Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

Nhảy cao :

- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” kết hợp nâng cao thành tích.

- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua kết hợp nâng cao thành tíchvà chuẩn bị kiểm tra.

* Nghiêm túc, ý thức tổ chức , tính kỉ luật, tích cực trong tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Kẻ VXP, SGV, đồng phục quy định, cọc, xà, đệm,.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 16 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:16( Từ ngày 21/11- 26/11/2011) Tieát:31 Ngaøy soaïn : 16/11/ 2011 NHAÛY CAO I/ MỤC TIÊU: Nhảy cao : - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” kết hợp nâng cao thành tích. - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua kết hợp nâng cao thành tíchvà chuẩn bị kiểm tra. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức , tính kỉ luật, tích cực trong tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ VXP, SGV, đồng phục quy định, cọc, xà, đệm,. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Kieåm tra baøi củ: Em hãy thực hiện 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “Bước qua”? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: Nhảy cao : Ôn tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” chuẩn bị kiểm tra. - Cuûng coá: Thực hiện nhảy cao kiểu “Bước qua”? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nh ảy cao 2. Chạy bền . - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 4’ 2lx15m // // 3’ 1HS 1’ 30’ 26’ 4’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: cán sự điều khiển - GV: Quan sát –nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: về 4 haøng dọc vxp € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: nhắc lại kĩ thuật động tác sai thường mắc cho HS. - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK) + Nam : Nhảy cao (hoàn thiện kĩ thuật ) + Nữ : ôn lại các động tác bỗ trợ . - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 13 phút đổi nhóm, nội dung . . (N1) (r) €CS € € € € € € € € € € € €€ € - GV: Quan saùt, söûa sai - nhắc nhở ñoäng taùc thöôøng maéc (r) € € € € €CS ( N2) € € € € € € € € € € € €€ € - HS: về 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS nội dung đã học -HS:Luyện tập các, chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cho tiết sau kiểm tra 1 tiết nội dung nhảy cao. - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuần: 16( Từ ngày 21/11- 26/11/2011) Tieát:32 Ngaøy soaïn : 16/11/ 2011 NHẢY CAO I/ Muïc Tieâu: - Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu “ Bước qua” . - Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu “ Bước qua” II / Ñeà kieåm tra : Kieåm tra kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. III / Phöông phaùp kieåm tra : Moåi hoïc sinh ñöôïc tham gia kieåm tra 3 laàn/mức xà. Moåi hoïc sinh ñöôïc tham gia nhảy thử 1 lần. Do gv caùn söï ñieàu khieån, Mức xàà 90 cm ( nam); 80cm(nữ). Tröôøng hôïp ñaëc bieät coù theå cho kieåm tra laïi laàn 2 (ñieåm kieåm tra laïi laàn 2 khoâng quaù 8) IV/ Ñòa ñieåm,Phöông tieän : - Saân tröôøng . - Baøn, gheá GV, ñoàng phuïc quy ñònh, cọc, xà, đệmđ2 tấm . * Caùch cho ñieåm : Ñieåm ñöôïc cho tuyø theo möùc ñoä thöïc hieän cuûa töøng hoïc sinh . + Ñieåm 9 – 10 : Thực hiện cơ bản đúng kỉ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”( 4 giai đoạn). + Ñieåm 7 -8 : Thực hiện cơ bản đúng kỉ thuật qua x à, các kĩ thuật khác có vài sai sót nhỏ. + Ñieåm 5 - 6 : Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật giai đoạn qua xà, các giai đoạn còn lại chưa thực hiện được + Ñieåm 3 - 4 : Chưa hình thành được giai đoạn qua x à, mặc dù giậm nhảy và chạy đà tốt . + Ñieåm 1 – 2 : Caùc tröôøng hôïp coøn laïi . IV / Thoáng keâ ñieåm : Ñiểm Lớp Sæ soá 9 - 10 7 - 8 5 - 6 3 - 4 1 – 2 SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8/1 8/2 8/3 TC V / Nhaän xeùt : + Öu ñieåm : ............ + Khuyeát ñieåm : + Bieän phaùp khaéc phuïc : ................. Đã kiểm ngày . / . / 2011 Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 16.doc