Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Tuần 34 - Năm học 2012 - 2013

- Giới thiệu một số tranh cho HS xem để các em biết các loại tranh:

+ Tranh phong cảnh. + Tranh chân dung | + Tranh tĩnh vật.

+ Tranh sinh hoạt. - GV đặt câu hỏi và gợi ý cho các em nhận biết. Nêu lên yêu cầu của bài vẽ để HS chọn đề tài theo ý của mình. Gợi ý một số đề tài. Ví dụ: + Gia đình * Chân dung: Ông, bà, cha mẹ, anh chị em hay chân dung

mình. * Cảnh sinh hoạt gia đình : Bữa cơm gia đình, đi chơi ở công viên, cho gà ăn. + Trường học * Cảnh đến trường: Học bài, lao động. * Mừng ngày 20/11. + Tranh phong cảnh * Phong cảnh biển miền núi, thành phố. + Các con vật * Con gà, con chó, con trâu.

HĐ2: Cách vě - Treo qui trình HD từng bước: + B1: Chọn đề tài. + B2: Vẽ hình ảnh chính trước, phụ sau. +B3: Chỉnh sửa, vẽ màu. - Giới thiệu bài vẽ của HS năm học trước.

 

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Tuần 34 - Năm học 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thứ 4 ngày 2 tháng 5 năm 2012 ÔN TẬP VẼ TRANH ĐỀ TÀI MÙA HÈ I. Môc tiªu - Củng cố nâng cao kiến thức, phát huy tính tư duy sáng tạo cho HS. - HS hiểu nội dung đề tài. - Biết cách tìm, chọn nội dung đề tài. Biết cách vẽ và vẽ được tranh theo đề tài tự chọn. - HS yêu thích vẽ tranh đề tài. II. ChuÈn bÞ - SGK, 1 soá tranh, aûnh cuûa hoïa só vaø HS,(phong caûnh, sinh hoạt...) hình gôïi yù caùch veõ tranh. - Giaáy A4, buùt chì, taåy, maøu. Söu taàm 1 soá tranh có các đề tài khác nhau. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc - Ổn định lớp. - Bài cũ: + Kiểm tra đồ dùng của HS. + Nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? - Bài mới: Giới thiệu bài và ghi bảng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Tìm và chọn nội dung đề tài. - GV cho HS quan sát thêm 1 số tranh có các nội dung đề tài khác nhau để HS hiểu rõ hơn, nhất là về thể loại tranh đề tài mùa hè. + Nội dung hoạt động trong mùa hè rất đa dạng và phong phú. HĐ2: Cách vẽ - Nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? + GV minh họa nhanh trên bảng lại các bước vẽ nội dung đề tài mùa hè, cảnh các em bé được đi tham quan du lịch ở lăng Bác. HĐ3: Thực hành - GV yêu cầu HS thực hành tiếp vào vở vẽ. Bạn nào xong tiếp tục vẽ 1 tranh có nội dung đề tài mùa hè vào giấy A4. - Quan sát, gợi ý hướng dẫn HS tìm chọn các nội dung, hoạt động, hình ảnh phù hợp để vẽ. HĐ4: Nhận xét, đánh giá - GV chọn 1 số bài đạt và chưa đạt cho HS quan sát, nhận xét. - GV nhận xét chung tiết học. Khen ngợi động viên những HS có tinh thần, thái độ học tập tốt. Dặn dò : - Chuẩn bị bài sau trưng bày kết quả học tập. - HS quan sát tranh. - Lắng nghe. - HS lần lượt nêu. - HS quan sát, ghi nhớ. - HS thực hành theo yêu cầu của GV. - HS quan sát, nhận xét bài theo cảm nhận. - Lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Tiết 3: 1B HĐGDTC. Mĩ thuật. Vẽ tranh §Ò tµi S©n tr­êng em giê ra ch¬i I. Mục tiêu - Củng cố nâng cao kiến thức, phát huy tính tư duy sáng tạo cho HS. - HS hiểu đề tài giờ ra chơi ở sân trường. - Tập vẽ tranh đề tài sân trường trong giờ ra chơi. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, rõ nội dung đề tài, màu sắc phù hợp. - Vẽ được tranh theo cảm nhận riêng. II. Chuẩn bị - S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ ho¹t ®éng vui ch¬i cña HS ë s©n tr­êng. Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. - Giấy A4, bót ch×, mµu vÏ, tÈy. III. Các hoạt động dạy - học - Ổn định lớp. - Bài cũ: + Kiểm tra đồ dùng của HS. + Nhắc lại các bước vẽ tranh? - Bài mới: GV giới thiệu bài, ghi bảng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Quan sát, nhận xét - GV dùng tranh, ảnh giới thiệu để HS nhận biết sự nhộn nhịp của sân trường trong giờ ra chơi. Các hoạt động của HS trong giờ ra chơi như: + Quang cảnh sân trường có những gì? - GV gợi ý HS tìm, chọn nội dung vẽ tranh. + Vẽ về hoạt động nào? Hình dáng khác nhau của HS trong các hình dáng ra sao? HĐ2: Cách vẽ - Yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? + B1: Tìm chọn nội dung đề tài. + B2: Vẽ các hình ảnh chính, phụ. + B3: Chỉnh sửa và vẽ màu. - GV minh họa bảng. - GV cho xem một số bài vẽ tranh đề tài để các em học tập cách sắp xếp bố cục, hình vẽ và vẽ màu. HĐ3: Thực hành - Yêu cầu HS thực hành bài vào vở vẽ. - GV hướng dẫn HS cách vẽ: + VÏ h×nh chÝnh tr­íc sao cho râ néi dung. + Vẽ các hình phụ sau để cho bài vẽ thêm sinh động. + Vẽ màu: Vẽ màu tươi sáng, có màu đậm, màu nhạt. Nên vẽ màu kín hình và nền. HĐ4: Nhận xét, đánh giá - GV chọn và giới thiệu một số bài vẽ đã hoàn thành, gợi ý HS nhận xét về: + Nội dung, rõ hay chưa rõ đề tài? + Hình vẽ có thể hiện được các hoạt động không? + Màu sắc của tranh. - GV tóm tắt và yêu cầu HS tự xếp loại các bài vẽ theo cảm nhận riêng: + Bài nào đẹp? Bài nào chưa đẹp. Vì sao? Dặn dò: Chuẩn bị tiết sau trưng bày kết quả học tập. - HS quan sát tranh và trả lời: + Nhảy dây, đá cầu, xem báo múa, hát. Chơi bi... + Cây, bồn hoa, cây cảnh. Vườn sinh vật,...với nhiều màu sắc khác nhau. - Ở sân trường. - 2 đến 3 HS nhắc lại. - HS quan sát, ghi nhớ các bước. - HS quan sát, rút kinh nghiệm. - HS vẽ bài. - Lắng nghe và vẽ bài. - HS quan sát, nhận xét theo cảm nhận riêng. - HS tự xếp loại theo cảm nhận riêng. - HS nghe dặn dò. Tiết 4: 1A HĐGDTC. Mĩ thuật. Vẽ tranh §Ò tµi S©n tr­êng em giê ra ch¬i - Tương tự các bước như 2A nhưng có điều chỉnh, bổ sung sau: + Bài mới: §Õn tr­êng ngoµi viÖc häc tËp trong giê ra ch¬i c¸c em th­êng cã nh÷ng ho¹t ®éng g×? - GVKL giíi thiÖu bµi míi, ghi tªn bµi. - Ph¸t cho mçi tæ 1 bøc tranh. + T1: Cảnh thể dục. + T2: C¶nh vui chơi với cô giáo. + T3: C¶nh vui chơi. - Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm theo c¸c c©u hái sau: + KÓ tªn c¸c ho¹t ho¹t ®éng cã trªn tranh? + Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã th­êng diÔn ra ë ®©u? + Kh«ng khÝ trong tranh nh­ thÕ nµo? + Mµu s¾c trong tranh cã t¸c dông g×? + Víi ®Ò tµi nµy nhãm em cã thÓ vÏ vÒ néi dung g× kh¸c víi tranh ®· quan s¸t? - C¸c nhãm ®­a ra phÇn tr¶ lêi cña nhãm m×nh, nhãm kh¸c bæ sung. - GVKL, nhËn xÐt chung. Tiết 1: 4A Mĩ thuật. Vẽ tranh. Chiều, thứ 4 ngày 2 tháng 5 năm 2012 ĐỀ TÀI TỰ DO I. Mục tiêu - HS hiểu cách tìm và chọn đề tài tự do. - Biết cách vẽ và tập vẽ được tranh đề tài tự do. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. - Yêu thích vẽ tranh đề tài. II. Chuẩn bị - SGK, SGV, một số tranh ảnh về các đề tài khác nhau. - Vở tập vẽ, bút chì, màu tẩy III. C¸c ho¹t ®éng day - häc - Bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của HS. Nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài? - Bài mới: Giới thiệu bài, ghi bảng. Hoạt động của GV Hoạt động của HS HĐ1: Tìm chọn nội dung - GV giới thiệu một số tranh ảnh để HS nhận ra nội dung của các đề tài: + Các hoạt động của nhà trường. + Sinh hoạt trong gia đình. + Lễ hội. + Phong cảnh quê hương. - GV gợi ý HS tìm chọn nội dung đề tài khác nhau để thể hiện. HĐ2: Cách vẽ - GV yªu cÇu HS Nhắc lại cách vẽ tranh của những bài trước? - GV minh họa nhanh trên bảng 1 tranh đề tài cho HS quan sát, ghi nhớ thêm. HĐ3: Thực hành - GV cho HS xem tranh cuûa HS. - GV gợi ý cho HS tìm chọn nội dung các đề tài khác nhau để vẽ cho phong phú và sinh động. - GV quan sát hướng dẫn HS làm bài. HĐ4: Nhận xét, đánh giá - GV vaø HS cuøng nhaän xeùt 1 soá baøi: + Caùch theå hieän ñeà taøi (ñuùng hay chöa roõ ñeà taøi). + Caùch saép xeáp hình aûnh trong tranh (boá cuïc hôïp lí hay rôøi raïc). + Hình daùng (ngoä nghónh, vui). + Màu sắc của tranh rực rỡ tươi sáng. + Em thích bài nào nhất, vì sao? - Nhaän xeùt boå sung, xeáp loaïi, bieåu döông HS veõ toát. - GV nhận xét giờ học. Khen ngợi động viên HS có tinh thần, thái độ học tập tốt. Dặn dò - Chuẩn bị đồ dùng cho bài sau. - Quan sát. - HS lắng nghe. - HS nhắc lại. - HS quan sát, ghi nhớ. + B1: Tìm chọn nội dung đề tài. + B2: Vẽ hình ảnh chính, phụ. + B3: Chỉnh sửa và vẽ màu. - HS quan sát tranh. - HS thực hành vẽ bài. - Cùng nhau nhận xét bài. - Nhận xét theo cảm nhận. - Lắng nghe. - Nghe dặn dò. Tiết 2: 3A HĐGDTC. Mĩ thuật. ÔN TẬP VẼ TRANH ĐỀ TÀI MÙA HÈ - Tương tự các bước như 3B nhưng có điều chỉnh, bổ sung sau: Bài mới: GV đọc cho cả lớp nghe bài thơ: Rủ nhau sinh hoạt hè. Cùng nhau gom giấy vụn. Cùng với bao bạn bè. Khéo léo đôi bàn tay Ta chơi trò rồng rắn. Tự làm đồ chơi nhé. Cười vang cung thiếu nhi. Mùa hè ý nghĩa thay. Nào tranh giải nhất nhì. Về quê ngoại vui quá. Xem đội nào vô địch. Ngắt lá sen đội đầu. Thể thao thật bổ ích. Cùng ríu rít gọi nhau. Chúng ta cùng ra sân. Qua đồng xanh thơm ngát. + Ngoài ra em còn biết thêm một số hoạt động vui chơi nào khác về mùa hè? + Em từng được tham gia những hoạt động gì trong mùa hè? - GVKL vào bài mới, ghi tên bài. Tiết 3: 4B Mĩ thuật. Vẽ tranh. ĐỀ TÀI VUI CHƠI TRONG MÙA HÈ - Tương tự các bước như 4A nhưng có điều chỉnh, bổ sung ở phần sau: - GV cho HS quan saùt tranh, aûnh ñeå HS quan saùt. + Coù raát nhieàu noäi dung phong phuù, haáp daãn ñeå veõ tranh. + Coù raát nhieàu caùch veõ tranh khaùc nhau. - GV phaân tích ñeå HS thaáy ñöôïc veû ñeïp vaø tính saùng taïo veà noäi dung cuõng nhö caùch boá cuïc, veõ hình, veõ maøu ôû moät soá böùc tranh, töø ñoù taïo caû höùng vaø kích thích trí töôûng töôïng giuùp HS hình thaønh yù töôûng toát cho baøi veõ cuûa mình. - GV yeâu caàu moät vaøi HS phaùt bieåu choïn noäi dung vaø neâu caùc hình aûnh chính, phuï seõ veõ ôû tranh. Sáng, thứ 5 ngày 3 tháng 5 năm 2012 Tiết 4: 4C Mĩ thuật. Vẽ tranh. ĐỀ TÀI VUI CHƠI TRONG MÙA HÈ - Tương tự các bước như 4A nhưng có điều chỉnh, bổ sung sau: HĐ1: GV giới thiệu tranh ảnh về đề tài. Gợi ý HS nhớ lại cảnh vui chơi trong mùa hè trước, cảnh và người, màu sắc khung cảnh ở những nơi đã đến như bãi biển, nhà cây. + Ngµy hÌ em ®­îc gia ®×nh cho ®i th¨m quan hoÆc nghØ m¸t ë ®©u ? + Em ®· ®­îc ®i c¾m tr¹i ë ®©u ch­a? + Ngßai nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ra em cßn ®i ch¬i nh÷ng n¬i nµo n÷a? + Ngoµi ho¹t ®éng ®i du lÞch em cßn cã ho¹t ®éng vui ch¬i nµo vµo mïa hÌ ? + Em thÝch nhÊt ho¹t ®éng nµo? + H·y t¶ l¹i ho¹t ®éng ®ã cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe ? Tiết 5: 5C Mĩ thuật. Vẽ tranh. ĐỀ TÀI TỰ CHỌN - Tương tự các bước như 5A nhưng có điều chỉnh, bổ sung sau: Bài mới: Trong tÊt c¶ c¸c bµi vÏ tranh cña m×nh tõ líp1 ®Õn nay em thÝch nhÊt ®Ò tµi nµo? + Nh÷ng ®Ò tµi ®ã gîi cho em nh÷ng c¶m xóc g×? - GVTK giíi thiÖu bµi míi, ghi tªn bµi. - HĐ1: GV cho HS quan sát tranh thảo luận câu hỏi theo cặp đôi. Chiều, thứ 6 ngày 4 tháng 5 năm 2012 Tiết 1: 5B Mĩ thuật. Vẽ tranh. ĐỀ TÀI TỰ CHỌN - Tương tự các bước như 5A nhưng có điều chỉnh, bổ sung như sau: HĐ1: GV cho HS quan sát tranh và thảo luận các câu hỏi theo nhóm. - Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung. Tiết 2: 1A Thủ công. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN GIẤY - Tương tự các bước như 1B nhưng có điều chỉnh bổ sung sau: - HĐ1: GV cho HS quan sát mẫu và yêu cầu HS thảo luận theo từng cặp đôi. Sau đó GV yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày các bước cắt dán các hình trên. Tiết 3: 1A Thủ công. HĐGDTC. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN GIẤY - Tương tự các bước như 1A nhưng có điều chỉnh bổ sung sau: Thực hành: GV cho HS thực hành theo nhóm. + Đối với mỗi hình GV cho các nhóm thi với nhau ai cắt và dán nhanh, đẹp hơn.

File đính kèm:

  • docGAMT tuan 34 tong hop tu 1 5 cuc chuan.doc