Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 29: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền

 I – MỤC TIấU:

 1. Kiến thức : HS nắm được nội dung, kỹ thuật của bài và phương pháp luyện tập cho phù hợp ở từng nội dung của bài.

 2. Kỹ năng : Giỳp HS dần làm quen với mụn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống.

 3. Thái độ: Tích cực tập luyện, cố gắng nắm vững và thực hiện đúng động tác, ý thức kỹ luật, tập trung chú ý cao, an toàn.

 II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH:

 1. GV : Giỏo ỏn, cõu hỏi bài tập hỡnh vẽ Sân TDTT sau trường, đường chạy, thước dõy, còi thổi, đồng hồ bấm giờ. Dùng lời, làm mẫu động tác, tập

 đồng loạt, theo nhóm quay vòng.

 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, tập luyện ở nhà.

 III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số .

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 7 - Tiết 29: Thể dục - Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 12/12/2006 Bài dạy : thĨ dơc - bËt nh¶y - ch¹y bỊn Tuần: 15 Tiết: 29 I – MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : HS n¾m ®­ỵc néi dung, kỹ thuật của bµi vµ ph­¬ng ph¸p luyƯn tËp cho phï hỵp ë tõng néi dung của bài. 2. Kỹ năng : Giúp HS dần làm quen với mơn thể dục cấp 2 về bài thể dục, kỹ thuật chạy nhanh, kỹ thuật chạy bền, biết vận dụng vào đời sống. 3. Thái độ: TÝch cùc tËp luyƯn, cè g¾ng n¾m v÷ng vµ thùc hiƯn ®ĩng ®éng t¸c, ý thøc kỹ luËt, tËp trung chĩ ý cao, an tồn. II – CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: @ 1. GV : Giáo án, câu hỏi bài tập hình vẽ S©n TDTT sau tr­êng, ®­êng ch¹y, thước dây, cßi thỉi, ®ång hå bÊm giê. Dïng lêi, lµm mÉu ®éng t¸c, tËp ®ång lo¹t, theo nhãm quay vßng. @ 2. HS : Đồ TDTT, vở ghi, tập luyện ở nhà. III – HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : tập hợp kiểm tra sĩ số . 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Giảng bài mới : THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẠY BỀN. PhÇn vµ néi dung §LVĐ Yªu cÇu vµ chØ dÉn kỹ thuËt BiƯn ph¸p tỉ chøc TG SL I. Më ®Çu - TËp hỵp ®iĨm danh. - Néi dung tiÕt häc. - Khëi ®éng. 6’ - Nhanh, ®iĨm danh, líp tr­ëng b¸o c¸o sÜ sè. Chĩc gi¸o viªn khoỴ. - Gi¸o viªn chĩc häc sinh khoỴ vµ phỉ biÕn néi dung bµi d¹y, yªu cÇu ng¾n gän, ®Çy ®đ. - Ch¹y 1 vßng s©n tËp, xoay c¸c khíp, t¹i chỗ ch¹y : B­íc nhá, gãt ch¹m m«ng, n©ng cao ®ïi. - KiĨm tra bµi cị: Gäi 2 - 4 em lªn thùc hiƯn bµi thĨ dơc: ®éng t¸c: Bơng, phèi hỵp, th¨ng b»ng. € ☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ € ê ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ II. C¬ b¶n 1. ThĨ dơc: TiÕp tơc hoµn thiƯn bµi thĨ dơc (chĩ ý biªn ®é, nhÞp ®iƯu). 2. BËt nh¶y: Trß ch¬i “kheo v­íng ch©n”. * Nh¶y vµo vßn trßn tiÕp søc”. 3. Ch¹y bỊn: Trß ch¬i ch¹y theo ®­êng dÝch d¾c. 34’ 14’ 14’ 6’ 14L 1L 1L 1L - Cho c¸c em «n l¹i c¸c ®éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, bơng, phèi hỵp, th¨ng b»ng, bËt nh¶y, ®iỊu hoµ. * Yªu cÇu: TËp trung chĩ ý, thuéc bµi, tÝch cùc ®Ịu, ®Đp, ®ĩng ®éng t¸c. Chĩ ý biªn ®é, tÝnh nhÞp ®iƯu cđa ®éng t¸c. Chĩ ý nh÷ng ®éng t¸c m¾t nh×n theo cê, kÕt hỵp h¬i thë vµ ®éng t¸c “hÝt b»ng mịi, thë b»ng miƯng”, chĩ ý biªn ®é, nhÞp ®iƯu, phèi hỵp gi÷a ®éng t¸c vµ h¬i thë. - C¸ch ch¬i: Trß ch¬i “kheo v­íng ch©n”. * Yªu cÇu : TÝch cùc trong trß ch¬i kh«ng ®ïa nghÞch cè g¾n, phèi hỵp tèt víi ®ång ®éi ®Ĩ ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn trong trß ch¬i. - ChuÈn bÞ: Tuú theo sè l­ỵng HS, kỴ 1 v¹ch xuÊt ph¸t vµ mét v¹ch chuÈn bÞ dµi 2 - 4m, v¹ch nä c¸ch v¹ch kia 1,5 - 2m. C¸ch v¹ch xuÊt ph¸t vỊ phÝa tr­íc 1m kỴ 2 - 4m d·y ®­êng trßn, mçi ®­êng trßn cã ®­êng kÝnh 0,4 t©m vßng trßn nµy c¸ch t©m vßng trßn kia 1m. C¸c d·y vßng trßn c¸ch nhau 1,5 - 2m. TËp hỵp HS thµnh 2 - 4m hµng däc sau v¹ch chuÈn bÞ th¼ng h­íng víi c¸c d·y vßng trßn ®· chuÈn bÞ . - C¸ch ch¬i: Khi cã hiƯu lƯnh, c¸c em sè 1 bËt nh¶y b»ng 2 ch©n vµo c¸c « sau ®ã ch¹y vỊ ch¹m tay vµo b¹n sè 2 cø thÕ nh­ vËy cho ®Õn hÕt. §éi nµo nhanh, Ýt ph¹m vi lµ th¾ng cuéc. * Yªu cÇu : TÝch cùc tËp luyƯn, nghiªm tĩc, tÝch cùc, nh»m ph¸t triĨn søc m¹nh chđ ch©n, an toµn ®Ĩ ®¹t kÕt qu¶ cao. - Trß ch¬i: Chia 2 tỉ ®Ịu nhau vỊ sè l­ỵng nam ch¬i riªng, n÷ ch¬i riªng. KỴ 2 ®­êng dÝch d¾c cã chiỊu dµi 20m, triĨn khai theo ®éi h×nh hµng däc. Khi nghe hiƯu lƯnh cßi, em ®øng ë ®Çu c¸c hµng nhanh chãng ch¹y theo ®­êng vÏ tr­íc nhanh lªn v¹ch giíi h¹n, sau ®ã ch¹y vỊ ch¹m tay vµo em sè 2 vµ cø thÕ cho ®Õn hÕt. Tỉ nµo thùc hiƯn tr­íc, Ýt ph¹m qui th× th¾ng cuéc. Tỉ thua nh¶y lß cß 20m. * Yªu cÇu : TÝch cùc trong trß ch¬i kh«ng ®ïa nghÞch, nghiªm tĩc cè g¾ng, phèi hỵp tèt víi ®ång ®éi ®Ĩ ®¹t kÕt qu¶ cao, an toµn trong trß ch¬i. € ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ TËp ®ång lo¹t sau chia tõng tỉ tù tËp gi¸o viªn theo dâi nh¾c nhë sưa sai. € Gi¸o viªn phỉ biÕn, sau ®ã cho c¸c em thùc hiƯn. € ☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ Gv thÞ ph¹m sau ®ã cho c¸c em ch¬i, chia 2 - 4 tỉ, GV theo dâi nh¾c nhë sưa sai. € ☺ ☺☺☺☺☺* * * * * * * ☺☺☺☺☺* * * * * * * Gi¸o viªn phỉ biÕn, sau ®ã cho c¸c em thùc hiƯn GV III. KÕt thĩc - TËp hỵp th¶ láng. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Xuèng líp. 5’ - Cĩi ng­êi th¶ láng tay ch©n hÝt thë s©u, ch¹y nhĐ nhµng t¹i chỗ. - Gi¸o viªn cđng cè, nh¾c nhë mét sè ®iĨm cÇn l­u ý vµ ra bµi tËp vỊ nhµ. ☺ ☺ € € ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ ☺ ☺ ☺☺☺☺ 4. dặn dị HS học nội dung tiết sau: Kiểm tra 1’ bài thể dục với cờ. - Ra bài tập về nhà: Luyện tập bài thể dục với cờ. Rĩt kinh nghiƯm: Trường THCS Cát Nhơn (2006 & 2007) Giáo viên : Bùùi Anh Hào

File đính kèm:

  • doc29 giao an7.29.doc