Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 31

 I – Mục tiêu Cầu lông: «n kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay, trái tay .

 Đấu tập

 TTTC: Bóng rổ

 Ôn kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ.

 Ôn kĩ thuật chuyền bóng bằng hai tay trên đầu.

 Đấu tập.

 II – Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n.

 - Phương tiện: Chuẩn bị còi, mỗi em một cây vợt,quả cầu lông.10 quả bóng rổ.

 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 25/03/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 31, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31:GIAÙO AÙN 61 – 62 CAÀU LOÂNG – TTTC I – Muùc tieõu Caàu loõng: ôõn kú thuaọt ủaựnh caàu cao thuaọn tay, traựi tay . ẹaỏu taọp TTTC: Boựng roồ OÂn kú thuaọt daón boựng hai bửụực leõn roồ. OÂn kú thuaọt chuyeàn boựng baống hai tay treõn ủaàu. ẹaỏu taọp. II – ẹũa ủieồm, phửụng tieọn - ẹũa ủieồm: Tại SVĐ trường THPT Quan Sơn. - Phửụng tieọn: Chuaồn bũ coứi, moói em moọt caõy vụùt,quaỷ caàu loõng.10 quaỷ boựng roồ. III – Tieỏn trỡnh leõn lụựp ( Noọi dung vaứ phửụng phaựp leõn lụựp Noọi dung & giaỷng giaỷi ẹũnh lửụùng Phửụng phaựp toồ chửực taọp ( Hoaùt ủoọng cuỷa GV – HS ) 1. Phaàn mụỷ ủaàu a) Nhaọn lụựp : Kieồm tra sú soỏ,phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu buoồi hoùc. b) Khụỷi ủoọng - Xoay caực khụựp : Coà tay,coồ chaõn, hoõng,goỏi,gaọp Duoói chaõn,xoaùc doùc,xoaùc ngang,luụứn,vaởn mỡnh. Khụỷi ủoọng chuyeõn moõn : - Taọp caực ủoọng taực caờng cụ c) Kiểm tra bài cũ: Em hãy thực hiện kỹ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ? 7’- 8’ - GV vaứ HS laứm thuỷ tuùc nhaọn lụựp - GV phoồ bieỏn noọi dung,yeõu caàu giụứ hoùc, theo ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = p - Daứn haứng,cửù ly giaừn caựch moọt saỷi tay.Thửùc hieọn theo sửù chổ daón vaứ ủieàu khieồn cuỷa GV. 2. Phaàn cụ baỷn a) Caàu loõng: * ôõn kú thuaọt ủaựnh caàu cao thuaọn tay , traựi tay ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu : Ngửụứi taọp thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu cao thuaọn tay, traựi tay lieõn tuùc do ngửụứi phuùc vuù ủửựng ụỷ nửỷa saõn beõn kia phaựt caàu cao saõu ụỷ hai beõn mỡnh ngửụứi taọp, coự theồ toồ chửực 1 ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu cho 1 ngửụứi hoaởc 1 ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu cho caỷ nhoựm taọp. * ẹaỏu taọp : Lụựp thi ủaỏu loaùi trửùc tieỏp 7 ủieồm thaộng. b) TTTC: Boựng roồ * ôõn kú thuaọt daón boựng 2 bửụực leõn roồ + Taùi choó 2 bửụực neựm roồ. + Nhoài boựng taùi choó,hai bửụực thửùc hieọn neựm roồ. Chuự yự : ẹoồ ngửụứi veà trửụực, nhaỏc chaõn phaỷi roài mụựi chuùp boựng. +Daón boựng 2 bửụực, thửùc hieọn 2 bửụực neựm roồ 1 tay treõn vai : Luực ủaàu daón boựng ủi chaọm, laàn sau nhanh hụn laàn trửụực. + Daón boựng 4 bửụực, thửùc hieọn 2 bửụực neựm roồ 1 tay treõn vai. * ôõn kú thuaọt chuyeàn boựng baống 2 tay treõn ủaàu + Taọp taùi choó chuyeàn vaứ baột boựng theo tửứng ủoõi moọt cửù li 3m. + Taọp chuyeàn vaứ baột boựng ủoồi choó theo ủoọi hỡnh voứng troứn. Em B tửứ vũ trớ soỏ 1 chuyeàn boựng cho A ụỷ vũ trớ soỏ 2, chuyeàn boựng xong thỡ chaùy vaứo ủửựng ụỷ vũ trớ soỏ 2 thay cho A. Em A baột ủửụùc boựng thỡ chuyeàn boựng cho C ụỷ vũ trớ soỏ 3, chuyeàn boựng xong thỡ chaùy veà vũ trớ soỏ 1 thay cho B, Khi B ủaừ ủửựng ụỷ vũ trớ soỏ 2 thỡ C ụỷ vũ trớ soỏ 3 chuyeàn boựng cho B (ủang ụỷ vũ trớ soỏ 2) roài chaùy ủeỏn vũ trớ soỏ 2. Em B sau khi baột boựng thỡ chuyeàn boựng cho D ụỷ vũ trớ soỏ 4 roài chaùy veà ủửựng ụỷ vũ trớ soỏ 3 thay cho C. Em C ủửựng ụỷ vũ trớ soỏ 2 nhaọn ủửụùc quaỷ boựng cuỷa D ụỷ vũ trớ 4 chuyeàn cho thỡ chuyeàn cho E . . baứi taọp ủửụùc thửùc hieọn lieõn tuùc nhử theỏ (Theo chieàu kim ủoàng hoà ) cho ủeỏn vũ trớ B laứ heỏt 1 voứng. * ẹaỏu taọp : Lụựp thi ủaỏu nguyeõn saõn, 2 hieọp, moói hieọp7’.Thi ủaỏu theo luaọt hieọn haứnh. c) Củng cố: Củng cố lại kiến thức đã học trong bài. 60-65’ 10’ 15’ 3l 2l 3l 3l 10l 5voứng coự theồ ủeỏn voứng 3 em naứo laứm rụi boựng, phaùt nhaỷy leõn 3l Phuù thuoọc vaứo tỡnh hỡnh kổ luaọt cuỷa lụựp * Lụựp chia thaứnh 3 hay 4 nhoựm (coứn do phuù thuoọc ủieàu kieọn saõn baừi). * GV Laàn lửụùt ,sửỷa sai tửứng nhoựm. * Coự theồ moói nhoựm GV cửỷ ra moọt nhoựm trửụỷng * Moói toồ moọt saõn, toồ trửụỷng quaỷn lớ cho tieỏn haứnh thi ủaỏu, neỏu ủuỷ thụứi gian coự theồ thi ủaỏu nhaỏt cuỷa tửứng toồ vụựi nhau. * Lụựp chia thaứnh 2 nhoựm,moói beõn baỷng roồ 1 nhoựm,GV hửụựng daón nhoựm 1 taùi choó 2 bửụực neựm roồ 1 tay treõn vai – GV qua nhoựm 2 hửụựng daón taùi choó 2 bửụực neựm roồ 1 tay treõn vai – GV trụỷ laùi nhoựm 1 hửụựng daón nhoài boựng taùi choó, thửùc hieọn 2 bửụực neựm roồ – GV tụựi nhoựm 2 hửụựng daón nhoài boựng taùi choó, thửùc hieọn 2 bửụực neựm roồ, cửự theỏ luaõn phieõn cho taọp heỏt caực noọi dung beõn. * Tửứng em thửùc hieọn HS naứo thửùc hieọn xong sau ủoự nhaởt boựng laùi, ủửa cho HS keỏ tieỏp chửa coự boựng, di chuyeồn veà cuoỏi haứng, cửự nhử theỏ cho ủeỏn heỏt, gaàn heỏt 3 lửụùt nhoựm truụỷng baựo caựo GV bieỏt. Phửụng phaựp naứy aựp duùng cho caực noọi dung beõn. * Lụựp chia thaứnh nhieàu ủoọi, coự theồ moói toồ thaứnh laọp moọt ủoọi. Caực em khoõng thi ủaỏu ngoài taọp trung, traọt tửù theo doừi traọn ủaỏu ủeồ naộm luaọt vaứ kinh nghieọm. 3.Phaàn keỏt thuực - Thả lỏng các cơ bắp - Giao baứi taọp veà nhaứ. - Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi hoùc - Nhaộc nhụỷ toồ trửùc nhaọt ủi hoùc sụựm chuaồn bũ duùng cuù saõn baừi cho toỏt. 5- 6’ - Học sinh thả lỏng tích cực - Theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cho HS doàn haứng laùi. Quan Sơn, ngày..tháng...năm . Duyệt của BGH Tổ trưởng Ký duyệt ..

File đính kèm:

  • docGAT31.doc