Giáo án Thể dục - Tuần 8 - Năm học 2009-2010

GV yêu cầu lớp ôn: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.

 2.Phần cơ bản: (18-22’)

a.Kiểm tra đội hình đội ngũ:

 - GV kiểm tra HS tập.

- GV nhận xét, đánh giá.

 b.TC: “Kết bạn”:

 - GV nêu tên TC, giải thích cách chơi và quy định luật chơi.

 - GV hướng dẫn cho HS chơi đúng trò chơi.

- GV quan sát, động viên HS chơi.

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/12/2020 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục - Tuần 8 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Th­ 4 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2009 TuÇn 8 Bµi 15 : §éi h×nh ®éi ngò-Trß ch¬i: “KÕt b¹n”. I.Môc tiªu: Gióp HS : ¤n tËp hoÆc kiÓm tra tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, ®i ®iÒu, ®øng l¹i. Yªu cÇu ®óng §T theo khÈu lÖnh. II.§Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn: S©n b·i, cßi, bãng. III.TiÕn tr×nh lªn líp: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng trß 1.PhÇn më ®Çu: (6-10’) - GV nhËn líp, phæ biÕn yªu cÇu, nhiÖm vô vµ ph­¬ng ph¸p «n tËp, kiÓm tra cña giê häc. - Gv cho líp khëi ®éng. - GV yªu cÇu líp «n: TËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®iÓm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, ®i ®Òu vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®æi ch©n khi ®i sai nhÞp. 2.PhÇn c¬ b¶n: (18-22’) a.KiÓm tra ®éi h×nh ®éi ngò: - GV kiÓm tra HS tËp. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. b.TC: “KÕt b¹n”: - GV nªu tªn TC, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i vµ quy ®Þnh luËt ch¬i. - GV h­íng dÉn cho HS ch¬i ®óng trß ch¬i. - GV quan s¸t, ®éng viªn HS ch¬i. 3.PhÇn kÕt thóc: (4-6’) - GV cho líp h¸t 1 bµi. - GV hÖ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ «n l¹i c¸c §T ®· häc - Líp tr­ëng tËp trung HS. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Líp chØnh ®èn ®éi h×nh ®éi ngò,trang phôc. - HS xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, khíp gèi, vai, h«ng. - HS «n tËp theo yªu cÇu cña gi¸o viªn ®· nªu. -HS tËp hîp hµng ngang. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Mét nöa tæ lÇn l­ît ra kiÓm tra theo sù ®iÒu khiÓn cña líp tr­ëng. - Líp nhËn xÐt. - Líp tËp hîp theo ®éi h×nh ch¬i. - HS ch¬i thö 1-2 lÇn trß ch¬i. - HS ch¬i trß ch¬i. - Líp chän ra ®éi th¾ng cuéc trong trß ch¬i. - Líp h¸t vç tay theo nhÞp. - HS th¶ láng ch©n tay vµ hÝt thë s©u. Thø 6 ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 16. §éng t¸c v­¬n thë vµ tay - Trß ch¬i: DÉn bãng. I. Môc tiªu - Häc 2 §T v­¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. Yªu cÇu thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. - Ch¬i trß: “DÉn bãng”. Yªu cÇu ch¬i nhiÖt t×nh hµo høng. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn S©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, cßi, bãng. II. Néi dung. ph­¬ng ph¸p lªn líp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. PhÇn më ®Çu: (4-6’) - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc - GV cho líp khëi ®éng. - GV chän 1 TC tù chän. 2. PhÇn c¬ b¶n: (18-22’) a. Häc §Tv­¬n thë: - GV nªu tªn §T sau ®ã h­íng dÉn vµ ph©n tÝch kÜ thuËt §T, lµm mÉu ®Ó HS lµm theo. + LÇn ®Çu lµm chËm cho líp quan s¸t +LÇn sau h« cho líp tù tËp. - GV quan s¸t, uèn n¾n nh÷ng em cßn lóng tóng, tËp sai b. Häc §Ttay. ( H­íng dÉn t­¬ng tù nh­ trªn) - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng. c. Trß ch¬i: DÉn bãng. - Nªu tªn , tËp hîp ®éi h×nh phæ biÕn luËt ch¬i 3. PhÇn kÕt thóc: (4-6’) - HÖ thèng bµi- N/x, ®¸nh gi¸ kqu¶ giê häc - §éi h×nh X x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Xoay khíp cæ ch©n, gèi, vai, h«ng - HS ch¬i TC. - Líp tËp vµi l­ît -TËp theo tæ, tæ tr­ëng ®iÒu khiÓn. - Tæ thi ®ua tr×nh diÔn - C¶ líp tËp l¹i 3 lÇn - Häc sinh thi ®ua ch¬i - Ph©n th¾ng thua - Th¶ láng, h¸t vµ vç tay theo nhÞp - ¤n l¹i c¸c §T ®· häc. Thø 4 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2009 TuÇn 9 Bµi 17: §éng t¸c ch©n - Trß ch¬i dÉn bãng I. Môc tiªu: - ¤n 2 ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay, yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c. - Häc ®éng t¸c ch©n. Yªu cÇu häc sinh thùc hiÖn ®óng ®éng t¸c. - Trß ch¬i “ DÉn bãng”. Yªu cÇu HS n¾m ®­îc c¸ch ch¬i, néi quy ch¬i, høng thó trong khi ch¬i. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn. - Ph­¬ng tiÖn; ChuÈn bÞ mét cßi, bãng. III - Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung Ph­¬ng Ph¸p 1.PhÇn më ®Çu: (6-10’) - TËp hîp líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. - §øng vç tay vµ h¸t. Bµi cò: 4 - 5 häc sinh tËp 2 ®éng t¸c ®· häc, nhËn xÐt, cho ®iÓm 2. PhÇn c¬ b¶n: (18-22’) a. ¤n 2 ®éng t¸c - Gi¸o viªn cho häc sinh «n, quan s¸t söa sai b. Häc ®éng t¸c ch©n - TËp vµ h­íng dÉn lµm mÉu . - Quan s¸t, söa sai cho häc sinh c. ¤n 3 ®éng t¸c d. Trß ch¬i : "DÉn bãng". + GV nh¾c HS tham gia trß ch¬i ®óng luËt vµ ®¶m b¶o an toµn khi ch¬i. + Nh÷ng ng­êi thua ph¶i nh¶y lß cß xung quanh c¸c b¹n th¾ng cuéc. 3. PhÇn kÕt thóc: (4-6’) - TËp mét sè ®éng t¸c håi tÜnh, vç tay theo nhÞp vµ h¸t. GV cïng HS hÖ thèng bµi - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi tËp. X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n - §éi h×nh vßng trßn, khëi ®éng c¸c khíp - Mçi ®éng t¸c tËp 2 lÇn, 8 nhÞp - Häc sinh quan s¸t - Häc sinh luyÖn tËp - TËp mçi ®éng t¸c 2 lÇn, 8 nhÞp - Häc sinh ch¬i, ph©n th¾ng thua - Nh¶y, cói ng­êi th¶ láng Thø 6 ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 18. ¤n ba ®éng t¸c ®· häc. Trß ch¬i: Ai nhanh vµ khÐo h¬n I. Môc tiªu - Häc trß ch¬i " Ai nhanh vµ khÐo h¬n " . Yªu cÇu n¾m ®­îc c¸ch ch¬i - ¤n ba ®éng t¸c : v­¬n thë, tay, ch©n cña bµi thÓ dôc - Trß ch¬i: Ai nhanh vµ khÐo h¬n II. §Þa ®iÓm S©n tr­êng, vÖ sinh n¬i tËp, cßi, bãng III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. PhÇn më ®Çu:6-10’ - GV nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc - Phæ biÕn trß ch¬i: " §øng ngåi theo hiÖu lÖnh " 2. PhÇn c¬ b¶n: 18-22’ - Häc trß ch¬i" Ai nhanh vµ khÐo h¬n" - GV nªu tªn, giíi thiÖu c¸ch ch¬i - Ph©n th¾ng thua - ¤n 3 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc - Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i 3 ®éng t¸c ®· häc - Theo dâi, uèn n¾n ®éng t¸c cho häc sinh - Tæ chøc cho 1 sè häc sinh thi tËp 3. PhÇn kÕt thóc:4-6’ - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ý thøc tËp luyÖn cña häc sinh - DÆn dß vÒ nhµ, «n c¸c ®éng t¸c ®· häc - Líp xÕp thµnh vßng trßn. x - Ch¹y vßng trßn theo vßng trßn - Khëi ®éng c¸c khíp - Häc sinh tham gia ch¬i - Häc sinh ch¬i thö mét lÇn - Ch¬i chÝnh thøc - Líp «n tËp theo tæ, líp d­íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸c c¸n sù - Líp tËp 1 - 2 lÇn - Häc sinh thi tËp - Líp quan s¸t, nhËn xÐt - TËp 1 sè ®éng t¸c th¶ láng X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - §øng t¹i chç, vç tay vµ h¸t Thø 4 ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2009 TuÇn 10 Bµi 19: §éng t¸c v¨n m×nh - TC: "Ai nhanh vµ khÐo h¬n" I.Môc tiªu - Häc ®éng t¸c vÆn m×nh. Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®éng t¸c. - Ch¬i trß ch¬i : "Ai nhanh vµ khÐo h¬n". Yªu cÇu ch¬i ®óng luËt vµ tù gi¸c, tÝch cùc. II. §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn. Ph­¬ng tiÖn; ChuÈn bÞ mét cßi, bãng vµ kÎ s©n ch¬i trß ch¬i. III . Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Néi dung Ph­¬ng ph¸p A.phÇn më ®Çu:6-10’ - GV nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. - Ch¹y chËm theo ®Þa h×nh tù nhiªn. - §øng thµnh 3 - 4 hµng ngang hoÆc vßng trßn ®Ó khëi ®éng c¸c khíp. * Ch¬i trß ch¬i "§øng ngåi theo hiÖu lÖnh” B. PhÇn c¬ b¶n:18-22’ * ¤n tËp 3 ®éng t¸c v­¬n thë, tay ch©n. - lÇn ®Çu, GV lµm mÉu vµ h« nhÞp. - LÇn sau c¸n sù võa lµm mÉu vµ h« nhÞp cho líp tËp. *Häc ®éng t¸c vÆn m×nh - GV nªu tªn ®éng t¸c, sau ®ã lµm mÉu võa gi¶i thÝch ®éng t¸c ®Ó cho HS tËp theo. - Nh÷ng lÇn tËp ®Çu, GV h« chËm tõng nhÞp sao cho HS tËp t­¬ng ®èi tèt míi chuyÓn sang tËp nhÞp kh¸c. - GV nh¾c HS ë nhÞp 1,3 ch©n réng h¬n vai hoÆc b»ng vai, c¨ng ngùc, hai tay th¼ng, ngÈn ®Çu, ë nhÞp 2,6 khi quay 900 th©n th¼ng, bµn tay ngöa. Khi quay th©n cÇn phèi hîp gi÷a th©n vµ tay sao cho khi quay th©n xong tay vÉn ë t­ thÕ dang ngang. * ¤n 4 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc + C¶ líp thùc hiÖn gi÷a sù chØ ®¹o cña GV + Chia nhãm thùc hiÖn + B¸o c¸o kÕt qu¶ tr×nh diÔn + GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Ch¬i trß ch¬i : "Ai nhanh vµ khÐo h¬n". + GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho ch¬i thö. + Ch¬i chÝnh thøc. + Nh÷ng ng­êi thua ph¶i nh¶y lß cß xung quanh c¸c b¹n th¾ng cuéc. C. PhÇn kÕt thóc:4-6’ - HS ch¬i trß ch¬i hoÆc tËp mét sè ®éng t¸c ®Ó th¶ láng. - GV cïng HS hÖ thèng bµi - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi tËp. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: ¤n 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung, ghi l¹i c¸ch ch¬i cña trß ch¬i :"Ai nhanh vµ khÐo h¬n". X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X - GV söa sai cho HS, nhÞp nµo nhiÒu HS tËp sai th× GV ra hiÖu cho c¸n sù ngõng h« ®Ó söa råi míi cho HS tËp tiÕp. - GV quan s¸t, h­íng dÉn HS tËp cßn sai - GV quan s¸t, h­íng dÉn HS tËp cßn sai. tuyªn d­¬ng khen ngîi nh÷ng HS cã ý thøc tèt. X Thø 6 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 20:Trß ch¬i "ch¹y nhanh theo sè" I-Môc tiªu - Ch¬i trß ch¬i : "ch¹y nhanh theo sè". Yªu cÇu n¾m ®­îc c¸ch ch¬i. - ¤n tËp 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay, ch©n, vÆn m×nh cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. II- §Þa ®iÓm ph­¬ng tiÖn - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng. VÖ sinh n¬i tËp, ®¶m b¶o an toµn tËp luyÖn. - Ph­¬ng tiÖn; ChuÈn bÞ mét cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i. III - Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp Ho¹t ®éng thµy Ho¹t ®éng trß 1. PhÇn më ®Çu:6-10’ - GV nhËn líp, phæ biÕn nhiÖm vô, yªu cÇu bµi häc. - Ch¹y chËm theo ®Þa h×nh tù nhiªn. - §øng thµnh vßng trßn ®Ó khëi ®éng c¸c khíp. * Ch¬i trß ch¬i "Lµmtheo hiÖu lÖnh" 2. PhÇn c¬ b¶n:18-22’ - ¤n tËp 4 ®éng t¸c v­¬n thë, tay ch©n, vÆn m×nh. + lÇn ®Çu, GV lµm mÉu vµ h« nhÞp. + LÇn sau c¸n sù võa lµm mÉu vµ h« nhÞp cho líp tËp. - Ch¬i trß ch¬i : "ch¹y nhanh theo sè". + GV nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, cho ch¬i thö. + Ch¬i chÝnh thøc. + Nh÷ng ng­êi thua ph¶i nh¶y lß cß xung quanh c¸c b¹n th¾ng cuéc. 3. PhÇn kÕt thóc:4-6’ - HS ch¬i trß ch¬i hoÆc tËp mét sè ®éng t¸c ®Ó th¶ láng. - GV cïng HS hÖ thèng bµi - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi tËp. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: ¤n 4 ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. X - GV söa sai cho HS, nhÞp nµo nhiÒu HS tËp sai th× GV ra hiÖu cho c¸n sù ngõng h« ®Ó söa råi míi cho HS tËp tiÕp. - GV quan s¸t, h­íng dÉn HS tËp cßn sai. tuyªn d­¬ng khen ngîi nh÷ng HS cã ý thøc tèt x

File đính kèm:

  • docthe duc.doc