Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2009-2010

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Giúp HS hiểu đợc ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bớc tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trờng.

- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.

- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc67 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Lớp 12 - Tiết 1 đến Tiết 35 - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ự ưu tiờn thụng tin, thụng bỏo, bỏo động. + Trang bị khớ tài cho cỏc đài quan sỏt. Cũng cố: 35’ 2’ - Địch sử dụng vũ khớ cụng nghệ cao, cú ưu thế vượt trội về phương tiện trang bị, gõy khú khăn cho cụng tỏc phũng trỏnh, cơ động, sơ tỏn đặc biệt với cỏc mục tiờu cố định. ( địch dựng mọi thủ đoạn về mọi mặt ) Tomahawk của Hoa Kỳ - Yờu cầu quan trọng nhất hiện trong giai đoạn hiện nay là phải kết hợp chặt chẽ kinh tế xó hội với quốc phũng an ninh. Kết hợp nhà nước và nhõn dõn cựng làm để phỏt huy sức mạnh tổng hợp của toàn dõn. - Nõng cao về nhận thức của mọi cụng dõn, học tập cỏc kiến thức phũng khụng phổ thụng, hiểu biết về địch trờn khụng, về cỏc phương tiện tiến cụng đường khụng, mỏy bay, tờn lửa hành trỡnh, bom, đạnSử dụng cỏc phương tiện vũ khớ bộ binh đỏnh địch. Khắc phục hậu quả, cứu thương, cứu sập, phũng chỏy, chữa chỏy, đảm bảo thụng tin liờn lạc, giao thụng vận chuyển - Xõy dựng hệ thống tỡnh bỏo, quan sỏt cỏc mặt để kịp thời phỏt hiện và bỏo động trong mọi tỡnh huống. - cỏc đài quan sỏt phũng khụng được trang bị khớ tài quang học như kớnh chỉ huy TZK, ống nhũm, phương tiện thụng tin liờn lạc bằng vụ tuyến, hữu tuyến điện, kể cả cỏc phương tiện thụ sơ như: cũi, kẻng, mỏ, ỏnh sỏng, tiếng sỳng GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2010 Giáo án GDQP – AN . Lớp 12 Tuần :34 Tiết:33 Bài 8 CễNG TÁC PHềNG KHễNG NHÂN DÂN I.MỤC TIấU 1. Về kiến thức: - Hiểu được những nội dung cơ bản ban đầu về cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn, sự phỏ hoại của kẻ thự bằng đường khụng. 2. Về kỹ năng: - Biết cỏch phũng trỏnh đơn giản khi kẻ thự tiến cụng bằng đường khụng. 3. Về thỏi độ: - Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm đối với cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn. - Tham gia tuyờn truyền vận động nhõn dõn thực hiện cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bài 8 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 8 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Một số vấn đề cơ bản về cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn trong tỡnh hỡnh mới. 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV Gv gọi 3-4 học sinh lờn thực hiện rội nhận xột và cho điểm HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc 2: Phần cơ bản 5. Tổ chức chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn ở cỏc cấp Để thực hiện cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn được hiệu quả, ngày 06/01/2003 Thủ tướng chớnh phủ đó quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn Trung ương do đồng chớ Phú Thủ tướng Chớnh phủ làm trưởng ban, cỏc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ cử một đồng chớ Thứ trưởng làm ủy viờn. Ban chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng Trung ương cú cơ quan thường trực đặt tại Bộ Quốc phũng. Ban chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn địa phương do Phú Chủ tịch ủy ban nhõn dõn cựng cấp làm trưởng ban. Trưởng cỏc ban, ngành của địa phương là ủy viờn. Hiện nay, hệ thống chỉ đạo cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn từ Trung ương đến cơ sở đó đi vào hoạt động, nhiều nơi đó tổ chức diễn tập nhằm cụ thể húa cỏc nội dung cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn trong điều kiện mới. Cũng cố: 35’ 2’ Gv nờu cõu hỏi ? HS trả lời GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2010 Giáo án GDQP – AN . Lớp 12 Tuần :35 Tiết:34 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. I.MỤC TIấU 1. Về kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dõn bảo vệ Tổ quốc. 2. Về kỹ năng: - Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Về thỏi độ: . - Tớch cực tự giỏc trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bài 9 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 9 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Một số vấn đề cơ bản về cụng tỏc phũng khụng nhõn dõn trong tỡnh hỡnh mới. 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV Gv gọi 3-4 học sinh lờn thực hiện rội nhận xột và cho điểm HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc 2: Phần cơ bản I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA: 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia c. Bảo vệ an ninh văn hoỏ, tư tưởng - Bảo vệ sự ổn định và phỏt triển bền vững của văn hoỏ, tư tưởng. - Bảo vệ sự đỳng đắn, vai trũ chủ đạo của chủ nghĩa Mỏc – Lờnin, tư tưởng Hồ Chớ Minh. - Bảo vệ những giỏ trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoỏ dõn tộc. - Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm cụng tỏc văn hoỏ, văn nghệ. d. Bảo vệ an ninh dõn tộc - Bảo vệ quyền bỡnh đẳng giữa cỏc dõn tộc. - Ngăn ngừa, phỏt hiện, đấu tranh với cỏc hoạt động lợi dụng vấn đề dõn tộc. e. Bảo vệ an ninh tụn giỏo - Đảm bảo chớnh sỏch tự do tớn ngưỡng. - Đấu tranh với cỏc đối tượng, cỏc thế lực lợi dụng vấn đề tụn giỏo. - Thực hiện đoàn kết, bỡnh đẳng, giỳp đỡ nhau cựng phỏt triển. g. Bảo vệ an ninh biờn giới - Bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biờn giới quốc gia, cả ở đất liền và ở trờn biển. - Chống cỏc hành vi xõm phạm chủ quyền biờn giới. h. Bảo vệ an ninh thụng tin - Bảo đảm an toàn, nhanh chúng, chớnh xỏc và bớ mật. - Chống lộ, lọt những thụng tin bớ mật của Nhà nước. - Ngăn chặn cỏc hoạt động khai thỏc, dũ tỡm để đỏnh cắp thụng tin trờn mạng. Cũng cố: 35’ 2’ - Chống lạm phỏt - di tớch lịch sử, phong tục - Tụn trọng quyền cụng dõn - Trỏnh lợi dụng tụn giỏo làm chuyện phi phỏp. - Tụn trọng chủ quyền biờn giới. - Thụng tin liờn lạc, thụng tin đại chỳng. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2010 Giáo án GDQP – AN . Lớp 12 Tuần :36 Tiết:35 TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC. I.MỤC TIấU 1. Về kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dõn bảo vệ Tổ quốc. 2. Về kỹ năng: - Xõy dựng ý thức trỏch nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Về thỏi độ: . - Tớch cực tự giỏc trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bài 9 trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước bài 9 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Nội dung bải vệ an ninh quốc gia. 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số €€€€€€€€ €€€€€€€€ ƒƒƒƒƒƒƒƒ € ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚GV Gv gọi 3-4 học sinh lờn thực hiện rội nhận xột và cho điểm HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc 2: Phần cơ bản II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC: 1. Nõng cao nhận thức, trỏch nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỡ mới - Nhận thức được tớnh chất, nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. Từ đú, xỏc định trỏch nhiệm là một lực lượng tuyờn truyền tớch cực cho nhiệm vụ này. - Tớch cực học tập nõng cao kiến thức về Hiến phỏp, phỏp luật, hiểu được những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia. - Luụn nõng cao cảnh giỏc, chủ động phũng ngừa, tớch cực tham gia phong trào toàn dõn bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia - Luụn tu dưỡng, rốn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tự giỏc chấp hành phỏp luật và quy chế của nhà trường, sống và làm việc theo hiến phỏp, phỏp luật. - Thực hiện tốt phương chõm: Học sinh với 3 khụng. - Khụng tự phỏt lập hội, cõu lạc bộ, ra bỏo, bản tin, tạp chớ và cỏc hỡnh thức khỏc trỏi quy định của phỏp luật. Cảnh giỏc, phũng ngừa những õm mưu, thủ đoạn phỏ hoại. - Đoàn kết, tương trợ giỳp đỡ lẫn nhau trong học tập, rốn luyện. - Tớch cực tham gia tuyờn truyền, hướng dẫn, cựng mọi người thực hiện nhiệm vụ, nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nờu cao cảnh giỏc, chủ động, tớch cực tham gia đấu tranh phũng, chống tội phạm gúp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc - Luụn nờu cao cảnh giỏc, phỏt hiện và bỏo cỏo kịp thời, đầy đủ, chớnh xỏc những thụng tin sai trỏi. - Chủ động đề phũng, khụng để bị kẻ xấu kớch động, lụi kộo. Tớch cực, tự giỏc tham gia giải quyết cỏc nhiệm vụ theo yờu cầu. - Động viờn giỳp đỡ những người đó lầm lỡ, sa ngó để giỳp họ mau chúng tiến bộ. Kiờn quyết khụng được bao che khuyết điểm. - Phỏt huy tốt vai trũ của cỏc tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Cũng cố: 35’ 2’ Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn xó hội, là trỏch nhiệm của mọi cụng dõn. Để thực hiện trỏch nhiệm cụng dõn, mỗi học sinh cần thực hiện được những vấn đề sau: 1. Nõng cao nhận thức, trỏch nhiệm của học sinh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỡ mới. 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. 3. Nờu cao cảnh giỏc, chủ động, tớch cực tham gia đấu tranh phũng, chống tội phạm gúp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2010

File đính kèm:

  • docGiao an QPAN12Tlong 2010 Chuan.doc