Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 16: Lý thuyết - Hạ Chí Trường

I-Mục tiêu :

- Phương pháp phát triển sức mạnh.

-Kiến thức: Biết một số nguyên tắc phương pháp cơ bản phát triển sức mạnh.

-Kỹ năng:Lựa chọn được một số bài tập (đã học,đã biết) để tập luyện phát triển sức mạnh.

-Yêu cầu: học sinh tích cực tự giác trong học tập , giữ gìn vệ sinh chung.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

 Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh có tập viết để ghi chép.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 12 - Tiết 16: Lý thuyết - Hạ Chí Trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN DẠY :8 TIẾT DẠY : 16 NGƯỜI DẠY :HẠ CHÍ TRƯỜNG GIÁO ÁN SỐ :16 Lý Thuyết I-Mục tiêu : - Phương pháp phát triển sức mạnh. -Kiến thức: Biết một số nguyên tắc phương pháp cơ bản phát triển sức mạnh. -Kỹ năng:Lựa chọn được một số bài tập (đã học,đã biết) để tập luyện phát triển sức mạnh. -Yêu cầu: học sinh tích cực tự giác trong học tập , giữ gìn vệ sinh chung. II-Địa điểm-Phương tiện -Địa điểm Trường THPT Phan Thanh Giản -Phương tiện Học sinh có tập viết để ghi chép. III. Tiến trình lên lớp: Noäi dung T.gian Phöông phaùp toå chöùc A/ Phaàn môû ñaàu: 1. caùn söï lôùp oån ñònh lôùp, kieåm tra só soá vaø baùo caùo laïi vôùi giaùo vieân. B/ Phaàn cô baûn. Yeâu caàu : - Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng kieán thöùc, ghi cheùp ñaày ñuû. - Hoïc sinh hieåu nhöõng kieán thöùc cuûa mình vaø choïn caùch töï reøn luyeän coù phöông phaùp phuø hôïp. 2. PHÖÔNG PHAÙP PHAÙT TRIEÅN SÖÙC MAÏNH Ñeå taäp luyeän söùc maïnh coù hieäu quaû phaûi naém vöõng ñöôïc nguyeân taéc, hieåu ñöôïc baûn chaát, qua ñoù bieát caùch löïa choïn saép xeáp löôïng vaän ñoäng phuø hôïp vôùi trình ñoä theå löïc cuûa caù nhaân. *) Caùc nguyeân taéc: + Thöù nhaát caàn taïo ra kích thích lôùn ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa cô (taïo söï caêng cô toái ña) coù 3 caùch taïo ra söï caêng cô toái ña: Caùch 1: duøng löïc ñoái khaùng toái ña vôùi soá laàn laëp laïi nhoû nhaát. Caùch 2: duøng löïc ñoái khaùng trung bình vôùi soá laàn laëp laïi toái ña. Caùch 3: duøng löïc ñoái khaùng trung bình hoaëc lôùn hôn vôùi toác ñoä toái ña. + Thöù hai Taäp luyeän ñeå phaùt trieån toaøn dieän söùc maïnh cuûa taát caû caùc nhoùm cô, traùnh taäp trung vaøo moät soá nhoùm cô, coù nhö vaäy söùc maïnh môùi phaùt huy ôû möùc cao nhaát. + Thöù ba Caàn keát hôïp taäp luyeän söùc maïnh vôùi taäp luyeän caùc toá chaát theå löïc khaùc nhaát laø söùc beàn vaøsöùc nhanh. 3) PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG VAÄN ÑOÄNG TRONG TAÄP LUYEÄN SÖÙC MAÏNH. a) Khaùi nieäm: Coù nhieàu caùch ñeå xaùc ñònh löôïng vaän ñoäng trong taäp luyeän söùc maïnh, nhöng caùch ñôn giaûn vaø ñöôïc aùp duïng roäng raõi nhaát laø theo “soá laàn laëp laïi coù theå thöïc hieän ñöôïc” cuï theå laø: - Troïng löôïng toái ña: laø troïng löôïng cuûa ngöôøi taäp chæ thöïc hieän ñöôïc 1 laàn. - Troïng löôïng gaàn toái ña: Laëp laïi ñöôïc 2 – 3 laàn. - Troïng löôïng lôùn: 4-7 laàn. - Troïng löôïng töông ñoái lôùn: 8-12 laàn - Troïng löôïng trung bình: 13-18 laàn. - Troïng löôïng nhoû: 19-25 laàn. - Troïng löôïng raát nhoû: 25 laàn trôû leân Khi taäp, löu yù ñeán muïc ñích, ñoái töôïng taäp luyeän ñeå aùp duïng vôùi caùc loaïi troïng löôïng cho phuø hôïp, caàn löu yù caùc vaán ñeà nhö sau: +Moät laø: Söû duïng trong löôïng toái ña vaø gaàn toái ña laø phöông phaùp chuû yeáu trong taäp luyeän söùc maïnh cuûa VÑV caáp cao nhaèm taêng söùc maïnh vaø haïn cheá taêng khoái löôïng cô. +Hai laø Söû duïng trong löôïng lôùn vaø töông ñoái lôùn. Taùc duïng cuûa phöông phaùp naøy nhaèm naâng cao naêng löïc söùc maïnh ñoái vôùi ngöôøi ñaõ ñöôïc taäp luyeän trong moät thôøi gian nhaát ñònh. +Ba laø: söû duïng troïng löôïng nhoû hoaëc raát nhoû (coù theå laëp laïi treân 30 laàn) coù taùc duïng möùc tieâu hao naêng löôïng cao, hieäu quaû phaùt trieån söùc maïnh thaáp, nhöng coù taùc duïng phì ñaïi cô baép, taêng quaù trình trao ñoåi chaát, haïn cheá chaán thöông, phuø hôïp vôùi ngöôøi môùi taäp luyeän. Thôøi gian nghæ giöõa caùc laàn taäp nhaèm ñieàu khieån LVÑ vaø höôùng thích öùng taäp luyeän nhôø ñoù cô theå ñöôïc phuïc hoài. Coù theå taêng LVÑ sau thôøi gian taäp luyeän (2-3 thaùng) baèng caùc caùch sau: taêng trong löôïng, taêng soá laàn taäp, taêng soá löôït taäp, giaûm thôøi gian nghæ. 4) CAÙC LOAÏI BAØI TAÄP PHAÙT TRIEÅN SÖÙC MAÏNH - Naèm saáp co duoãi choáng tay, treo co duoãi tay, xaø keùp co duoãi tay, naèm ngöûa naâng thaân treân vuoâng goùc vôùi chaân, nhaûy loø coø 1 chaân - taäp vôùi caùc duïng cuï (taï, boùng ñaëc, bao caùt, daây cao su, loø xo), taäp vôùi ngöôøi cuøng taäp C/ Phaàn keát thuùc: Nhaän xeùt giôø hoïc Daën doø hoïc sinh veà nhaø hoïc baøi vaø töï giaùc thöïc hieän nhöõng gì maø giaùo vieân ñaõ giaûng daïy, löu yù veà löôïng vaän ñoäng. Xuoáng lôùp 5’ 30’ 5’ - Hoïc treân lôùp - Phöông phaùp thuyeát trình, giaûng giaûi, ghi cheùp. - Nhaán maïnh caùc noäi dung trong taâm cuûa vaán ñeà -Ngöôøi môùi taäp luyeän khoâng neân duøng phöông phaùp naøy. - Ngöôøi ñaõ taäp luyeän Caùc baøi taäp coù troïng löôïng toái ña hoaëc gaàn toái ña thöôøng khoaûng 2 -3 phuùt laø phuø hôïp. - Cho hs taäp thöû, höôùng daãn tö theá ñuùng, löö yù 3 ñieåm: goùt-moâng-oùt. Duyệt: Ngày 15-09-2010 ------------------------------ Rút kinh nghiệm GA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docga 16.12sua.doc