Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 3: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2009-2010

I/ Mục Tiêu:

- Nhằm giúp HS cũng cố 3 động tác của TDNĐ

- HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện

- Nhằm giúp HS nắm được các KT trong chạy ngắn và tích cực tập luyện

II/ Địa Điểm – Phương Tiện

 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện

 - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, và tranh ảnh (nếu có), .

III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 3: Thể dục nhịp điệu - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài soạn số 3: TUẦN 2: Ngày soạn: 20/08/09 Tiết 3: Thể Dục Nhịp Điệu - Chạy Ngắn - Chạy Bền Dạy líp 10A – 10I I/ Mục Tiêu: - Nhằm giúp HS cũng cố 3 động tác của TDNĐ - HS phải nắm được kỷ thuật động tác và tích cực tập luyện - Nhằm giúp HS nắm được các KT trong chạy ngắn và tích cực tập luyện II/ Địa Điểm – Phương Tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập và phương tiện tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bị 1- 2 còi, và tranh ảnh (nếu có), . III/ Nội Dung - Biện Pháp Tổ Chức Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn I. PhÇn më ®Çu: a. NhËn líp: KiÓm tra sÜ sè, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu buæi häc b. Khëi ®éng: - xoay c¸c khíp : cæ tay, cæ ch©n, h«ng, gèi - Ðp gi©y ch»ng däc, ngang - §i b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y gãt ch¹m m«ng 8-10' 3' 5' - GV vµ HS lµm thñ tôc nhËn líp theo ®éi h×nh 4hµng ngang cù ly hÑp. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1a. §«i h×nh nhËn líp - Dµn hµng, cù ly gi·n c¸ch mét s¶i tay. thùc hiÖn theo sù chØ dÉn vµ ®iÒu khiÓn cña GV. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 1b. §éi h×nh khëi ®éng. II. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n: a. ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§ (dµnh cho N÷) - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Di chuyÓn ngang kÕt hîp víi cæ - §éng t¸c 3: L­ên 28-30' 10’ - Ph­¬ng ph¸p ph©n nhãm: + N÷ «n tËp ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§: * * * * * * * * * * * * * * 0 h×nh 2a. §«i h×nh tËp bµi thÓ dôc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn b. ®éng t¸c 1,2,3 bµi TDN§ (dµnh cho nam) - §éng t¸c 1: GiËm ch©n t¹i chç - §éng t¸c 2: Tay ch©n kÕt hîp víi di chuyÓn - §éng t¸c 3: Tay, ngùc di chuyÓn sang ngang 2 - Ch¹y ng¾n: + Giíi thiÖu: KÜ thuËt ch¹y ng¾n, c¸ch sö dông bµn ®¹p, xuÊt ph¸t + Bµi tËp 1 vµ 2 (tr 56,57), Ch¹y nhanh 30-40m. 3. Cñng cè bµi: 15’ 2' - Nam «n tËp trung nh­ h×nh 2a. * * * * * * * * * * * * * * 0 - GV Giíi thiÖu KT ch¹y ng¾n, c¸ch sö dông bµn ®¹p, xuÊt ph¸t -GV lµm mÉu nhanh, chËm ®éng t¸c ch¹y b­íc nhá sau ®ã cho hs tËp theo - Ph­¬ng ph¸p trªn - §éi h×nh 1b. GV gäi 4 hs lªn thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c ®· häc cho c¶ líp quan s¸t nhËn xÐt sau ®ã gv hÖ thèng. III. PhÇn kÕt thóc: - Håi tÜnh: - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc, ra bµi tËp vÒ nhµ 5' - §éi h×nh 1b. - GV h­íng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc. - §éi h×nh 1a - H­íng dÉn néi dung, c¸ch tËp cho hs.

File đính kèm:

  • docTDND Chay ngan Chay ben T3.doc