Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010 (Chuẩn kiến thức)

I/ Mục tiêu

- Chương trình môn học thể dục 8 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kêt quả đã học ở lớp 6,7. chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 9 :

- Trang bị cho HS một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

II/ Địa điểm - Phương tiện

- Địa điểm : Lớp học

- Phương tiện : Giáo án, SGK

III/ Nội dung - Phương pháp tổ chức

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g t©m dån vµo hai tay vµ ch©n tr­íc m¾t nh×n vª tr­íc tõ 3-5m -Ch¹y:Khi cã lÖnh ch¹y nhanh chãng ®¹p m¹nh ch©n vµo ban ®¹p ®ång thêi hai tay ®Èy ®Êt cho th©n trªn v­¬n lªn,b­íc 1tiÕp ®Êt kh«ng Xa qu¸ träng t©m th©n thÓ ... *Ch¹y lao:Th©n trªn nghiªng ,n©ng dÇn th©n ng­êi,®Õn cuèi giai ®o¹n ch¹y lao,th©n ng¶ ra tr­íc kho¶ng 800 *Ch¹y g÷a qu·ng: Khi ®¹t ®Õn tèc ®é cao nhÊt lµ lóc kÕt thóc giai ®o¹n ch¹y lao vµ b¾t ®Çu vµo giai ®o¹n ch¹y gi­· qu·ng. NhiÖm vô chñ yÕu cña giai ®o¹n nµy lµ duy tr× lµ ph¸t huy tèc ®é cao nhÊt ®· ®¹t ®­îc ®Ó ch¹y vÒ ®Ých.§Ó thùc hiÖn ®­îc giai ®o¹n ®ã,cÇn duy tr× tÇn sè vµ ®é dµi b­íc ch¹y ®· ®¹t ®­îc.thêi k× ®¹p sau cÇn hÕt søc tÝch cùc,phèi hîp víi ®¸nh tay nhÞp nhµng.TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó ch©n ch¹m ®Êt b»ng gãt bµn ch©n vµ cÇn ®Æt mòi ch©nth¼ng víi h­íng ch¹y -Ch¹y vÒ ®Ých duy tr× tèc ®é... -§¸nh ®Ých cã 2c¸ch ®¸nh ®Ých *Gäi 2 em tËp xuÊt ph¸t ch¹y lao líp nhËn xÐt ®óng sai.... -C¸n sù ®iÒu khiÓn th¶ láng. *Trß ch¬i t×m ng­êi chØ huy-y/c trong khi ch¬i nhiÖt t×nh tù gi¸c -GV nhËn xÐt ­u khuyÕt ®iÓm giê häc. Ngµy so¹n: 13/12/2010 Ngµy gi¶ng: 16/12/2010 TiÕt 34 KiÓm tra häc k× (kÜ thuËt ch¹y ng¾n) I-Môc tiªu: *KiÓm tra kÜ thuËt ch¹y ng¾n *Yªu cÇu: Häc sinh thùc hiÖn thµnh th¹o kÜ thuËt ch¹y ng¾n,thµnh tÝch ®­îc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c II-§Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn: *§Þa ®iÓm: S©n thÓ dôc riªng cña tr­êng. *Ph­¬ng tiÖn: Bµn ghÕ gi¸o viªn. III-Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc I-PhÇn më ®Çu: *NhËn líp:Gi¸o viªn phæ biÕn nhiÖm Vô yªu cÇu bµi tËp II-PhÇn c¬ b¶n: a/ Khëi ®éng: *-Khëi ®éng chung: ch¹y mét vßng quanh s©n vËn ®éng -TËp 5 ®éng t¸c T§TK di ®éng vßng Trßn *K§CM-Xoay c¸c khíp.... *Bæ trî 3 ®éng t¸c(b­íc nhá, n©ng cao ®ïi,®¹p sau) . b/ KiÓm tra bµi cò: -Häc sinh tù khëi ®éng thªm khi thÊy cÇn thiÕt c/¤n bµi cò:-Häc sinh tù tËp xuÊt ph¸t ch¹y lao 1.Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ch¹y 60m. 2.BiÓu ®iÓm: *§iÓm 9 - 10: Thùc hiÖn ®óng 4 giai ®o¹n kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t: nam: 9,8gi©y, n÷ 11 gi©y. *§iÓm 7 - 8: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt xuÊt ph¸t thÊp vµ kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, thµnh tÝch ®¹t: nam:9,9-10,5s; n÷: 11,1s-11,6s *§iÓm 5 - 6: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt ch¹y gi÷a qu·ng, cã mét sè sai sãt nhá khi thùc hiÖn xuÊt ph¸t, thµnh tÝch: nam: 10,5s; n÷ 11,6s. *§iÓm d­íi 5: Thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng kÜ thuËt xuÊt ph¸t vµ kÜ thuËt b­íc ch¹y, nh­ng kh«ng ®¹t thµnh tÝch ë møc “®¹t”, hoÆc ng­îc l¹i. *Cñng cè:-Gi¸o viªn nh¾c l¹i kü thuËt ch¹y ng¾n. III-PhÇn kÕt thóc *Th¶ láng:®øng t¹i chç giò tay,ch©n.. *NhËn xÐt h­íng dÉn häc ë nhµ -VÒ nhµ tËp ch¹y bÒn vµo c¸c buæi s¸ng sau khi tËp thÓ dôc buæi s¸ng.. -TËp xuÊt ph¸t thÊp vµ ch¹y lao sau xuÊt ph¸t -§¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp Cña häc sinh qua giê häc 2-3P 35-38P 200m 2x8n 3L/15m 1L/60m 20 ®ît - Líp tr­ëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. * * * * * * * * * * * * * * * * -Ph©n nhãm tËp luyÖn ,häc sinh tù Khëi ®éng vµ tËp bæ trî cho néi dung kiÓm tra-Tù h« xuÊt ph¸t ch¹y lao ..... *Gi¸o viªn tr­ng dông mét sè em Lµm träng tµi gióp gi¸o viªn -Träng tµi xuÊt ph¸t 2 em -Träng tµi b¾t xuÊt ph¸t 1 em -Träng tµi thø tù 4 em -Träng tµi cÇm gi©y ®Ých 2 em -Träng tµi ®ång hå(gi¸o viªn sö dông 2 ®ång hå bÊm trong 2 ®­êng ch¹y ) *KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 HS ( nam, n÷ riªng). -Mçi HS ®­îc kiÓm tra 1 lÇn. Tr­êng hîp HS bÞ ®iÓm thÊp cã thÓ cho kiÓm tra lÇn hai. Khi kiÓm tra l¹i, ®iÓm tèi ®a kh«ng qu¸ ®iÓm kh¸. -NÕu trong mét tiÕt kiÓm tra kh«ng hÕt th× lÊy thªm 1 tiÕt ë quü thêi gian kiÓm tra RLTT. * * -§H 4 hµng ngang. -C¸n sù hoÆc GV ®iÒu khiÓn th¶ láng. -GV nhËn xÐt ­u, khuyÕt ®iÓm giê kiÓm tra. Tuyªn d­¬ng nh÷ng em ®­îc ®iÓm giái vµ phª b×nh nh÷ng em kh«ng ®¹t yªu cÇu. Ngµy so¹n: 01/01/2011 Ngµygi¶ng: 05/01/2011 TiÕt37 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu: 1/Nh¶y cao: -KiÕn thøc: ¤n tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ,®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y-®¸l¨ng; ¤n c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ h­íng ch¹y ®µ. ¤n ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng - qua xµ tiÕp ®Êt (giai ®o¹n qua xµ). - Kü n¨ng: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt . 2/ Ch¹y bÒn : -KiÕn thøc: ¤n tËp trß ch¬i : Ch¹y dÝch r¾c tiÕp søc , ch¹y lªn , xuèng dèc. Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn n÷ 300m , nam 400m. Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - Kü n¨ng: Gióp c¸c em h×nh thµnh kü n¨ng kü s¶o ®éng t¸c, x©y dùng t¸c phong nhanh nhÑn. 3/ Th¸i ®é: Møc ®é hoµn thiÖt bµi tËp cao, ý thøc tham gia tËp luyÖn tèt. II/§Þa ®iÓm - Dông cô: 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n tr­êng 2/Dông cô : Cét , xµ, gi¸o ¸n, vÖ sinh s©n tËp, ®ång hå bÊm gi©y. III/Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: Néi dung § l Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc I. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. - KiÓm tra søc kháe häc sinh. 2. Khëi ®éng - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y b­íc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. +Ðp c¸c c¬. 8’-10’ 1phót 1phót 6 phót 2phót - Líp tr­ëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. - GV phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. II. PhÇn c¬ b¶n. 1. Nh¶y cao: -¤n tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî ch¹y ®µ,®µ mét b­íc giËm nh¶y-®¸l¨ng; ¤n c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ h­íng ch¹y ®µ. ¤n ®o ®µ vµ c¸ch ®iÒu chØnh ®µ. - ¤n c¸ch ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng- qua xµ tiÕp®Êt (giai ®o¹n qua xµ). Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt 2.Ch¹y bÒn. - Ch¹y bÒn :¤n tËp trß ch¬i Ch¹y dÝch r¾c tiÕp søc , ch¹y lªn , xuèng dèc. - GV phæ biÕn luËt ch¬i . - HS ch¬i ®óng luËt. §éi thua ph¹t bËt cãc. -Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn n÷ 300m , nam 400m. Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. -Cñng cè :giäi hai em lªn thùc hiÖn kü thuËt c¸ch ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y d¸ l¨ng(giai ®o¹n qua xµ). - GV giäi HS nhËn xÐt sau ®ã rót kinh nghiÖm cho c¸c em. III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói ng­êi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao 28’-30’ 20-23p 10-12' 10phót 5phót - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS) € GV -§éi h×nh hµng ngang. -GV kÕt hîp söa sai ®éng t¸c. - §HTL BËt nh¶y * GV * * * * * - GV lµm qu¶n trß: - GV kÕt hîp söa sai ®éng t¸c. - GV h­íng dÉn tæ chøc tËp luyÖn - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t - söa sai.à§H tËp theo hµng - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS) € € € € € € € € GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. € € € € € € € € € € € € € € (CS) € € € € € € € € GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - H­íng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ. Ngµy so¹n: 01/01/2011 Ngµygi¶ng: 05/01/2011 TiÕt38 nh¶y cao-ch¹y bÒn I/Môc tiªu: 1/Nh¶y cao: -KiÕn thøc: ¤n ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng - qua xµ tiÕp ®Êt (giai ®o¹n qua xµ). ¤n hoµn thiÖn nh¶y cao kiÓu “b­íc qua” . - Kü n¨ng: Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt . 2/ Ch¹y bÒn : -KiÕn thøc: ¤n tËp trß ch¬i :V­ît tr­íng ng¹i vËt tiÕp søc . Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn n÷ 350m , nam 450m.Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - Kü n¨ng: Gióp c¸c em h×nh thµnh kü n¨ng kü s¶o ®éng t¸c, x©y dùng t¸c phong nhanh nhÑn. Møc ®é hoµn thiÖt bµi tËp cao,ý th­c tham gia tËp luyÖn tèt. II/§Þa ®iÓm - Dông cô: 1/§Þa ®iÓm: trªn s©n tr­êng 2/Dông cô :Cét ,xµ, ®Öm,gi¸o ¸n,vÖ sinh s©n tËp. III/Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp: néi dung ®Þnh l­îng ph­¬ng ph¸p lªn líp. I. PhÇn më ®Çu. 1. NhËn líp: - NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè - Phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. - KiÓm tra søc kháe häc sinh. 2. Khëi ®éng - Thùc hiÖn bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Khëi ®éng: + T¹i chç xoay c¸c khíp. + TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. + Ch¹y b­íc nhá,n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng. +Ðp c¸c c¬. 8-10ph 1ph 1ph 6 ph 2ph - Líp tr­ëng tËp hîp líp ,vµ b¸o c¸o sÜ sè cho GV,®iÒu khiÓn líp chóc gi¸o viªn kháe. - GV phæ biÕn yªu cÇu néi dung bµi häc. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) - Tõ ®éi h×nh hµng ngang cho khëi ®éng. II. PhÇn c¬ b¶n. a/ Nh¶y cao:¤n - ¤n c¸ch ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y ®¸ l¨ng- qua xµ tiÕp®Êt (giai ®o¹n qua xµ). - ¤n hoµn thiÖn nh¶y cao kiÓu “b­íc qua” . Yªu cÇu: häc sinh thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng kü thuËt . 2.Ch¹y bÒn. - Ch¹y bÒn : ¤n tËp trß ch¬i - V­ît tr­íng ng¹i vËt tiÕp søc - GV phæ biÕn luËt ch¬i . - HS ch¬i ®óng luËt. - §éi thua ph¹t bËt cãc. - Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn n÷ 300m , nam 400m. Mét sè ®éng t¸c th¶ láng. - Gióp c¸c em h×nh thµnh kü n¨ng kü s¶o ®éng t¸c, x©y dùng t¸c phong nhanh nhÑn. - Cñng cè :giäi hai em lªn thùc hiÖn kü thuËt c¸ch ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y, ch¹y ®µ 3-5 b­íc giËm nh¶y d¸ l¨ng(giai ®o¹n qua xµ). - GV giäi HS nhËn xÐt sau ®ã rót kinh nghiÖm cho c¸c em. III. PhÇn kÕt thóc. - Th¶ láng: + Cói ng­êi th¶ láng . + Duçi ch©n th¶ láng . + Rò vai th¶ láng. - GV nhËn xÐt giê häc: - Bµi tËp vÒ nhµ: + Nh¶y cao 28-30ph 20-23ph 10-12ph 10-12ph 5phót 2phót 1phót 2phót - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS) € GV - §éi h×nh hµng ngang. - GV kÕt hîp söa sai ®éng t¸c. - §HTL BËt nh¶y * GV * * * * * - GV lµm qu¶n trß: - GV kÕt hîp söa sai ®éng t¸c. - GV h­íng dÉn tæ chøc tËp luyÖn - Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn, gi¸o viªn quan s¸t - söa sai.à§H tËp theo hµng - € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (CS) € € € € € € € € GV - GV gäi1- 2 HS nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n võa häc xong. € € € € € € € € € € € € € € (CS) € € € € € € € € GV + NhËn xÐt chung vÒ ý thøc tËp luyÖn cña HS. - H­íng dÉn c¸ch «n luyÖn ë nhµ.

File đính kèm:

  • doctoan bo.doc