Giáo án Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Tuần 33 - Trường Tiểu học Nam Định - Năm học 2011-2012 - Hồ Thị Kim Oanh

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - Gv giới thiệu 1 số cây hoa và bé qua trinh. - Cây hoa thường có những bộ phận nào? - Em hãy tả đặc điểm 1 vài loại cây hoa mà ca biển - Em yêu thích cây hoa nào nhất? Tại :40? Màu sắc của những bông hoa ra sao? -Người có những bộ phin Lào - Đầu người hình gì? Thân hình gì? Chân, tay hình như thế nào? * Hoạt động 2:Cách vẽ. - Gv giới thiệu hình gợi ý cách vẽ - Gv vẽ minh họa trên bảng. - Gv hướng cách vẽ bị và loi. -Vẽ phác hình ảnh chính trưỐc như hình các | bộ phần chính của người, cây hoa trước, phần phụ sau về tên trời, may, bướm.) -Về bố cục cân đối -Vẽ màu theo ý thích * Hoạt động 3: Thực hành. - Gv theo dõi công viên khuyến khích HS vẻ bài

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 12/12/2020 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Tuần 33 - Trường Tiểu học Nam Định - Năm học 2011-2012 - Hồ Thị Kim Oanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a, qu¶. + HS tr¶ lêi Hs suy nghÜ vµ tr¶ lêi. + Hs: ®Çu, th©n, ch©n, tay, m¾t, mòi... + HS quan s¸t vµ tù t×m ra c¸ch vÏ + HS xem 1 sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. + HS hoµn thµnh bøc tranh BÐ vµ hoa mµ em thÝch råi vÏ mµu. + HS vÏ mµu theo ý thÝch. + HS nhËn xÐt bµi ®Ñp vµ ch­a ®Ñp. Lớp 2 Ngày soạn 02/ 5 /2011 BÀI 33: Vẽ theo mẫu VÏ c¸i b×nh ®ùng n­íc. I. Môc tiªu. - H/s tËp quan s¸t, nhËn biÕt h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm mµu s¾c c¸i b×nh ®ùng n­íc. -Hs biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc c¸i b×nh ®ùng n­íc. Hs kh¸ giái s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu. II. ChuÈn bÞ: * Gi¸o viªn: - ChuÈn bÞ 1 vµi b×nh ®ùng n­íc cã h×nh d¸ng kh¸c nhau. - Mét vµi bµi vÏ cña h/s n¨m tr­íc. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. * Häc sinh: Vë tËp vÏ 3, bót ch×, mµu vÏ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu. * Giíi thiÖu bµi * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt. - Gv giíi thiÖu 1 vµi b×nh ®ùng n­íc. - B×nh nµy cã t¸c dông g×? - B×nh cã nh÷ng bé phËn nµo? - H×nh d¸ng cña nh÷ng chiÕc b×nh nµy cã g× gièng vµ kh¸c nhau? - B×nh ®ùng n­íc th­êng ®­îc lµm b»ng nh÷ng chÊt liÖu g×? - Mµu s¾c b×nh ®ùng n­íc nh­ thÕ nµo? * Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ. - Gv ®Æt mÉu vÏ b×nh ®ùng n­íc. - Gv giíi thiÖu h×nh minh ho¹ c¸ch vÏ. - Gv yªu cÇu h/s nªu c¸c b­íc vÏ. * Ho¹t ®éng 3: H/s thùc hµnh. - Gv quan s¸t, ®éng viªn, gîi ý cho h/s vÏ bµi. - Gv gîi ý cho h/s c¸ch trang trÝ. + T×m ho¹ tiÕt + VÏ mµu * Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Gv cïng H/s nhËn xÐt bµi vÏ cña h/s. - Gv tuyªn d­¬ng nh÷ng h/s vÏ ®Ñp. + H/s ®ùng n­íc nguéi ®Ó uèng. + H/s cã n¾p, miÖng, th©n, tay cÇm, ®¸y + H/s so s¸nh vµ tr¶ lêi + Nhùa, thuû tinh, gèm, sø ...... + NhiÒu mµu s¾c phong phó + H/s quan s¸t. + H/s tr¶ lêi. + ¦íc l­îng chiÒu cao, réng, tay cÇm. + VÏ ph¸c khung h×nh c©n ®èi. + T×m tØ lÖ miÖng, th©n, ®¸y, tay cÇm. + VÏ c¸c nÐt chÝnh tr­íc, nh×n mÉu vÏ chi tiÕt. + VÏ mµu + H/s xem 1 sè bµi vÏ cña h/s n¨m tr­íc ®Ó tham kh¶o. + H/s thùc hµnh vÏ b×nh ®ùng n­íc theo mÉu vµ t« mµu theo ý thÝch. + H/s nhËn xÐt bµi vÏ + VÒ nhµ h/s chuÈn bÞ bµi 34. Lớp 2 Ngày soạn 02/ 5 /2011 BÀI 33: Ôn luyện Vẽ theo mẫu: VẼ CÁI BÌNH ĐỰNG NƯỚC I. Mục tiêu: - HS nhận biết được hình dáng, màu sắc của bình đựng nước. - Biết cách vẽ bình đựng nước theo mẫu. - Vẽ được cái bình đựng nước. II. Chuẩn bị: * Giáo viên: - Một vài cái bình đựng nước có hình dáng khác nhau. - Tranh hướng dẫn cách vẽ trong bộ đồ dùng dạy học. - Bài vẽ đẹp của học sinh các lớp trước. * Học sinh: - Vở tập vẽ. - Bút chì, màu và tẩy. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Ổn định lớp: Kiểm tra dụng cụ học vẽ. - Bài mới: Giới thiệu bài * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét - Cho học sinh quan sát hai cái bình đựng nước và hỏi: (?) Cái bình gồm có những bộ phận nào? (?) Trong các hướng khác nhau em thấy cái bình như thế nào? - GV chốt ý: Khi quan sát cái bình ở các hướng khác nhau thì hình dáng của chúng cũng thay đổi, muốn vẽ được cái bình đẹp các em phải quan sát mẫu thật kỹ trước khi vẽ màu. * Hoạt động 2: Cách vẽ - GV vẽ lên bảng ba cái bình khác nhau và hỏi: (?) Hình cái bình nào đúng so với mẫu đặt trên bàn? - GV nhắc lại: Muốn vẽ theo mẫu các em phải chú ý: + Quan sát mẫu thật kĩ để ước lượng chiều cao so với chiều ngang của vật mẫu. + Vẽ phác khung hình chung. + Tìm vị trí của các bộ phận: nắp, thân, đáy, miệng, quai + Vẽ hình toàn bộ bằng nét phác mờ, sửa lại cho đúng mẫu. + Có thể trang trí và vẽ màu theo ý thích. * Hoạt động 3: Thực hành - Cho học sinh xem một số bài vẽ đẹp của học sinh các lớp trước để các em tham khảo trước khi vẽ. - GV đến từng bàn gợi ý thêm. Nhắc học sinh khi vẽ phải quan sát mẫu để vẽ, không vẽ theo cảm tính. * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - GV cùng HS nhận xét một số bài đã hoàn thành. - GV nhận xét chung và tuyên dương học sinh vẽ đẹp. - Dặn dò: - Bài sau: Vẽ tranh: Vẽ tranh phong cảnh. - Quan sát một số cảnh đẹp xung quanh em. - Quan sát vật mẫu và trả lời. - Nắp, miệng, thân, đáy và tay cầm. - Vài em nhận xét. - Cả lớp lắng nghe. - Quan sát cô hướng dẫn vẽ. - Quan sát, trả lời. - Vẽ phác khung hình chung của cái bình. - Nghe và theo dõi cô hướng dẫn cách vẽ. - Xem bài học sinh các lớp trước. - Thực hành. - Nhận xét bài. - Nghe và thực hiện. Lớp 3 Ngày soạn 02/ 5 /2011 BÀI 33: Th­êng thøc mÜ thuËt Xem tranh thiÕu nhi thÕ giíi. I. Môc tiªu. - Hs t×m hiÓu néi dung c¸c bøc tranh. MÑ t«i cña XvÐt - ta Ba - La - N« - Va, 8 tuæi (Ca - D¾c - Xta). Tranh: cïng gi· g¹o cña Xa - rau - giu The Px«ng Krao, 9 tuæi (Th¸i Lan). - Hs c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸c bøc tranh qua bè côc, ®­êng nÐt, h×nh ¶nh, mµu s¾c. - Quý träng t×nh c¶m mÑ con vµ b¹n bÌ. II. ChuÈn bÞ. * GV: - Tranh trong VTV. - Mét vµi bøc tranh thiÕu nhi VN vµ thÕ giíi cã cïng ®Ò tµi. * HS: - VTV, s­u tÇm tranh cña thiÕu nhi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. A.KiÓm tra bµi cò B.Bµi míi * Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: Xem tranh. a) Tranh: MÑ t«i cña XvÐt - ta Ba- la - n« - va. - Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? - H×nh ¶nh nµo ®­îc vÏ næi bËt nhÊt? - T×nh c¶m cña mÑ ®èi víi em bÐ ntn? - Tranh vÏ c¶nh diÔn ra ë ®©u? - Mµu s¾c trong tranh vÏ ntn? - Tranh ®­îc vÏ ntn? - Gv cho Hs ®äc 1 sè bµi th¬, bµi h¸t vÒ mÑ - Ai lµ t¸c gi¶ cña bøc tranh nµy? - Gv giíi thiÖu thªm vÒ ®Êt n­íc Ca - d¾c xtan b) Tranh: Cïng gi· g¹o cña Xa - rau - giu thª - Px«ng Krao. - Tranh vÏ c¶nh g×? - C¸c d¸ng ng­êi gi· g¹o cã gièng nhau kh«ng? - H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh trong tranh? - Trong tranh cßn h×nh ¶nh nµo kh¸c? - Gv gîi ý cho Hs nªu c¶m nhËn vÒ bøc tranh - Gv gîi ý cho Hs nªu c¶m nhËn vÒ bøc tranh. - Gv cñng cè: Muèn th­ëng thøc ®­îc bøc tranh ®Ñp cÇn ph¶i hiÓu néi dung ®Ò tµi, h×nh ¶nh, bè côc, mµu s¾c tranh vÏ. * Ho¹t ®éng 2: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - Gv nhËn xÐt chung bµi häc. Khen ngîi Hs h¨ng h¸i ph¸t biÓu. - Gv nhËn xÐt giê häc - DÆn dß: VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi 34. Tranh ®Ò tµi mïa hÌ. + Hs: mÑ bÕ bÐ + H×nh ¶nh mÑ bÕ bÐ + MÑ vßng tay «m em bÐ vµo lßng thÓ hiÖn sù ch¨m sãc, th­¬ng yªu tr×u mÕn + Trong phßng, mÑ ngåi ghÕ sa l«ng, ®»ng sau lµ tÊm rÌm phÝa trªn lµ bµn nhá víi b×nh hoa, bªn c¹nh lµ qu¶ bãng. + Hs tr¶ lêi + H×nh vÏ ngé nghÜnh, mµu t­¬i t¾n, t¹o cho tranh khoÎ râ néi dung, ®©y lµ 1 bøc tranh ®Ñp. + Hs quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi + Hs c¶nh gi· g¹o: cã 4 ng­êi (3 ng­êi ®øng: 1 ng­êi ngåi tr­íc s©n nhµ, bªn c¹nh dßng s«ng) + Mçi ng­êi 1 d¸ng + Hs nh÷ng ng­êi gi· g¹o + Hs phong c¶nh bªn kia bê s«ng c©y, cá - HS lắng nghe nhận xét đánh giá. Lớp 4 Ngày soạn 02/ 5 /2011 BÀI 33: VÏ tranh §Ò tµi Vui ch¬i trong mïa hÌ. I. Mục tiêu: - Hs hiểu nội dung đề tài mùa hè. - Hs. Biết cách vẽ tranh đề tài vui chơi trong mùa hè. Vẽ được tranh một hoạt động vui chơi trong mùa hè. Hs khá giỏi sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. - Hs. Yêu thích các hoạt động trong mùa hè. II. Chuẩn bị: * Gv: + Sách giáo khoa, Sgv. + Sưu tâm một số tranh, ảnh về hoạt động vui chơi của TN trong mùa hè. + Hình gợi ý cách vẽ tranh, bài vẽ của Hs các lớp trước. * Hs: + Sách giáo khoa, Vở tập vẽ 4, chì, màu vẽ. III Các hoạt động dạy học chủ yếu. A.KiÓm tra bµi cò B.Bµi míi * Giới thiệu bài. * Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài. - Gv Giới thiệu tranh, ảnh về đề tài vui chơi trong mùa hè. - Gv Gợi ý để Hs nhớ lại các hình ảnh, màu sắc của cảnh mùa hè.. * Hoạt động 2: Cách vẽ tranh. - Gv hướng dẫn Hs qua hình gợi ý cách vẽ. - Gv yêu cầu Hs nêu cách vẽ * Hoạt động 3: Hs. Thực hành. - Gv Cho Hs xem một số bài vẽ của Hs năm trước. - Gv ®i từng bàn theo dõi, gợi ý giúp một số Hs yếu, còn lúng túng vẽ được bài. * Chú ý: Cách sắp xếp bố cục. * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - Gv Cùng Hs nhận xét bài vẽ. - Dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài 34. + Hs. Nhận ra một số hoạt động vui chơi trong mùa hè. - Nghỉ hè cùng gia đình ë biển. - Cắm trại, múa hát ở công viên - Đi tham quan bảo tàng. - Về quê thăm ông bà, thả diều + Hs. Nêu cách vẽ tranh. - Vẽ các hình ảnh chính làm rõ nội dung. - Vẽ các hình ảnh phụ cho tranh sinh động hơn. - Vẽ màu tươi sáng. + Hs. Tham khảo. + Hs. Thực hành vẽ tranh đề tài Vui chơi trong ngày hè và vẽ màu tươi sáng. + Hs. Nhận xét bài vẽ Lớp 5 Ngày soạn 02/ 5 /2011 BÀI 33: VÏ trang trÝ Trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi I. Mục tiêu: - HS hiÓu vai trß ý nghÜa cña tr¹i thiÕu nhi . - HS biÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc cæng , lÒu tr¹i theo ý thÝch. - HS yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. - HS Kh¸ giái:Trang trÝ ®­îc cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i phï hîp víi néi dung ho¹t ®éng. II. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y vµ häc. - GV : + H×nh gîi ý c¸ch vÏ + Anh chôp cæng , lÒu tr¹i - HS : + vë ghi, giÊy vÏ ,vë thùc hµnh III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A.Kiểm tra bài cũ B.Bài mới Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs *Ho¹t ®éng 1: quan s¸t nhËn xÐt - GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ cæng , lÒu tr¹i . yªu cÇu HS nhËn xÐt c¸c tranh .. + Héi tr¹i th­êng tæ chøc vµo dÞp nµo ë ®©u ? + Tr¹i gåm nh÷ng phÇn chÝnh nµo? + Nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dung tr¹i - GV yªu cÇu HS quan s¸t råi nªu nhËn xÐt cña m×nh HS quan s¸t hiÓu ®­îc c¸ch trang trÝ liÒu tr¹i *Ho¹t ®éng 2: c¸ch trang trÝ tr¹i - GV giíi thiÖu trang trÝ cæng tr¹i + VÏ h×nh cæng hµng rµo , h×nh trang trÝ theo ý thÝch + Trang trÝ lÒu tr¹i : vÏ h×nh lÒu tr¹i c©n ®èi víi h×nh giÊy , trang trÝ lÒu tr¹i theo ý thÝch + VÏ mÇu theo ý thÝch HS quan s¸t l¾ng nghe *Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh + TËp vÏ c¸ nh©n : vÏ vµo vë hoÆc giÊy HS vÏ trang trÝ liÒu tr¹i + VÏ theo nhãm: c¸c nhãm trao ®æi t×m néi dung vµ h×nh ¶nh ph©n c«ng vÏ mÇu , vÏ h×nh - GV quan s¸t , khuyÕn khÝch c¸c nhãm chän néi dung vµ t×m c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau , thi ®ua xem nhãm nµo thùc hiÖn nhanh h¬n , ®Ñp h¬n *Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ GV nhËn xÐt chung tiÕt häc Khen ngîi nh÷ng nhãm, c¸ nh©n tÝch cùc ph¸t biÓu ý kiÕn XD bµi vµ cã bµi ®Ñp. * DÆn dß: - GV dÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau - HS nhËn xÐt chän bµi ®Ñp vÒ mµu, h×nh, sinh ®éng vµ ý nghÜa. +S­u tÇm tranh ¶nh vÒ mét ®Ò tµi mµ em yªu thÝch

File đính kèm:

  • docskkn meo.doc
Giáo án liên quan