Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 47

- Tiếp tục ôn phối hợp chạy – mang vác, bật cao; Học mới phối hợp chạy và bật cao; Trò chơi “Qua cầu tiếp sức’.

- Thực hiện động tác phối hợp chạy – mang vác, bật cao; phối hợp chạy và bật cao thực hiện tương đối đúng; Tham gia trò chơi tương đối chủ động.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 5 Bài 47, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn: 24 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 PPCT/Tieát: 47 Ngày soạn: …/ …/ 20… Thôøi gian:35 phuùt Ngaøy daïy: … / … / 20… PHỐI HỢP CHẠY VÀ BẬT NHẢY TRÒ CHƠI “QUA CẦU TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU – YEÂU CAÀU: - Tiếp tục ôn phối hợp chạy – mang vác, bật cao; Học mới phối hợp chạy và bật cao; Trò chơi “Qua cầu tiếp sức’. - Thực hiện động tác phối hợp chạy – mang vác, bật cao; phối hợp chạy và bật cao thực hiện tương đối đúng; Tham gia trò chơi tương đối chủ động. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành những quy định và yêu cầu của môn học, chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động trong giờ học; có tinh thần đoàn kết, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật. II. SAÂN BAÕI, DUÏNG CUÏ: - Cô sôû vaät chaát: Treân saân tröôøng, veä sinh an toaøn nôi taäp. - Giaùo vieân: Coøi, keû saân chôi, 2 quaû boùng, caàu. - Hoïc sinh: III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP: NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG P P TOÅ CHÖÙC A/ PHAÀN MÔÛ ÑAÀU: 5 phuùt 1/ Nhaän lôùp: - Taäp hôïp lôùp, kieåm tra söùc khoeû hoïc sinh. - Kieåm tra baøi cuõ : Goïi 1 hoïc sinh leân thöïc hieän tung vaø baét boùng - Phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc. 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH1) 2/ Khôûi ñoäng: - Xoay caùc khôùp coå tay, vai, coå chaân, goái, vai, hoâng. - Chaïy chaäm theo haøng doïc xung quanh saân. 1 laàn 1 – 2’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € (ÑH2) B/ PHAÀN CÔ BAÛN: 25 phuùt 1/ OÂn baøi cuõ: OÂn phoái hôïp chaïy – mang vaùc, OÂn baät cao 2/Hoïc phoái hôïp chaïy vaø baät nhaûy - GV neâu teân, giaûng giaûi ngaén goïn keát hôïp chæ daãn caùc hình veõ (nhö phaàn chuaån bò). - GV hoaëc HS laøm maãu. € € € € € € € € € € 6 – 7’ € € € € € € € € € € 7 – 9’ 3/ Cuûng coá: Goïi töøng toå leân thöïc hieän noäi dung vöøa taäp. Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt. 4/ Troø chôi: “Qua caàu tieáp söùc” - GV neâu teân troø chôi, giôùi thieäu caùch chôi vaø quy ñònh chôi . - Cho HS chôi thöû; GV nhaän xeùt, giaûi thích theâm. - Cho HS chôi theo khaåu leänh coøi cuûa GV. 2’ 5 – 7’ € € € € € € € € € € (ÑH1) C/ PHAÀN KEÁT THUÙC: 5 phuùt 1/ Ñoäng taùc thaû loûng: Hít thôû, thaû loûng tay, chaân. 3’ (ÑH2) 2/ Heä thoáng baøi: Goïi hoïc sinh neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc 1’ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 3/ Nhaän xeùt, daën doø: Nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông, daën veà nhaø taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc. 1’ Ruùt kinh nghieäm : …………………………………………………………………………………………………………………………… Duyeät cuûa toå tröôûng Duyeät cuûa BGH Ngöôøi soaïn Cao Vaên Hieàn

File đính kèm:

  • docBai 47.doc