Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 21, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

I- MỤC TIấU

 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định.

 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác.

 - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng

 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- ChuẩOn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 11 - Tiết 21, Bài 5: Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 11 Tuần :22 Tiết:21 Bài 5 KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIấN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC I- MỤC TIấU 1. Kiến thức: Giúp hoc sinh nắm được một số nội dung cơ bảnvề lí thuyết bắn, động tác bắn và biết bắn mục tiêu cố định. 2. Kỷ năng: Học sinh nắm được lí thuyết bắn, thực hành ngắm bắn mục tiêu cố định một cách cơ bản chính xác. - Chấp hành nghiêm quy định giờ học, luyện tập nghiêm túc đạt chất lượng 3. Thái độ: Tích cực, tự giác trong học tập II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bỏi 5 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - ChuẩOn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Kỹ thuật bắn sung tiểu liờn AK 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV gọi 4-5 em liờn thực hiện rồi nhận xột và cho điểm. HS nghiờm tỳc tớch cực. 2: Phần cơ bản B.ễn tập II.Taọp ngaộm chuùm vaứ ngaộm truựng, chuùm: 1. YÙ nghúa, ủaởc ủieồm, yeõu caàu. a) YÙ nghúa: - ẹaõy laứ bửụực taọp cụ baỷn ủaàu tieõn cuỷa ủoọng taực ngaộm baộn, nhaốm giuựp hoùc sinh bieỏt caựch ngaộm ủuựng, bieỏt ủửụùc mửực ủoọ chớnh xaực ủửụứng ngaộm, bieỏt ủửụùc ủoọ chuùm vaứ ủoọ truựng, chuùm cuỷa tửứng laõng taọp ngaộm, vaứ cuừng bieỏt ủửụùc mửực ủoọ sai leọch veà ngaộm baộn. b) ẹaởc ủieồm : - Ngửụứi taọp phaỷi coự tớnh cuù theồ, tổ mổ, sửù taọp trung vaứ ủoọ chớnh xaực cao. Ngửụứi taọp vaứ ngửụứi phuùc vuù phaỷi phoỏi hụùp chaởt cheừ, nhũp nhaứng. c) Yeõu caàu : - Naộm chaộc caực yeỏu toỏ veà ngaộm baộn, aỷnh hửụỷng cuỷa sai leọch ủeỏn keỏt quaỷ baộn. - Reứn luyeọn tớnh cuù theồ, tổ mổ, kieõn nhaón, phaựt huy tinh thaàn tớch cửùc, tửù giaực trong taọp luyeọn. - Naõng cao trỡnh ủoọ ngaộm baộn ủaỷm baỷo ủoọ chớnh xaực vaứ nhanh choựng, ủaựp ửựng ủửụùc yeõu caàu cuỷa baứi taọp. 2 Caựch tieỏn haứnh taọp ngaộm chuùm vaứ ngaộm truựng, chuùm : a) Coõng taực chuaồn bũ : Vaọt chaỏp phuùc vuù cho luyeọn taọp: Goàm suựng AK, bao caựt, bia, giaỏy traộng, buựt chỡ, ủoàng tieàn di ủoọng, baỷng ngaỏm chuùm. b) Caựch tieỏn haứnh : - Ngaộn chuùm. + Ngửụứi phuùc vuù caàm ủoàng tieàn di ủoọng, buựt chỡ ủeồ ủaựnh daỏu ủieồm ngaộm. + Ngửụứi taọp thửùc hieọn ủoọng taực naốm chuaồn bũ baộn, ủaởt suựng leõn bao caựt, 1 tay chổnh suựng laỏy ủửụứng ngaộm cụ baỷn doựng vaứo ủoàng tieàn, khi ủửụùc roài thỡ hoõ xong ủeồ ngửụứi phuùc vuù ủaựnh daỏu, ủaựnh daỏu xong di chuyeồn ủoàng tieàn ủeỏn vũ trớ khaực. Ngaộm laàn 2 ngửụứi taọp chổnh ủoàng tieàn khi ngaộm ủửụùc thỡ hoõ xong, ngửụứi phuùc vuù ủaựnh daỏu, laàn 3 tửụng tửù . Keỏt quaỷ 3 ủieồm ngaộm naốm trong ủửụứng troứn 2mm ủaùt loaùi gioỷi, 5mm ủaùt loaùi khaự, 10mm ủaùt yeõu caàu. -Ngaộm truựng, chum. Caựch tieỏn haứnh tửụng tửù nhử nhaộm chuùm, nhửng coự 3 ngửụứi ngaộm, ngửụứi ủaàu laứm chuaồn chổnh suựng, 2 ngửụứi sau chổnh ủoàng tieàn. So saựnh keỏt quaỷ. ẹaùt loaùi Gioỷi caựch ủieồm ngaộm 5mm, loaùi khaự caựch ủieồm ngaộm 10mm, loaùi ủaùt caựch ủieồm ngaộm 15mm. Cũng cố: 35’ 2’ + Giaựo vieõn Hướng dẫn cho học sinh tập luyện + GV thũ phaùm theo 2 bửụực - Bửụực 1: ( Laứm nhanh khoõng phaõn tớch). - Bửụực 2 : ( Laứm chaọm coự phaõn tớch). + H/S Laộng nghe, quan saựt GV thửùc hieọn maóu). + Taõp luyeọn: - Theo ủụn vũ tieồu ủoọi, Tieồu ủoọi trửụỷng quaỷn lyự taọp luyeọn. - Thửự tửù tửứng thaứnh vieõn leõn thửùc hieọ ngaộm baộn. - cửỷ 1 ngửụứi leõn phuùc vuù cho caực thaứnh vieõn taọp ngaộm baựo thaứnh tớch cho caực baùn. - Khoaỷng caựch tửứ vũ trớ ngaộm ủeỏn bia 10m. + GV quan saựt sửỷa sai chung GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 22.doc