Kế hoạch dạy học buổi 1 Lớp 3 Trường Tiểu học Xuân Ngọc

I/. Yêu cầu: Đọc đúng:

- Bước đầu biết đọc phân biệt giữa lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (người chỉ huy, các chiến sĩ nhỏ tuổi)

* Bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm 1 đoạn trong bài.

- Hiểu ND: Ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây

KC : Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý.

* Kể lại được toàn bộ câu chuyện

II/Chuẩn bị:

- Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

 

doc22 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 877 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch dạy học buổi 1 Lớp 3 Trường Tiểu học Xuân Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n bµn thê. §©y lµ hai vËt kh«ng thĨ t¸ch rêi. C©u tơc ng÷ trªn muèn khuyªn ng­êi trong mét n­íc cÇn ph¶i biÕt g¾n bã, th­¬ng yªu, ®oµn kÕt víi nhau. 3. H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt( 12 - 15 phĩt) - GV nªu yªu cÇu vỊ ch÷ viÕt. Nh¾c nhë HS ngåi viÕt ®ĩng thÕ. 4. ChÊm, ch÷a bµi( 5 - 7 phĩt) - GV chÊm nhanh 8, 10 bµi. - Nªu nhËn xÐt ®Ĩ c¶ líp rĩt kinh nghiƯm. 5. Cđng cè, dỈn dß( 2 phĩt) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. Nh¾c nh÷ng HS viÕt ch­a xong bµi vỊ nhµ viÕt tiÕp. KhuyÕn khÝch HS häc thuéc c©u øng dơng. - 2 HS viÕt trªn b¶ng líp, c¶ líp viÕt vµo Nh¸p : Nhµ Rång, Nhí. - HS t×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi: N( Ng, Nh), V, T( Tr). - HS tËp viÕt tõng ch÷ Ng, V, T( Tr) trªn Nh¸p . - HS ®äc tõ øng dơng: NguyƠn V¨n Trçi. - HS tËp viÕt trªn Nh¸p . - HS nghe - HS ®äc c©u øng dơng. - HS nghe - HS tËp viÕt trªn Nh¸p NguyƠn, NhiƠu. - HS viÕt vµo vë. - Nh÷ng HS kh«ng chÊm ®ỉi vë KT ch÷ viÕt cho nhau. - HS nghe, sưa lçi. - HS nghe ******************************************************************** Thứ sáu ngày 15 tháng 01 năm 2010 TOÁN PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10000 I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cộng các số trong phạm vi 10 000 (bao gồm đặt tính rồi tính đúng). - Biết giải bài toán có lời văn ( có phép cộngcác số trong phạm vị 10000). II/Chuẩn bị: Có thể sử dụng bảng phụ khi dạy học bài mới. II/ Các hoạt động dạy học: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 5’ 12’ 15’ 5’ 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra bài tiết trước: -Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại. - Nhận xét-ghi điểm: 3. Bài mới: a.Giới thiệu bài: -Nêu mục tiêu giờ học và ghi tựa lên bảng. b.GV hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng 3526 + 2759 -GV nêu phép cộng 3526 + 2759 =? trên bảng rồi gọi HS nêu nhiệm vụ phải thực hiện. -GV chốt lại qui tắc c. Luyện tập: Bài 1: -Gọi HS nêu YC của bài. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Chữa bài và cho điểm HS. Bài 2b: Gọi HS nêu yêu cầu BT. -YC HS đặt tính, sau đó tính tương tự như BT1. -Chữa bài và cho điểm HS. Bài 3: -Gọi 1 HS đọc đề bài. -Yêu cầu HS giải bài toán. -Chữa bài ghi điểm cho HS. Bài 4: -Gọi 1 HS đọc đề bài. -Yêu cầu HS tự làm nếu còn thời gian. 4 Củng cố – Dặn dò: -YC HS về nhà luyện tập thêm về cộng các số trong phạm vi 10 000. -Nhận xét giờ học, tuyên dương HS có tinh thần học tập tốt. Chuẩn bị bài sau. -2 HS lên bảng làm BT. - 1024; 2401; 2014; 4021. -Nhận xét bài bạn. -Nghe giới thiệu. -Lắng nghe và quan sát, sau đó nêu theo yêu cầu của GV. 3526 + 2759 = ? -1 HS nêu YC bài. Làm bài vào bảng con. -1 HS nêu yêu cầu SGK. -Làm bài tượng tự bài tập 1, chú ý đặt tính rồi mới tính. -1 HS đọc đề bài SGK. -Bài giải: Số cây cả hai đội trồng được là: 3680 + 4220 = 7900 (cây) Đáp số: 7900 cây -1 HS đọc đề SGK. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD. ****************************************** CHÍNH TẢ(nghe – viết) TRÊN ĐƯỜNG MÒN HỒ CHÍ MINH I . Mục tiêu: - Nghe- viết đúng bài chính tả; Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm đúng bài tập 2a/b ( chọn 3 trong 4 từ ) II .Chuẩn bị: Viết sẵn nội dung các bài tập chính tả trên bảng phụ, hoặc giấy khổ to. Bút dạ cho HS làm bài tập. III . Các hoạt động dạy – học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5’ 10’ 15’ 5’ 5’ 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi HS lên bảng đọc và viết các từ sau: sấm sét, chia sẻ, thuốc men, ruột thịt, ruốc cá, trắng muốt,... -Nhận xét, cho điểm HS. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học. Ghi tựa. b. Hướng dẫn viết chính tả: *Trao đổi về nội dung bài viết. -GV đọc đoạn văn 1 lượt. -Hỏi: Đoạn văn nói lên điều gì? *Hướng dẫn cách trình bày: -Đoạn văn có mấy câu? -Những chữ nào trong đoạn văn phải viết hoa? *Hướng dẫn viết từ khó: -Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả. -Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa tìm được. *Viết chính tả: - GV đọc bài thong thả từng câu, từng cụm từ cho HS viết vào vở. - Nhắc nhở tư thế ngồi viết. * Soát lỗi: -GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các từ khó viết cho HS soát lỗi. -Yêu cầu HS đổi vở chéo để kiểm tra lỗi. * Chấm bài:Thu 5 - 7 bài chấm và nhận xét. c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Bài 2. GV chọn câu a hoặc b. Câu a: Gọi HS đọc yêu cầu. -GV nhắc lại YC BT: BT cho một số từ nhưng để trống một số phụ âm đầu. Bài 3: Chọn câu a Câu a: Gọi HS đọc yêu cầu. -Cho HS thi làm bài trên 4 tờ giấy khổ to GV đã chuẩn bị trước. -Nhận xét và khẳng định những câu đã đặt đúng. 4.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -1 HS đọc cho 3 HS viết bảng lớp, HS dưới lớp viết vào vở nháp. -HS lắng nghe, nhắc lại. -Theo dõi GV đọc, 2 HS đọc lại. -Nói lên nỗi vất vả của đoàn quân khi vượt dốc. -Đoạn thơ có 7 câu. -Những chữ đầu đoạn và đầu câu. -trơn, lầy, thung lũng, lù lù, lúp xúp, đỏ bừng,... -Đọc: 3 HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào bảng con. -HS nghe viết vào vở. -HS đổi vở cho nhau, dùng bút chì để soát lỗi theo lời đọc của GV. -HS nộp 5 -7 bài. Số bài còn lại GV thu chấm sau. -Đáp án: sáng suốt, xao xuyến, sóng sánh, xanh xao. -Đáp án: gầy guộc, chải chuốt, nhem nhuốc, nuột nà. -1 HS đọc yêu cầu trong SGK. -HS làm bài cá nhân. -4 nhóm lên thi tiếp sức, mỗi nhóm 4 em, mỗi em đặt một câu. -Đại diện nhóm đọc. Lớp nhận xét. Sau đó chép vào vở. ***************************************** Thø b¶y ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2010 TẬP LÀM VĂN BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG I . Mục tiêu: - Bước đầu biết báo cáo về hoạt động của tổ trong tháng vừa qua dựa theo bài tập đọc đã học (BT1); viết lại một phần nội dung báo cáo trên (về học tập hoặc về lao động) theo mẫu (BT2) II. Đồ dùng dạy - học: Vở BT. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5’ 15’ 15’ 5’ 1. Ổn định: 2. KTBC: -Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? -Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô? -Em hãy đọc lại bài Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” 3.Bài mới: a. Giới thiệu - Ghi tựa. b. Hướng dẫn làm bài tập: Bài tập 1: Gọi HS đọc YC BT. -HD: Khi báo cáo trước các bạn, các em phải nói lời xưng hô cho phù hợp “Thưa các bạn...”. -Báo cáo HĐ của tổ chỉ cân theo 2 mục: Học tập và lao động. -Báo cáo phải chân thực, đúng với HĐ thực tế của tổ. -Bạn đóng vai tổ trưởng cần nói rõ ràng. -GV nhận xét, bình chọn HS có báo cáo tốt nhất. Bài tập 2: Gọi 1 HS đọc YC BT. -GV hướng dẫn cách trình bày……. *Cho HS viết bài. -Cho HS trình bày. -Nhận xét, chấm điểm một số báo cáo. Các em còn lại GV thu vở chấm sau. 4.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Dặn dò HS về nhà tập viết thêm cho nhớ mẫu báo cáo. -Ngồi đan sọt. -Vì mến trọng chàng trai, chàng trai là người yêu nước. -1 HS đọc. -1 HS đọc YC SGK. -Lắng nghe GV hướng dẫn, sau đó thực hiện theo YC của GV. -HS làm việc theo tổ. Cả tổ trao đổi, thống nhất về kết quả học tập và lao động của tổ trong tháng. -Lần lượt từng HS đóng vai tổ trưởng báo cáo. Tổ nghe và nhận xét. -Mỗi tổ 1 HS lên thi báo cáo về hoạt động của tổ mình trước lớp. -Lớp nhận xét. -1 HS nêu YC BT SGK. -Lắng nghe GV hướng dẫn. -Từng HS viết báo cáo của tổ mình về các mặt học tập và hoạt động vào vở TLV. -3 HS trình bày bài viết của mình. Lớp nhận xét. -Lắng nghe và ghi nhận. **************************************************************** ThĨ dơc Trß ch¬i “lß cß tiÕp søc” I, Mơc tiªu: - ¤n tËp ®éng t¸c ®i ®Ịu theo 1-4 hµng däc. Yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®ĩng. - Häc trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu biÕt tham gia vµo trß ch¬i. II, ChuÈn bÞ: - §Þa ®iĨm: Trªn s©n tr­êng, vƯ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn tËp luyƯn. - Ph­¬ng tiƯn: ChuÈn bÞ cßi, dơng cơ tËp luyƯn. III, Ho¹t ®éng d¹y-häc: TG Ho¹t ®éng d¹y giáo viên Ho¹t ®éng học sinh 12' 13' 11' 1. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - GV cho HS giËm ch©n t¹i chç, vç tay vµ h¸t. * Khëi ®éng c¸c khíp cỉ tay, cỉ ch©n, gèi, vai, h«ng. - Ch¬i trß ch¬i “Qua ®­êng léi”. 2-PhÇn c¬ b¶n. - ¤n ®i ®Ịu theo 1-4 hµng däc. + GV chia tỉ «n luyƯn theo c¸c khu vùc ®· quy ®Þnh, chĩ ý bao qu¸t líp, sưa sai vµ nh¾c HS chĩ ý tËp luyƯn. + GV cho c¸c tỉ thi ®ua xem tỉ nµo tr×nh diƠn ®éng t¸c ®Ịu vµ ®Đp nhÊt. - Lµm quen trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. + GV cho HS khëi ®éng kü c¸c khíp cỉ ch©n, ®Çu gèi, khíp h«ng vµ h­íng dÉn c¸ch lß cß ®Ĩ tr¸nh chÊn ®éng m¹nh. TËp tr­íc ®éng t¸c lß cß cđa tõng ch©n... + Khi HS thuÇn thơc nh÷ng ®éng t¸c riªng lỴ, GV cho c¶ líp ch¬i thư 1 lÇn. GV h­íng dÉn thªm nh÷ng tr­êng hỵp ph¹m quy ®Ĩ HS n¾m ®­ỵc luËt ch¬i, sau ®ã míi ch¬i chÝnh thøc. 3-PhÇn kÕt thĩc - Cho HS ®øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. - GV cïng HS hƯ thèng bµi vµ nhËn xÐt giê häc. - GV giao bµi tËp vỊ nhµ «n bµi. - Líp tr­ëng tËp hỵp, ®iĨm sè, b¸o c¸o GV. - HS khëi ®éng vµ tham gia trß ch¬i theo ®éi h×nh hµng däc. - HS «n tËp d­íi sù ®iỊu khiĨn cđa tỉ tr­ëng. C¸c tỉ thi ®ua nhau trong «n tËp. - HS chĩ ý khëi ®éng kü c¸c khíp, n¾m ch¾c luËt ch¬i ®Ĩ kh«ng ph¹m quy. - HS vç tay, h¸t. - HS chĩ ý l¾ng nghe . ********************************************************************* BAN GI¸M HIƯU KÝ DUYƯT

File đính kèm:

  • docBUOI 1 LOP 3 NHUONG.doc
Giáo án liên quan