Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 25

 

 I – Mục tiêu Nhảy xa: Kiểm tra

 Cầu lông: «n di chuyển đơn bước ,đa bước. Đánh cầu thấp thuận tay,trái tay.

 Học đánh cầu cao thuận tay

 TTTC: Bóng rổ

 «n cách chuyền và bắt bóng bằng hai tay trước ngực

 «n ném rổ bằng một tay trên vai

II – Địa điểm, phương tiện

 - Địa điểm: T¹i SV§ tr­ng THPT Quan S¬n

 - Phương tiện: Chuẩn bị còi, mỗi em một cây vợt,quả cầu lông.cuốc.10 quả bóng rổ.

 III – Tiến trình lên lớp ( Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Khối 12 - Tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u khieồn cuỷa GV. 2. Phaàn cụ baỷn a. Nhaỷy xa: Kieồm tra nhaỷy xa kieồu ửụừn thaõn *Caựch cho ủieồm : ẹieồm kieồm tra cho theo laàn nhaỷy ủuựng kyừ thuaọt nhaỏt vaứ theo thaứnh tớch. - ẹieồm 9 – 10: Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng 4 giai ủoaùn kyừ thuaọt, thaứnh tớch ủaùt 4m (nam) vaứ 3,2m (nửừ) - ẹieồm 7 – 8: Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng 3 giai ủoaùn kyừ thuaọt chaùy ủaứ – giaọm nhaỷy – treõn khoõng, vaứ thaứnh tớch ủaùt 3,5m (nam) vaứ 3m (nửừ). - ẹieồm 5 – 6: Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng giai ủoaùn treõn khoõng, thaứnh tớch ủaùt 3m (nam) 2,8m (nửừ). - ẹieồm 3 – 4: Thửùc hieọn sai giai ủoaùn treõn khoõng, khoõng tớnh thaứnh tớch. - ẹieồm 1 – 2: Khoõng thửùc hieọn ủửụùc kyừ thuaọt. b. Caàu loõng: * ôõn di chuyeồn ủụn bửụực: Chổ coự sửù thay ủoồi vũ trớ cuỷa moọt chaõn vaứ thửụứng ủửụù phoỏi hụùp vụựi ủaựnh caàu thaỏp tay ụỷ xung quanh thaõn ngửụứi trong phaùm vi khoõng quaự 2m vaứ ủửụùc chia laứm 4 caựch khaực nhau nhử: + Tieỏn phaỷi: Khi thaỏy caàu rụi trong phaùm vi goực ẳ voứng troứn phớa trửụực, beõn phaỷi cụ theồ thỡ laỏy muừi chaõn traựi laứm truù, chaõn phaỷi bửụực veà trửụực theo hửụựng caàu rụi 1 bửụực, ủoọ daứi bửụực phuù thuoọc ủieồm rụi cuỷa caàu gaàn hay xa ngửụứi, roài phoỏi hụùp vụựi kyừ thuaọt ủaựnh caàu. Sau ủoự, ủaùp maùnh chaõn phaỷi ngửụùc vụựi hửụựng vửứa bửụực vaứ nhanh choựng ruựt chaõn trụỷ veà vũ trớ chuaồn bũ ban ủaàu. + Tiến traựi: Khi thaỏy caàu rụi trong phaùm vi goực ẳ voứng troứn phớa trửụực, beõn traựi cụ theồ thỡ laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn traựi laứm truù, chaõn phaỷi bửụực moọt bửụực veà trửụực sang traựi, hửụựng phớa caàu rụi, ủoọ daứi bửụực tuyứ theo ủieồm rụi cuỷa caàu xa hau gaàn roài phoỏi hụùp thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu traựi tay. Sau ủoự, ủaùp maùnh chaõn phaỷi theo hửụựng ngửụùc vụựi hửụựng vửứa bửụực vaứ nhanh choựng ruựt chaõn trụỷ veà vũ trớ chuaồn bũ ban ủaàu. + Luứi phaỷi: Khi thaỏy ủieồm rụi cuỷa caàu saựt vụựi baứn chaõn phaỷi hoaởc ụỷ goực ẳ hỡnh troứ phớa sau, beõn phaỷi thỡ laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn traựi laứm truù, chaõn phaỷi bửụực veà sau moọt bửụực roài phoỏi hụùp vụựi kú thuaọt ủaựnh caàu phaỷi. Sau ủoự, laùi ủaùp maùnh chaõn phaỷi trụỷ veà vũ trớ chuaồn bũ ban ủaàu. + Luứi traựi: Khi Thaỏy ủieồm rụi cuỷa caàu saựt baứn chaõn traựi hoaởc ụỷ goực ẳ hỡnh troứn phớa sau beõn traựi thỡ laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn phaỷi laứm truù, chaõn traựi luứi veà phớa sau 1 bửụực roài phoỏi hụùp vụựi kú thuaọt ủaựnh caàu traựi tay. Sau ủoự, laùi ủaùp maùnh chaõn traựi trụỷ veà vũ trớ chuaồn bũ ban ủaàu. * Di chuyeồn ngang bửụực ủeọm: Khi di chuyển ngang sang phải, chaõn traựi bước sang ngang một bước nhỏ tụựi saựt chaõn phaỷi, chaõn phaỷi bửụực moọt bửụực roọng sang beõn phaỷi, ủoàng thụứi thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu phaỷi. Sau ủoự, chaõn phaỷi ủaùp maùnh ngửụùc vụựi hửụựng vửứa di chuyeồn ủeồ thu chaõn veà vũ trớ ban ủaàu, chaõn traựi laùi bửụực moọt bửụực nhoỷ trụỷ veà vũ trớ ban ủaàu. Chaõn phaỷi bửụực tieỏp moọt bửụực roọng leõn trửụực, sang traựi ủeồ phoỏi hụùp vụựi kú thuaọt ủaựnh caàu traựi, sau ủoự ủaùp maùnh theo hửụựng ngửụùc laùi ủeồ thu chaõn veà vũ trớ ban ủaàu vaứ laùi tieỏp tuùc di chuyeồn sang phaỷi. + Di chuyeồn ngang bửụực cheựo : Khi di chuyeồn ngang sang phaỷi thỡ laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn phaỷi laứm truù, chaõn traựi bửụực leõn trửụực – sang ngang beõn phaỷi moọt bửụực vửứa phaỷi, thaõn ngửụứi quay 900 sang phaỷi vaứ bửụực tieỏp chaõn phaỷi moọt bửụực roọng ra saựt bieõn doùc beõn phaỷi, ủoàng thụứi thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu phaỷi. Sau ủoự chaõn phaỷi ủaùp maùnh theo hửụựng ngửụùc vụựi hửụựng vửứa di chuyeồn, ủoàng thụứi laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn traựi laứm truù quay ngửụứi 1800 theo chieàu ngửụùc chieàu kim ủoàng hoà vaứ laờng tieỏp chaõn phaỷi veà trửụực – ra sau. Tieỏp theo, laùi bửụực chaõn traựi moọt bửụực roọng theo hửụựng veà bieõn doùc beõn traựi vaứ cuoỏi cuứng laứ bửụực chaõn phaỷi moọt bửụực roọng tụựi saựt bieõn doùc beõn traựi caứng toỏt, phoỏi hụùp vụựi kú thuaọt ủaựnh caàu traựi. + Di chuyeồn leõn 2 goực gaàn lửụựi + Di chuyeồn veà 2 goực cuoỏi saõn * ôõn kú thuaọt ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay Khi thaỏy caàu ủoỏi phửụng ủaựnh sang phaỷi thỡ laỏy nửỷa trửụực baứn chaõn traựi laứm truù, chaõn phaỷi bửụực moọt bửụực veà hửụựng caàu rụi, ủoàng thụứi thaõn treõn xoay sang phaỷi. Tay phaỷi caàm vụùt ủửa tửứ trửụực – sang phaỷi – ra sau – leõn cao, sau ủoự laùi nhanh choựng ủửa vụùt tửứ treõn – xuoỏng dửụựi – ra trửụực (giai ủoaùn naứy baứn tay caàm vụùt luoõn ủi trửụực maởt vụùt). Vụùt tieỏp xuực vụựi caàu ngang taàm goỏi vaứ thaỳng nửỷa trửụực baứn chaõn phaỷi. Khi tieỏp xuực caàu gaọp nhanh coồ tay ủeồ maởt vụùt chuyeồn veà phớa trửụực baứn tay caàm vụùt. Tieỏp xuực caàu baống maởt phaỷi vụùt. Goực ủoọ maởt vụùt khi tieỏp xuực caàu tuyứ theo yự ủoà ủaựnh caàu traỷ cho ủoỏi phửụng. * ôõn kú thuaọt ủaựnh caàu thaỏp thuaọn tay * Hoùc ủaựnh caàu cao thuaọn tay + TTCB: Chaõn khoõng cuứng beõn vụựi tay caàm vụùt ụỷ phớa trửụực, chaõn kia ụỷ phớa sau, ủửựng treõn nửỷa trửụực baứn chaõn, khaỷng caựch giửừa 2 chaõn roọng hụn vai. Troùng taõm doàn vaứo chaõn trửụực (chaõn hụi khuợu), lửng cong tửù nhieõn. Tay thuaọn caàm vụùt, maởt vụùt cao ngang traựn, tay kia giụ cao tửù nhieõn. +ẹoọng taực : Khi thaỏy caàu cao treõn ủổnh ủaàu (hoaởc hụi sau ủaàu) Thaõn treõn quaysang phaỷi. Troùng taõm chuyeồn tửứ chaõn trửụực veà chaõn sau. Tay phaỷi caàm vụùt ủửa tửứ trửụực – leõn treõn – ra sau, maởt vụùt tieỏp tuùc chuyeồn ủoọng chuực xuoỏng sau ủaàu. Luực naứy vai traựi cao, ủoỏi dieọn vụựi hửụựng ủaựnh caàu, vai phaỷi haù thaỏp hụn ụỷ phớa sau. Sau ủoự ủaùp maùnh muừi baứn chaõn phaỷi duoói thaỳng khụựp goỏi, xoay hoõng,laọt vai. Tay phaỷi ủửa vụùt tửứ sau – leõn treõn ủeồ tieỏp xuực caàu. ẹieồm tieỏp xuực caàu ụỷ phớa treõn ủổnh ủaàumoọt taàm tay vụựi thaỳng coọng vụựi ủoọ daứi vụùt. Khi tieỏp xuực caàu gaọp nhanh coồ tay ủeồ taờng lửùc ủaựnh caàu vaứ ủieàu chổnh caàu ủi ủuựng hửụựng. Maởt vụùt khi tieỏp xuực caàu ngửỷa cheỏch theo hửụựng ủaựnh. Tieỏp xuực caàu xong, vụùt theo quaựn tớnh ủi tieỏp ra trửụực – xuoỏng dửụựi thỡ dửứng laùi vaứ nhanh choựng trụỷ veà tử theỏ chuaồn bũ ban ủaàuủeồ ủaựnh quaỷ tieỏp theo. c. TTTC: Boựng roồ * Chuyeàn vaứ baột boựng baống hai tay trửụực ngửùc. + ôõn ủoọng taực tay khi chuyeàn boựng + ôõn ủoọng taực tay khi baột boựng + ôn baứi taọp phoỏi hụùp chuyeàn vaứ baột boựng (Yeõu caàu khoõng ủeồ rụi boựng) * ẹửựng taùi choó neựm roồ baống 1 tay treõn vai. + Caàm boựng ủuựng + ẹua boựng tửứ TTCB leõn vai vaứ ủaồy boựng ủi, mieỏt maùnh caực ngoựn tay vaứo boựng ủeồ boựng xoaựy theo chieàu ngửụùc kim ủoàng hoà. + ẹieồm tieỏp xuực cuoỏi cuứng cuỷa tay vaứo boựng laứ ngoựn troỷ vaứ ngoựn giửừa. d) Củng cố: Củng cố những kiến thức đã học 60-65’ 10l 5l 5l 5l 5l 5l 5l 5l 6l 6l 5lx2 4lx8n 3 -5’ 5l 5l 3’ 5l * Kieồm tra laứm hai ủụùt nam, nửừ rieõng. * Sau kjhi khụỷi ủoọng, moói HS nhaỷy thửỷ moọt laàn, nhaỷy chớnh thửực 3 laàn theo luaọt. Cho ủieồm theo thaứnh tớch ụỷ nhửừng laàn nhaỷy ủuựng luaọt. * GV ủaựnh daỏu saỹn caực moỏc thaứnh tớch 4m; 3,5m; 3m (nam) vaứ 3,2m; 3m;2,8m (nửừ). * Taọp moõ phoỷng ủoọng taực khoõng caàu * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch + Tieỏn ủaựnh phaỷi traựi : Bửụực ủụn tieỏn phaỷi. Nhũp 2 : Luứi veà vũ trớ ban ủaàu. Nhũp 3: Bửụực ủụn tieỏn traựi. Nhũp 4 : Luứi veà vũ trớ ban ủaàu. + Tieỏn luứi ủaựnh phaỷi : Nhũp 1 : Bửụực ủụn tieỏn phaỷi. Nhũp 2 : Veà vũ trớ ban ủaàu. Nhũp 3: Bửụực ủụn luứi phaỷi. Nhũp 4 : Luứi veà vũ trớ ban ủaàu. * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * Taọp vụựi ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm nam nửừ, moói nhoựm ụỷ moọt beõn saõn, moói laàn taọp tửứng em vaứo saõn thửùc hieọn, laàn lửụùt cho ủeỏn heỏtsoỏ coứn laùi ủửựng ụỷ hai bieõn doùc. * Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm nam nửừ, moói nhoựm ụỷ moọt beõn saõn, moói laàn taọp tửứng em vaứo saõn thửùc hieọn, laàn lửụùt cho ủeỏn heỏt soỏ coứn laùi ủửựng ụỷ hai bieõn doùc. *Lụựp 4 haứnh ngang cửù li giaừn caựch,oõn moõ phoỷng kú thuaõt ủaựnh caàu thuaọn tay – traựi tay * Lớp chia thaứnh 4 nhoựm moói nhoựm 1 saõn,moọt beõn tung caàu qua beõn kia thửùc hieọn ủaựnh caàu thuaọn tay – traựi tay,laàn lửụùt tửứng em thửùc hieọn 10 quaỷ (5 quaỷ thuaọn, 5 quaỷ traựi tay) * Lụựp 4 haứnh ngang cửù li giaừn caựch,oõn moõ phoỷng kú thuaõt ủaựnh caàu thuaọn tay – traựi tay * Lớp chia thaứnh 4 nhoựm moói nhoựm 1 saõn,moọt beõn tung caàu qua beõn kia thửùc hieọn ủaựnh caàu thuaọn tay – traựi tay,laàn lửụùt tửứng em thửùc hieọn 10 quaỷ (5 quaỷ thuaọn, 5 quaỷ traựi tay) * Moõ phoỷng kú thuaọt theo nhũp ủeỏm cuỷa GV (GV sửỷa chửừa kú thuaọt cho HS ) + Nhũp : xoay thaõn vaứ chuyeồn troùng taõm + Nhũp 2: Vung tay ủửa vụùt leõn cao ra sau ủaàu. + Nhũp 3: ẹaựnh caàu. + Nhũp 4: Trụỷ veà TTCB + Nhũp 5,6,7,8,nhử nhũp 1,2,3,4. * ẹaựnh caàu do ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu. Ngửụứi taọp thửùc hieọn kú thuaọt ủaựnh caàu cao saõu hoaởc ủaọp caàu lieõn tuùc do ngửụứi phuùc vuù ủửựng ụỷ nửỷa saõn beõn kia phaựt caàu cao saõu sang. Coự theồ toồ chửực 1 ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu cho 1 ngửụứi hoaởc 1 ngửụứi phuùc vuù phaựt caàu cho caỷ nhoựm taọp. * 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * 4 haứng ngang cửù li giaừn caựch * 2 haứng ủửựng ủoỏi dieọn chuyeàn qua laùi trửùc tieỏp – giaựn tieỏp * 2 haứng ủửựng ủoỏi dieọn nghe hieọu leọnh coứi moọt beõn chuyeàn baọt ủaỏt, beõn kia chuyeàn trửùc tieỏp. * Taùi choó taọp moõ phoỷng ủoọng taực * Xeỏp thaứnh haứng doùc ụỷ 2 baỷng roồ, tửứng em thửùc hieọn neựm roồ. 3. Phaàn keỏt thuực - Thả lỏng các cơ bắp - Giao baứi taọp veà nhaứ. - Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi hoùc - Nhaộc nhụỷ toồ trửùc nhaọt ủi hoùc sụựm chuaồn bũ duùng cuù saõn baừi cho toỏt. 5’- 6’ - Học sinh thả lỏng tích cực - Theo ủoọi hỡnh 4 haứng ngang cho HS doàn haứng laùi. Quan Sơn, ngày..tháng...năm . Duyệt của BGH Tổ trưởng Ký duyệt ..

File đính kèm:

  • docGAT25.doc
Giáo án liên quan