Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ)

I/ MỤC TIÊU:

- THỂ DỤC : Ôn và hoàn thiện từ N1- N35

* yêu cầu : Thuộc bài, tập đúng đẹp, hết biên độ động tác

- CHẠY NHANH: Tập các ĐT bổ trợ . Trò chơi “ Chạy đuổi“ . XP thấp – chạy lao . Chạy giữa quãng 60m.

- *Yêu cầu thiện tốt KTBT, thực hiện chính xác kỹ thuật XP thấp chạy lao, duy trì tốc độ chạy giữa quãng. Phát huy tốt sức nhanh ở trò chơi.

- CHẠY BỀN: Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.

* Yêu cầu: Thực hiện hết cự ly, biết cách chạy vượt chướng ngại vật.

II/ CHUẨN BỊ :

- Sân tập, bàn đạp xuất phát, còi. đồng hồ.

III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :

 

doc20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học cả năm (Bản đầy đủ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
gv + C¸ch ch¬i : sgv - LuyƯn tËp c¸c §T bỉ trỵ : - Ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi ch¹y ®¹p sau. - Ch¹y t¨ng tèc.30m - Ch¹y biÕn tèc 40- 60m - XuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao 20m. - XuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng 40 - 60m. * Chĩ ý ph¸t huy gãc ®é lao, duy tr× tèc ®é ch¹y gi÷a qu·ng. 3. Ch¹y bỊn : - LuyƯn tËp ch¹y: 300 m( N÷), 400 m (Nam ) C/ PhÇn kÕt thĩc : - Cđng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rị c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vỊ nhµ . 10p 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30p 10' -12' 3L 2-3L 5p - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hĐp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lƯnh. - GV phỉ biÕn gän râ - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GVchØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh c¶ líp , hµng ngang. - HS luyƯn tËp theo ®éi h×nh nhãm 3 - 4 HS lÇn l­ỵt. - C¸n sù h« khÈu lƯnh - GV quan s¸t vµ sưa sai. - GV chØ ®¹o HS tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tỉ. - C¸n sù h« cho líp tËp, GV ®«n ®èc, sưa sai. - TÝch cùc th¶ láng sau ch¹y. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiƯn 1 sè KT§T, rĩt kinh nghiƯm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. So¹n:26/10 tuÇn 9 - tiÕt 17 D¹y :1/11 ch¹y ng¾n - bµi thĨ dơc - ch¹y bỊn I/ Mơc tiªu : ch¹y ng¾n: TiÕp tơc hoµn thiƯn kü thuËt XPT- ch¹y lao- ch¹y gi÷a qu·ng; Häc giai ®o¹n vỊ ®Ých. *Yªu cÇu phèi hỵp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®ĩng hiƯu lƯnh, ®¹t tèc ®é cao trong ch¹y lao, duy tr× tèt tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng. Thùc hiƯn ®­ỵc kü thuËt vỊ ®Ých. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25; Häc tõ nhÞp 18- 25. *Yªu cÇu thuéc thø tù kü thuËt ®éng t¸c, sưa ch÷a t­ thÕ vµ ®ĩng biªn ®é ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 17, n¾m b¾t ®­ỵc KT§T tõ nhÞp 18 - 25. ch¹y bỊn: LuyƯn tËp ch¹y bỊn. *Yªu cÇu ch¹y hÕt cù ly qui ®Þnh, th¶ láng tÝch cùc sau ch¹y. TÝch cùc, an toµn trong tËp luyƯn. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­ỵng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phỉ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhĐ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1.Ch¹y nhanh: a. LuyƯn tËp xuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao 15 - 20 m. - KÕt hỵp c¶ 3 giai ®o¹n:40 - 45 m. b.Häc kü thuËt vỊ ®Ých: - Giai ®o¹n vỊ ®Ých b¾t ®Çu c¸ch ®Ých kho¶ng 15 m Kü thuËt (SGV). - KÕt hỵp c¶ 4 giai ®o¹n 2. Bµi thĨ dơc : a. ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 17 * Chĩ ý sưa t­ thÕ cho HS. b. Häc tõ 18 - 25: ( SGV ) - ¤n tËp tõ nhÞp 1- 25. 3. Ch¹y bỊn : - LuyƯn tËp ch¹y: 300 m( N÷), 400 m (Nam ) C/ PhÇn kÕt thĩc : - Cđng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rị c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vỊ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 10' -12' 2 - 3 lÇn 1 - 2 lÇn 1 - 2 lÇn 14 - 16' 3 - 4lÇn 3 - 4 lÇn. 2 - 3 lÇn. 4 - 5' 1 lÇn 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hĐp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lƯnh. - GV phỉ biÕn gän râ - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - HS luyƯn tËp theo ®éi h×nh nhãm 3 - 4 HS lÇn l­ỵt. - C¸n sù h« khÈu lƯnh - GV quan s¸t vµ sưa sai. - GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch KT§T-> HS quan s¸t. - HS tËp luyƯn d­íi sù ®iỊu khiĨn cđa c¸n sù, - §éi h×nh theo nhãm 4 - 6 em. - Chĩ ý ®«n ®èc vµ sưa sai. - GV chØ ®¹o HS tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tỉ. - C¸n sù h« cho líp tËp, GV ®«n ®èc, sưa sai. ( ph­¬ng ph¸p nh­ tiÕt 13 ) - GV chØ ®¹o HS luyƯn tËp theo nhãm tõ 10 - 12 HS . - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp tËp, GV ®«n ®èc HS. - TÝch cùc th¶ láng sau ch¹y. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiƯn 1 sè KT§T, rĩt kinh nghiƯm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. So¹n:28/10 tuÇn 9 - tiÕt 18 D¹y :2/11 ch¹y ng¾n - bµi thĨ dơc I/ Mơc tiªu : ch¹y ng¾n: ¤n mét sè §TBT( do GV chän).TiÕp tơc hoµn thiƯn kü thuËt ch¹y cù ly ng¾n( träng t©m XP, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng). *Yªu cÇu phèi hỵp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®ĩng hiƯu lƯnh, ®¹t tèc ®é cao trong ch¹y lao, duy tr× tèt tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng vµ vỊ tíi ®Ých. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25. *Yªu cÇu thuéc thø tù kü thuËt ®éng t¸c, chĩ ý sưa t­ thÕ ®éng t¸c vµ biªn ®é, sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. - TÝch cùc, an toµn trong tËp luyƯn II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­ỵng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phỉ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhĐ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiƯn kü thuËt xuÊt ph¸t thÊp ch¹y lao. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Bµi thĨ dơc : + ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 25 * Chĩ ý nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c -> c¸ch sưa. * Chĩ ý biªn ®é , sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. + Cđng cè néi dung 1. 2. Ch¹yng¾n: - ¤n ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi - XuÊt ph¸t- ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng: 45 m. - Hoµn thiƯn 4 giai ®o¹n: 50 m. C/ PhÇn kÕt thĩc : - Cđng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rị c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vỊ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 12- 14' sè lÇn kh«ng x¸c ®Þnh. 14 - 17' 2- 3 lÇn/20m 3 lÇn/40m 2 lÇn/50m V1= TB V2=tèi ®a 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hĐp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lƯnh. - GV phỉ biÕn gän râ - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tỉ. - C¸n sù h« cho líp tËp. - GV ®«n ®èc, sưa sai. - HS tÝch cùc , tù gi¸c tËp luyƯn + Gäi 1- 2 HS lªn tËp, gäi HS nhËn xÐt : gv rĩt kinh nghiƯm chung. - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, di chuyĨn. - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp tËp. - Líp tËp theo nhãm 4 - 6 em ®éi h×nh dßng n­íc ch¶y. - C¸n sù h« khÈu lƯnh - GV ®«n ®èc vµ sưa sai. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiƯn 1 sè KT§T, rĩt kinh nghiƯm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. So¹n: 4/11 tuÇn 10 - tiÕt 19 D¹y : 8/11 ch¹y ng¾n - bµi thĨ dơc I/ Mơc tiªu : ch¹y ng¾n: TËp luyƯn hoµn thiƯnkü thuËt ch¹y cù ly ng¾n vµ chuÈn bÞ cho kiĨm tra. *Yªu cÇu phèi hỵp tèt c¸c giai ®o¹n KT : XP ®ĩng hiƯu lƯnh, ®¹t tèc ®é tèi ®a trong ch¹y lao, duy tr× tèc ®é trong ch¹y gi÷a qu·ng vµ vỊ tíi ®Ých- chuÈn bÞ cho kiĨm tra. bµi td: ¤n tõ nhÞp 1- 25; Häc tõ nhÞp26- 35. *Yªu cÇu thùc hiƯn t­¬ng ®èi tèt tõ nhÞp 1- 25, chĩ ý vỊ t­ thÕ ®éng t¸c vµ biªn ®é, sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. B­íc ®Çu n¾m ®­ỵc kü thuËt ®éng t¸c tõ nhÞp 26 - 35. - TÝch cùc, an toµn trong tËp luyƯn. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p. III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y : Néi dung §/ l­ỵng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu: - NhËn líp - Phỉ biÕn nd, yc bµi häc - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhĐ t¹i chç. - KTBC: Thùc hiƯn 4 giai ®o¹n kü thuËt ch¹y ng¾n. B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Bµi thĨ dơc : a. ¤n tõ nhÞp 1 - nhÞp 25 * Chĩ ý nh÷ng sai lÇm th­êng m¾c -> c¸ch sưa. * Chĩ ý biªn ®é , sù liªn hoµn gi÷a c¸c nhÞp. b. Häc tõ nhÞp 26 - 35: ( SGV ) + TËp tõ nhÞp 1- 35. 2. Ch¹yng¾n: - XuÊt ph¸t- ch¹y lao - ch¹y gi÷a qu·ng: 45 m. - Hoµn thiƯn 4 giai ®o¹n: 50 m. C/ PhÇn kÕt thĩc : - Cđng cè néi dung bµi - Th¶ láng: Rị c¬ b¾p. - NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn vỊ nhµ . 6 - 8' 1 - 2' 1 - 2' 1 lÇn 30 - 32' 15'- 16' 3 - 4lÇn 1 - 2 lÇn 1 - 2lÇn 2 - 3 lÇn 2 - 3 lÇn 14 - 16' 2 lÇn/40m 2 lÇn/50m V1= TB V2=tèi ®a 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hĐp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lƯnh. - GV phỉ biÕn gän râ - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. 2 em ( cã nhËn xÐt ) - GV chØ ®¹o HS «n tËp theo ®éi h×nh hµng ngang c¶ líp, tỉ. - C¸n sù h« cho líp tËp. - GV ®«n ®èc, sưa sai. - HS tÝch cùc , tù gi¸c tËp luyƯn chung. - GV lµm mÉu vµ ph©n tÝch kü thuËt-> HS quan s¸t. - GV tËp chËm vµ h« cho líp tËp theo. - C¸n sù h« cho líp tËp: GV quan s¸t vµ sưa sai. - Líp tËp theo nhãm 4 - 6 em ®éi h×nh dßng n­íc ch¶y. - C¸n sù h« khÈu lƯnh - GV ®«n ®èc vµ sưa sai. - GV gäi 1- 2 HS lªn thùc hiƯn 1 sè KT§T, rĩt kinh nghiƯm chung. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê häc. - ¤n kü néi dung bµi, chuÈn bÞ cho giê sau. So¹n: 4/11 tuÇn 10 - tiÕt 20 D¹y : 9/11 kiĨm tra kü thuËt ch¹y ng¾n I/ Mơc tiªu : - KiĨm tra ch¹y ng¾n cù ly 60 m; kÕt hỵp kiĨm tra rÌn luyƯn th©n thĨ. * Yªu cÇu: Thùc hiƯn tèt kü thuËt, ®¹t thµnh tÝch cao. - An toµn trong qua tr×nh kiĨm tra. II/ ChuÈn bÞ : S©n tËp, ®­êng ch¹y, bµn ®¹p,®ång hå bÊm gi©y. III/ TiÕn tr×nh giê kiĨm tra : Néi dung §/ l­ỵng Ph­¬ng ph¸p A/ PhÇn më ®Çu : - ỉn ®Þnh tỉ chøc líp - Phỉ biÕn nd, yc kiĨm tra. - Khëi ®éng: + Xoay kü khíp + Ch¹y nhĐ t¹i chç B/ PhÇn c¬ b¶n : 1. Néi dung kiĨm tra: - KiĨm tra KT ch¹y ng¾n 60 m. (Träng t©m c¸c giai ®o¹n: XuÊt ph¸t thÊp, ch¹y lao, ch¹y gi÷a qu·ng ) 2. C¸ch cho ®iĨm: + §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é thùc hiƯn kü thuËt vµ thµnh tÝch. - §iĨm G: Thùc hiƯn ®ĩng 3 giai ®o¹n KT vµ thµnh tÝch ®¹t : 9,8" ( nam); 11"( N÷) - §iĨm K: Cã mét vµi sai sãt nhá vỊ KT vµ thµnh tÝch ®¹t: 9, 9"- 10,5" ( Nam );11,1"- 11,6" ( N÷ ). - §iĨm §: Thùc hiƯn sai mét trong 3 giai ®o¹n KTvµ thµnh tÝch ®¹t: Trªn 10,5"( Nam );11,6 (N÷ ) - §iĨm C®: Thùc hiƯn sai tõ 2 - 3 giai ®o¹n KT, kh«ng tÝnh thµnh tÝch. C/ PhÇn kÕt thĩc : - Th¶ láng: Rị c¬ b¾p - NhËn xÐt giê kiĨm tra - H­íng dÉn vỊ nhµ. 5 - 6' 2 - 3' 1 - 2' 30 - 32' 6 - 8' - C¸n sù tËp trung líp theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly hĐp, b¸o c¸o sÜ sè, h« khÈu lƯnh. - GV phỉ biÕn gän râ - C¸n sù ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng theo ®éi h×nh hµng ngang cù ly réng, GV ®«n ®èc chung. - Tỉ chøc kiĨm tra lµm nhiỊu ®ỵt. Mçi ®ỵt tõ 2 - 4 HS. - Mçi HS tham gia kiĨm tra mét lÇn. Tr­êng hỵp ®Ỉc biƯt cho kiĨm tra lÇn 2: Khi kiĨm tra lÇn 2 ®iĨm tèi ®a kh«ng qu¸ 8. * Mét sè t×nh huèng kh¸c do GV quyÕt ®Þnh. + GV cïng mét sè HS phèi hỵp x¸c ®Þnh thµnh tÝch. + Chĩ ý an toµn trong kiĨm tra. - C¸n sù chØ ®¹o th¶ láng - GV nhËn xÐt giê kiĨm tra, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã thµnh tÝch cao, rĩt kinh nghiƯm chung. - ChuÈn bÞ cho giê sau.

File đính kèm:

  • docGiao An TD8 Ca Nam(1).doc