Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 15 - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU:

1/ Nhảy cao :

- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.

- Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích.

2/ Chạy bền :

- Biết cách thực hiện trò chơi: Hai lần hít vào hai lần thở ra

- Thực hiện cơ bản đúng trò chơi.

* Nghiêm túc, ý thức tổ chức , tính kỉ luật, tích cực trong tập luyện.

II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập)

- Kẻ VXP, SGV, đồng phục quy định, cọc, xà, đệm,.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 11/03/2021 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tuần 15 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn:15( Từ ngày 14/11- 19/11/2011) Tieát: 29 Ngaøy soaïn: 07/11/2011. NHAÛY CAO - CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy cao : - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. 2/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện trò chơi: Hai lần hít vào hai lần thở ra - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức , tính kỉ luật, tích cực trong tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập) - Kẻ VXP, SGV, đồng phục quy định, cọc, xà, đệm,. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức MÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Kieåm tra baøi củ: Em hãy thực hiện 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “Bước qua”? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. 2/ Chạy bền : -Trò chơi :Hai lần hít vào hai lần thở ra - Cuûng coá: Thực hiện nhảy cao kiểu “Bước qua”? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nh ảy cao 2. Chạy bền . - Daën doø - Xuoáng lôùp 10phút 1, 1, 4’ 2lx15m // // 3’ 1HS 1’ 30’ 20’ 5’ 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: cán sự điều khiển - GV: Quan sát –nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: về 4 haøng dọc vxp € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: nhắc lại kĩ thuật động tác sai thường mắc cho HS. - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK) + Nam : Nhảy cao (hoàn thiện kĩ thuật ) + Nữ : ôn lại các động tác bỗ trợ . - GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm, nội dung . . (N1) (r) €CS € € € € € € € € € € € €€ € - GV: Quan saùt, söûa sai - nhắc nhở ñoäng taùc thöôøng maéc (r) € € € € €CS ( N2) € € € € € € € € € € € €€ € - Gv : Hướng dẫn - Đk cho hs chơi . - Hs : Về 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS -HS:Luyện tập các nội dung đã học, chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cho tiết sau - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Tuaàn:15( Từ ngày 14/11 – 19/11/2011) Tieát:30 Ngaøy soaïn:07/11/2011 NHAÛY CAO – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1/ Nhảy cao : - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. - Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích. 2/ Chạy bền : - Biết cách thực hiện trò chơi: Người thừa thứ ba. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. * Nghiêm túc, ý thức tổ chức , tính kỉ luật, tích cực trong tập luyện. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN : - Sân trường (Hs dọn vệ sinh sân tập) - K ẻ VXP, SGV, đồng phục quy định, cọc, xà, đệm. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nội dung ĐL Phương pháp - tổ chức AMÔÛ ÑAÀU: - Nhaän lôùp - Kieåm tra sæ soá hoïc sinh - Khôûi ñoäng chung : Xoay caùc khôùp, xoay caùnh tay , coå tay, coå chaân, eùp doïc, eùp ngang - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau - Kieåm tra baøi củ: Em hãy thực hiện 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “Bước qua”? - GV phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc B. CÔ BAÛN: 1/ Nhảy cao : Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích. 2. Chạy bền: Trò chọi người thừa thứ ba - Cuûng coá: Thực hiện nhảy cao kiểu “Bước qua”? C. KEÁT THUÙC - Thaû loûng + Tay chaân + Hít, thôû saâu. - Nhaän xeùt + Tuyeân döông + Pheâ bình - Höôùng daãn baøi taäp veà nhaø cho HS 1. Nhảy cao(Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết) - Daën doø - Xuoáng lôùp 10’ 1, 1, 4’ 2l/15m // // // 3’ 1HS 1’ 30’ 20’ 5’ 5’ 5’ 2’ 1’ 1’ - Hs : tập hợp 4 hàng ngang € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - HS: Caùn söï baùo caùo sæ soá cho GV, chuùc söùc khoeû - HS: cán sự điều khiển - GV: Quan sát –nhắc nhở € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ € €CS - HS: về 4 haøng dọc vxp € € € € € € € € € € € € - HS: nhaän xeùt - GV nhaän xeùt à cho ñieåm Hs - GV: phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc. - GV: nhắc lại kĩ thuật động tác sai thường mắc cho HS. - HS : Chia ra 2 nhóm ( CSĐK) + Nam : Nhảy cao (hoàn thiện kĩ thuật ) + Nữ : ôn lại các động tác bỗ trợ . GV: Quan saùt - söûa sai Sau 10 phút đổi nhóm, nội dung . . (N1) (r) €CS € € € € € € € € € € € €€ € - GV: Quan saùt, söûa sai - nhắc nhở ñoäng taùc thöôøng maéc (r) € € € € €CS ( N2) € € € € € € € € € € € €€ € - Gv:Hướng dẫn - Đk cho hs chơi - HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS: veà 4 haøng ngang - HS: nhaän xeùt - GV: nhaän xeùt chung à keát luaän. - HS: caùn söï ñieàu khieån. - Gv : quan saùt –nhaéc nhôû € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €CS - GV nhaän xeùt tieát hoïc - GV: höôùng daãn baøi veà nhaø cho HS -HS: chuẩn bị sân bãi, dụng cụ cho tiết sau (kiểm tra nhảy cao ) - GV: giaûi taùn - HS: khoeû Đã kiểm ngày . / . / 2011 Tổ phó Trần Văn Bình

File đính kèm:

  • docTUẦN 15.doc