Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 62 (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Mục tiêu, nội dung chương trình lớp 12

Luyện tập bài TDNĐ (Nữ) từ động tác 1-2; TDLH (Nam) 1-6

Luyện tập chạy tiếp sức

2. Kĩ năng:

Học sinh nắm được bài, thực hiện đúng kĩ thuật, đảm bảo cường độ và khối lượng vận động

3. Thái độ: Trật tự, nghiêm túc, tích cực

doc101 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 62 (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chỉång trçnh : 57-58 Ngaìy soản : Tiãút 57-58 Tãn baìi dảy : CẦU LƠNG BĨNG CHUYỀN I.MỦC TIÃU : 1.Kiãún thỉïc : Cầu lơng: Ơn các nội dung đã học . Bĩng chuyền : Ơn các nội dung đã học . 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âỉåüc baìi , thỉûc hiãûn âụng ké thuáût, âaím baío cỉåìng âäü vaì khäúi lỉåüng váûn âäüng . 3.Thại âäü : Tráût tỉû, nghiãm tục, têch cỉûc . II.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY : Âäưng loảt kãút håüp phán nhọm . III.CHUÁØN BË GIẠO CỦ : 1.Giạo viãn : Giạo ạn 2.Hoüc sinh : Sán baỵi , cầu lơng , bĩng chuyền IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC TG SL I.PHÁƯN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, KT ssäú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : Đá cầu Bĩng chuyền II.PHÁƯN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø dủc giỉỵa giåì . -Quay cạc khåïp . -Ẹp ngang, ẹp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män 2.Hoüc baìi måïi : a.Cầu lơng : -Ơn kĩ thuật đập cầu -Kĩ thuật đánh cầu trên đầu -Một số chiến thuật -Đấu tập b.Bĩng chuyền : -Ơn kĩ thuật chắn bĩng -Ơn kt chuyền bước 2 . -Đệm bĩng, chuyền bước 2 và đập bĩng -Thi đấu tập và làm trọng tài c.Cuíng cäú : -H/S thỉûc hiãûn +Giạo viãn sỉía chữa d.Thaí loíng : +Chảy nhẻ nhaìng thaí loíng . +Tải chäø thaí loíng bàịng cạc baìi táûp ruí mãưm toaìn thán . III.PHÁƯN KÃÚT THỤC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xẹt giåì hoüc . 2.Đọc điểm : 3.Dàûn doì : -Tỉû luyãûn táûp cạc näüi dung âaỵ hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc : 1 2 5 4 33 33 5 2 5 4x8 2 3 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x Tại sân bĩng chuyền x x x x * x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chỉång trçnh : 59 Ngaìy soản : 27/3/2009 Tiãút 59 Tãn baìi dảy : CẦU LƠNG BĨNG CHUYỀN I.MỦC TIÃU : 1.Kiãún thỉïc : Cầu lơng: Ơn các nội dung đã học . Bĩng chuyền : Ơn các nội dung đã học . 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âỉåüc baìi , thỉûc hiãûn âụng ké thuáût, âaím baío cỉåìng âäü vaì khäúi lỉåüng váûn âäüng . 3.Thại âäü : Tráût tỉû, nghiãm tục, têch cỉûc . II.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY : Âäưng loảt kãút håüp phán nhọm . III.CHUÁØN BË GIẠO CỦ : 1.Giạo viãn : Giạo ạn, đồng hồ bấm giờ 2.Hoüc sinh : Sán baỵi , cầu lơng , bĩng chuyền IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC TG SL I.PHÁƯN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, KT ssäú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : - Cầu lơng - Bĩng chuyền II.PHÁƯN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø dủc giỉỵa giåì . -Quay cạc khåïp . -Ẹp ngang, ẹp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : Khởi động với bĩng và khởi động với cầu 2.Hoüc baìi måïi : a.Cầu lơng : - Kỹ thuật phát cầu : Phát cầu gần và phát cầu cao xa . -Ơn kĩ thuật đánh cầu trên đầu -Ơn kĩ thuật đập cầu -Đấu tập b.Bĩng chuyền : -Ơn kĩ thuật đập bĩng chính diện -Ơn kt chuyền bước 2 . -Đệm bĩng, chuyền bước 2 và đập bĩng c.Cuíng cäú : Gọi học sinh lên thực hiện kỹ thuật phát cầu đánh cầu cao thuận tay và kỹ thuật đánh cầu cảotái tay . -H/S thỉûc hiãûn +Giạo viãn sỉía chữa d.Thaí loíng : +Tải chäø thaí loíng bàịng cạc baìi táûp ruí mãưm toaìn thán . III.PHÁƯN KÃÚT THỤC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xẹt giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tỉû luyãûn táûp cạc näüi dung âaỵ hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc : 1 2 5 28 3 2 4 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x Tại sân bĩng chuyền x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chỉång trçnh : 61 Ngaìy soản : Tiãút 61 Tãn baìi dảy BỌNG CHUYÃƯN : KIÃØM TRA I.MỦC TIÃU : 1.Kiãún thỉïc : Bọng chuyãưn : Kiãøm tra . 2.Ké nàng : Thỉûc hiãûn âụng ké thuáût phäúi håüp täút . 3.Thại âäü : Tráût tỉû, nghiãm tục, têch cỉûc . II.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY : Âäưng loảt kãút håüp phán nhọm . III.CHUÁØN BË GIẠO CỦ : 1.Giạo viãn : Giạo ạn 2.Hoüc sinh : Sán baỵi , bọng chuyãưn . IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC TG SL TIÃÚT 1 I.PHÁƯN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : -Kiãøm tra : Chuyãưn, âãûm ; phạt bọng tháúp tay chênh diãûn . II.PHÁƯN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø dủc giỉỵa giåì . -Quay cạc khåïp . -Ẹp ngang, ẹp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : -Mäüt säú baìi táûp càng cå . -Báût nhaíy tải chäø . 2.Hoüc baìi måïi : a.Kiãøm tra : -Chuyãưn bọng -Âãûm bọng -Phạt bọng tháúp tay chênh diãûn . b.Yãu cáưu : -Âụng ké thuáût -Phäúi håüp khạ täút c.Cho âiãøm : Chuyãưn vaì âãûm : Âiãøm Nam Nỉỵ 9-10 > 25 láưn > 17 láưn 7-8 > 20 láưn > 12 láưn 5-6 > 15 láưn > 7 láưn Dỉåïi 5 Tuìy mỉïc âäü thỉûc hiãûn Phạt bọng : 5 quaí Âiãøm Nam Nỉỵ 9-10 > 5 láưn > 4 láưn 7-8 > 4 láưn > 3 láưn 5-6 > 3 láưn > 2 láưn Dỉåïi 5 < 2 láưn b.Cuíng cäú : -Giạo viãn nháûn xẹt sỉía chỉía . c.Thaí loíng : -Chảy nhẻ nhaìng thaí loíng . -Tải chäø thaí loíng bàịng cạc baìi táûp ruí mãưm toaìn thán . III.PHÁƯN KÃÚT THỤC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xẹt giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tỉû luyãûn táûp cạc näüi dung âaỵ hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc . 1 2 5 3 29 5 4x8 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x * x x x x x Thỉûc hiãûn cọ lỉåïi * xxxxxx x xxxxxx * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chỉång trçnh : 59 Ngaìy soản : 27/3/2009 Tiãút 60 Tãn baìi dảy : CẦU LƠNG BĨNG CHUYỀN CHẠY BỀN I.MỦC TIÃU : 1.Kiãún thỉïc : Cầu lơng: Ơn các nội dung đã học . Bĩng chuyền : Ơn các nội dung đã học . 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âỉåüc baìi , thỉûc hiãûn âụng ké thuáût, âaím baío cỉåìng âäü vaì khäúi lỉåüng váûn âäüng . 3.Thại âäü : Tráût tỉû, nghiãm tục, têch cỉûc . II.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY : Âäưng loảt kãút håüp phán nhọm . III.CHUÁØN BË GIẠO CỦ : 1.Giạo viãn : Giạo ạn, đồng hồ bấm giờ 2.Hoüc sinh : Sán baỵi , cầu lơng , bĩng chuyền IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC TG SL I.PHÁƯN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, KT ssäú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : - Cầu lơng - Bĩng chuyền II.PHÁƯN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø dủc giỉỵa giåì . -Quay cạc khåïp . -Ẹp ngang, ẹp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : Khởi động với bĩng và khởi động với cầu 2.Hoüc baìi måïi : a.Cầu lơng : - Kỹ thuật phát cầu : Phát cầu gần và phát cầu cao xa . -Ơn kĩ thuật đánh cầu trên đầu -Ơn kĩ thuật đập cầu -Đấu tập b.Bĩng chuyền : -Ơn kĩ thuật đập bĩng chính diện -Ơn kt chuyền bước 2 . -Đệm bĩng, chuyền bước 2 và đập bĩng c. Chạy bền : Nam 1000m Nữ 600m c.Cuíng cäú : Gọi học sinh lên thực hiện kỹ thuật phát cầu đánh cầu cao thuận tay và kỹ thuật đánh cầu cảotái tay . -H/S thỉûc hiãûn +Giạo viãn sỉía chữa d.Thaí loíng : +Tải chäø thaí loíng bàịng cạc baìi táûp ruí mãưm toaìn thán . III.PHÁƯN KÃÚT THỤC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xẹt giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tỉû luyãûn táûp cạc näüi dung âaỵ hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc : 1 2 5 28 3 2 4 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x Tại sân bĩng chuyền x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG Tiãút theo phán phäúi chỉång trçnh : 59 Ngaìy soản : 27/3/2009 Tiãút 62 Tãn baìi dảy : CẦU LƠNG CHẠY BỀN I.MỦC TIÃU : 1.Kiãún thỉïc : Cầu lơng: Ơn các nội dung đã học . Chạy bền : Ơn các nội dung đã học . 2.Ké nàng : Hoüc sinh nàõm âỉåüc baìi , thỉûc hiãûn âụng ké thuáût, âaím baío cỉåìng âäü vaì khäúi lỉåüng váûn âäüng . 3.Thại âäü : Tráût tỉû, nghiãm tục, têch cỉûc . II.PHỈÅNG PHẠP GIAÍNG DẢY : Âäưng loảt kãút håüp phán nhọm . III.CHUÁØN BË GIẠO CỦ : 1.Giạo viãn : Giạo ạn, đồng hồ bấm giờ 2.Hoüc sinh : Sán baỵi , cầu lơng IV.TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP : NÄÜI DUNG LVÂ PHỈÅNG PHẠP TÄØ CHỈÏC TG SL I.PHÁƯN CHUÁØN BË : 1.Nháûn låïp : ÄØn âënh låïp, KT ssäú 2.Phäø biãún näüi dung giåì hoüc : - Cầu lơng II.PHÁƯN CÅ BAÍN : 1.Khåíi âäüng : +Khåíi âäüng chung : -Baìi thãø dủc giỉỵa giåì . -Quay cạc khåïp . -Ẹp ngang, ẹp doüc . +Khåíi âäüng chuyãn män : Khởi động với bĩng và khởi động với cầu 2.Hoüc baìi måïi : a.Cầu lơng : - Kỹ thuật phát cầu : Phát cầu gần và phát cầu cao xa . -Ơn kĩ thuật đánh cầu trên đầu -Ơn kĩ thuật đập cầu -Đấu tập b. Chạy bền : Nam 1000m Nữ 600m c.Cuíng cäú : Gọi học sinh lên thực hiện kỹ thuật phát cầu đánh cầu cao thuận tay và kỹ thuật đánh cầu cảotái tay . -H/S thỉûc hiãûn +Giạo viãn sỉía chữa d.Thaí loíng : +Tải chäø thaí loíng bàịng cạc baìi táûp ruí mãưm toaìn thán . III.PHÁƯN KÃÚT THỤC : 1.Táûp hoüp : Nháûn xẹt giåì hoüc . 2.Dàûn doì : -Tỉû luyãûn táûp cạc näüi dung âaỵ hoüc . -Chuáøn bë cho baìi hoüc sau : 3.Vãû sinh sau giåì hoüc : 1 2 5 28 3 2 4 4x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * x x x x x x Tại sân bĩng chuyền x x x x * x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * BÄØ SUNG

File đính kèm:

  • docgiao an moi.doc