Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50: Bật nhảy - Đá cầu - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức:

* Bật nhảy: Biết thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

* Đá cầu: Biết tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm); Học: tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch).

2. Kỹ năng:

* Bật nhảy: Thực hiện được đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

* Đá cầu: Thực hiện được Biết tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch).

3. Thái độ: Rèn luyện tnhs nhanh nhẹn, khéo léo, đoàn kết.

II. Địa điểm – phương tiện.

- Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Còi, Mỗi h/s 1 quả cầu, Cột , xà, đệm nhảy cao

III. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 50: Bật nhảy - Đá cầu - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 13 / 03 / 2011 Ngµy gi¶ng: L7A:14 / 03 / 2011 L7B:19 / 03 / 2011 TiÕt 50 BËt nh¶y - ®¸ cÇu I. Mơc tiªu. 1. KiÕn thøc: * BËt nh¶y: BiÕt thùc hiƯn ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ; Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. * §¸ cÇu: BiÕt t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm); Häc: t­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch). 2. Kü n¨ng: * BËt nh¶y: Thùc hiƯn ®­ỵc ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ; Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. * §¸ cÇu: Thùc hiƯn ®­ỵc BiÕt t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n t­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch). 3. Th¸i ®é: RÌn luyƯn tnhs nhanh nhĐn, khÐo lÐo, ®oµn kÕt. II. §Þa ®iĨm – ph­¬ng tiƯn. - Trªn s©n tr­êng. VƯ sinh an toµn n¬i tËp. - Ph­¬ng tiƯn: Cßi, Mçi h/s 1 qu¶ cÇu, Cét , xµ, ®Ưm nh¶y cao III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp. Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p - tỉ chøc 1. PhÇn më ®Çu. a. NhËn líp. Líp 7A: / 33 V. P .KP .BT Líp 7B: / 32 V.P .KP .BT - KiĨm tra søc kháe h/s b) Khëi ®éng : - Xoay khíp cỉ tay , cỉ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, vai. - T¹i chç ch¹y b­íc nhá, n©ng cao ®ïi, gãt ch¹m m«ng, gãt ch¹m tay, l¨ng ch©n tr­íc, l¨ng ch©n sau, l¨ng sang ngang. c. KiĨm tra: 8 – 10p - Líp trëng tËp hỵp líp, chÊn chØnh hµng ngị ,b¸o c¸o sÜ sè cho GV. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(GV ) - GV nhËn líp , kiĨm tra sÜ sè, trang phơc cđa HS. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p kiĨm tra. - C¸n sù ®iỊu khiĨn tËp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. PhÇn c¬ b¶n a. BËt nh¶y: - ¤n ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. - Trß ch¬i “lß cß tiÕp søc”. b. §¸ cÇu: - ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n. - Häc: T­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch) 28 – 30p 14 – 15p 14’- 15’ - GV lµm mÉu l¹i kü thuËt cho h/s quan s¸t sau ®ã cho h/s tËp luyƯn €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ - Gv nh¾c l¹i c¸ch ch¬i sau ®ã ®iỊu khiĨn cho h/s ch¬i. €€€€€€ €€€€€€ 10m €€€€€€ €€€€€€ CB XF § - Häc sinh tù tËp luyƯn c¸ nh©n hoỈc theo nhãm ngÉu nhiªn. € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € € € € € € € - Gv gi¶i thÝch vµ lµm mÉu ®éng t¸c cho h/s quan s¸t sau ®ã ®iỊu khiĨn cho h/s tËp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € 3. PhÇn kÕt thĩc - Mét sè ®éng t¸c håi tÜnh : + Cĩi ng­êi th¶ láng + Duçi ch©n , rị tay th¶ láng - Giao bµi tËp vỊ nhµ : ¤n l¹i néi dung cđa bµi h«m nay. - KÕt thĩc bµi häc. 4 – 5p - GV ®iỊu khiĨn cho hs thùc hiƯn € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Cs) € € € € € € € €(Gv) - HS l¾ng nghe , ghi nhí. - GV h« “líp gi¶i t¸n !”, hs h« “khoỴ !”

File đính kèm:

  • docTIET 50.doc