùng, nhanh caùc theû töø. - Cho HS ñocï caû baøi. - GV nhaän xeùt, keát luaän. - GV ñoïc dieãn caûm laïi caû baøi. - Goïi 3 em ñoïc laïi. - Cho hs ñoùng vai Seû vaø Meøo. - GV nhaän xeùt – tuyeân döông. - GV nhaän xeùt – tieát hoïc. - Liên hệ thực té. - Chuaån bò đọc thêm : Meï vaø Coâ. HS ñoïc vaø traû lôøi. Sao anh khoâng röûa maët. Seû vuït bay ñi. HS ñoïc Ñaïi dieän caùc toå thi ñua. HS ñoïc caû baøi. - 2 hs đọc - Hs thi đóng vai - Chú ý lắng nghe. - Thực hiện Toán Tiết 106 LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố về đọc , viết , so sánh các số có 2 chữ số . - Củng cố về giải toán có lời văn . Có 1 phép tính * Bài tập: 1,2,3,(bc)4,5 II. Chuản bị: GV: Bảng phụ HS: Vở, SGK Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, luyện tập,… III. Các hoạt động: Tiến trình Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/Ổn định: 1’ 2/Kiểm tra: 4’ 3/ Bài mới: a/Giới thiệu bài: 1’ b/Luyện tập: 24’ 4/ Củng cố:4’ 5/ dặn dò: 1’ - Cho hs chơi trò chơi : Tôi là ai. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 54 … 55 92 … 97 48 … 84 29 … 59 - Trực tiếp. Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu. Cho HS tự viết vào vở. Nhận xét. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu. Viết bảng số 35, 41, 64, 85, 69, 70. Mời HS đọc. Nhận xét. Bài 3: (b,c) Bài tập yêu cầu ta làm gì? Cho HS tự làm bài. Chữa bài. Bài 3: (a)Hs khá giỏi Bài 4: Nêu yêu cầu. Cho HS đọc bài toán. Bài toán cho gì? Bài toán hỏi gì? Cho HS giải toán. Chữa bài. Bài 5: cho HS viết vào bảng con. Cho hs thi : Ai nhanh nhất. Nhận xét, tuyên dương. Nhận xét tiết học. Liên hệ thực tế. - Về xem, làm lại bài. - Chuẩn bị bài Giải toán có lời văn (tt) - Hát 2 HS lên bảng. - Nhắc lại tựa bài. - 1 HS. Làm vào SGK. 2 HS làm bài trên băng giấy. Đọc số. Quan sát. Đọc. Điền dấu >, <, = Làm bài. 2 HS làm bài trên giấy khổ to. Giải toán. 2 HS. Có : 10 cây cam Có : 8 cây chanh Có tất cả: …cây? Làm bài, 1 HS làm bài trên bảng phụ. Viết.99 - Hs thi nói nhanh kết quả. - Thực hiện - Chú ý lắng nghe. Thuû coâng Tiết 27 CAÉT, DAÙN HÌNH VUOÂNG ( T2 ) I . Muïc tieâu: - Biết cách kẻ, cắt, dán hình vuông - Kẻ, cắt, dán được hình vuông. Có thể kẻ, cắt được hình vuông theo cách đơn giản. Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng. * Với Hs khéo tay: - Kẻ cắt dán được hình vuông theo hai cách. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. - Có thể kẻ, cắt , dán được thêm hình vuông có kích thước khác.. II . Chuaån bò : GV: Moät soá maãu ñaõ caét,… HS : giaáy , buùt , thöôùc Phöông phaùp: Quan saùt, hoûi ñaùp, luyeän taäp, thuyeát trình,… III . Caùc hoaït ñoäng : Tieán trình Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. Khôûi ñoäng:1’ 2. Baøi cuõ: 4’ 3. Baøi môùi : a/Giôùi thieäu baøi: 1’ b/ Hoaït ñoäng 1 : 4’ c/ Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh :20’ 4. Cuûng coá: 4’ 5. Daën doø :1’ - Cho hs hát. - KT duïng cuï cuûa HS. - Neâu laïi caùch veõ, caùch caét hình vuoâng? - GV nhaän xeùt. - Tröïc tieáp. * Ñeå caét ñöôïc hình vuoâng ta thöïc hieän nhö theá naøo ? * Coù maáy caùch caét hình vuoâng ? - GV nhaän xeùt. *- GV cho HS thöïc haønh vaø löu yù HS caét cho kheùo, caån thaän, daùn caân ñoái, boâi ít hoà. - GV quan saùt – giuùp ñôõ HS yeáu. - GV thu vaøi vôû chaám – nhaän xeùt. - Cho hs thi nhắc lại cách cắt dán hình vuông. - Nhận xét tuyên dương bạn nói đúng. - Nhận xét tiết học. - Liên hệ thực tế. - Chuaån bò: Caét, daùn hình tam giaùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Haùt - HS neâu - HS neâu. HS thöïc haønh caét, daùn vaøo vôû. - Đại diện mỗi nhóm 1 em thi nói. - Thực hiện - Chú ý lắng nghe. SINH HOẠT LỚP TUẦN 27 I. Mục tiêu: - Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động và học tập của học sinh tuần 27. - Đề ra phương hướng hoạt động tuần 28 - Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ. Tôn trọng thầy cô và bạn bè. - Rèn tính mạnh dạn trong phát biểu . II. Chuẩn bị: - Bài hát: Hòa bình cho bé. - Trò chơi: Đố bạn. - Kế hoạch tuần 28 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động 1: Giáo viên nhận xét chung tình hình của lớp trong tuần qua: + Tuyên dương HS học tập tốt, có nhiều tiến bộ: Có, My. + Vệ sinh: tốt. + Đạo đức: Ngoan, lễ phép + ATGT: Tốt + Ra về xếp hàng có tiến bộ + Giờ giấc đi học tốt. + HS khá giỏi có giúp bạn học yếu. + Một số bạn viết bài còn chậm. + 1 số bạn chưa tự giác học bài ở nhà + Đọc bài còn chậm. + Ôn tập chuẩn bị KT GK II + Phong trào“Lúa vàng” còn ít. Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 28: “ Em học chăm ngoan !” - Nhắc học sinh về học bài trước khi vào lớp. Viết bài ở nhà. - Nghỉ học phải xin phép, làm vệ sinh trường lớp trước khi vào lớp. - Vào lớp không được nói chuyện trong giờ học. - Đạo đức - ATGT, giáo dục môi trường, giáo dục HS làm theo tấm gương Bác Hồ. - Quyên góp sách tặng bạn. - Đọc truyện trên thư viện. - Tham gia phong trào Em yêu hạt lúa vàng. Hoạt động 3: Hoạt động theo chủ điểm “Em yêu hạt lúa vàng”. - Cho Hs hát bài: Hòa bình cho bé. - Cho Hs chơi trò chơi . - Giáo dục hs biết kính trọng các chú bộ đội và hạt lúa vàng.

File đính kèm:

  • docKE HOACH TUAN 27.doc
Giáo án liên quan