Giáo án Tiếng Việt lớp 1C

 TUẦN 1

Bài 1: e

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được chữ e và âm e

2.Kĩ năng :Bước đầu nhận biết được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung :Trẻ em và loài vật ai cũng có lớp học

 của mình

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ có tiếng : bé, mẹ, xe,ve, giấy ô li, sợi dây

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói về các lớp học của chim, ve,ếch

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

 1.Khởi động :

 2.Kiểm tra bài cũ :Kiểm tra đồ dùng học tập của hs

 3.Bài mới :

 

doc319 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 960 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tiếng Việt lớp 1C, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
b. LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ c. LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi 3. ¤n vÇn it, uyt T×m tiÕng trong bµi cã vÇn it T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn it, uyt §iÒn miÖng vµ ®äc c¸c c©u ghi d­íi tranh TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. T×m hiÓu bµi kÕt hîp luyÖn ®äc Chó bÐ ch¨n cõu gi¶ vê kªu cøu, ai ®Õn gióp? Khi sãi ®Õn thËt c©u kªu cøu, cã ai ®Õn gióp kh«ng? Sù viÖc kÕt thóc thÕ nµo? C©u chuyÖn chó bÐ ch¨n cõu : Nãi dèi mäi ng­êi ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ ®µn Cõu bÞ Sãi ¨n thÞt, chuyÖn khuyªn ta kh«ng nªn nãi dèi. Nãi dèi cã ngµy sÏ thiÖt th©n b. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi khuyªn chó bÐ ch¨n cõu C¸ch thùc hiÖn C¸c em ®· ®­îc nghe cËu bÐ ch¨n cõu kÓ chuyÖn, mçi em h·y t×m mét lêi khuyªn ®Ó nãi víi cËu bÐ ch¨n cõu 5. Cñng cè, dÆn dß VÒ kÓ l¹i chuyÖn cho bè, mÑ nghe §äc bµi §i häc: 2 em ViÕt b¶ng: H­¬ng rõng, n­íc suèi HS theo dâi Bçng, gi¶ vê, kªu to¸ng, tøc tèc, hèt ho¶ng Ph©n tÝch mét sè tiÕng HS ®äc tiÕp nèi, mçi c©u hai em ®äc HS ®äc ®o¹n trong nhãm Thi ®äc trong nhãm §äc ®o¹n 1: 3 nhãm 2: 2 nhãm §äc c¶ líp: 1 lÇn thÞt qu¶ mÝt, thÞt gµ, thÝt chÆt qu¶ quýt, huýt s¸o, xe buýt §äc tiÕp nèi MÝt chÝn th¬m phøc Xe buýt ®Çy kh¸ch §äc ®o¹n 1: 4 em C¸c b¸c n«ng d©n lµm quanh ®ã ch¹y ®Õn cøu nh­ng ch¼ng thÊy sãi ®©u (NhiÒu em nh¾c l¹i §äc ®o¹n 2: 4 em Kh«ng ai ®Õn cøu c¶ BÇy cõu ®· bÞ sãi ¨n thÞt hÕt §äc c¶ bµi: 2 em HS ®ãng vai 1 em trong vai cËu bÐ ch¨n cõu 3 b¹n kh¸c ®ãng vai cËu häc trß gÆp cËu bÐ ch¨n cõu. Giao H­¬ng ngµy th¸ng 4 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH TuÇn 34 Thø hai ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc B¸c ®­a th­ I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS ®äc tr¬n c¶ bµi: §äc c¸c tõ ng÷: mõng quýnh, nhÔ nh¹i, m¸t l¹nh, lÔ phÐp, luyÖn ng¾t nghØ h¬i sau dÊu phÈy, dÉu chÊm. ¤n c¸c vÇn uynh – uych, t×m tiÕng cã vÇn uynh, uych. HiÓu néi dung bµi: B¸c ®­a th­ rÊt vÊt v¶, trong viÖc b¸c ®­a th­ tíi mäi nhµ, c¸c em yªu mÕn vµ ch¨m sãc b¸c còng nh­ nh÷ng ng­êi lao ®éng kh¸c. II. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò §äc bµi B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc a. GV ®äc mÉu: giäng ®äc vui b. HS luyÖn nãi LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi 3. ¤n vÇn uynh, uych T×m tiÕng trong bµi cã vÇn uynh T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn uynh, uych. TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi: NhËn ®­îc th­ cña bè, Minh muèn lµm g×? ThÊy b¸c ®­a th­ måi h«i nhÔ nh¹i Minh lµm g×? b. LuyÖn nãi §Ò tµi: Nãi lêi chµo hái cña Minh víi b¸c ®­a th­. 5. Cñng cè, dÆn dß KÓ l¹i trß ch¬i ®ãng vai cho bè mÑ nghe Nãi dèi h¹i th©n 2 em mõng quýnh, nhÔ nh¹i, m¸t l¹nh, lÔ phÐp NhiÒu em ®äc HS ®äc nèi tiÕp tõng c©u mét, mçi c©u 2 – 3 em §äc theo nhãm, tæ C¶ líp ®äc ®ång thanh. mõng quýnh Phô huynh, huúnh huþch 3 em ®äc ®o¹n 1 Minh muèn ch¹y vµo nhµ khoe víi me §äc ®o¹n 2: 3 – 4 em Minh rãt n­íc mêi B¸c uèng. Thi ®äc ®o¹n 2 NhËn xÐt, chÊm ®iÓm 1 – 2 em ®äc c¶ bµi §ãng vai: 2 em 1 em trong vai Minh 1 em: B¸c ®­a th­ Minh nãi thÕ nµo, B¸c ®­a th­ tr¶ lêi ra sao? Thø ba ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp viÕt T« ch÷ hoa X, y I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS t« ®­îc ch÷ hoa X, y TËp viÕt ch÷ th­êng, cì võa, ®óng mÉu, ®Òu nÐt, c¸c vÇn inh, uynh, c¸c tõ ng÷: B×nh minh, phô huynh. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: 2. H­íng dÉn t« ch÷ hoa Giíi thiÖu ch÷ hoa X,Y NhËn xÐt vÒ cÊu t¹o quy tr×nh GV viÕt mÉu – h­íng dÉn quy tr×nh 3. H­íng dÉn viÕt vÇn, tõ ng÷ øng dông H­íng dÉn viÕt mÉu minh häa C¸ch ®­a bót, c¸c nÐt trßn, c¸ch nèi c¸c ch÷. GV nhËn xÐt, söa 4. H­íng dÉn viÕt vµo vë Nh¾c nhë t­ thÕ ngåi viÕt, c¸ch cÇm bót 5. Cñng cè, dÆn dß Gåm 2 nÐt cong l­în ph¶i vµ cong l­în tr¸i nèi víi nhau b»ng mét nÐt xiªn. HS viÕt b¶ng con §äc c¸c vÇn, tõ ng÷ øng dông sÏ viÕt. HS viÕt b¶ng con HS viÕt vµo vë ChÝnh t¶ B¸c ®­a th­ I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS nghe, viÕt ®­îc ®o¹n “B¸c ®­a th­ … må h«i nhÔ nh¹i” trong ®o¹n tËp ®äc §iÒn vÇn inh hoÆc uynh, ch÷ c hoÆc k II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò ViÕt dßng th¬ B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ GV ®äc ®o¹n v¨n sÏ viÕt GV cÊt b¶ng phô GV ®äc chÝnh t¶ §äc l¹i bµi chÝnh t¶ §¸nh vÇn ch÷ khã viÕt 3. Bµi tËp a. §iÒn uynh hay inh b. §iÒn c hoÆc k 4. Tæng kÕt, dÆn dß NhËn xÐt giê häc, H­íng dÉn tù häc Tr­êng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y HS theo dâi trªn b¶ng phô Nªu nh÷ng ch÷ dÔ viÕt sai HS viÕt trªn b¶ng con HS viÕt vµo vë HS so¸t lçi HS ghi sè lçi ra ngoµi lÒ HS lµm bµi tËp vµo vë B×nh hoa, khuúnh tay Cï nïo, dßng kªnh. Thø t­ ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Lµm anh I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi, ®äc ®óng c¸c tõ ng÷: lµm anh, ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng. ¤n c¸c vÇn ia, uya. T×m ®­îc tiÕng trong bµi cã cÇn uya, ia. HS hiÓu anh chÞ ph¶i yªu th­¬ng nh­êng nhÞn em nhá. II. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò: §äc bµi B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc a. §äc mÉu b. HS luyÖn ®äc LuyÖn ®äc tiÕng, tõ LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi 3. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn ia, uya 3 em Lµm anh, ng­êi lín, dç dµnh, dÞu dµng §äc liÒn hµi dßng th¬ mét HS ®äc nèi tiÕp Mçi khæ th¬ 3 em ®äc §äc theo nhãm, tæ, líp C¶ bµi: 2 – 3 em Chia (tia chíp, tÝa t«) ®ªm khuya, ph¬ luya TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi Anh ph¶i lµm g× khi em bÐ ng·? Anh lµm g× cho em khi cã ®å ch¬i ®Ñp? Quµ b¸nh ngon? Muèn lµm anh ph¶i cã tÝnh chÊt nh­ thÕ nµo víi em bÐ? b. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ víi anh, chÞ cña em 5. Tæng kÕt, dÆn dß NhËn xÐt giê häc, h­íng dÉn tù häc §äc khæ th¬ 1, 2: 3 em Anh ph¶i dç dµnh Anh n©ng dÞu dµng 2 em ®äc khæ th¬ 3 Chia quµ cho em phÇn h¬n Nh­êng em khi cã ®å ch¬i ®Ñp Ph¶i yªu em bÐ HS th¶o luËn nhãm hai C¸ nh©n kÓ tr­íc líp Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Chia quµ I. Môc ®Ých, yªu cÇu ChÐp l¹i ®o¹n v¨n chia quµ, tËp tr×nh bÇy ®o¹n v¨n, ghi l¹i lêi ®èi tho¹i HS nhËn ra th¸i ®é lÔ phÐp cña chÞ em Ph­¬ng khi nhËn quµ vµ th¸i ®é nh­êng nhÞn cña em Ph­¬ng. II. §å dïng d¹y häc B¶ng phô viÕt s½n néi dung III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò ViÕt b¶ng: B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. H­íng dÉn tù chÐp GV giíi thiÖu néi dung GV nhËn xÐt, söa H­íng dÉn chÐp bµi: t­ thÕ ngåi, cÇm bót, ®Ó vë, c¸ch tr×nh bÇy. 3. Bµi tËp §iÒn ch÷ s hay x §iÒn v hay d 4. Tæng kÕt, dÆn dß NhËn xÐt giê häc H­íng dÉn tù häc Mõng quýnh, nhÔ nh¹i HS chÐp ®o¹n v¨n trªn b¶ng phô Nªu ch÷ khã viÕt HS viÕt b¶ng con HS viÕt bµi vµo vë HS lµm bµi tËp vµo vë, ch÷a bµi S¸o tËp nãi, b¸c x¸ch tói Hoa cóc vµng, bÐ dang tay KÓ chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS nghe kÓ, nhí vµ kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn dùa theo tranh vµ c©u hái gîi ý d­íi tranh. HS nhËn ra: LÔ phÐp, lÞch sù sÏ ®­îc mäi ng­êi quý mÕn vµ gióp ®ì. II. §å dïng d¹y häc Tranh, ¶nh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. KiÓm tra bµi cò. HS kÓ nèi tiÕp truyÖn: Dª con nghe lêi mÑ B. Bµi míi. 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp. 2. GV kÓ Gv kÓ hai lÇn kÕt hîp víi tranh minh häa 3. H­íng dÉn häc sinh kÓ tõng ®o¹n Tranh 1 vÏ g×? Tr¶ lêi c©u hái d­íi tranh Tranh 2 vÏ g×? Pao rÝch xin chÞ g¸i c¸i bót b»ng c¸ch nµo? B»ng c¸ch nµo Pao rÝch xin ®­îc c¸i b¸nh cña bµ? Pao rÝch lµm c¸ch nµo ®Ó anh cho ®i b¬i thuyÒn? ý nghÜa c©u chuyÖn Hai tiÕng kú l¹ mµ cô giµ d¹y Pao rÝch lµ g×? V× sao Pao rÝch nãi hai tiÕng ®ã th× mäi ng­êi l¹i tá ra yªu mÕn vµ gióp ®ì em? 3. Tæng kÕt, dÆn dß. NhËn xÐt giê häc. H­íng dÉn tù häc HS l¾ng nghe Cã mét cô giµ vµ em bÐ Pao rÝch ®ang buån bùc cô giµ nãi ®iÒu g× lµ em bÐ ng¹c nhiªn? Cô giµ nãi: Ta sÏ d¹y ch¸u hai tiÕng kú l¹ KÓ ®o¹n 1: 2 – 3 em Pao rÝch nãi chÞ vui lßng cho em mét c©y bót nµo! HS kÓ ®o¹n 2: 3 em Bµ vui lßng cho ch¸u xin thªm mét mÈu b¸nh nhÐ! Nãi: Anh vui lßng ®Ó cho em ®i víi nhÐ! Thi kÓ ®o¹n: Pao rÝch xin anh cho ®i b¬i thuyÒn. §ã lµ hai tiÕng “vui lßng” V× hai tiÕng “vui lßng” ®· biÕn cËu bÐ Pao rÝch trë thµnh cËu bÐ lÔ phÐp, ngoan ngo·n, ®¸ng yªu. Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 2010 TËp ®äc Ng­êi trång na I. Môc ®Ých, yªu cÇu HS ®äc tr¬n toµn bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ lói hói, ngoµi v­ên, trång na, ra qu¶, luyÖn ®äc c©u ®èi tho¹i. ¤n vÇn, t×m ®­îc tiÕng trong bµi cã vÇn oai (ngoµi bµi: oay) HiÓu ®­îc néi dung cña bµi: Cô giµ trång na cho con ch¸u h­ëng, con ch¸u sÏ kh«ng quªn c«ng ¬n cña ng­êi trång na. II. §å dïng d¹y häc Tranh minh häa III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc TiÕt 1 A. KiÓm tra bµi cò. §äc thuéc lßng 1 khæ th¬ trong bµi: lµm anh Anh chÞ cÇn ph¶i c­ xö nh­ thÕ nµo víi em? B. Bµi míi. 1. Giíi thiÖu bµi: Trùc tiÕp 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc LuyÖn ®äc tiÕng, tõ ng÷ LuyÖn ®äc c©u LuyÖn ®äc ®o¹n, bµi 3. ¤n vÇn T×m tiÕng trong bµi cã vÇn oai TÝng tõ ngoµi bµi cã vÇn oai, oay §iÒn tiÕng cã vÇn oai, oay. HS ®äc c¸c tõ (môc 1) LuyÖn ®äc lêi ng­êi hµng xãm vµ lêi bµ cô. LuyÖn ®äc c¶ bµi, ph©n vai Lêi ng­êi hµng xãm sëi lëi vui vÎ. Lêi bµ cô: Tin t­ëng Ngoµi Cñ khoai, khoan kho¸i, ph¸ ho¹i, loµi c©y Loay hoay, xoay ng­êi, tr¸i kho¸y. B¸c sü nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i DiÔn viªn móa xoay ng­êi. TiÕt 2 4. T×m hiÓu bµi vµ luyÖn nãi a. LuyÖn ®äc kÕt hîp t×m hiÓu bµi ThÊy cô giµ trång na ng­êi hµng xãm khuyªn cô ®iÒu g×? Cô giµ tr¶ lêi nh­ thÕ nµo? §äc c¸c c©u hái trong bµi: Ng­êi ta dïng dÊu g× ®Ó kÕt thóc c©u hái? b. LuyÖn nãi §Ò tµi: KÓ vÒ «ng bµ em. GV nhËn xÐt, ®éng viªn 5. Tæng kÕt, dÆn dß. NhËn xÐt giê häc. H­íng dÉn tù häc §äc tõ ®Çu ®Õn lêi ng­êi hµng xãm: 3 em Nªn trång chuèi, v× trång chuèi chãng cã qu¶, cßn trång na l©u cã qu¶. §o¹n 2: 3 em ®äc Cô nãi: Con ch¸u cô ¨n na sÏ kh«ng quªn ng­êi trång na. §äc c¶ bµi: 4 em 2 em dÊu hái HS kÓ cho nhau nghe theo nhãm 2 1 – 2 em kÓ tr­íc líp Giao H­¬ng ngµy th¸ng 5 n¨m 2010 Ký duyÖt cña BGH

File đính kèm:

  • docGiao an tieng viet ca nam.doc
Giáo án liên quan