Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Bài 24: Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo )

I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 1, So sánh 2 câu sau

*Giống nhau : Hai câu sau dều giống nhau về nội dung và đều là câu bị động

*Khác nhau : câu a có từ được dặc trưng của câu bị động

 Câu b không có

2,Hai c©u tuy ®Òu diÔn ®¹t cïng mét néi dung nh­ng ë c©u (1) chñ thÓ thùc hiÖn hµnh ®éng lµ con ng­êi vµ trùc tiÕp xuÊt hiÖn (lµm chñ ng÷), trong khi ®ã ë c©u (2), chñ ng÷ lµ vËt vµ chÞu t¸c ®éng cña mét ®èi t­îng kh¸c (lµ con ng­êi nh­ng ®· ®­îc Èn ®i)

3, Hai câu trên không phải câu bị động vì chủ chữ chỉ người không được hoạt động hướng nào

II , Luyện tập

Bài 1: Chuyển câu chủ động thành hai câu bị động tương ứng

a. Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỷ XIII

Chuyển đổi

-> Ngôi chùa ấy được một nhà sư vô danh xây từ thế kỷ XIII

-> Ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ XIII

b. Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim

Chuyển đổi

-> Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim

-> Tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ lim

c. Người kị sĩ buộc con ngựa bên gốc đào

Chuyển đổi

-> Con ngựa bạch được chàn kị sĩ buộc bên gốc đào

-> Con ngựa bạch buộc bên gốc đào

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Bài 24: Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 24 Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo ) I. Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 1, So sánh 2 câu sau *Giống nhau : Hai câu sau dều giống nhau về nội dung và đều là câu bị động *Khác nhau : câu a có từ được dặc trưng của câu bị động Câu b không có 2,Hai c©u tuy ®Òu diÔn ®¹t cïng mét néi dung nh­ng ë c©u (1) chñ thÓ thùc hiÖn hµnh ®éng lµ con ng­êi vµ trùc tiÕp xuÊt hiÖn (lµm chñ ng÷), trong khi ®ã ë c©u (2), chñ ng÷ lµ vËt vµ chÞu t¸c ®éng cña mét ®èi t­îng kh¸c (lµ con ng­êi nh­ng ®· ®­îc Èn ®i) 3, Hai câu trên không phải câu bị động vì chủ chữ chỉ người không được hoạt động hướng nào II , Luyện tập Bài 1: Chuyển câu chủ động thành hai câu bị động tương ứng a. Một nhà sư vô danh đã xây ngôi chùa ấy từ thế kỷ XIII Chuyển đổi -> Ngôi chùa ấy được một nhà sư vô danh xây từ thế kỷ XIII -> Ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ XIII b. Người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ lim Chuyển đổi -> Tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ lim -> Tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ lim c. Người kị sĩ buộc con ngựa bên gốc đào Chuyển đổi -> Con ngựa bạch được chàn kị sĩ buộc bên gốc đào -> Con ngựa bạch buộc bên gốc đào Bài 2: * Chuyển câu chủ động thành câu bị động a.Thầy giáo phê bình em -> Em bị thầy giáo phê bình -> Em được thầy giáo phê bình b. Người ta đã phá ngôi chùa ấy -> Ngôi chùa ấy bị người ta phá đi -> Ngôi chùa ấy được người ta phá đi c. Trào lưu đô thị hóa đẫ thu hẹp sự khác biệt giữa thành thị với nông thôn ->Sự khác biệt giữa thanh thị và nông thôn đã bị trào lưu đô thị hóa thu hẹp lại * Nhận xét cách 1 - Câu bị động dùng “được” có hàm ý đánh giá tích cực về sự việc được nói đến - Câu bị động dùng “ bị” đánh giá tiêu cực về sự việc được nói đến *Nhận xét cách 2 - Trong Tiếng Việt từ bị được dùng với nghĩ xấu- bất lợi, không may mắn . Từ được dũng với nghĩa tốt , biểu thị sự may mắn bởi vậy câu (a) (b) dùng từ bị mới biểu thị đúng nội dung . Câu (c) dùng từ được mới hợp lý Bạn có thể chọn 1 trong 2 nhận xét trên để làm bài không nên sử dụng cả hai nhận xét để chánh sự mâu thuẫn giữa 2 nhận xét Bài 3 : Gîi ý: - Chó ý tÝnh thèng nhÊt chñ ®Ò cña ®o¹n; - ViÖc dïng c©u bÞ ®éng ph¶i thèng nhÊt víi c¸c c©u kh¸c vÒ ®èi t­îng ®­îc nãi ®Õn.

File đính kèm:

  • docBai 24 chuyen doi cau chu dong thanh cau bi dong tiep.doc
Giáo án liên quan