Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 5: Lý thuyết (Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT) - Vũ Quốc Hy

I . NHIỆM VỤ:

 1.Lý thuyết:

 Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT(phần 2).

 II.YÊU CẦU:

 - Kiến thức : Biết được một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phịng trnh.

 - Kỹ năng : Vận dụng để phịng trnh chấn thương khi tập luyện và thi đấu.

- Thái độ : Nghim tc lắng nghe.

III.THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

V.DỤNG CỤ:

 - Tranh minh hoạ.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 24/02/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 5: Lý thuyết (Phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT) - Vũ Quốc Hy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 4 MOÂN: Lyù thuyeát ( Phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT) ˜w™ Tieát CT : 5 Thôøi gian daïy : Tuaàn03 () I . NHIEÄM VUÏ: 1.Lyù thuyeát: Phoøng traùnh chaán thöông trong hoaït ñoäng TDTT(phaàn 2). II.YEÂU CAÀU: - Kiến thức : Biết được một số nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng tránh. - Kỹ năng : Vận dụng để phòng tránh chấn thương khi tập luyện và thi đấu. - Thái độ : Nghiêm túc lắng nghe. III.THÔØI GIAN: - 1 tieát (45’) IV.ÑÒA ÑIEÅM: - Saân taäp cuûa tröôøng. V.DUÏNG CUÏ: - Tranh minh hoaï. PHAÀN VAØ NOÄI DUNG LÖÔÏNG VÑ I/ Phaàn chuaån bò: Nhaän lôùp – Ñieåm danh. Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu cuûa buoåi taäp. (4p) 1’ 3’ II/ Phaàn cô baûn: 1- Lyù thuyeát: * Phaàn II: Moät soá nguyeân nhaân cô baûn ñeå xaûy ra chaán thöông vaø caùch phoøng traùnh. a/.Moät soá nguyeân nhaân: b/.Caùch phoøng traùnh: 2)Cuûng coá kyõ thuaät: YÙ nghóa cuûa vieäc phoøng traùnh chaán thöông. (37p) 32’ 5’ III/ Phaàn keát thuùc: -Hoài tónh. -Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp. -H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp boå trôï, ÑHÑN. -Xuoáng lôùp (4p) 2’ 1’ 1’ YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC -HS taäp trung nhanh, nghieâm tuùc. -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c. -Naém ñöôïc, caùc loaïi chaán thöông thöôøng xaûy ra vaø chaán thöông laø ñi ngöôïc laïi muïc ñích cuûa TDTT. Töø ñoù bieát ñöôïc phoøng traùnh chaán thöông laø moät yeâu caàu quan troïng trong hoaït ñoäng TDTT. +Naém ñöôïc 3 nguyeân nhaân cô baûn ñeå xaûy ra chaán thöông trong quaù trình taäp luyeän, thi ñaáu TDTT. +Naém vöõng ñöôïc caùch phoøng traùnh chaán thöông cô baûn vaø phaûi tuaân thuû tuyeät ñoái trong quaù trình taäp luyeän TDTT. +Taäp trung chuù yù nghe gv toùm laïi baøi hoïc. -Gv giaûng giaûi cho hs naém vöõng nguyeân nhaân vaø vieäc phoøng traùnh chaán thöông. -Ñaët ra caùc caâu hoûi ñeå hs traû lôøi, hoaëc thaûo luaän. GV daãn daét vaán ñeà vaø cuøng hs ñi ñeán keát luaän. -Gv neâu caùc vaán ñeà döôùi daïng caâu hoûi keát hôïp vôùi tranh veõ. -Chia nhoùm ñeå hs thaûo luaän, tìm ví duï, sau ñoù baùo caùo keát quaû, gv cuøng hs nhaän xeùt ñaùnh giaù. -Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá. -Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu. -Chuù yù nghe gvnhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp -Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø. -Lôùp giaûi taùn traät töï. -HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh. Ngaøy ..Thaùng Naêm 20.. Giaùo vieân soaïn Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu Vũ Quốc Hy NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :

File đính kèm:

  • docgiao an(6).doc