Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thị Vân

 I/ Môc tiªu:

 1. KiÕn thøc.

 - Häc sinh n¾m ®­îc mét sè h­íng dÉn luyÖn tËp ph¸t triÓn søc nhanh (phÇn 1)

 2. KÜ n¨ng.

 - BiÕt vµ n¾m ®­îc néi dung bµi häc.

 - HiÓu vµ thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng ®éng t¸c.

 3. Th¸i ®é

 - Häc sinh cã ý thøc nghiªm tóc trong giê häc.

 II/ §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn:

 - §Þa ®iÓm: + Häc ë trªn líp.

 - Ph­¬ng tiÖn: + Gi¸o viªn so¹n bµi vµ chuÈn bÞ bµi lªn líp.

 + Häc sinh chuÈn bÞ s¸ch vë ®Ó ghi bµi.

 III/ TiÕn tr×nh bµi d¹y.

 

doc192 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình cả năm - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Thị Vân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhảy cao. - Gv nêu yêu cầu rồi cho Hs chạy thành 2-3 nhóm. - Gv quan sát nhắc nhở động viên chạy đúng cự li quy định. - ĐHTL * * * * * * * * * * * * *GV - GV: nhận xét ưu, khuyết điểm - GV hướng dẫn tập ở nhà theo từng nội dung đã học. Tiết: 66 Kiểm tra: kĩ thuật và thành tích chạy bền Ngày dạy:19/ 4/2010 Lớp: 8A3 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức. - chạy nhanh: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy bền. 2. Kỹ năng:- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và đạt thành tích cao. - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức học tập của HS trong quá trình tập luyện. 3. Thái độ: - Thực hiện nghiêm túc, tích cực đạt được kỹ thuật , thành tích cao. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ bấm giây, sổ điểm. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế. III/ Tiến trình bài dạy: Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ phần mở đầu. 1.Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung kiểm tra +Kiểm tra kĩ thuật và thành tích ném bóng xa. 2 Khởi động. - Khởi động chung: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang. - Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích chạy cự li 500m. 2. Biểu điểm: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng Kt cơ bản. TT đạt : Nam: 1’10’’ Nữ : 1’19’’ - Điểm 7-8: Thực hiện đúng KT cơ bản. -TT đạt : Nam: 1’12’’-1’20’’ Nữ: 1’20’’- 1’32’’. - Điểm 5-6: chạy với tốc độ trung bình hết cự li quy định không tính thời gian. - Điểm 3-4: không chạy hết cự li quy định. * Chú ý : trường hợp đặc biệt GV có thể KT bằng hình thức khác. C/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ 2. Nhận xét buổi học - Tuyên dương những HS đạt kquả cao, phê bình nhắc nhở những HS tập chưa tốt - Đọc điểm – thông báo kết quả. 3. Bài tập về nhà. - Ôn luyện và hoàn thiện KT nhảy cao nâng cao thành tích. 5P 4x8n 2l 35P 3P 2x8n - LT: báo cáo sí số lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra - ĐH tập * * * * * * * * * * * * *HS - LT. Điều khiển lớp khởi động - GV phổ biến cho HS nắm được nội dung, yêu cầu kiểm tra, cách thức kiểm tra - GV đọc và giải thích biểu điểm -Gv kiểm tra 5-8 HS một đợt. - Mỗi Hs kiểm tra 1 lần - Cử 2 em nên nhặt bóng . - Những Hs có thể lực yếu có thể chạy 200-400m ko tính thời gian. - Gv bấm giờ , quan sát HS thực hiện và chấm điểm cho Hs. - ĐHTL. * * * * * * * * * * * * *GV - GV: nhận xét ngắn gọn đầy đủ, công bố điểm. - GV hướng dẫn cách tập ở nhà theo nội dung đã học. Tuần 34 Tiết: 67- 68 ôn tập kĩ thuật nhảy cao Ngày dạy: 26/4/2010 Lớp: 8A3 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Nhảy cao. Ôn tập nâng cao KT, thành tích kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. Kỹ năng: - Tập tương đối chính xác KT các giai đoạn , phối hợp nhịp nhàng các giai đoạn để đạt thành tích cao. 3. Thái độ: - Ngiêm túc, tự giác, tích cực luyện tập, say mê môn học. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Giáo viên: cột xà, đệm, hố cát, thứơc đo mét. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế gv. III/ Tiến trình bài dạy. Nội dung ĐL/VĐ Phương pháp- tổ chức A/ Phần mở đầu. 1.Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung bài dạy: 2 Khởi động. - Khởi động chung: Tập bài TDGG - Khởi động chuyên môn: Xoay dẻo các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. ( tại chỗ) - Đà 1, 3bước giậm nhảy đá lăng 3. Kiểm tra bài cũ. ? Thực hiện chạy đà 5 bước thực hiện KT nhảy cao kiểu bước qua. Xà cao 80-90cm. B/ Phần cơ bản. 1.Nhảy cao : */ Ôn tập KT 4 giai đoạn : - Chạy đà 5 bước nhảy cao qua xà 85cm (nữ), 95cm ( nam) - Chạy đà 7-9 bước thực hiện hoàn chỉnh KT nhảy cao. - Nhảy cao qua xà 90cm nâng dần mức xà nên mỗi lần 5cm. 2. Củng cố. ? KT thử 6-5 HS 1lần KT nhảy cao qua xà 1m. C/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ 2. Nhận xét buổi học - Ưư, nhựoc diểm 3. Bài tập về nhà. - Ôn KT nhảy cao, nâng cao thành tích ( giờ sau KT học kì II ). 8P 4x8n Vỗ tay 2l 3-4l 2HS 33P 30’ 3-4l 4-5l 3’ 2HS 4P 4x8n - Cán sự lớp báo cáo sĩ số cho GV. - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - ĐH tập * * * * * * * * * * * * *GV - GV. Điều khiển lớp khởi động - HS thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét, chấm điểm cho HS - Gv nêu những sai sót thường mắc của HS và hướng dẫn cách sửa. - Gv nêu yêu cầu rồi cho Hs tập 2 nhóm nam và nhóm nữ tập (quay vòng) N1 : Nữ *Hs * * * * - Cán sự nhóm điều hành nhóm tập N2 : Nam * * * * - Gv quan sát sửa sai cho Hs tập saỉ 2 nhóm. - HS thực hiện, cả lớp quan sát nhận xét - GV nhận xét, củng cố bài và chấm điểm cho HS. - ĐHTL * * * * * * * * * * * * *GV - GV: nhận xét ưu, khuyết điểm - GV hướng dẫn tập ở nhà theo nội dung đã học. Tuần 35 Tiết: 69 Kiểm tra học kì ii kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua Ngày dạy: 3/ 5/2010 Lớp : 8A3 I/ Mục tiêu. 1. Kiến thức. - chạy nhanh: Kiểm tra kĩ thuật và thành tích kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. Kỹ năng:- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật và đạt thành tích cao. - Nhằm đánh giá mức độ đạt được về kĩ thuật, ý thức học tập của HS trong quá trình tập luyện. 3. Thái độ: - Thực hiện nghiêm túc, tích cực đạt được kỹ thuật tốt nhất, thành tích cao. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Giáo viên: Giáo án, thước đo mét, sổ điểm. - Học sinh: Trang phục, bàn ghế. III/ Tiến trình bài dạy: Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ phần mở đầu. 1.Nhận lớp - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung kiểm tra +Kiểm tra kĩ thuật và thành tích ném bóng xa. 2 Khởi động. - Khởi động chung: Tập bài TDGG. - Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép gối dọc, ép gối ngang.Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Xoay cánh tay trước sau. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 2. Biểu điểm: - Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng KT 4giai đoạn kĩ thuật : TT đạt : Nam: 110cm -115cm Nữ : 100cm – 105cm - Điểm 7-8: Thực hiện đúng KT 2gđoạn: chaỵ đà - giậm nhảy các gđ còn kại có saui sót. TT đạt : Nam: 100cm – 105cm Nữ: 90cm – 95cm - Điểm 5-6: Thực hiện cơ bản đúng KT gđoạn qua xà, các gđoạn khác có sai sót. TT đạt :Nam: 90cm -95cm Nữ: 85 -90cm. - Điểm 3-4: Thực hiện sai sót nhiều về kĩ thuật , thành tích đạt thấp. * Chú ý : trường hợp đặc biệt Gv có thể KT lại lần 2. C/ Phần kết thúc 1.Thả lỏng -Tại chỗ hít thở sâu, rủ mềm toàn thân, xoa, lắc các bắp cơ 2. Nhận xét buổi học - Tuyên dương những HS đạt kquả cao, phê bình nhắc nhở những HS tập chưa tốt - Đọc điểm – thông báo kết quả. 3. Bài tập về nhà. - Ôn luyện luyện bài tập phát triển sức nhanh , sức mạnh chân ( giờ sau kiểm tra thể lực HS) 5P 2x8n 2l 35P 2l 3P 2x8n - LT: báo cáo sí số lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra - ĐH tập * * * * * * * * * * * * *HS - LT. Điều khiển lớp khởi động - GV phổ biến cho HS nắm được nội dung, yêu cầu kiểm tra, cách thức kiểm tra - GV đọc và giải thích biểu điểm - Mỗi HS được nhảy 2 lần, lấy thành tích lần nhảy cao nhất. - Kiểm tra 3-4 em / lượt. - ĐH N1 : Nữ *Gv * * * * - Mức xà khởi điểm Nam ( 85cm) Nữ ( 80cm), sau đó nâng dần mức xà. - Gv kiểm tra nam, nữ riêng - Gv quan sát HS thực hiện và chấm điểm cho Hs. - ĐHTL. * * * * * * * * * * * * *GV - GV: nhận xét ngắn gọn đầy đủ, công bố điểm. - GV hướng dẫn cách tập ở nhà theo từng nội dung đã học. Tiết: 70 kiểm tra đánh giá thể lực học sinh Học kì ii Ngày dạy: 3/5/2010 Lớp: 8A3 I/ Mục tiêu. 1.Kiến thức. - Kiểm tra đánh giá bật xa tại chỗ, chạy tuỳ sức 5 phút, . 2.Kĩ năng. - Thông qua giờ kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thể lực của HS đẩy mạnh việc thường xuyên rèn luyện thể lực của HS. 3. Thái độ. -Nghiêm túc, tự giác, tích cực,nhanh nhẹn trong gìơ kiểm tra. II/ Địa điểm - Phương tiện. - Sân tập , 2 chiếc đệm, đường chạy . - HS có trang phục TT, ghế GV - GV . còi, sổ nghi chép thành tích HS đạt đựơc. III/ Tiến trình bài dạy. Nội dung Đl/VĐ Phương pháp - tổ chức A/ Phần mở đầu. 1. Nhận lớp. - Kiểm tra sí số, trang phục HS -Phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra 2.Khởi động. * Khởi động chung. - Tập động tác vơn thở, tay, chân , lờn, bụng, phối hợp * Khởi động chuyên môn: - Xoay kĩ các khớp, ép dọc, ngang, xoay bả vai, cánh tay trứơc sau - chạy bước nhỏ, chạy nâng cao gối, chạy đá gốt chạm mông. B/ Phần cơ bản. 1. Nội dung kiểm tra. - Kiểm tra bật xa tại chỗ - Kiểm tra chạy tuỳ sức 5 phút 2. Cách đánh giá. a/ KT động tác bật xa tại chỗ: - Yêu cầu: người được KT đứng 2 chân rộng tự nhiên, chân sát vạch giới hạn. khi bật nhảy tiếp đất tiến hành cùng 1 lúc. Thực hiện 2 lần nhảy, lấy kết quả lần nhảy cao nhất. Đơn vị tính là cm. Nam : Tốt > 210cm Đạt >/ 191cm Nữ : Tốt > 164cm Đạt >/ 147cm b/ Kiểm tra chạy tuỳ sức 5 phút. - Yêu cầu: Ngừơi được kiểm tra thực hiện t thế XPC ( tay cầm tích kê tơng ứng với số đeo ở ngực). Khi chạy hết đoạn đờng 50m, vòng bên trái qua vật chuẩn và chạy lặp lại trong thời gian 5 phút.Khi hết giờ ngời đợc KT lập tức thả tích kê của mình xuống ngay nơi chân tiếp đất. - Thành tích đo dợc tính là mét.. Nam: Tốt > 1020m, Đạt >/ 910m Nữ : Tốt > 860m, Đạt > /790m C/Phần kết thúc. 1. Thả lỏng. - Rũ cẳng chân , tay , thân ngời cúi thả lỏng 2. Nhận xét giờ học - Nhận xét công bố điểm kiểm tra - Tổng kết học năm học. 5P 4x8n 37P 2l 1l 3P 2x8n - LT tập hợp lớp báo cáo sí số - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ kiểm tra. - ĐHtập * * * * * * * * * * * * *LT - LT điều hành lớp tập - GV quan sát sửa sai khi HS tập. - GV phổ biến yêu cầu, nội dung kiểm tra. - GV đọc và công bố cách đánh giá - GV kiểm tra theo nhiều đợt mỗi đợt 4-5 HS. *Gv ĐH KT : * * * * - ĐH KT *Gv * * * * XP - GV quan sát HS kiểm tra, tính thành tích và chấm điểm cho HS . - ĐHTL * * * * * * * * * * * * *GV - GV hớng dẫn HS thả lỏng - GV nhận xét đọc và công bố điểm cho HS.

File đính kèm:

  • docTHE DUC 8 SU DUNG.doc