Giáo án Thể dục: Tiết 1: Tuần 1: Tổ chức lớp trò chơi: Diệt con vật có hại

- Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. Yêu cầu học sinh biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong các giờ Thể dục. Trò chơi “ Diệt các con vật có hại “. Yêu cầu bước đầu biết tham gia được vào trò chơi.

 - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh.

 - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học

II. Chuẩn bị:

 1- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh, an toàn bói tập.

 2 - Phương tiện:

 - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi.

 

doc54 trang | Chia sẻ: badger15 | Lượt xem: 861 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục: Tiết 1: Tuần 1: Tổ chức lớp trò chơi: Diệt con vật có hại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hướng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trờn địa hỡnh tự nhiờn ở sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn hớt thở sõu. 2. Phần cơ bản a – Trũ chơi kộo cưa lừa xẻ. b – Chuyền cầu theo nhúm 2 người 6-8’ 8-12’ - Nờu tờn trũ chơi, cỏch chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử Tổ chức cho HS chơi trũ chơi. - Nờu tờn, giải thớch, làm mẫu động tỏc. - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Chỳ ý tiếp thu. - Chơi thử - Chơi trũ chơi Kộo cưa lừa xẻ - Chỳ ý tiếp thu. - Tiến hành tập luyện theo nhúm 2 người III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 30 Người duyệt Hoàng Thị Hũa Tuần 31 Ngày soạn:02/ 04 /2011 Ngày giảng: Thể dục: tiết 31 trũ chơi vận động I. Mục tiờu: - ễn trũ chơi kộo cưa. Yờu cầu biết tham gia vào trũ chơi ở mức nhất định Tiếp tục làm quen với chuyền cầu theo nhúm hai người..Yờu cầu biết và thực hiện được động tỏc. - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị: 1- Địa điểm: Trờn sõn trường, vệ sinh, an toàn bói tập. 2 - Phương tiện: - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi, vợt, cầu, vẽ hỡnh sõn theo trũ chơi. - Trang phục để luyện tập III.Cỏc hoạt động dạy và học: Nội dung Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hướng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trờn địa hỡnh tự nhiờn ở sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn hớt thở sõu. 2. Phần cơ bản a – Trũ chơi kộo cưa lừa xẻ. b – Chuyền cầu theo nhúm 2 người 6-8’ 8-12’ - Nờu tờn trũ chơi, cỏch chơi, luật chơi. - Cho HS ụn lại vần điệu. - Cho HS chơi thử Tổ chức cho HS chơi trũ chơi. - Nờu tờn, giải thớch, làm mẫu động tỏc. - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Chỳ ý tiếp thu. - HS ụn lại vần điệu đó học - Chơi thử - Chơi trũ chơi Kộo cưa lừa xẻ - Chỳ ý tiếp thu. - Tiến hành tập luyện theo nhúm 2 người III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 31 Người duyệt Hoàng Thị Hũa Tuần 32 Ngày soạn:09/ 04 /2011 Ngày giảng: Thể dục: tiết 32 Bài thể dục - trũ chơi vận động I. Mục tiờu: - ễn bài thể dục. Yờu cầu thực hiện được động tỏc tương đối chớnh xỏc. Tiếp tục làm quen với chuyền cầu theo nhúm hai người. Yờu cầu biết và thực hiện được động tỏc. - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị: 1- Địa điểm: Trờn sõn trường, vệ sinh, an toàn bói tập. 2 - Phương tiện: - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi, vợt, cầu, vẽ hỡnh sõn theo trũ chơi. - Trang phục để luyện tập III.Cỏc hoạt động dạy và học: Nội dung Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hướng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trờn địa hỡnh tự nhiờn ở sõn trường. - Đi thường theo vũng trũn hớt thở sõu. 2. Phần cơ bản a - Bài thể dục: b- Trũ chơi kộo cưa lừa xẻ. c - Chuyền cầu theo nhúm 2 người 6-8’ 4-5’ 6-7’ - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Nờu tờn trũ chơi, cỏch chơi, luật chơi. - Cho HS ụn lại vần điệu. - Cho HS chơi thử Tổ chức cho HS chơi trũ chơi. - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Tập luyện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - Chỳ ý tiếp thu. - HS ụn lại vần điệu đó học - Chơi thử - Chơi trũ chơi Kộo cưa lừa xẻ - Chỳ ý tiếp thu. - Tiến hành tập luyện theo nhúm 2 người III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 32 Người duyệt Hoàng Thị Hũa Tuần 33 Ngày soạn:16/ 04 /2011 Ngày giảng: Thể dục: tiết 33 đội hỡnh đội ngũ - trũ chơi vận động I. Mục tiờu: - ễn một số kĩ năng đội hỡnh đội ngũ. Yờu cầu thực hiện được động tỏc tương đối chớnh xỏc. Tiếp tục ụn chuyền cầu theo nhúm hai ngời. Yờu cầu biết và thực hiện được động tỏc. - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị: 1- Địa điểm: Trờn sõn trường, vệ sinh, an toàn bói tập. 2 - Phương tiện: - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi, vợt, cầu. - Trang phục để luyện tập III.Cỏc hoạt động dạy và học: Nội dung Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hướng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Xoay cỏc khớp theo hướng dẫn 2. Phần cơ bản a - ễn tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số; đứng nghiờm, đứng nghỉ, quay phải, quay trỏi. c - Chuyền cầu theo nhúm 2 người b- Trũ chơi kộo cưa lừa xẻ 2 lần 6-7’ 4-5’ - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Nờu tờn trũ chơi, cỏch chơi, luật chơi. - Cho HS chơi thử Tổ chức cho HS chơi trũ chơi. - Tập luyện dưới sự điều khiển của lớp trưởng - Tiến hành tập luyện theo nhúm 2 người Chỳ ý tiếp thu. - Chơi thử - Chơi trũ chơi Kộo cưa lừa xẻ III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 33 Người duyệt Hoàng Thị Hũa Tuần 34 Ngày soạn:23/ 04 /2011 Ngày giảng: Thể dục: tiết 34 trũ chơi vận động I. Mục tiờu: - Tiếp tục ụn bài thể dục. Yờu cầu thực hiện được động tỏc tương đối chớnh xỏc. Tiếp tục làm quen với chuyền cầu theo nhúm hai người. Yờu cầu biết và thực hiện được động tỏc. - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị: 1- Địa điểm: Trờn sõn trường, vệ sinh, an toàn bói tập. 2 – Phương tiện: - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi, vợt, cầu, vẽ hỡnh sõn theo trũ chơi. - Trang phục để luyện tập III.Cỏc hoạt động dạy và học: Nội dung Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hớng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Xoay cỏc khớp theo hướng dẫn. 2. Phần cơ bản a - Bài thể dục: b - Chuyền cầu theo nhúm 2 người 6-8’ 6-7’ - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Tổ chức học sinh ụn luyện. - Quan sỏt,uốn nắm,sửa chữa,động tỏc cho học sinh - Tập luyện dưới sự điều khiển của cỏn sự lớp. - Tập luyện theo nhúm 2 người III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 34 Người duyệt Hoàng Thị Hũa Tuần 35 Ngày soạn:30/ 04 /2011 Ngày giảng: Thể dục: tiết 35 trũ chơi vận động I. Mục tiờu: - Tổng kết năm học. Yờu cầu hệ thống những kiến thức, kĩ năng cơ bản đó học. Đỏnh giỏ kết quả học tập để phỏt huy và khắc phục trong năm học tiếp theo. - Rốn luyện tớnh kỷ luật cho học sinh. - Giỏo dục học sinh yờu thớch mụn học II. Chuẩn bị: 1- Địa điểm: Trờn sõn trường, vệ sinh, an toàn bói tập. 2 – Phương tiện: - Giỏo ỏn, tài liệu, cũi, vợt, cầu, vẽ hỡnh sõn theo trũ chơi. - Trang phục để luyện tập III.Cỏc hoạt động dạy và học: Nội dung Định lượng Tổ chức- Phương phỏp Hoạt động củaThầy Hoạt động của Trũ I-Phần mở đầu 1-Phổ biến nội dung,yờu cầu giờ học 2- Khởi động 1-2’ 1-2’ - Nờu yờu cầu nội dung giờ học . - Tổ chức, hớng dẫn HS khởi động. X x x x x x x x x x x x x x x - Đứng vỗ tay và hỏt 1 bài - Xoay cỏc khớp theo hướng dẫn. 2. Phần cơ bản 6-8’ 6-7’ GV cựng học sinh hệ những kiến thức III.Phần kết thỳc: 1- Thả lỏng: - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. 2- Nhận xột- Huớng dẫn về nhà: - Tuyờn dương tổ nhúm tập tốt, ra bài tập về nhà 1-2, 1-2, -Tổ chức HS thả lỏng - Nhận xột, ra bài tập về nhà - Thực hiện một số động tỏc thả lỏng. - Lắng nghe, tiếp thu, rỳt kinh nghiệm Kiệt Sơn, ngày thỏng năm 2011 Duyệt giỏo ỏn tuần 34 Người duyệt Hoàng Thị Hũa

File đính kèm:

  • docGA the duc lop 1.doc