Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 41: Danh từ (Tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng:

 1. Đặc điểm của danh từ chung và danh từ riêng:

Danh từ chỉ sự vật gồm Dt chung và Dt riêng.

a. Danh từ chung: Là tên gọi một lọai sự vật.

 b. Danh từ riêng: Là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương.

 

2. Cách viết danh từ riêng:

- Khi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó.

- Cụ thể:

 + Đối với tên người, tên địa lý Việt Nam và tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.

 

+ Đối với tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm trực tiếp (không qua âm HV) viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; Nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần gạch nối.

 + Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, các giải thưởng, danh hiệu, huân chương thường là 1 cụm từ chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/01/2021 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 6 - Tiết 41: Danh từ (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 11. TiÕt: 41. Danh tõ (tiÕp theo) NS:5.11 ND: Ng­êi so¹n: TrÇn ThÞ Hoa Môc tiªu: Gióp Hs «n l¹i. - §Æc ®iÓm cña nhãm danh tõ chung vµ danh tõ riªng. - C¸ch viÕt hoa danh tõ riªng. Lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. Bµi cò: “Danh tõ”. - Danh tõ lµ g×? Cho vÝ dô vÒ danh tõ. Danh tõ cã nh÷ng lo¹i nµo? - ThÕ nµo lµ Dt ®¬n vÞ? (Tù nhiªn, quy ­íc). 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy – Trß Néi dung - H§1: T×m Dt chung vµ Dt riªng trong mÉu c©u (1). + Gv gäi Hs ®iÒn c¸c Dt ë c©u mÉu vµo b¶ng ph©n lo¹i (Sgk). - DT chung: vua, tr¸ng sÜ, ®Òn thê, lµng ,x·, huyÖn, c«ng ¬n (chØ chung ng­êi, sù vËt) - Dt riªng: Phï ®æng thiªn V­¬ng, Giãng , Gia L©m, Hµ Néi. ? ThÕ nµo lµ danh tõ chung, danh tõ riªng. Gäi Hs cho Vd vÒ Dt chung, Dt riªng. H§2: NhËn xÐt vÒ c¸ch viÕt c¸c Dt riªng. Trong c©u mÉu (1). - Nh¾c l¹i c¸c quy t¾c viÕt hoa: Tªn ng­êi, tªn ®Þa lý ViÖt Nam? Tªn ng­êi, tªn ®Þa lý n­íc ngoµi phiªn ©m. (Gäi Hs cho vÝ dô minh ho¹). Cöu Long, TrÇn Phó... Th­îng H¶i, Lý B¹ch... + Tªn ng­êi, tªn ®Þa lý n­íc ngoµi phiªn ©m trùc tiÕp (kh«ng qua ©m Hv): Ali Nat – xe M« - ha met. + Tªn c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸c danh hiÖu, g¶i th­ëng, hu©n ch­¬ng? Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. - H§3: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu môc “Ghi nhí”. + Hs: §äc “Ghi nhí” + Gv: Dt chung vµ Dt riªng Ntn? Nªu quy t¾c viÕt hoa tªn ng­êi vµ tªn ®Þa lý VN? Nªu quy t¾c viÕt hoa c¸c côm tõ lµ tªn riªng cña c¸c c¬ qua tæ chøc, danh hiÖu, gi¶i th­ëng? - H§4: Gv h­íng dÉn Hs luyÖn tËp. Hs th¶o luËn nhãm lµm bµi tËp 1 tr×nh bµy. Gv nhËn xÐt s÷a ch÷a. HS th¶o luËn nhãm tr×nh bµy, Gv nhËn xÐt s÷a ch÷a. I. Danh tõ chung vµ danh tõ riªng: 1. §Æc ®iÓm cña danh tõ chung vµ danh tõ riªng: Danh tõ chØ sù vËt gåm Dt chung vµ Dt riªng. a. Danh tõ chung: Lµ tªn gäi mét läai sù vËt. b. Danh tõ riªng: Lµ tªn riªng cña tõng ng­êi, tõng vËt, tõng ®Þa ph­¬ng. 2. C¸ch viÕt danh tõ riªng: - Khi viÕt danh tõ riªng, ta ph¶i viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn riªng ®ã. - Cô thÓ: + §èi víi tªn ng­êi, tªn ®Þa lý ViÖt Nam vµ tªn ng­êi, tªn ®Þa lý n­íc ngoµi phiªn ©m qua ©m H¸n ViÖt: ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña mçi tiÕng. + §èi víi tªn ng­êi, tªn ®Þa lý n­íc ngoµi phiªn ©m trùc tiÕp (kh«ng qua ©m HV) viÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn riªng ®ã; NÕu mét bé phËn gåm nhiÒu tiÕng th× gi÷a c¸c tiÕng cÇn g¹ch nèi. + Tªn riªng cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸c gi¶i th­ëng, danh hiÖu, hu©n ch­¬ng th­êng lµ 1 côm tõ ch÷ c¸i ®Çu cña mçi bé phËn t¹o thµnh côm tõ nµy ®Òu ®­îc viÕt hoa. II. LuyÖn tËp: 1. Bµi tËp 1. T×m danh tõ chung vµ Dt riªng. - Dt chung: Ngµy x­a, miÒn, ®Êt, b©y giê, n­íc, vÞ, thÇn, nßi, rång, con trai, tªn.... - Danh tõ riªng: L¹c ViÖt, B¾c Bé, Long N÷, L¹c Long Qu©n. 2. Bµi tËp 2. X¸c ®Þnh Dt. a. C¸c Dt in ®Ëm lµ Dt riªng vµ ®­îc viÕt hoa v× ®· ®­îc nh©n hãa nh­ ng­êi, nh­ tªn riªng cña mçi N/v. b. ót: tªn riªng cña n/v. c. Ch¸y: tªn riªng cña mét lµng. 4. Cñng cè: ThÕ nµo lµ danh tõ chung, Dt riªng? Nªu c¸ch viÕt hoa Dt riªng. 5. DÆn dß: Häc bµi, so¹n bµi “LuyÖn nãi kÓ chuyÖn” **************************** TiÕt: 42. Tr¶ bµI kiÓm tra v¨n NS: 5.11 ND: Ng­êi so¹n: TrÇn ThÞ Hoa Môc tiªu: - §¸nh gi¸ bµi v¨n theo yªu cÇu n¾m v÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ truyÒn thuyÕt, cæ tÝch ViÖt Nam. - Kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc cña Hs vµo viÕt ®o¹n, diÔn ®¹t ý. Lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. Bµi cò: 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy – Trß Néi dung - H§1: Tæ chøc cho Hs ®èi chiÕu so s¸nh gi÷a yªu cÇu víi bµi lµm cô thÓ cña m×nh ®Ó thÊy ®­îc nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc. + C¸ch nhËn diÖn suy luËn vµ kü n¨ng lµm c¸c c©u tr¾c nghiÖm. + Víi ®Ò tù luËn: HiÓu ®óng vÊn ®Ò träng t©m, huy ®éng ®­îc nh÷ng kiÕn thøc t¸c phÈm víi tri thøc. - H§2: NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp vÒ ­u, nh­îc ®iÓm cña Hs nh¾c nhë Hs nh÷ng l­u ý cÇn thiÕt. I. §¸p ¸n phÇn c©u hái tr¾c nghiÖm: (4®). C©u: 1. C. 2. B. 3. D. 4. C. 5. C. 6. B. 7. C. 8. C. - BiÓu ®iÓm chÊm: Mçi c©u ®óng chÊm (0,5®). II. §¸p ¸n biÓu ®iÓm phÇn tù luËn: (6®). - C©u 1: (2®) + Tr¶ lêi kh¸i niÖm truyÒn thuyÕt 1®. + KÓ ®óng tªn c¸c truyÒn thuyÕt 1 ®. - C©u 2: (2®) Tãm t¾t ng¾n gän nh­ng ®Çy ®ñ chuyÖn. - C©u 3: (2®) Nªu ®­îc ý nghÜa mçi chi tiÕt 1®. + Niªu c¬m thÇn k× thÓ hiÖn m¬ ­íc vÒ sù no ®ñ... + TiÕng ®µn thÓ hiÖn m¬ ­íc vÒ hßa b×nh, c«ng lÝ... III. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi lµm: - ¦u: + ¤n bµi kü, n¾m kiÕn thøc, chän c©u tr¶ lêi ®óng, kÕt qu¶ ®¹t......%. + BiÕt c¸ch tr×nh bµy ®Ò bµi, néi dung qua ®o¹n v¨n (phÇn tù luËn, kÕt qu¶ ®¹t %). - Nh­îc: + Mét sè tr¶ lêi thiÕu c¬ së, theo pháng ®o¸n (tr¾c nghiÖm). + Ch­a biÕt s¾p xÕp ý khi diÔn ®¹t, cßn lóng tóng. - C«ng bè kÕt qu¶. + Líp 6A1: §iÓm trªn TB:..............; ®iÓm d­íi TB:.................. 4. Cñng cè: Gäi ®iÓm vµo sæ. 5. DÆn dß: Xem tr­íc bµi “LuyÖn nãi kÓ chuyÖn” -------------------------------------- TiÕt: 43 LuyÖn nãi kÓ chuyÖn NS:5.11 ND: Ng­êi so¹n: TrÇn ThÞ Hoa Môc tiªu: Gióp Hs. - BiÕt lËp dµn bµi cho bµi kÓ miÖng theo mét ®Ò bµi. - BiÕt kÓ theo dµn bµi, kh«ng kÓ theo bµi viÕt s½n hay häc thuéc lßng. Lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. Bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy – Trß Néi dung H§1: H­íng dÉn chuÈn bÞ LËp dµn bµi kÓ miÖng trªn líp theo ®Ò bµi sau: “KÓ vÒ mét chuyÕn vÒ quª”. - Gi¸o viªn cho Hs bæ sung hoµn chØnh dµn bµi. - Gäi mét Hs ghi dµn bµi s¬ l­îc cña m×nh lªn b¶ng. - Gäi líp ph¸t biÓu ®¸nh gi¸ bæ sung. - Chia tæ luyÖn nãi theo dµn bµi. H§2: LuyÖn nãi trªn líp. - Chän mét sè Hs nãi tr­íc líp. (Yªu cÇu: Nãi to, râ, tù tin, nh×n th¼ng vµo ng­êi nghe, chó ý diÔn c¶m, kh«ng nãi nh­ ®äc thuéc lßng). - Gv: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm. - Gäi Hs ®äc bµi tham kh¶o. I. ChuÈn bÞ: - Dµn bµi: - Më bµi: Lý do vÒ th¨m quª, vÒ quª víi ai? - Th©n bµi: + Lßng x«n xao khi ®­îc vÒ quª. + Quang c¶nh chung cña quª h­¬ng. + GÆp hä hµng ruét thÞt. + Th¨m phÇn mé tæ tiªn; gÆp b¹n bÌ cïng løa. + D­íi m¸i nhµ ng­êi th©n. - KÕt bµi: Chia tay – c¶m xóc vÒ quª h­¬ng. II. LuyÖn nãi trªn líp: 4. Cñng cè: Gv nhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: Xem tr­íc bµi “Côm danh tõ”. -------------------------------------------- TiÕt: 44 côm danh tõ NS:5.11 ND: Ng­êi so¹n: TrÇn ThÞ Hoa Môc tiªu: Hs cÇn n¾m ®­îc: - §Æc ®iÓm cña Côm danh tõ. - CÊu t¹o cña phÇn trung t©m, phÇn tr­íc vµ sau cña côm DT. Lªn líp: 1. Tæ chøc: 2. Bµi cò:- ThÕ nµo lµ danh tõ chung, danh tõ riªng? cho VD? - ViÕt c¸c Dt sau ®óng quy t¾c viÕt hoa: NguyÔn thÞ a, Vich to huy g«, hu©n ch­¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng ba, ®¶ng céng s¶n viÖt nam. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy – Trß Néi dung - H§1: X¸c ®Þnh c¸c côm danh tõ (1). + C¸c tõ ng÷ ®­îc in ®Ëm trong c©u mÉu (1) bæ sung ý nghÜa cho nh÷ng tõ nµo? Gv nªu kÕt luËn: C¸c tõ tæ hîp tõ (tõ ng÷ bæ sung ý nghÜa cho Dt gäi lµ côm Dt). + Côm danh tõ lµ g×? HS tr¶ lêi, Gv chèt ý sgk. - H§2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm ng÷ nghÜa cña côm danh tõ. + Hs quan s¸t môc (2). So s¸nh c¸c c¸ch nãi -> NhËn xÐt vÒ ý nghÜa cña côm Dt so víi nghÜa cña 1 danh tõ? - H§3: T×m côm Dt vµ x¸c ®Þnh cÊu t¹o cña chóng. + Hs quan s¸t c©u mÉu (1). + T×m c¸c Côm danh tõ trong c©u? + LiÖt kª nh÷ng tõ ng÷ (tõ ®øng tr­íc vµ ®øng sau Dt trong c¸c côm Dt). + §iÒn c¸c côm Dt ®· t×m ®­îc vµo m« h×nh côm Dt (Sgk). - Côm Dt cã cÊu t¹o Ntn? HS th¶o luËn tr×nh bµy, Gv nhËn xÐt bæ sung chèt ý ghi nhí Sgk. - H§4: Gv h­íng dÉn Hs luyÖn tËp. + BT1: T×m côm danh tõ. HS ho¹t ®éng nhãm tr×nh bµy, Gv s÷a ch÷a. + BT2: ChÐp c¸c côm Dt (BT1) vµo m« h×nh Côm danh tõ. I. Côm danh tõ lµ g×? 1. Kh¸i niÖm: Côm danh tõ lµ lo¹i tæ hîp tõ do danh tõ víi mét sè tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh. 2. §Æc ®iÓm ng÷ nghÜa: Côm danh tõ cã ý nghÜa ®Çy ®ñ h¬n vµ cã cÊu t¹o phøc t¹p h¬n mét m×nh danh tõ, nh­ng ho¹t ®éng trong c©u gièng nh­ mét danh tõ. II. CÊu t¹o cña Côm danh tõ: - M« h×nh côm danh tõ PhÇn tr­íc t1 t2 P trung t©m T1 T2 PhÇn sau S1 S2 - Trong côm danh tõ: + C¸c phô ng÷ ë phÇn tr­íc bæ sung cho danh tõ c¸c ý nghÜa vÒ sè l­îng. + C¸c phô ng÷ ë phÇn sau nªu lªn ®Æc ®iÓm cña sù vËt mµ danh tõ biÓu thÞ hoÆc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña sù vËt Êy trong kh«ng gian hay thêi gian. III. LuyÖn tËp: 1. Bµi tËp 1: Mét ng­êi chång thËt xøng ®¸ng. Mét l­ìi bóa cña cha ®Ó l¹i. Mét con yªu tinh ë trªn nói, cã nhiÒu phÐp l¹. 2. Bµi tËp 2: §iÒn tõ vµo « trèng. RØ, cò mÌn, nÆng, k× l¹....; ¢ý, ®ã, h«m tr­íc... 4. Cñng cè: Côm danh tõ lµ g×? CÊu t¹o cña côm danh tõ?. 5. DÆn dß: Häc bµi, lµm bµi tËp 3. So¹n bµi: “Ch©n, tay, tai, m¾t, miÖng”. ------------------------------------

File đính kèm:

  • docTUAN11.doc