Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 4 cột

I. Mục tiêu:

1. Nhảy xa

 - Ôn động tác đá lăng trước – sau ;đá lăng sang ngang ; đà một bước giậm nhảy – đá lăng.

-Trò chơi :” Lò co tiếp sức”.

* Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật động tác, đà 1 bước giậm nhảy đá lăng, biết v vận dụng trị chơi

2. TTTC: Bĩng chuyền

-TTTC : (Bóng Chuyền ) ơn một số động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực và học tư thế chuẩn bị cơ bản của bóng chuyền , các bứơc di chuyển , giới thiệu sơ lược về sân bi

* Biết cch thực hiện các bước di chuyển và nắm được kích thước sân bóng chuyền

 II. Phương tiện- Địa điểm:

 - Sân trường có bóng mát

 - Dụng cụ học tập : bóng , trụ , đệm , xà .

III. Tiến trình lên lớp:

 

 

doc71 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì 2 - Bản đẹp 4 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực GV”.Taỏt caỷ ủoàng thanh”khoỷe” GV “chuực caỷ lụựp khoỷe” - GV phoồ bieỏn noọi dung , yeõu caàu tieỏt hoùc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Caựn sửù lụựp ủieàu khieồn khụỷi ủoọng(lụựp trửụỷng hoaởc lụựp phoự) - GV quan saựt , nhaộc nhụỷ hoùc sinh thửùc hieọn vaứ chổnh sửừa ủoọng taực cho hoùc sinh - HS thửùc hieọn ủoàng loaùt theo ngửụứi chổ huy B.PHAÀN Cễ BAÛN ẹaự caàu : Taõng caàu baống ủuứi Taõng caàu baống maự trong baứn chaõn Kú thuaọt di chuyeồn BOÙNG CHUYEÀN Õn phaựt boựng cao tay, thaỏp tay Phaựt boựng cao tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. 34ph 27ph 7ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng ngang - 4 haứng ngang cuứng thửùc hieọn, ủoọi hỡnh so se thửùc hieọn theo hieọu leọnh cuỷa gv € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € Gv laứm maồu ủoọng taực, phaõn tớch kú thuaọt Hs quan saựt, taọp luyeọn theo sửù ủieàu khieồn cuỷa gv Hs chia nhoựm luyeọn taọp caực kú thuaọt ủoọng taực Gv quan saựt, nhaộc nhụỷ hoùc sinh luyeọn taọp vaứ sửừa sai cho hs Nhoựm 2 oõn boựng chuyeàn € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € -2 haứng ủửựng ủoỏi dieọn thửùc hieõn qua laùi cho nhau, gv quan saựt sửừa cho caực em . - GV qui ủũnh hieọu leọnh khi ủoồi nhoựm vaứ phaõn nhoựm qui ủũnh ngửụứi ủieàu khieồn - Khi quan saựt thaỏy HS thửùc hieọn ủoọng taực sai GV phaỷi coự caựch sửỷa chửừa C.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Hoài tổnh 2.GV nhaọn xeựt 3.GV huụựng daón HS luyeọn taọp ụỷ nhaứ (t26.8) 5ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng doùc , ủoọi hỡnh giaừn caựch , caựn sửù ủieàu khieồn -Taọp caực ủoọng taực thaỷ loỷng , hoài tổnh (ủaỏm lửng cho baùn, ủieàu hoứa) € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € -GV nhaọn xeựt giụứ hoùc, hửụựng daón hs taọp luyeọn veà nhaứ -Xuoỏng lụựp: GV “theồ duùc” HS “khoỷe” * Ruựt kinh nghieọm : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIAÙO AÙN TD 9 Tuaàn 31 Ti eỏt : 59 Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: ẹAÙ CAÀU – BOÙNG CHUYEÀN I.MUẽC TIEÂU: 1. ẹaự caàu : -Õn di chuyeồn, taõng caàu baống ủuứi,ủụừ caàu baống ngửùc, daự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn . - Luyeọn taọp caực tử theỏ, kú thuaọt cụ baỷn,ủaự caàu, cuỷng coỏ kú naờng kieỏn thửực ủaừ hoùc ụỷ lụựp dửụựi 2. Boựng chuyeàn : - oõn phaựt boựng phaỏp tay,phaựt boựng cao tay II.ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN: Saõn trửụứng Caàu ủaự III.NOÄI DUNG: NOÄI DUNG A.PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1.Nhaọn lụựp: 2.Khụỷi ủoọng: Khụỷi ủoọng chung : Xoay caực khụựp + Xoay khụựp coồ + Xoay coồ tay keỏt hụùp coồ chaõn + Xoay khuyỷu tay – caựnh tay – vai + Xoay hoõng + Xoay goỏi Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn (boồ trụù): + Chaùy bửụực nhoỷ + Chaùy naõng cao ủuứi + Chaùy goựt chaùm moõng ẹ.LệễẽNG 6ph 1ph 5ph 3ph 2x8nhũp \\ \\ \\ \\ 2ph 2 laàn \\ \\ PHệễNG PHAÙP –TOÅ CHệÙC Caựn sửù lụựp taọp hụùp lụựp 4 haứng ngang , ủửựng. OÅn ủũnh lụựp , doựng haứng , ủieồm soỏ - GV, HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp Lụựp trửụỷng (caựn sửù): “caỷ lụựp chuực GV”.Taỏt caỷ ủoàng thanh”khoỷe” GV “chuực caỷ lụựp khoỷe” - GV phoồ bieỏn noọi dung , yeõu caàu tieỏt hoùc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Caựn sửù lụựp ủieàu khieồn khụỷi ủoọng(lụựp trửụỷng hoaởc lụựp phoự) - GV quan saựt , nhaộc nhụỷ hoùc sinh thửùc hieọn vaứ chổnh sửừa ủoọng taực cho hoùc sinh - HS thửùc hieọn ủoàng loaùt theo ngửụứi chổ huy B.PHAÀN Cễ BAÛN ẹaự caàu : Taõng caàu baống ủuứi Taõng caàu baống maự trong baứn chaõn Kú thuaọt di chuyeồn + OÂn chuyeàn caàu baống mu baứn chaõn BOÙNG CHUYEÀN Õn phaựt boựng cao tay, thaỏp tay Phaựt boựng cao tay chớnh dieọn. + Phaựt boựng thaỏp tay chớnh dieọn. 34ph 27ph 7ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng ngang - 4 haứng ngang cuứng thửùc hieọn, ủoọi hỡnh so se thửùc hieọn theo hieọu leọnh cuỷa gv € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € Gv laứm maồu ủoọng taực, phaõn tớch kú thuaọt Hs quan saựt, taọp luyeọn theo sửù ủieàu khieồn cuỷa gv Hs chia nhoựm luyeọn taọp caực kú thuaọt ủoọng taực Gv quan saựt, nhaộc nhụỷ hoùc sinh luyeọn taọp vaứ sửừa sai cho hs Nhoựm 2 oõn boựng chuyeàn € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € -2 haứng ủửựng ủoỏi dieọn thửùc hieõn qua laùi cho nhau, gv quan saựt sửừa cho caực em . - GV qui ủũnh hieọu leọnh khi ủoồi nhoựm vaứ phaõn nhoựm qui ủũnh ngửụứi ủieàu khieồn - Khi quan saựt thaỏy HS thửùc hieọn ủoọng taực sai GV phaỷi coự caựch sửỷa chửừa C.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Hoài tổnh 2.GV nhaọn xeựt 3.GV huụựng daón HS luyeọn taọp ụỷ nhaứ (t26.8) 5ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng doùc , ủoọi hỡnh giaừn caựch , caựn sửù ủieàu khieồn -Taọp caực ủoọng taực thaỷ loỷng , hoài tổnh (ủaỏm lửng cho baùn, ủieàu hoứa) € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € -GV nhaọn xeựt giụứ hoùc, hửụựng daón hs taọp luyeọn veà nhaứ -Xuoỏng lụựp: GV “theồ duùc” HS “khoỷe” * Ruựt kinh nghieọm: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GIAÙO AÙN TD 9 Tuaàn 31 Ti eỏt : 60 Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: ẹAÙ CAÀU – BOÙNG CHUYEÀN I.MUẽC TIEÂU: 1. ẹaự caàu : -Õn di chuyeồn, taõng caàu baống ủuứi,ủụừ caàu baống ngửùc, ủaự caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn phaựt caàu cao chaõn chớnh dieọn baống mu baứn chaõn . - Hoùc ủaự caàu cao chaõn nghieõng mỡnh baống mu baứn chaõn - Luyeọn taọp caực tử theỏ, kú thuaọt cụ baỷn,ủaự caàu, cuỷng coỏ kú naờng kieỏn thửực ủaừ hoùc ụỷ lụựp dửụựi 2. Boựng chuyeàn : - oõn ủeõm boựng phaỏp tay,chuyeàn boựng cao tay II.ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN: 3. Saõn trửụứng 4. Caàu ủaự III.NOÄI DUNG: NOÄI DUNG A.PHAÀN MễÛ ẹAÀU 1.Nhaọn lụựp: 2.Khụỷi ủoọng: Khụỷi ủoọng chung : Xoay caực khụựp + Xoay khụựp coồ + Xoay coồ tay keỏt hụùp coồ chaõn + Xoay khuyỷu tay – caựnh tay – vai + Xoay hoõng + Xoay goỏi Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn (boồ trụù): + Chaùy bửụực nhoỷ + Chaùy naõng cao ủuứi + Chaùy goựt chaùm moõng ẹ.LệễẽNG 6ph 1ph 5ph 3ph 2x8nhũp \\ \\ \\ \\ 2ph 2 laàn \\ \\ PHệễNG PHAÙP –TOÅ CHệÙC Caựn sửù lụựp taọp hụùp lụựp 4 haứng ngang , ủửựng. OÅn ủũnh lụựp , doựng haứng , ủieồm soỏ - GV, HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp Lụựp trửụỷng (caựn sửù): “caỷ lụựp chuực GV”.Taỏt caỷ ủoàng thanh”khoỷe” GV “chuực caỷ lụựp khoỷe” - GV phoồ bieỏn noọi dung , yeõu caàu tieỏt hoùc € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -Caựn sửù lụựp ủieàu khieồn khụỷi ủoọng(lụựp trửụỷng hoaởc lụựp phoự) - GV quan saựt , nhaộc nhụỷ hoùc sinh thửùc hieọn vaứ chổnh sửừa ủoọng taực cho hoùc sinh- HS thửùc hieọn ủoàng loaùt theo ngửụứi chổ huy B.PHAÀN Cễ BAÛN ẹaự caàu : Taõng caàu baống ủuứi Taõng caàu baống maự trong baứn chaõn Kú thuaọt di chuyeồn + OÂn chuyeàn caàu baống mu baứn chaõn BOÙNG CHUYEÀN - Õn chuyeàn boựng cao tay + ẹeọm boựng thaỏp tay chớnh dieọn. 34ph 27ph 7ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng ngang - 4 haứng ngang cuứng thửùc hieọn, ủoọi hỡnh so se thửùc hieọn theo hieọu leọnh cuỷa gv € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € Gv laứm maồu ủoọng taực, phaõn tớch kú thuaọt Hs quan saựt, taọp luyeọn theo sửù ủieàu khieồn cuỷa gv Hs chia nhoựm luyeọn taọp caực kú thuaọt ủoọng taực Gv quan saựt, nhaộc nhụỷ hoùc sinh luyeọn taọp vaứ sửừa sai cho hs Nhoựm 2 oõn boựng chuyeàn € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € -2 haứng ủửựng ủoỏi dieọn thửùc hieõn qua laùi cho nhau, gv quan saựt sửừa cho caực em . - GV qui ủũnh hieọu leọnh khi ủoồi nhoựm vaứ phaõn nhoựm qui ủũnh ngửụứi ủieàu khieồn - Khi quan saựt thaỏy HS thửùc hieọn ủoọng taực sai GV phaỷi coự caựch sửỷa chửừa C.PHAÀN KEÁT THUÙC 1.Hoài tổnh 2.GV nhaọn xeựt 3.GV huụựng daón HS luyeọn taọp ụỷ nhaứ (t26.8) 5ph Lụựp taọp hụùp 4 haứng doùc , ủoọi hỡnh giaừn caựch , caựn sửù ủieàu khieồn -Taọp caực ủoọng taực thaỷ loỷng , hoài tổnh (ủaỏm lửng cho baùn, ủieàu hoứa) € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € € € € € €€ € € € -GV nhaọn xeựt giụứ hoùc, hửụựng daón hs taọp luyeọn veà nhaứ -Xuoỏng lụựp: GV “theồ duùc” HS “khoỷe” * Ruựt kinh nghieọm: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao an 8 ky 2.doc