Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Ngọc Chung

HĐ3: Hướng dẫn H tìm hiểu chi tiết

- Mục tiêu: HS hiểu, cảm thụ được giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản.

- Phương pháp: Vấn đáp, tìm tòi, nêu vấn đề, thuyết trình, đọc sáng tạo tái hiện hình tượng; thảo luận nhóm, kĩ thuật động não .

- Thời gian: 26 phút.

 

?Trong đêm trước ngày khai trường,tâm trạng của người mẹ và đứa con có gì khác nhau ? Điều đó biểu hiện ở những chi tiết nào ?

? Theo em, tại sao người mẹ không ngủ được. ?

HS thảo luận theo nhóm cử đại diện trình bày .

? Chi tiết nào chứng tỏ ngày khai trường đã để lại dấu ấn thật sâu đậm trong tâm hồn người mẹ ?

Hs suy nghĩ trả lời ,bổ sung,nhận xét .

 

 ? Có phải người mẹ đang nói trực tiếp với con không ? Theo em người mẹ đang tậm sự với ai ? cách viết này có tác dụng gì ?

? Em hãy kể lại ngày khai trường của em.

HS tái hiện những kỉ niệm xưa,kể cho cả lớp nghe .

GV nhận xét và bình ngắn gọn về lời kể của Hs.

 

? Từ ấn tượng tuổi thơ người mẹ liên tưởng đến điều gì?

 

? Em hiểu gì về sự liên tưởng ấy của người mẹ?

 

 

doc328 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 14/01/2021 | Lượt xem: 324 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Chương trình cả năm - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Thị Ngọc Chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
líp. * §Ò bµi 1: Ph¸t biÓu c¶m xóc vÒ truyÖn cæ d©n gian. 4 Cñng cè . - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc vµ sù chuÈn bÞ cña häc sinh . 5 H­íng dÉn häc sinh häc bµi . - TiÕp tôc s­u tÇm ca dao vµ tôc ng÷ . - ¤n tËp nh÷ng néi dung ®· häc . Ngµy so¹n : 24 / 04 / 2012 TiÕt 136 +137 Ho¹t ®éng ng÷ v¨n I môc tiªu cÇn ®¹t . Gióp häc sinh : TËp ®äc râ rµng , ®óng dÊu c©u vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m ë nh÷ng chç cÇn nhÊn giäng . II chuÈn bÞ . Häc sinh chän v¨n b¶n , dïng bót ch× ®¸nh dÊu nh÷ng chç cÇn ®äc víi giäng diÔn c¶m . III TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc . 1 b æn ®Þnh . 2 Kiªm tra bµi cò . 3 Bµi míi . I Yªu cÇu cña tiÕt häc . - §äc ®óng , ph¸t ©m ®óng ng¸t c©u m¹ch l¹c râ rµng . - §äc diÔn c¶m : ThÓ hiÖn râ tõng luËn ®iÓm trong mçi v¨n b¶n , giäng ®iÖu riªng cña tõng v¨nb¶n. II TiÕn hµnh . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß TG Néi dung * Ho¹t ®éng1. HDHS ®äc v¨n b¶n: Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta. - GV h­íng dÉn c¸ch ®äc: Giäng hµo hïng, phÊn khëi, døt kho¸t, râ rµng. - Hai c©u ®Çu nhÊn m¹nh tõ ng÷: nång nµn... - C©u 3: nhÊn giäng ë c¸c tõ: s«i næi, kÕt thµnh, m¹nh mÏ, to lín, l­ít, nhÊn ch×m... - GV gäi 2 HS ®äc ®o¹n më bµi -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. - §äc chuyÓn ®o¹n nghØ gi÷a c©u 3, 4. - GV h­íng dÉn ®äc: C©u 4 ®äc chËm, rµnh m¹ch, nhÊn m¹nh tõ ( cã, chøng tá) + C©u 5: ®äc ng¾t tõng ý liÖt kª. + C©u 6: gi¶m c­êng ®é giäng ®äc nhá h¬n, l­u ý c¸c ®iÖp ng÷, ®¶o: D©n téc anh hïng vµ anh hïng d©n téc. - GV gäi 2 HS ®äc -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. * §o¹n 2. - Giäng ®äc cÇn liÒn m¹ch, tèc ®é cÇn nhanh h¬n mét chót. - C©u: §ång bµo ta ngµy nay.... cÇn ®äc chËm, nhÊn m¹nh ng÷: Còng rÊt xøng ®¸ng, tá râ ý liªn kÕt víi ®o¹n trªn. - C©u: Nh÷ng cö chØ cao quý ®ã... cÇn ®äc nhÊn m¹nh. - Chó ý c¸c cÆp quan hÖ tõ: tõ - ®Õn, cho - ®Õn. - GV gäi 2 HS ®äc -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. - GV h­íng dÉn c¸ch ®äc: Giäng chËm h¬i nhá h¬n - 3 c©u trªn ®äc nhÊn m¹nh c¸c tõ ng÷: còng nh­, nh­ng.... - GV gäi 2 HS ®äc -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. - GV gäi 2 HS ®äc c¶ bµi -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. ®äc l¹i toµn bµi. * Ho¹t ®éng 2. HDHS ®äc v¨n b¶n: Sù giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt. - Giäng chËm r·i, ®iÒm ®¹m, t×nh c¶m tù hµo. - Gäi 3 HS ®äc tõng ®o¹n cho ®Õn hÕt bµi -> NX -> uèn n¾n, ®Þnh h­íng söa nh÷ng lçi m¾c ph¶i. * Ho¹t ®éng1. HDHS ®äc v¨n b¶n: §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå. - GV h­íng dÉn ®äc: Giäng chung cña c¶ bµi: - nhiÖt t×nh, ngîi ca, gi¶n dÞ mµ trang träng, cÇn ng¾t ®óng dÊu c©u, c©u c¶m. + HDHS ®äc nh÷ng c©u ®o¹n cô thÓ: - C©u 1. NhÊn m¹nh ng÷: sù nhÊt qu¸n, lay trêi chuyÓn ®Êt. - C©u 2. T¨ng c¶m xóc ngîi ca vµo c¸c tõ ng÷: RÊt l¹ lïng, rÊt k× diÖu. - §o¹n 3, 4. §äc víi giäng t×nh c¶m Êm ¸p, gÇn víi giäng kÓ truyÖn, nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷: cµng, thùc sù v¨n minh... - §o¹n cuèi.CÇn ph©n biÖt lêi v¨n cña t¸c gi¶ víi trÝch lêi cña B¸c Hå. Hai c©u trÝch ®äc víi giäng hµo hïng vµ thèng thiÕt. - GV gäi 2 HS ®äc -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. * HS ®äc bµi: Hå Chñ TÞch h×nh ¶nh d©n téc ( SGK - 56 ) * Ho¹t ®éng 2. HDHS ®äc v¨n b¶n: ý nghÜa v¨n ch­¬ng. - Giäng chung cña v¨n b¶n. ®äc chËm, tr÷ t×nh gi¶n dÞ, t×nh c¶m s©u l¾ng vµ thÊm thÝa. - 2 c©u ®Çu: Giäng kÓ truyÖn l©m li, buån th­¬ng. C©u thø 3 giäng tØnh t¸o, kh¸i qu¸t. - §o¹n: " c©u truyªn cã lÏ chØ lµ... gîi lßng vÞ tha" -> Giäng t©m t×nh, thñ thØ nh­ lêi trß truyÖn. - §o¹n: VËy th×... hÕt -> giäng t©m t×nh, thñ thØ. C©u cuèi-> giäng ng¹c nhiªn nh­ kh«ng thÓ h×nh dung næi ®­îc c¶nh t­îng nÕu x¶y ra. - GV ®äc mÉu mét ®o¹n. - Gäi 4 -5 HS ®äc tõng ®o¹n cho ®Õn hÕt. - HS vµ GV nhËn xÐt c¸ch ®äc. -> GV uèn n¾n - ®Þnh h­íng ®Ó HS ®äc cho chÝnh x¸c. (20’) (20’) 1. V¨n b¶n: Tinh thÇn yªu n­íc cña nh©n d©n ta. a. §o¹n më bµi ( nªu vÊn ®Ò.) b. §o¹n th©n bµi ( gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.) c. §o¹n kÕt bµi.( KÕt thóc vÊn ®Ò.) 2. V¨n b¶n: Sù giµu ®Ñp cña TiÕng ViÖt. 3. §øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå. 4. Cñng cè - NhËn xÐt vÒ: Giäng ®äc, c¸ch ng¾t nghØ, c¸ch ph¸t ©m mét sè lçi. 5. H­íng dÉn vÒ nhµ - Soan bµi: Ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng phÇn TiÕng ViÖt. Ngµy so¹n : 03 / 05 / 2012 TiÕt 138 + 139 ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng phÇn tiÕng viÖt I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: HiÓu ®­îc c¸ch ®äc c¸c tiÕng cã vÇn khã dÔ lÉn: uyp/uyt; uyªt/uªt; uyu/oeo; uyn/uynh; uych/ich. - HiÓu ®­îc c¸ch sö dông c¸c dÊu thanh dÔ lÉn: thanh s¾c/ thanh ng·. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ viÕt ®óng c¸c tiÕng cã chøa vÇn khã dÔ lÉn. - §äc vµ viÕt ®óng c¸c tõ cã chøa thanh s¾c/ thanh ng·. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. II. ChuÈn bÞ 1. GV: Tµi liÖu ng÷ v¨n ®Þa ph­¬ng. 2. HS: So¹n bµi. III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc. 1æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra. 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung * Ho¹t ®éng1. HDHS lµm bµi tËp 1. + CH: H·y ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ cã trong bµi tËp 1? * Ho¹t ®éng 2. HDHS lµm bµi tËp 2 + CH: §iÒn dÊu s¾c hoÆc dÊu ng· vµo c¸c tiÕng in nghiªng sao cho ®óng? * Ho¹t ®éng 3. HDHS lµm bµi tËp 3 + CH: T×m trªn c¸c sù vËt b¾t ®Çu b»ng c¸c phô ©m ®Çu: tr/ch, d/gi/r? + CH: T×m tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cã chøa thanh hái? + CH: T×m tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cã chøa thanh ng·? + CH: §Æt c©u ph©n biÖt c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn, phô ©m ®Çu, thanh ®iÖu ®Ô nhÇm lÉn? * Ho¹t ®éng 4. HDHS lµm bµi tËp 4 - GV gîi ý -> HS tù lµm bµi tËp -> HS tr×nh bµy bµi viÕt -> HS nhËn xÐt -> GV nhËn xÐt. 1. Bµi tËp 1. §äc ®óng c¸c tõ ng÷ sau: a. Luýnh quýnh, huúnh huþch, lÞch kÞch, khuynh h­íng, mµn tuyn. b. Khuûu tay, khóc khuûu, tiu nghØu, tÐ xØu, lÝu rÝu. c. QuyÕt t©m, quÕt trÇu, quÇn dµi quÕt ®Êt, tuyÖt vêi, sèt suÊt huyÕt. d. Ngo»n ngoÌo, nghÌo ®ãi, neo ®Ëu. e. Huýt s¸o, n­íc xuýt, qu¶ quýt, tóyp thuèc. 2. Bµi tËp 2. §iÒn c¸c dÊu s¾c hay ng· vµo c¸c tiÕng in nghiªng sau sao cho ®óng. a. Gia g¹o; nh­ng ng­êi b¹n míi; tóng qu©n.-> Gi· g¹o; nh÷ng ng­êi b¹n míi; tóng quÉn. b. Quy “ v× b¹n nghÌo”; m¬ mµng. -> Quü “v× b¹n nghÌo”; mì mµng. c. L©n lén; lµm nung.-> LÉn lén; lµm nòng. 3. Bµi tËp 3. a. T×m tõ theo yªu cÇu: - T×m trªn c¸c sù vËt b¾t ®Çu b»ng c¸c phô ©m ®Çu: tr/ch, d/gi/r. VÝ dô: L¸ trÇu, cá mÇn trÇu, qu¶ chanh, ch¸i nhµ. - T×m tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cã chøa thanh hái. VÝ dô: NghØ ng¬i. - T×m tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cã chøa thanh ng·. VÝ dô: Suy nghÜ. b. §Æt c©u ph©n biÖt c¸c tõ chøa tiÕng cã vÇn, phô ©m ®Çu, thanh ®iÖu ®Ô nhÇm lÉn. - Giµnh, dµnh, rµnh. - T¾c, tÆc, t¾p, t¾t. 4. Bµi tËp 4. ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n cã sö dông c¸c tõ cã chøa c¸c vÇn, dÊu thanh dÔ lÉn. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung * Ho¹t ®éng 1. HDHS lµm bµi tËp 5. - GV gäi 3 HS ®äc ®o¹n trÝch -> Yªu cÇu ®äc ®óng chÝnh ©m. - GV ®äc ®o¹n trÝch häc sinh viÕt -> Yªu cÇu viÕt ®óng chÝnh t¶. * Ho¹t ®éng 2. HDHS lµm bµi tËp 6. - GV ®äc ®o¹n trÝch häc sinh viÕt -> Yªu cÇu viÕt ®óng chÝnh t¶. 5. Bài tËp 5. §äc ®óng chÝnh ©m vµ viÕt ®óng chÝnh t¶ ®o¹n v¨n sau. Bªn kia dßng suèi më ra mét b·i ®Êt réng. ChÝnh ®©y lµ n¬i gÆp héi tiÕt g×, hang ®éng vÉn tô häp nhau xem trai g¸i tung cßn hoÆc “ ¸y dung”. Mai Khan cßn thÊy râ trong trÝ nhí, nh÷ng g­¬ng mÆt thËt thµ, t­¬i tØnh, xinh ®Ñp ng©y th¬; nh÷ng cÆp m¾t nhung dµi, nh÷ng nô c­êi hoa lùu, tÊt c¶ ®¸m ®«ng sÆc sì trong líp bôi hµo quang vÈn d­íi n¾ng chiÒu. Thêi kh¾c cø chuyÓn dÇn tõ mµu vµng sang mµu ®á tÝa, xuèng mµu hång thÉm råi tÝm thÉm. Hoa rõng, tr¨m ngh×n chiÕc l­ ®ång Èn khuÊt, bèc lªn nh÷ng h­¬ng vÞ mª li... (Rõng khuya – Lan Khai) 6. Bµi tËp 6. ViÕt chÝnh t¶ ®o¹n v¨n sau: D­íi n¾ng chiÒu thu, nh÷ng c©y phong b¾t ®Çu thay s¾c l¸, ®á rùc mét vïng. Nh÷ng b«ng hoa l¹ cuèi mïa në tung, cè ph« vÎ ®Ñp mµu t­¬i tr­íc ngµy m­a phïn, giã bÊc... Trong c¸i tranh tèi, tranh s¸ng cña khu rõng tÜnh mÞch, nh÷ng con gµ l«i l«ng tr¾ng, nh­ng xcon vÑt má ®á l«ng xanh bay thÊp tho¸ng. Nh÷ng tiÕng chim gâ kiÕn, chim gÇm ghÌ, chim häa mi hãt ®ua nhau thµnh mét khóc nh¹c ªm ®Òm... GÇn xa chung quanh, trong c¸c bôi rËm, chèc chèc tho¸ng ®­a ra nh÷ng tiÕng x× xµo bÝ mËt... ( §Ønh non thÇn – Lan Khai) 4. Cñng cè - Khi nãi, viÕt chóng ta cÇn chó ý nh÷ng g×? 5. H­íng dÉn vÒ nhµ . - ChÐp mét ®o¹n v¨n trong ch­¬ng tr×nh ®Þa ph­¬ng. Ngµy so¹n : 09 / 05 / 2012 TiÕt 140 Tr¶ bµi KiÓm tra tæng hîp I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc: Qua bµi kiÓm tra häc k× häc sinh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng bµi lµm cña m×nh vÒ c¸c mÆt kiÕn thøc, t­ t­ëng, t×nh c¶m, kÜ n¨ng lµm bµi, h×nh thøc diÔn ®¹t. 2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµm bµi. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS ý thøc ®éc lËp suy nghÜ , tù gi¸c khi lµm bµi. II. ChuÈn bÞ. 1. GV: Bµi thi cña HS ®· chÊm. 2. HS: ¤n tËp. III. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y vµ häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò: ( kÕt hîp trong bµi ) 3. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung * Ho¹t ®éng 1. GV nh¾c l¹i ®Ò bµi. * Ho¹t ®éng 2. GV nhËn xÐt ­u, nh­îc ®iÓm trong bµi lµm cña HS - GV nhËn xÐt ­u ®iÓm trong phÇn tiÕng viÖt . - GV nhËn xÐt nh­îc ®iÓm trong phÇn tiÕng ViÖt. - GV nhËn xÐt ­u ®iÓm trong phÇn v¨n. - GV nhËn xÐt nh­îc ®iÓm trong phÇn v¨n. * Ho¹t ®éng 3. Tr¶ bµi- lÊy ®iÓm. - GV tr¶ bµi cho häc sinh-> HS rót ra nh÷ng chç sai cña m×nh ®Ó kh¾c phôc trong bµi kiÓm tra lÇn sau. - GV gäi ®iÓm vµo sæ. I. §Ò bµi. - Thi theo ®Ò thi cña phßng gi¸o dôc. II. NhËn xÐt . 1. PhÇn TiÕng ViÖt. * ¦u ®iÓm. - §a sè c¸c em lµm ®óng phÇn tiÕng ViÖt. Mét sè em lµm tèt * Nh­îc ®iÓm. - Cã mét sè Ýt em lµm phÇn nµy ch­a chÝnh x¸c - §a sè c¸c em lµm sai phÇn ph©n tÝch cÊu t¹o c¸c côm C - V. PhÇn v¨n. * ¦u §iÓm. - Mét sè em lµm tèt phÇn v¨n Bµi viÕt ®óng thÓ lo¹i, bè côc chÆt chÏ, ®iÔn ®¹t l­u lo¸t. * Nh­îc ®iÓm. - Ch÷ viÕt cña mét sè em cÈu th¶, bµi lµm cßn tÈy xo¸ nhiÒu. - Cßn sai lçi chÝnh t¶ nhiÒu. - Mét sè bµi viÕt phÇn v¨n cßn qu¸ s¬ sµi , lñng cñng: II. Tr¶ bµi – lÊy ®iÓm. III Tæng hîp kÕt qu¶ . Líp S.sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7A 24 7B 24 4. Cñng cè - ¤n tËp phÇn lÝ thuyÕt v¨n biÓu c¶m , nghÞ luËn . 5. H­íng dÉn vÒ nhµ - ¤n tËp toµn bé nh÷ng néi dung ®· häc trong ch­¬ng tr×nh .

File đính kèm:

  • docGiao an van 7 2014.doc