Giáo án nghề điện dân dụng học kì 2 Trường THPT Tây Trà

I. Mục tiêu.

 - Hiểu được các số liệu kĩ thuật của máy bơm nước

 - Biết cách sử dụng và bảo dưỡng được máy bơm nước.

 - Biết đượcưmột số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục của máy bơm nước.

II. Chuẩn bị.

1. Giáo viên: SGK, SGV, tài liệu tham khảo trên mạng Internet

2. Học sinh: học kĩ bài cũ

 

doc53 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án nghề điện dân dụng học kì 2 Trường THPT Tây Trà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................... Tiết: 99 Ngày soạn: / /200.. Tuần: 35 Ngày dạy:..../..../200.. Ch­¬ng V: T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông Bµi 31: T×m hiÓu th«ng tin nghÒ vµ c¬ së ®µo t¹o I. Môc tiªu bµi häc : 1. kiÕn thøc: Sau khi häc xong bµi nµy HS: - T×m kiÕm ®­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n cña nghÒ ®iÖn d©n dông - BiÕt ®­îc mét sè c¬ së ®µo t¹o nghÒ ®iÖn d©n dông - Cã ý thøc t×m hiÓu nghÒ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho t­¬ng lai 2. KÜ n¨ng: - N¾m b¾t ®­îc ®ầy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông 3. Th¸i ®é: - Häc tËp nghiªm tóc II. ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc - Gi¸o viªn: N/c tµi liÖu SGK, TLTK III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: 1. æn ®Þnh líp. KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi gi¶ng: Néi dung, c¸c b­íc lªn líp Ho¹t ®éng cña GV & HS æn ®Þnh tæ chøc líp vµ kiÓm tra sÜ sè GV: Quan s¸t vµ ph¸t vÊn líp tr­ëng KiÓm tra bµi cò: II. b¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông §Æc ®iÓm cña nghÒ ®iÖn d©n dông §èi t­îng lao ®éng Lµ nguån ®iÖn mét chiÒu, xoay chiÒu cã ®iÖn ¸p thÊp h¬n 380v M¹ng ®iÖn trong nhµ trong c¸c hé tiªu thô ®iÖn C¸c ®å dïng ®iÖn C¸c thiÕt bÞ ®o l­êng, b¶o vÖ ®iÒu khiÓn c«ng cô lao ®éng c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc Dông cô c¬ khÝ, Dông cô ®o l­êng C¸c lo¹i s¬ ®å b¶n vÏ kÕt cÊu bè trÝ c¸c thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn xö lý th«ng tin Dông cô an toµn lao ®éng Néi dung lao ®éng L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t Söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn Söa ch÷a ®å dïng ®iÖn L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ, m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t B¶o d­ìng vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn tr¹m ®iÖn Söa ch÷a thiÕt bÞ ®iÖn tr¹m ®iÖn Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng tri thøc cã tr×nh ®é v¨n hãa hÕt THCS n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kÜ thuËt ®iÖn, an toµn ®iÖn kÜ n¨ng n¾m v÷ng kÜ n¨ng vÒ ®o l­êng, sö dông, b¶ot d­ìng söa ch÷a l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ m¹ng ®iÖn søc kháe trªn trung b×nh Giíi thiÖu c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ ®iÒu kiÖn tuyÓn sinh S¬ cÊp nghÒ 3 th¸ng ®Õn 1 n¨m Trung cÊp nghÒ 2 n¨m Cao ®¼ng 3 n¨m §¹i häc 4 n¨m HiÖn nay theo c¸c em ®Ó t×n hiÓu th«ng tin vÒ nghÒ cÇn t×m ë ®©u? Cñng cè bµi HÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña bµi §Æt c¸c c©u hái håi phôc trÝ nhí häc sinh HS: Tù th¶o luËn c¸c nhãm H­íng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau: - Häc bµi vµ t×m hiÓu bµi 32 GV: Nh¾c nhë HS 4. Củng cố 5. Dặn dò IV. Rót kinh nghiÖm sau tiÕt gi¶ng: .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... Tiết: 100, 101 Ngày soạn: / /20.. Tuần: 36 Ngày dạy:..../..../20.. Bµi 32: T×m hiÓu th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng I. Môc tiªu bµi häc : 1. kiÕn thøc: Sau khi häc xong bµi nµy HS: - BiÕt ®­îc c¸c khÝa niÖm, yªu cÇu vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng cña thÞ tr­êng lao ®éng - T×m kiÕm ®­îc mét sè th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng 2. KÜ n¨ng: - N¾m b¾t ®­îc ®µy ®ñ c¸c th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng 3. Th¸i ®é: - Häc tËp nghiªm tóc 2/ ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: N/c tµi liÖu SGK, TLTK 2. Học sinh: học kĩ bài cũ III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: 1. Ổn ®Þnh líp. KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi mới: Néi dung, c¸c b­íc lªn líp Ho¹t ®éng cña GV & HS æn ®Þnh tæ chøc líp vµ kiÓm tra sÜ sè GV: Quan s¸t vµ ph¸t vÊn líp tr­ëng KiÓm tra bµi cò: kh¸i niÖm thÞ tr­êng lao ®éng mét sè yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng hiÖn nay HiÖn nay phÇn lín c¸c doang nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt ®Òu ®Æt ra yªu cÇu tuyÓn dông lao ®éng cã tr×nh ®é cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ míi nh÷ng kÜ thuËt tiªn tiÕn Yªu cÇu vÒ biÕt sö dông Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ vµ m¸y tÝnh còng ®­îc thÞ tr­êng quan t©m §èi víi doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ng­êi ta yªu cÇu cao vÒ søc kháe thÓ chÊt vµ tinh thÇn nh»m ®¸p øng nhÞp ®é nhanh trong lao ®éng víi c­êng ®é cao Mét sè nguyªn nh©n lµm thÞ tr­êng lao ®éng lu«n thay ®æi Do sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ do qu¸ tr×nh c«ng nghÖp hãa ®Êt n­íc kÐo theo sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu lao ®éng Do nhu cÇu ng­êi tiªu dïng ngµy cµng ®a d¹ng ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ViÖc thay ®æi nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ còng lµm cho thÞ tr­êng lao ®éng ®ßi hái, yªu cÇu cao h¬n vÒ tr×nh ®é kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng Cho häc sinh th¶o luËn nhãm t×m hiÓu vÒ thi tr­êng lao ®éng Em h·y nªu nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµm thÞ tr­êng lao ®éng biÕn ®æi? Cñng cè bµi HÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña bµi §Æt c¸c c©u hái håi phôc trÝ nhí häc sinh HS: Tù th¶o luËn c¸c nhãm H­íng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau: - Häc bµi vµ «n tËp ch­¬ng 4, ch­¬ng 5 GV: Nh¾c nhë HS 4. Củng cố 5. Dặn dò IV. Rót kinh nghiÖm sau tiÕt gi¶ng: .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... Tiết: 102 Ngày soạn: / /20.. Tuần: 36 Ngày dạy:..../..../20.. Bµi 32: T×m hiÓu th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng I. Môc tiªu bµi häc : 1. kiÕn thøc: Sau khi häc xong bµi nµy HS: - BiÕt ®­îc c¸c khÝa niÖm, yªu cÇu vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng cña thÞ tr­êng lao ®éng - T×m kiÕm ®­îc mét sè th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng 2. KÜ n¨ng: - N¾m b¾t ®­îc ®µy ®ñ c¸c th«ng tin thÞ tr­êng lao ®éng 3. Th¸i ®é: - Häc tËp nghiªm tóc 2/ ChuÈn bÞ 1. Gi¸o viªn: N/c tµi liÖu SGK, TLTK 2. Học sinh: học kĩ bài cũ III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y: 1. Ổn ®Þnh líp. KiÓm tra sÜ sè líp häc 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi mới: Néi dung, c¸c b­íc lªn líp Ho¹t ®éng cña GV & HS æn ®Þnh tæ chøc líp vµ kiÓm tra sÜ sè GV: Quan s¸t vµ ph¸t vÊn líp tr­ëng KiÓm tra bµi cò: kh¸i niÖm thÞ tr­êng lao ®éng mét sè yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng hiÖn nay HiÖn nay phÇn lín c¸c doang nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt ®Òu ®Æt ra yªu cÇu tuyÓn dông lao ®éng cã tr×nh ®é cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ míi nh÷ng kÜ thuËt tiªn tiÕn Yªu cÇu vÒ biÕt sö dông Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ vµ m¸y tÝnh còng ®­îc thÞ tr­êng quan t©m §èi víi doanh nghiÖp hiÖn ®¹i ng­êi ta yªu cÇu cao vÒ søc kháe thÓ chÊt vµ tinh thÇn nh»m ®¸p øng nhÞp ®é nhanh trong lao ®éng víi c­êng ®é cao Mét sè nguyªn nh©n lµm thÞ tr­êng lao ®éng lu«n thay ®æi Do sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ do qu¸ tr×nh c«ng nghÖp hãa ®Êt n­íc kÐo theo sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu lao ®éng Do nhu cÇu ng­êi tiªu dïng ngµy cµng ®a d¹ng ®êi sèng cña nh©n d©n ®­îc c¶i thiÖn ViÖc thay ®æi nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ còng lµm cho thÞ tr­êng lao ®éng ®ßi hái, yªu cÇu cao h¬n vÒ tr×nh ®é kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng Cho häc sinh th¶o luËn nhãm t×m hiÓu vÒ thi tr­êng lao ®éng Em h·y nªu nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu lµm thÞ tr­êng lao ®éng biÕn ®æi? Cñng cè bµi HÖ thèng l¹i kiÕn thøc cña bµi §Æt c¸c c©u hái håi phôc trÝ nhí häc sinh HS: Tù th¶o luËn c¸c nhãm H­íng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau: - Häc bµi vµ «n tËp ch­¬ng 4, ch­¬ng 5 GV: Nh¾c nhë HS 4. Củng cố 5. Dặn dò IV. Rót kinh nghiÖm sau tiÕt gi¶ng: .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... Tiết: 103 Ngày soạn: / /200.. Tuần: 37 Ngày dạy:..../..../200.. Ôn TËp I. Môc tiªu: Sau khi kiÓm tra HS: - Cñng cè ®­îc kiÕn thøc ®· häc - Cã ý thøc lµm bµi vµ häc bµi - Cã ®­îc kü n¨ng lµm bµi mét c¸ch khoa häc II.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. 1. Gi¸o viªn: C©u hái «n tËp kiÓm tra tr¾c nghiÖm. 2. Häc sinh: «n tËp c¸c bµi ®· häc trong ch­¬ng 3, 4, 5 III. N«i dung «n tËp. - Lý thuyÕt: theo c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm - Thùc hµnh: c¸c d¹ng thùc hµnh ®· häc KiÓm tra (LT + TH) I. Môc tiªu: Sau khi kiÓm tra HS: - Cñng cè ®­îc kiÕn thøc ®· häc - Cã ý thøc lµm bµi vµ häc bµi - Cã ®­îc kü n¨ng, kü x¶o lµm bµi mét c¸ch khoa häc II.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Gi¸o viªn: C©u hái kiÓm tra tr¾c nghiÖm, bµi tËp thùc hµnh. Häc sinh:Häc bµi theo c©u hái trong SGK, c©u hái tr¾c nghiÖm, giÊykiÓm tra, dông cô lµm bµi (LT + TH) III. C©u hái: LT: lµm theo ®Ò tr¾c nghiÖm. TH:lµm theo ®Ò bµi tËp.

File đính kèm:

  • docgiao an nghe dien dan dung tron bo.doc
Giáo án liên quan