Giáo án Môn Toán - Tuần 6 và 7 (Bản đẹp)

Bài 133 (7) -Ý 1:Sai - Vi tuần 1 cửa hàng bản được 200m vải hoa và 100m vải trắng . - Ý2: Đúng - Vi 100 x 4 = 400. - Ý3 : Đúng - ViT1 bản được 300m, tuần 2 bản được 300m vi tuần 4 bản được 200m. - Ý4 : Đủng - Vì tuần 2 bản được nhiều hơn tuần il: 300 - 200 = 100 (m). - Ý5: Sai – Vì tuần 4 bản được 100m .Vậy T4 bẩn ít hơn tuần 2 là : 300 – 100 = 200m).

Bài 234(8) + Tháng 7 có 18 ngày mưa + Tháng 8 có 15 ngày mưa . + Tháng 9 có 3 ngày mưa - Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 là : 15 – 3 = 12(ngày).

Số ngày mưa TB của mỗi thẳng ( 18 + 15 + 3 ):3 = 12 ngày ).

| Bài 3/34 (10) Thực hành vẽ biểu đồ . ( Có thể đưa vào BT2 -> đặt câu hỏi để HS trả lči)

 

doc9 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/12/2020 | Lượt xem: 458 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Môn Toán - Tuần 6 và 7 (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính tröø ? - CB: Luyeän taäp. Lôùp laøm nhaùp. + Neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính? - Baûng con. - V.B.T. - V.B.T- 1HS giaûi baûng phuï. Tuaàn 7: Thöù hai : 22/10/2007 Tieát 31: LUYEÄN TAÄP I. Muïc tieâu: Giuùp HS. - Cuûng coá kyõ naêng thöïc hieän tính coäng, tính tröø caùc soá töï nhieân vaø caùch thöû laïi pheùp coäng, pheùp tröø caùc STN. - Cuûng coá kyõ naêng giaûi toaùn veà tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính, giaûi toaùn coù lôøi vaên. - GDHS cẩn thận trong tính toaùn II. Ñoà duøng : - GV SGK toaùn 4 . - HS : Baûng con , baûng nhoùm , VBT . III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: A Baøi cuõ:(5’)pheùp tröø. - Goïi HS thöïc hieän: 674809 - 8756; 754320 – 65417. B. Baøi môùi:(25’) -Baøi 1/40:(5’) a/ M: 2416 + 5164 thöû laïi: 7580 + 5164 - 2416 5164 - Caùch thöû: Laáy toång tröø ñi moät soá haïng, neáu keát quaû laø soá haïng coøn laïi thì pheùp tính laøm ñuùng. b/ Keát quaû: 62981 ; 71182 ; 299270 - Baøi 2/40: ( 5’)Tieán haønh nhö BT1. - Caùch thöû laïi: Laáy hieäu coâng vôùi soá tröø, neáu ñöôïc keát quaû laø soá bò tröø thì pheùp tính laøm ñuùng. b/ Keát quaû: 3713 ; 5263 ; 7423 - Baøi 3/41: (5’) Tìm x: +Keát quaû: a/ 4586 ; b/ 4242. - Baøi 4/41:(10’) Nuùi phan xi paêng cao hôn nuùi Taây Coân Lónh vaø cao hôn: - 2428 - 715 ( m ) - Lôùp laøm baûng con - 1HS laøm baûng lôùp. +Thöïc hieän pheùp tính. + Neâu caùch thöû laïi. - 1HS laøm baûng lôùp – lôùp laøm baûng con. - V.B.T- G/thích caùch laøm. - V.B.T- 1HS giaûi baûng phuï. - VBT C. Cuûng coá, daën doø:(5’) - Neâu laïi caùch thöû pheùp coäng, pheùp tröø. - CB: Bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ. ---------------------------------------------------------- Thöù: ba : 23/10/2007 Tieát 32: BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA HAI CHÖÕ. I.Muïc tieâu: Giuùp HS: - Nhaän bieát ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ, g/trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ. - Bieát caùch tính g/trò cuûa bieåu thöùc theo caùc giaù trò cuï theå ( chu ) cuûa chöõ. - GDHS caån thaän trong tính toaùn II. Ñoà duøng: GV : Baûng phuï cheùp saün ñeà toaùn . - Veõ saün baûng ôû phaàn ví duï. HS : Baûng con , VBT - PHT III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: A. Baøi cuõ:(5’) Luyeän taäp. - Goïi HS thöïc hieän: a/ 7643 + x = 11078 b/ x - 536 = 786 B. Baøi môùi:(25’) 1.G/Thieäu bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ:(10’) a. Bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ. - Theo ví duï : SGK /41 . - ÑVÑ : Neáu anh caâu ñöôïc a con caù vaø em caâu ñöôïc b con caù thì soá caù cuûa hai anh em caâu ñöôïc laø bao nhieâu? - Giôùi thieäu : a + b goïi laø bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ . b. Giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ . Neáu a = 3 vaø b = 2 thì a + b = ? ; 5 laø moät giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b . - Töông töï thöïc hieän vôùi a = 4 vaø b = 0 ; a = 0 vaø b = 1. - Moãi laàn thay chöõ a vaø b baèng soá ta tính ñöôïc moät giaù trò soá cuûa bieåu thöùc a + b . 2. Luyeän taäp :(10’) Baøi 1/42 :(3’) Tính giaù trò cuûa c + d : + KQ : a / 35 ; b/ 60 Baøi 2 /42 :(3’) Tính giaù trò cuûa a – b : + KQ : a/ 12 ; b / 9 ; c/ 8 m Baøi 3/42 :(4’) Vieát giaù trò cuûa bieåu thöùc vaøo oâ troáng : + KQ : 112 ; 360 ; 700 7 10 7 - Ñoïc ví duï -> Tính soá caù cuûa hai anh em caâu ñöôïc . - a + b . - Quan saùt -> nhaän xeùt veà bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ . - Neâu keát quaû ( 5 ) . - Tìm giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b trong tröôøng hôïp . - Trao ñoåi nhoùm ñoâi -> nhaän xeùt veà giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b =? . - Baûng con . - V.B.T . - Phieáu B.T . 3. Cuûng coá – Daën doø :(5’) - Neâu ví duï veà bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ vaø tính giaù trò cuûa bieåu thöùc khi thay chöõ baèng soá . - CB : Tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng . Thöù tö : 24/10/2007 Tieát 33 : TÍNH CHAÁT GIAO HOAÙN CUÛA PHEÙP COÄNG . I. Muïc tieâu : Giuùp HS - Nhaän bieát tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng . - AÙp duïng tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng ñeå thöû pheùp coäng vaø giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan . - GDHS caån thaän trong tính toaùn . II. Ñoà duøng : GV : Baûng phuï keû saün baûng soá ôû SGK /42. HS : Baûng con , VBT , PHT III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : A. Baøi cuõ (5’): Bieåu thöùc coù chöùa hai chöõ . - Goïi 2 HS leân hoaøn thaønh BT sau : B. Baøi môùi :(25’) 1/ Giôùi thieäu tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng :(10’) - Treo baûng soá . - Giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a ñeàu baèng 50 (...) - Vieát : a + b = b + a . - Keát luaän : + Khi ñoåi choå caùc soá haïng trong moät toång thì toång khoâng thay ñoåi . 2/ Luyeän taäp :(15’) Baøi 1/43 :(5’) Neâu keát quaû . + KQ : 847 ; 9385 ; 4344 . Baøi 2/43 (5’): Vieát soá hoaëc chöõ thích hôïp vaøo choã chaám a/ 48 + 12 = 12 + 48 b/ m + n = n + m . Baøi 3/43 :(5’) Ñieàn daáu thích hôïp vaøo choã troáng . M : 2975 + 4017 < 4017 + 3000 Hai toång naøy ñeàu coù chung moät soá haïng laø 4017 , nhöng 2975 2975 + 4017 < 4017 + 3000 - Laøm vieäc caû lôùp . + 3 HS thöïc hieän ôû 3 coät . + So saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a -> ñöa ra nhaän xeùt veà giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b vaø b + a ? + Nhaän xeùt veà vò trí cuû caùc soá haïng trong toång ? + Ñoïc ghi nhôù SGK /42 . - HS noái tieáp nhau neâu keát quaû -> giaûi thích lyù do ñöa ra keát quaû nhö vaäy . - Phieáu B.T - V.B.T + Giaûi thích caùch laøm . 3. Cuûng coá – Daën doø :(5’) - Vieát coâng thöùc vaø phaùt bieåu tích chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng ? - CB : Bieåu thöùc coù chöõa ba chöõ . ------------------------------------------------------- Thöù naêm : 25/10/2007 Tieát 34: BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA BA CHÖÕ I.Muïc tieâu: Giuùp HS: - Nhaän bieát ñöôïc bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ; giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ. - Bieát caùch tính g/trò cuûa bieåu thöùc theo caùc g/trò cuï theå cuûa chöõ. - GDHS caån thaän trong tính toaùn . II.Ñoà duøng: GV - Baûng phuï cheùp saün ñeà baøi toaùn ví duï.- Veõ saün baûng ôû phaàn vduï. HS : Baûng con , VBT , PBT III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: A.Baøi cuõ: (5’)Tính chaát g/hoaùn cuûa pheùp coäng - Neâu coâng thöùc vaø phaùt bieåu t/chaát g/hoaùn cuûa pheùp coäng? - Goïi HS tính vaø nhaän xeùt: 3845 + 165 vaø 165 + 3845 B.Baøi môùi:(25’) 1.G/thieäu bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ:(10’) a.Bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ: - Ví duï: SGK/43 - ÑVÑ: Neáu An caâu ñöôïc a con caù, Bình caâu ñöôïc b con caù, Cöôøng caâu ñöôïc c con caù thò caû ba ngöôøi caâu ñöôïc bao nhieâu con caù? - G/thieäu: a + b + c ñöôïc goïi laø bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ. b. G/trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ - Neáu a = 2 , b = 3 vaø c = 4 thì a + b + c = ? - Khi ñoù ta noùi 9 laø moät g/trò cuûa bieåu thöùc a + b + c. - Töông töï th/hieän caùc tröôøng hôïp coøn laïi. - Moãi laàn thay chöõ ( a, b , c ) baèng soá , ta tính ñöôïc moät giaù trò soá cuûa bieåu thöùc a + b + c . 2. Luyeän taäp :(15’) Baøi 1/44: (5’)Tính giaù trò cuûa a + b + c + KQ : 22 , 36 , 22 , 36 . Baøi 2/44 :(5’) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b + c + KQ : 90 ; 0 Baøi 3/44 :(5’) Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc + KQ : a/ 17 , 7 b/ 3 , 3 . - Ñoïc ví duï -> tính soá caù cuûa ba baïn - a + b + c - Thaûo luaän nhoùm -> nhaän xeùt veà bieåu thöùc coù chöùa bachöõ. - Neâu keát quaû ( 9 ) - Tìm giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b + c trong töøng tröôøng hôïp -> nhaän xeùt veà giaù trò cuûa bieåu thöùc . - Baûng con . - V.B.T - Phieáu B.T 3. Cuûng coá – Daën doø :(5’) - Cho ví duï veà bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ -> thay chöõ baèng soá vaø tính giaù trò cuûa bieåu thöùc ñoù ? - CB: Tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng . ------------------------------------------------------------ Thöù saùu 26/10/2007 Tieát 35 : TÍNH CHAÁT KEÁT HÔÏP CUÛA PHEÙP COÄNG . I.Muïc tieâu : Giuùp HS : - Nhaän bieát ñöôïc tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng . - Söû duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp cuûa pheùp coäng ñeå tính nhanh gia trò cuûa bieåu thöùc . - GDHS caån thaän trong tính toaùn II. Ñoà duøng : GV :Baûng phuï keû saün baûng coù nd nhö SGK/45. HS : Baûng con , VBT , PHT III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : A. Baøi cuõ :(5’) Bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ . - Goïi 3 HS leân baûng laøm BT sau : A B C a + b – c a x b + c a : b + c 125 5 18 4028 4 147 2538 9 205 B. Baøi môùi :(25’) 1/ Giôùi thieäu tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng :(10’) + Treo baûng phuï coù saün nd nhö SGK /45 . - Khi thay chöõ baèng soá thì giaù trò cuûa bieåu thöùc ( a + b ) + c luoân baèng giaù trò cuûa bieåu thöùc a + ( b + c ) - Vieát : ( a + b ) + c = a + ( b + c ) . - Neâu : ( a + b ) ñöôïc goïi laø moät toång cuûa hai soá haïng, bieåu thöùc ( a + b ) + c coù daïng laø 1 toång hai soá haïng coäng vôùi soá thöù ba ( c ) . + Xeùt bieåu thöùc a + ( b + c ) thì ta thaáy a laø soá thöù nhaát cuûa toång ( a + b ) , coøn ( b + c )laø toång cuûa soá thöù hai vaø soá thöù ba trong bieåu thöùc ( a + b ) + c . + Vaäy khi thöïc hieän : Coäng moät toång hai soá vôùi soá thöù ba ta coù theå coäng soá thöù nhaát vôùi toång cuûa soá thöù hai vaø soá thöù ba . 2. Luyeän taäp : (15’) Baøi 1/45 :(5’) Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát : + M : 4367 + 199 + 501 = 4367 + ( 199 + 501 ) = 4367 + 700 = 5067 + Keát quaû : a/ 5067 ; 6800 b/ 3898 ; 10999. Baøi 2/45 :(5’) Soá tieàn caû 3 ngaøy nhaän ñöôïc : ( 75.500.000 + 14.500.000 ) + 86.950.000 = = 176.950.000 ( ñoàng ) . ÑS : 176.950.000 . Baøi 3/45 : (5’)Vieát soá hoaëc chöõ thích hôïp vaøo choã chaám : + Keát quaû : a. a + 0 = 0 + a = a b. 5 + a = a + 5 c. ( a + 28 ) + 2 = a + ( 28 + 2 ) = 30 . - Ñoïc baûng soá -> 3HS thöïc hieän 3 coät . - So saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc ( a + b ) + c vôùi giaù trò cuûa bieåu thöùc a + ( b + c ) khi a = 35 ; b = 15 vaø c = 20 => nhaän xeùt veà hai bieåu thöùc khi thay chöõ baèng soá ? - Laéng nghe . - Neâu keát luaän . - Baûng con . - V.B,T . + Neâu caùch laøm . - Phieáu BT 3. Cuûng coá – Daën doø :(5’) - Neâu tính chaát keát hôïp cuûa pheùp coäng : - CB : Luyeän taäp .

File đính kèm:

  • docTOAN T6-7.doc