Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Năm học 2008-2009 - Vũ Văn Thành

- Giáo viên cho một vài học sinh nêu cảm nhận của mình và các bức tranh, Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân: - Giáo viên chia 3 nhóm và cho học sinh đọc mục 1, trang 3 SGK - Quán bị các câu hỏi để cho các nhóm trao đổi dựa vào nội dung sau: + Em hãy nêu một vài nét về tiểu sử của họa sĩ Tô Ngọc Vân? + Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vừn, - Giáo viên dựa vào trả lời của học sinh, bổ sung: + Tô Ngọc Vân là một họa sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho nền kỹ thuật hiện đại Việt Nam Ông tốt nghiệp khoa II (1926 - 1931) trường Mỹ thuật Đông Dương, sau đó chuyển thành giảng viên của trường. Những năm 1939 1944 là giai đoạn sáng tác suno sức nhất của ông với chất lượng chỉ đạo là sơn dầu

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/12/2020 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Mỹ thuật Lớp 5 - Năm học 2008-2009 - Vũ Văn Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ C¸ch t×m chän néi dung (®éc ®¸o, cã ý nghÜa). + C¸ch bè côc (chÆt chÏ, c©n ®èi) + C¸ch vÏ h×nh ¶nh chÝnh, phô (sinh ®éng). + C¸ch vÏ mµu (hµi hoµ, cã ®Ëm, cã nh¹t). - Häc sinh nhËn xÐt, xÕp lo¹i theo c¶m nhËn riªng. - Gi¸o viªn tæng kÕt, nhËn xÐt chung tiÕt häc, khen ngîi c¸c nhãm vµ c¸ nh©n cã bµi vÏ ®Ñp, nh¾c nhë vµ ®éng viªn nh÷ng häc sinh ch­a hoµn thµnh ®­îc bµi cè g¾ng h¬n ë nh÷ng bµi häc sau. Cã thÓ chän mét sè bµi vÏ ®Ñp lµm §DDH. * DÆn dß: - Quan s¸t lä, hoa vµ qu¶ - ChuÈn bÞ mÉu vÏ cho bµi häc sau (lä, hoa vµ qu¶, nÕu cã ®iÒu kiÖn). TuÇn 32 Ngµy so¹n: Bµi 32: VÏ theo mÉu vÏ tÜnh vËt (VÏ mµu) I- Môc tiªu: Gióp häc sinh: - BiÕt c¸ch quan s¸t, so s¸nh vµ nhËn ra c¸c ®Æc ®iÓm cña mÉu. - VÏ ®­îc h×nh vµ mµu theo c¶m nhËn riªng. - Yªu thÝch vÎ ®Ño cña tranh tÜnh vËt II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - SGK, SGV. - MÉu vÏ: Hai hoÆc ba mÉu lä, hoa, qu¶ kh¸c nhau ®Ó häc sinh quan s¸t vµ vÏ theo nhãm. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ - Mét sè tranh tÜnh vËt cña ho¹ sÜ, mét sè bµi vÏ lä, hoa, qu¶ cña häc sinh líp tr­íc. 2- Häc sinh: - SGK - S­u tÇm tranh vÏ tÜnh vËt cña ho¹ sÜ, cña thiÕu nhi. - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh - Bót ch×, tÈy, mµu vÏ hoÆc kÐo, giÊy mµu, hå d¸n. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A- æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè líp. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ. B- D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè bµi vÏ tÜnh vËt (vÏ mµu) ®Ó c¸c em nhËn biÕt ®­îc vÏ ®Ñp cña tranh tÜnh vËt. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tranh tÜnh vËt ®Ñp vµ gîi ý ®Ó häc sinh nhËn xÐt c¸c bøc tranh. - Gi¸o viªn cïng häc sinh bµy mét vµi mÉu chung hoÆc h­íng dÉn häc sinh bµy mÉu theo nhãm vµ gîi ý c¸c em nhËn xÐt: + VÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu (ë tr­íc, ë sau, che khuÊt hay t¸ch biÖt nhau) + ChiÒu cao, chiÒu ngang cña mÉu vµ cña tõng vËt mÉu. + H×nh d¸ng cña lä, hoa, qu¶ + Mµu s¾c, ®é ®Ëm nh¹t ë mÉu. - Häc sinh quan s¸t vµ tËp nhËn xÐt mÉu chung hoÆc mÉu cña nhãm - Gi¸o viªn yªu cÇu mét sè häc sinh quan s¸t mÉu råi nªu nhËn xÐt cña m×nh (nh¾c häc sinh ë nh÷ng vÞ trÝ quan s¸t kh¸c nhau, h×nh vÏ ph¶i kh¸c nhau). Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ: - Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh vÏ mµu hoÆc c¾t xÐ d¸n b»ng giÊy mµu. - Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch vÏ theo tr×nh tù: + ¦íc l­îng chiÒu cao, chiÒu ngang cña mÉu vµ vÏ ph¸c khung h×nh chung (bè côc trªn tê giÊy theo chiÒu ngang hay chiÒu däc cho phï hîp). + Ph¸c khung h×nh cña lä, hoa, qu¶ (chó ý tØ lÖ, vÞ trÝ cña c¸c vËt mÉu). + T×m tû lÖ bé phËn vµ vÏ h×nh lä, hoa, qu¶. + VÏ mµu theo c¶m nhËn riªng (cã ®Ëm, cã nh¹t). - Gi¸o viªn giíi thiÖu thªm c¸ch c¾t, xÐ d¸n giÊy: + Chän giÊy mµu cã mµu s¾c vµ ®Ëm nh¹t phï hîp víi mçi h×nh. + VÏ ph¸c c¸c h×nh m¶ng lªn giÊy mµu + C¾t hoÆc xÐ theo h×nh vÏ + S¾p xÕp c¸c h×nh ®· ®­îc c¾t, xÐ sao cho bè côc hîp lý råi s¸n lªn nÒn giÊy(cã thÓ c¾t, xÐ d¸n trªn nÒn giÊy tr¾ng hoÆc mµu). - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè bµi vÏ cña häc sinh líp tr­íc ®Ó c¸c em tham kh¶o vµ tù tin h¬n. Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh: + Bµi tËp: VÏ mµu hoÆc xÐ d¸n theo mÉu lä, hoa vµ qu¶ hoÆc mÉu cã d¹ng t­¬ng ®­¬ng. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh quan s¸t vµ vÏ nh­ ®· h­íng dÉn - Gîi ý cô thÓ h¬n víi mét sè häc sinh vÒ c¸ch ­íc l­îng tû lÖ, c¸ch bè côc, c¸ch vÏ h×nh ... - Häc sinh tù c¶m nhËn vÎ ®Ñp vÒ h×nh, mµu s¾c cña mÉu vµ vÏ mµu theo c¶m nhËn riªng. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - Gi¸o viªn cïng häc sinh nhËn xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + Bè côc (phï hîp víi khæ giÊy) + H×nh vÏ(râ ®Æc ®iÓm) + Mµu s¾c (cã ®Ëm, cã nh¹t). - Häc sinh tù xÕp lo¹i c¸c bµi vÏ. - Gi¸o viªn bæ sung vµ ®iÒu chØnh xÕp lo¹i, chän bµi vÏ ®Ñp lµm §DDH. - Gi¸o viªn nhËn xÐt chung tiÕt häc, khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp, nh¾c nhë vµ ®éng viªn nh÷ng häc sinh ch­a hoµn thµnh bµi. * DÆn dß: S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ tr¹i hÌ thiÕu nhi trªn s¸ch b¸o, t¹p chÝ ... TuÇn 33: Ngµy so¹n: Bµi 33: VÏ trang trÝ trang trÝ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i thiÕu nhi I- Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu vai trß vµ ý nghÜa cña tr¹i thiÕu nhi - BiÕt c¸ch trang trÝ vµ trang trÝ ®­îc cæng hoÆc lÒu tr¹i theo ý thÝch. - Yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - SGK, SGV. - ¶nh chôp cæng tr¹i vµ lÒu tr¹i; b¨ng, ®Üa h×nh vÒ héi tr¹i (nÕu cã). - H×nh gîi ý c¸ch trang trÝ - Bµi vÏ cña häc sinh líp tr­íc. 2- Häc sinh: - SGK - S­u tÇm h×nh ¶nh vÒ tr¹i thiÕu nhi - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh - Bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A- æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè líp. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ. B- D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn cho häc sinh xem b¨ng, ®Üa h×nh hoÆc h×nh ¶nh vÒ héi tr¹i, c¶nh c¾m tr¹i ®Ó l«i cuèn häc sinh vµo bµi. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh vÒ tr¹i vµ ®Æt c¸c c©u hái gîi ý häc sinh: + Héi tr¹i th­êng ®­îc tæ chøc vµo dÞp nµo? ë ®©u? + Tr¹i gåm cã nh÷ng phÇn chÝnh nµo? + Nh÷ng vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó dùng tr¹i gåm nh÷ng g×? - Gi¸o viªn tãm t¾t vµ bæ sung: + Vµo dÞp lÔ, TÕt hay kú nghØ hÌ, c¸c tr­êng th­êng tæ chøc héi tr¹i ë n¬i cã c¶nh ®Ñp nh­ s©n tr­êng, c«ng viªn, b·i biÓn ... Héi tr¹i lµ h×nh thøc sinh ho¹t tËp thÓ vui t­¬i vµ bæ Ých. + C¸c phÇn chÝnh cña tr¹i gåm cã: Cæng tr¹i: Cæng lµ bé mÆt cña tr¹i, cã thÓ ®­îc t¹o b»ng nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau (®èi xøng, kh«ng ®èi xøng). Cæng tr¹i gåm cã: Cæng, hµng rµo ®­îc trang trÝ b»ng ch÷, h×nh vÏ, cê, hoa ... LÒu tr¹i: Lµ trung t©m cña tr¹i, n¬i tæ chøc c¸c sinh ho¹t chung. LÒu tr¹i còng cã nhiÒu kiÓu d¸ng nh­ h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c,h×nh lôc gi¸c ... ®­îc trang trÝ ë m¸i, nãc, bªn trong vµ xung quanh cho ®Ñp. Khu vùc phÝa ngoµi tr¹i còng ®­îc bè trÝ hµi hoµ, phï hîp víi kh«ng gian cña tr¹i. + VËt liÖu th­êng ®­îc dïng ®Ó dùng tr¹i: tre, nøa, l¸, v¶i, pa n«, giÊy mµu, hå s¸n, d©y ... Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch trang trÝ tr¹i: - Gi¸o viªn giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch vÏ ®Ó häc sinh nhËn ra c¸ch trang trÝ. + Trang trÝ cæng tr¹i: * VÏ h×nh cæng, hµng rµo (®èi xøng hay kh«ng ®èi xøng). + VÏ h×nh trang trÝ theo ý thÝch (h×nh vÏ, ch÷, cê, hoa ...) * VÏ mµu (t­¬i vui, rùc rì). + Trang trÝ lÒu tr¹i: * VÏ h×nh lÒu tr¹i c©n ®èi víi phÇn giÊy * Trang trÝ lÒu tr¹i theo ý thÝch (lùa chän h×nh trang trÝ nh­ hoa, l¸, chim, c¸, m©y trêi ... hoÆc c¶nh sinh ho¹t cña thiÕu nhi nh­ móa h¸t, ®¸ bãng ... cho lÒu tr¹i vui t­¬i, sinh ®éng). L­u ý: - Gi¸o viªn nh¾c häc sinh kh«ng nªn chän qu¸ nhiÒu h×nh ¶nh trang trÝ kh¸c nhau mµ cÇn cã ý thøc lùa chän ®Ó c¸c h×nh ¶nh trªn lÒu tr¹i hµi hoµ, cã néi dung. Khi trang trÝ cÇn chó ý tíi c¸c m¶ng h×nh sao cho cã m¶ng lín, m¶ng nhá t¹o nªn nhÞp ®iÖu vµ sù thay ®æi hÊp dÉn. - Gi¸o viªn cho häc sinh quan s¸t mét sè h×nh tham kh¶o trong Sgk. Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh: + Bµi tËp: Trang trÝ mét cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i cña thiÕu nhi theo ý thÝch. - Gi¸o viªn nªu yªu cÇu cña bµi tËp: Tù chän chñ ®Ò ®Ó vÏ cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i cña líp, trang trÝ theo ý thÝch. - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh c¸ch vÏ h×nh vµ c¸ch trang trÝ: + T×m h×nh d¸ng chung cho cæng tr¹i hoÆc lÒu tr¹i + C¸ch trang trÝ: Bè côc, ho¹ tiÕt, mµu s¾c. - Gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh lµm bµi theo c¸ nh©n trªn giÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh hay lµm bµi theo nhãm ë trªn b¶ng, trªn giÊy khæ lín. - Cã thÓ cho häc sinh vÏ hoÆc xÐ d¸n b»ng giÊy mµu. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - Gi¸o viªn cïng häc sinh chän mét sè bµi vÏ vµ gîi ý häc sinh nhËn xÐt, xÕp lo¹i. - Gi¸o viªn tæng kÕt, khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp vµ ®éng viªn chung c¶ líp, chän mét sè bµi lµm §DDH. * DÆn dß: T×m hiÓu vµ quan s¸t c¸c h×nh ¶nh vÒ mét ®Ò tµi mµ em yªu thÝch. TuÇn 34: Ngµy so¹n: Bµi 34: VÏ tranh ®Ò tµi tù do I- Môc tiªu: Gióp häc sinh: - BiÕt c¸ch t×m, chän néi dung ®Ò tµi - BiÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh theo ý thÝch - Quan t©m ®Õn cuéc sèng xung quang. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - SGK, SGV. - S­u tÇm tranh, ¶nh cña c¸c ho¹ sÜ (vÒ mét sè dÒ tµi kh¸c nhau) - Bµi vÏ cña häc sinh líp tr­íc. 2- Häc sinh: - SGK - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh - Bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A- æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra sÜ sè líp. - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ. B- D¹y bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tranh ®Ò tµi kh¸c nhau ®Ó c¸c em nhËn biÕt c¸ch s¾p xÕp h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trong tranh. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn t×m, chän néi dung ®Ò tµi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè bøc tranh cña ho¹ sÜ vµ häc sinh vÒ c¸c ®Ò tµi kh¸c nhau vµ gîi ý ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt: + Cã rÊt nhiÒu néi dung phong phó, hÊp dÉn ®Ó vÏ tranh + Cã rÊt nhiÒu c¸ch vÏ tranh kh¸c nhau. - Gi¸o viªn ph©n tÝch ®Ó häc thÊy ®­îc vÎ ®Ñp vµ tÝnh s¸ng t¹o vÒ néi dung còng nh­ c¸ch bè côc, vÏ h×nh, vÏ mµu ë mét sè bøc tranh; tõ ®ã t¹o c¶m høng vµ khÝch thÝch trÝ t­ëng t­îng gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng ý t­ëng tèt cho bµi vÏ cña m×nh. - Gi¸o viªn yªu cÇu mét vµi häc sinh ph¸t biÓu chän néi dung vµ nªu c¸c h×nh ¶nh chÝnh, phô sÏ vÏ ë tranh. Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn c¸ch vÏ tranh: - Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch vÏ tranh: + Chän vµ vÏ h×nh ¶nh sao cho sinh ®éng vµ phï hîp víi néi ®ung ®Ò tµi. + S¾p xÕp c¸c h×nh m¶ng cã chÝnh, cã phô. + VÏ mµu t­¬i s¸ng, cã ®Ëm, nh¹t thay ®æi. - Gi¸o viªn cho xem mét sè bµi vÏ ®Ò tµi kh¸c nhau cña c¸c b¹n líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn thùc hµnh: + Bµi tËp: VÏ mét bøc tranh theo ý thÝch. - Häc sinh tù chän néi dung vµ vÏ theo c¶m nhËn riªng. - Gi¸o viªn quan s¸t líp vµ h­íng dÉn häc sinh lµm bµi. Gîi ý cho mét sè häc sinh: + C¸ch chän ®Ò tµi, c¸ch vÏ. + KhÝch lÖ nh÷ng häc sinh kh¸ ®Ó c¸c em t×m tßi, s¸ng t¹o, cã c¸ch thÓ hiÖn riªng vÒ bè côc, h×nh, mµu. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸: - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh tù nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i c¸c bµi bÏ theo c¶m nhËn riªng - Khen ngîi, ®éng viªn nh÷ng häc sinh häc tËp tèt - Chän mét sè bµi vÏ ®Ñp ®Ó lµm §DDH. * DÆn dß: Tù chän c¸c bµi vÏ ®Ñp trong n¨m ®Ó chuÈn bÞ cho trõng bµy kÕt qu¶ häc tËp cuèi n¨m.

File đính kèm:

  • docgiao an ca nam(1).doc
Giáo án liên quan