Giáo án Tuần 19 Lớp 3 Năm học 2009-2010

1. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng:

 - Đọc trôi chảy toàn bài: Đọc đúng các từ ngữ để dễ phát âm sai: ruộng nương, xuống biển, ngút trời, th­ë xưa.

 - Rèn đọc phù hợp diễn biến câu chuyện

2. Rèn đọc hiểu

 - Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn học kì I

 - Hiểu nghĩa từ mới: Giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, giáp phục, phấn kích, .

 - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

 

doc44 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 748 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 19 Lớp 3 Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t. - ViÕt bµi vµo vë, viÕt ®óng cì ch÷ vµ ®Ñp. - VÒ viÕt l¹i bµi vµo vë. ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau. IV. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: ……………………………………………………………………………… ****************************************************************** TuÇn : 19 Tiết : 95 Tiết 2: TOÁN Tiết 95: SỐ 10.000 - LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu: *KiÓm tra kiÕn thøc: - HS nhận biết số 10.000 (mười nghìn hoặc 1 vạn). - Củng cố về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số. - Đối với HSG - HSK nắm chắc các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số. II. Chuẩn bị: - Chuẩn bị 10 tấm bìa viết số 1.000 (như SGK) trong bộ đồ dùng học tập. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’). 2. Kiểm tra bài cũ: (3’). - Gọi học sinh lên bảng viết số 5247; 7070 thành tổng. - Nhận xét ghi điểm cho học sinh 3. Bài mới: (30’). 1. Giới thiệu bài. - Ghi đầu bài lên bảng. - Gọi học sinh nhắc lại đầu bài. 2. Nội dung bài giảng. a. Giới thiệu số 10.000: - Cho học sinh lấy 8 tấm bìa có ghi 1000 yêu cầu xếp như SGK - hỏi: - Ta có bao nhiêu ? Đọc số đó ? - Lấy thêm 1000 xếp vào tiếp hỏi: - Tám nghìn thêm 1 nghìn là mấy nghìn? - Yêu cầu học sinh viết số 9 nghìn. - Yêu cầu học sinh lấy thêm 1 tấm bìa 1000 nữa rồi xếp vào nhóm 9000. - Giáo viên viết bằng: 10.000 => Giáo viên: 10.000 còn gọi là 1 vạn. - 10.000 hoặc 1 vạn có mấy chữ số ? 2. Thực hành: *Bài 1/97: Viết các số tròn nghìn ... - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bài tập. - Gọi học sinh đọc lại dãy số. - Nhận xét, sửa sai. - Em có nhận xét gì các số trong dãy số ? - Nhận xét, nhấn mạnh nội dung. *Bài 2/97: Viết các số tròn trăm ... - Nêu yêu cầu, hướng dẫn tương tự bài 1. - Nhận xét đưa ra kết quả đúng. *Bài 3/97: Viết các số tròn chục ... - Nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh làm. - Viết các số tròn chục lên bảng. - Gọi học sinh đọc các số. - Giáo viên nhận xét, sửa sai. *Bài 5/97: Viết số liền trước, số liền ... - Nêu yêu cầu, hướng dẫn học sinh làm. - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Muốn tìm số liền trước hoặc liền sau của một số ta làm như thế nào ? - Nhận xét, sửa sai. *Bài 6/97: Viết số thích hợp vào ... - Nêu yêu cầu và vẽ phần tia số từ 9990 đến 10.000. - Yêu cầu học sinh vẽ vào vở như SGK. - Gọi học sinh đọc các số trên tia số. 4. Củng cố: (2’ ) - 10.000 hoặc 1 vạn có mấy chữ số ? - §­îc viÕt nh­ thÕ nµo? Em h·y nªu c¸ch viÕt? 5. Dặn dò: (1’). - Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài sau. - Lên bảng viết, lớp theo dõi nhận xét. 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7 7070 = 7000 + 70 - Nhận xét, sửa sai. - Lắng nghe, theo dõi. - Nhắc lại đầu bài. a. Nhận biết số 10.000. - Học sinh lấy bộ đồ dùng 8 tấm bìa ghi 1000 và xếp như SGK. => Ta có 8 nghìn. Đọc: Tám nghìn. => Học sinh lấy tiếp 1 tấm 1000 rồi xếp tiếp vào nhóm 8 tấm trước rồi. Tám nghìn thêm 1 nghìn là 9 nghìn. - Học sinh viết: 9000 - Lấy thêm: 9000 thêm 1000 là 10 000. - Học sinh đọc: Mười nghìn. - Nhắc lại. => Mười nghìn hoặc một vạn có 5 chữ số. *Bài 1/97: Viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000. - Đọc yêu cầu, lớp theo dõi. - Lên bảng, lớp làm vào vở. => 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10.000. - Đọc lại dãy số trên. - Nhận xét bài của bạn => Các số tròn nghìn đều có tận cùng bên phải ba chữ số 0, riêng số 10.000 có tận cùng bên phải 4 chữ số 0. *Bài 2/97: Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900. - Nêu yêu cầu và làm bài tập. - Lên bảng viết. => 9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800;9900. - Nhận xét, sửa sai. *Bài 3/97: Viết các số tròn chục từ 9940 đến 9990. - Nêu yêu cầu và làm vào vở. - Học sinh lên bảng làm bài tập. => 9940; 9950; 9960; 9970; 9980; 9990. - Đọc các số trên. - Nhận xét bài của bạn. *Bài 5/97: Viết số liền trước, số liền sau của mỗi số. - Học sinh đọc yêu cầu. - Học sinh làm bài vào vở. Số Liền trước Liền sau 2665 2664 2666 2002 2001 2003 1999 1998 2000 9999 9998 10.000 6890 6889 6891 => Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1. Tìm số liền sau ta lấy số đó cộng với 1. - Nhận xét, sửa sai. *Bài 6/97: Viết số thích hợp vào ... - nêu yêu cầu bài tập. - Lên bảng thực hiện viết các số. - Học sinh đọc các số trên tia số xuôi, ngược. - Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau. IV. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: ……………………………………………………………………………… ****************************************************************** TuÇn : 19 Tiết : 38 TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG. (Tiếp theo) I. Môc tiªu: *Sau bµi häc, häc sinh biÕt: - Nªu ®­îc vai trß cña n­íc s¹ch ®èi víi søc kháe. - CÇn cã ý thøc vµ hµnh vi ®óng, phßng tr¸nh « nhiÔm nguån n­íc ®Ó n©ng cao søc kháe cho b¶n th©n vµ céng ®ång. - Gi¶i thÝch ®­îc t¹i sao cÇn ph¶i xö lÝ n­íc th¶i. II. §å dïng d¹y häc : - B¶ng phô, phiÕu th¶o luËn. SGK, Tranh minh häa phãng to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn. Ho¹t ®éng cña häc sinh. 1. æn ®Þnh tæ chøc: (1’). - Cho häc sinh h¸t chuyÓn tiÕt. 2. KiÓm tra bµi cò: (2’). ? Dïng nhµ tiªu hîp vÖ sinh vµ xö lÝ ph©n ng­êi, ®éng vËt hîp lÝ sÏ cã lîi g× ? - NhËn xÐt ®¸nh gi¸. 3. Bµi míi: (25’). a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh. F B­íc 1: - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh H1, H2 vµ tr¶ lêi c©u hái gîi ý. F B­íc 2: Gäi vµi nhãm tr×nh bµy vµ bæ sung. - NhËn xÐt, bæ sung. F B­íc 3: Th¶o luËn nhãm c¸c c©u hái trong SGK. ? Trong n­íc th¶i cã g× g©y h¹i cho søc kháe cña con ng­êi ? ? Theo b¹n c¸c lo¹i n­íc th¶i cña gia ®×nh, bÖnh viÖn, nhµ m¸y… cÇn cho ch¶y ra ®©u ? F B­íc 4: - Mét sè nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung. - NhËn xÐt, bæ sung. => KÕt luËn: Trong n­íc th¶i cã chøa nhiÒu chÊt bÈn, ®éc h¹i, c¸c vi khuÈn g©y bÖnh. NÕu ®Ó n­íc th¶i ch­a xö lÝ th­êng xuyªn ch¶y vµo ao, hå, s«ng ngßi sÏ lµm nguån n­íc bÞ « nhiÓm, lµm chÕt c©y cèi vµ c¸c sinh vËt sèng trong n­íc. b. Ho¹t ®éng 2: C¸ch sö lý n­íc th¶i. - Th¶o luËn vÒ c¸ch xö lÝ n­íc th¶i hîp vÖ sinh. F B­íc 1: - Tõng c¸ nh©n h·y cho biÕt ë gia ®×nh hoÆc ®Þa ph­¬ng em th× n­íc th¶i ®­îc ch¶y vµo ®©u? Theo em c¸ch xö lÝ nh­ vËy hîp vÖ sinh ch­a ? Nªn xö lÝ nh­ thÕ nµo ? - NhËn xÐt, bæ sung. F B­íc 2: - Quan s¸t h×nh 3, 4 theo nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. ? Theo b¹n hÖ thèng cèng nµo hîp vÖ sinh ? T¹i sao ? ? Theo b¹n n­íc th¶i cã cÇn xö lÝ kh«ng? F B­íc 3: C¸c nhãm tr×nh bµy nhËn ®Þnh cña nhãm m×nh. - NhËn xÐt, bæ sung. - Gi¸o viªn lÊy vÝ dô ph©n tÝch sau ®ã. => KÕt luËn: ViÖc xö lÝ c¸c lo¹i n­íc th¶i, nhÊt lµ n­íc th¶i c«ng nghiÖp tr­íc khi ®æ vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung lµ cÇn thiÕt. 4. Cñng cè:(2’) - Nªu vai trß cña n­íc s¹ch ®èi víi søc kháe? - Em cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc? 5. DÆn dß: (1’). - Häc thuéc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - H¸t chuyÓn tiÕt. => Gãp phÇn chèng « nhiÔm m«i tr­êng kh«ng khÝ, ®Êt vµ n­íc. - NhËn xÐt, söa sai. a. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh. - Häc sinh quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái gîi ý. ? H·y nãi vµ nhËn xÐt nh÷ng g× b¹n nh×n thÊy trong h×nh. ? Theo b¹n, hµnh vi nµo ®óng, hµnh vi nµo sai? ? HiÖn t­îng trªn cã x¶y ra n¬i b¹n ®ang sèng kh«ng? - Vµi nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung. - NhËn xÐt, bæ sung. - Th¶o luËn nhãm. => Cã chÊt bÈn nhiÒu vi khuÈn, chÊt hãa häc ®éc h¹i g©y bÖnh cho con ng­êi, lµm chÕt c©y cèi, sinh vËt… => CÇn th¶i vµo hÖ thèng tho¸t n­íc chung (cèng r·nh cã n¾p ®Ëy). - C¸c nhãm tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c bæ sung. b. Ho¹t ®éng 2: C¸ch sö lý n­íc th¶i. - Th¶o luËn nhãm vÒ c¸ch sö lý n­íc th¶i hîp vÖ sinh. - Tù liªn hÖ thùc tÕ ®Õn gia ®×nh m×nh. - §Þa ph­¬ng m×nh ®Ó tr¶ lêi c©u hái. - Líp theo dâi vµ nhËn xÐt. => HÖ thèng cèng ë H4 lµ hîp vÖ sinh v× trªn mÆt cèng cã n¾p ®Ëy, kh«ng bÞ bèc mïi h«i thèi. - C¸c nhãm tr×nh bµy. - NhËn xÐt, bæ sung. - L¾ng nghe vµ tù ph©n tÝch ®Ó thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña viÖc ph¶i sö lý c¸c lo¹i n­íc th¶i. - VÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau. IV. Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: ……………………………………………………………………………… ************************************************************ SINH HOẠT LỚP TUẦN 19. I. Môc tiªu: - Häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn. - Cã th¸i ®é söa ch÷a nh÷ng thiÕu sãt, vi ph¹m m¾c ph¶i. - Häc tËp vµ rÌn luyÖn theo “5 ®iÒu B¸c Hå d¹y” - Häc sinh chän trang phôc ®i häc sao cho phï hîp víi thêi tiÕt. - Mang ®Çy ®ñ s¸ch vë cña häc kú II. I. NhËn xÐt chung: 1. §¹o ®øc: - §a sè c¸c em ngoan ngo·n, lÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ. - Kh«ng cã hiÖn t­îng g©y mÊt ®oµn kÕt. - ¡n mÆc ®ång phôc ch­a ®óng qui ®Þnh cßn mét sè em trêi rÐt ¨n mÆc phong phanh ... 2. Häc tËp: - §i häc ®Çy ®ñ, ®óng giê kh«ng cã b¹n nµo nghØ häc hoÆc ®i häc muén. - S¸ch vë ®å dïng mang ch­a ®Çy ®ñ cßn quªn s¸ch, vë, bót, .... - Mét sè em cã tinh thÇn v­¬n lªn trong häc tËp, nh­: ..B¸ch; Ph­¬ng Ngäc; Quúnh Chi.; H­ng ... - Bªn c¹nh ®ã cßn mét sè em ch­a cã ý thøc trong häc tËp cßn nhiÒu ®iÓm yÕu.: §øc; Th¾ng… Tuyªn d­¬ng: Em: B¸ch; Ph­¬ng Ngäc; Quúnh Chi; H»ng; H­ng… Phª b×nh: §øc; Th¾ng; Trang… 3. C«ng t¸c thÓ dôc vÖ sinh - VÖ sinh ®Çu giê: + C¸c em tham gia ®Çy ®ñ. + VÖ sinh líp häc t­¬ng ®èi s¹ch sÏ. II. Ph­¬ng h­íng: 1. §¹o ®øc: - Häc tËp theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Nãi lêi hay lµm viÖc tèt nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ l¹i ng­êi mÊt hoÆc tr¶ cho líp trùc tuÇn. 2. Häc tËp: - §i häc ®Çy ®ñ ®óng giê, häc bµi lµm bµi mang ®Çy ®ñ s¸ch vë. - Häc bµi lµm bµi ë nhµ tr­íc khi ®Õn líp. - ChuÈn bÞ s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp cho tuÇn sau. --------------------—²–-------------------- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña chuyªn m«n ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy 4/1/2010 Tæ tr­ëng §Æng Thu H­¬ng Ngµy so¹n: 10 th¸ng 1 n¨m 2010 TuÇn: 20 Ngµy gi¶ng: Thø 2 : 11/1/2010 TiÕt:

File đính kèm:

  • docGa tuan 192021.doc
Giáo án liên quan