Giáo án Thể dục 9 - Tiết 44+45 - Năm học 2012-2013 - Lê Văn Phụng

 

1.Nhận lớp

2.Giới thiệu ND YC

3.Kiểm tra bài cũ

? Phát bóng cao tay

4. Khởi động : Chung Chuyên môn

- Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp

- Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học

- Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện.

- Gv nhận xét và cho điểm.

- Xoay các khớp, ép dọc – ngang,

- Chạy nâng cao đùi

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/02/2021 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Tiết 44+45 - Năm học 2012-2013 - Lê Văn Phụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án số : 44 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct : 44 Nhảy cao : On một số động tác bổ trợ kĩ thuật NS : 17/02/13 luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua TTTC : Phát bóng cao tay chính diên PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu ND YC 3.Kiểm tra bài cũ ? Phát bóng cao tay 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học - Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện. - Gv nhận xét và cho điểm. - Xoay các khớp, ép dọc – ngang, - Chạy nâng cao đùi CƠ BẢN 1. Nhảy cao Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà ? 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi 2. TTTC Phát bóng thấp tay nghiêng mình đối với nữ Yeâu caàu : - Thöïc hieän töông ñoái toát ñoäng taùc boå trôï 4 giai ñoaïn kó thuaât - Thöïc hieän töông ñoái toát kó thuaät ño ñaø vaø ñieàu chænh ñaø - Ñaët chaân töông ñoái toát vaø ñieåm giaäm - Kó thuaät treân khoâng caàn gaäp thaân veà tröôùc hai chaân duoãi thaúng - Tieáp ñaát baèng chaân laêng tröôùc sau ñoù ñeán chaân giaäm nhaûy caàn khuîu goái ñeå giaûm chaán ñoäng. Yêu cầu : -Thực hiện phát bóng tương đối tốt phát bóng thấp tay nghiêng mình Yêu cầu : - Tung bóng lên khi phát bóng, mắt nhìn theo bóng - Điểm tiếp xúc khi bóng rời khỏi tay là trong lòng bàn tay - Đứng chính diện, chân trước chân sau, tay cùng bên chân thuận khi phát bóng rời khỏi tay - Phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và toàn thân khi thực hiện phát bóng nghiêng mình KẾT THUÙC Củng cố Thả lỏng Nhận xeùt Daên doø - Chạy đà, giậm nhảy trên không và tiếp đất - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền – Chạy bền MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 44 -Biết cch thực hiện các động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi NS :17/02/13 - Nắm cơ bản các động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi ND :19/02/13 - Biết cách phát bóng thấp tay nghiêng mình - Thực hiên tương đối tốt phát bóng thấp tay nghiêng mình * Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bóng chuyền , nệm Thôøi gian PHÖÔNG PHAÙP VAØ BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2l 2lx8n 1x2l Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình khởi động Đội hình vòng tròn cự li rộng, Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 14-15’ 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 14-15’ 1x3l 1x3l 1x3l TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU - Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền + Ôn chạy đà chính diện + Phát bóng thấp tay nghiêng mình € € € € € € € € € p € € € € € € p + Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật € € € € € € € € Nệm nhảy cao € € € p Gv đan xen giữa hai nhóm nhận xét sửa sai Hoán đổi vị trí hai nhóm 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv Giáo án số : 45 NỘI DUNG BÀI DẠY Tiết theo ppct : 45 Nhảy cao : On một số động tác bổ trợ kĩ thuật NS : 17/02/13 luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua TTTC : Phát bóng cao tay chính diện Chạy bền : Luyện tập PHAÀN VAØ NOÄI DUNG YEÂU CAÀU VAØ PHAÂN TÍCH KÓ THUAÄT MỞ ĐẦU 1.Nhận lớp 2.Giới thiệu ND YC 3.Kiểm tra bài cũ ? 4 giai đoạn kĩ thuật 4. Khởi động : Chung Chuyên môn - Cán sự lớp tập hợp báo cáo sĩ số của lớp - Gv nhận lớp giới thiệu nội dung yêu cầu giờ học - Thực hiện tương đối tốt 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi - Gv nhận xét và cho điểm. - Xoay các khớp, ép dọc – ngang, - Chạy nâng cao đùi CƠ BẢN 1. Nhảy cao ? 1 bước giậm nhảy đá lăng chân ? 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi 2. TTTC ? Phát bóng cao tay chính diện Chạy bền ? Luyện tập Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt động tác bổ trợ 4 giai đoạn kĩ thuât - Chân thuận để sau, chân lăng hướng trước tay buông tự nhiên. - Bước chân thuận 1 bước khuỵu gối giậm nhảy chân lăng, lăng từ sau r trước lên cao chân thẳng, khuỵu gối khi tiếp đất. + Thực hiện tương đối tốt kĩ thuật đo đà và điều chỉnh đà + Đặt chân tương đối tốt và điểm giậm + Kĩ thuật trên không cần gập thân về trước hai chân duỗi thẳng +Tiếp đất bằng chân lăng trước sau đó đến chân giậm nhảy cần khuỵu gối để giảm chấn động. Yêu cầu : - Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện - Phát bóng bằng tay thuận - Tung bóng lên khi phát bóng - Điểm tiếp xúc bóng trong lòng bàn tay - Kết hợp giữa chân, tay khi phát bóng chú ý mắt luôn nhìn theo hướng bóng bay + Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên + Chú ý đến hiện tượng sóc hông và cách khắc phục. KẾT THUÙC Củng cố Thả lỏng Nhận xeùt Daên doø - 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua - Thả lỏng toàn thân, rũ tay,đấm lưng nhẹ - Gv nhận xét ưu khuyết điểm tiết học - Ôn tập một số động tác bổ trợ Nhảy cao – Bóng chuyền MỤC TIÊU – YÊU CẦU Tiết theo ppct : 45 - Biết cách và thực hiện các động tác bổ trợ, luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao NS:17/02/13 - Nắm cơ bản các động tác bổ trợ luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua ND : /02/13 - Biết cách và thực hiện phát bóng cao tay chính diên - Thực hiện tương đối tốt phát bóng cao tay chính diện * Địa điểm-Phương tiện :Sân trường, vệ sinh nơi tập luyện, GA, sđcn , 6-8 quả bóng chuyền , nệm Thôøi gian PHÖÔNG PHAÙP BIEÄN PHAÙP TRIEÅN KHAI 8-10’ 1-2l 2lx8n 1x2l Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp Gv nhận lớp – Hs tập hợp báo cáo sĩ số của lớp Đội hình khởi động Đội hình vòng tròn cự li rộng, Dưới sự điều khiển của ban cán sự lớp Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp, 28-30’ 12-14’’ 1x5l 1x6l 1x4l 1x5l 12-14’’ 1x3l 1x3l 3-5’ 1x1l 6-8voøng *100m TRỰC QUAN – GIẢNG GIẢI – PHÂN NHÓM - SỬA SAI – LÀM MẪU - Nhóm 1 : Nhảy cao - Nhóm 2 : Bóng chuyền + Ôn chạy đà chính diện + Phát bóng cao tay chính diện € € € € € € € € € € p € € € € € € p + Thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật € € € € € € € € € € € € Luyện tập chạy bền Nệm nhảy cao Hoán đổi vị trí giữa hai nhóm Gv quan sát và sửa sai 3-5’ 1x1l 2lx8n 1x1l Đội hinh 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € Đội hình 3 hang so le cự li rộng € € € € € € Đội hình 3 hàng ngang cự li hẹp € € € € € € pGv

File đính kèm:

  • doctd9 tuan 23.doc