Giáo án Môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học cả năm

I. MỤC TIÊU:

1. Về Kiến thức:

- Giúp cho học sinh hiểu và làm được các động tác đội ngũ từng người không có súng và thứ tự động tác tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội ,trung đội làm cơ sở để vận dụng trong học tập và các họat động của nhà trường.

- Tự giác rèn luyện thành động tác, học đến đâu vận dụng thực hiện đến đó.

2. Về kỷ năng:

- Nắm được nội dung bài, sau đó phải tự làm được và vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

3. Về thái độ:

- Học sinh chú ý tập trung nghe giảng giải và phân tích từng động tác , chú ý quan sát giáo viên làm mẫu thị phạm động tác,

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

 1. Chuẩn bị của học sinh :

- Trang phục đúng qui định (đi giầy)

 2. Chuẩn bị của giáo viên :

- Giáo án,thực hành động tác chuẩn, tài liệu.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP

 

doc42 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Chương trình học cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n Nªu tr­êng hîp vËn dông hoÆc trªn c¬ së häc sinh ®äc tr­íc s¸ch gi¸o khoa gi¸o viªn cã thÓ ®Æt c¸c c©u hái, cho häc sinh ph¸t biÓu, sau ®ã kÕt luËn. Lµm mÉu ®éng t¸c theo hai b­íc: B­íc 1: H« khÈu lÖnh (“§øng nÐm lùu ®¹n chuÈn bÞ”- “NÐm”) vµ lµm nhanh. B­íc 2: Lµm chËm, ph©n tÝch. Khi lµm chËm, ph©n tÝch cã thÓ ph©n chia ®éng t¸c nÐm thµnh c¸c cö ®éng ®Ó thuËn tiÖn cho luyÖn tËp. Nªu vµ thùc hiÖn mét sè ®iÓm chó ý, sau ®ã cho mét sè häc sinh thùc hiÖn l¹i ®éng t¸c, nhËn xÐt, kÕt luËn vµ chuyÓn néi dung. Gi¶ng néi dung III IV. NÐm lùu ®¹n tróng ®Ých Giíi thiÖu lÇn l­ît c¸c néi dung: §Æc ®iÓm, yªu cÇu, ®iÒu kiÖn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ thµnh tÝch. H­íng dÉn ®éng t¸c nÐm lùu ®¹n theo 2 b­íc: B­íc 1: H« khÈu lÖnh “§øng nÐm lùu ®¹n chuÈn bÞ”- “NÐm”vµ lµm nhanh. B­íc 2: Lµm chËm, ph©n tÝch hµnh ®éng cña ng­êi nÐm, hµnh ®éng cña ng­êi phôc vô. 2.4. Tæ chøc luyÖn tËp. Tæ chøc luyÖn tËp thµnh mét bé phËn, gi¸o viªn trùc tiÕp duy tr×. Tr­íc khi luyÖn tËp nÐm lùu ®¹n, ph¶i cho häc sinh khëi ®éng. - LuyÖn tËp ®éng t¸c ®øng nÐm lùu ®¹n: H« khÈu lÖnh cho häc sinh tËp tõng cö ®éng, gi¸o viªn ph¶i söa tËp cho tõng häc sinh, thùc hiÖn sai ®©u söa ®ã, cø nh­ vËy cho ®Õn khi thuÇn thôc. - LuyÖn tËp ®éng t¸c nÐm lùu ®¹n tróng ®Ých: Mçi lÇn tËp lÇn l­ît hai häc sinh (mét tËp nÐm, mét phôc vô), gi¸o viªn hoÆc líp tr­ëng h« khÈu lÖnh vµ chØ huy, sau ®ã xoay vßng ®æi tËp. - KÕt thóc luyÖn tËp: HÕt thêi gian luyÖn tËp, tËp hîp, nhËn xÐt ý thøc vµ kÕt qu¶ luyÖn tËp. NÕu cßn thêi gian cã thÓ kiÓm tra mét sè häc sinh. 2.5. Tæ chøc héi thao. 2.6. Tæng kÕt ®¸nh gi¸ (kÕt thóc gi¶ng bµi) 3. Th¶o luËn 4. LuyÖn tËp - ý ®Þnh luyÖn tËp + Néi dung: NÐm lùu ®¹n. + Thêi gian: 1 tiÕt + Tæ chøc: Líp tËp hu©n chia thµnh 3 nhãm. + Ph­¬ng ph¸p: Trong mét nhãm HV thay nhau võa nãi võa lµm ®éng t¸c nÐm lùu ®¹n, cßn l¹i quan s¸t ®ãng gãp ý kiÕn, sau ®ã ®æi tËp. + VÞ trÝ: B·i tËp. + KÝ tÝn hiÖu: KhÈu lÖnh trùc tiÕp. + Ng­êi phô tr¸ch. - Duy tr× luyÖn tËp - KÕt thóc luyÖn tËp: KiÓm tra mét sè HV, gi¶i quyÕt th¾c m¾c. III. KÕt thóc b¸o c¸o - HÖ thèng, cñng cè néi dung. - H­íng dÉn HV nghiªn cøu tµi liÖu. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. BAØI 7: KÓ THUAÄT CAÁP CÖÙU VAØ CHUYEÅN THÖÔNG Phaàn I : YÙ ÑÒNH GIAÛNG DAÏY I/. MUÏCH ÑÍCH – YEÂU CAÀU : 1). Muïc Ñích : Giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát caùch caáp cöùu vaø chuyeån ngöôøi bò thöông ñeå töï caáp cöùu cho baûn thaân vaø caáp cöùu cho nhau khi bò thöông, bò naïn. 2) Yeâu Caàu : - Hieåu ñöôïc caùc nguyeân taéc cô baûn khi caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh xöông gaõy vaø gaây ngaït thôû - Bieát laøm caùc ñoäng taùc caàm maùu, coá ñònh xöông gaõy, hoâ haáp nhaân taïo vaø chuyeån ngöôøi bò thöông - Tích cöïc luyeän taäp, vaän duïng linh hoaït vaøo trong thöïc teá cuoäc soáng II/. NOÄI DUNG : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy Hoâ haáp nhaân taïo Kyõ thuaät chuyeån thöông Luyeän taäp III/. THÔØI GIAN : -Thôøi gian toaøn baøi : 5 tieát ( 225 phuùt) - Thôøi gian lyù thuyeát : 1 tieát (45 phuùt) - Thôøi gian luyeän taäp : 3 tieát (135 phuùt) - Thôøi gian kieåm tra keát thuùc 1 tieát (45 phuùt) IV/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP : 1) Toå Chöùc : - Laáy lôùp hoïc ñeå giaûng daïy - Töøng ngöôøi luyeän taäp trong ñoäi hình toå hoïc taäp. 2). Phöông Phaùp : - Ñoái vôùi ngöôøi daïy: Thuyeát minh, giaûng giaûi, duøng moâ hình tranh veõ ñeå minh hoaï, chöùng minh khi giaûng lyù thuyeát. Neâu toùm taét caùc kieåu baêng cô baûn vaø baêng öùng duïng ôû caùc vò trí treân cô theå - Ñoái vôùi hoïc sinh: Nghe, ghi keát hôïp vôùi quan saùt ñoäng taùc maãu cuûa giaùo vieân, ñoäi maãu ñeå naém noäi dung, ñoäng taùc vaø tieán haønh luyeän taäp theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân. V/. ÑÒA ÑIEÅM : Ngoaøi thao tröôøng, baõi taäp; cuõng coù theå duøng phoøng roäng ñeå leân lôùp vaø trieån khai luyeän taäp khi gaëp trôøi möa. VI/. VAÄT CHAÁT BAÛO ÑAÛM : - Giaùo vieân: Giaùo aùn, tranh veõ, caùc loaïi baêng cuoän, neïp goã. Nhöõng noäi dung caàn ngöôøi phuïc vuï (trôï giaûng) phaûi ñöôïc boài döôõng tröôùc. - Hoïc sinh: Vôû ghi cheùp, caùc loaïi baêng cuoän,neïp goã. Phaàn II : THÖÏC HAØNH GIAÛNG DAÏY I/. CAÀM MAÙU TAÏM THÔØI: 1). Muïc ñích: Nhaèm laøm ngöng chaûy maùu, haïn cheá söï maát maùu, goùp phaàn cöùu soáng tính maïng ngöôøi bò thöông. 2). Nguyeân taéc caàm maùu taïm thôøi: a. Phaûi khaån tröông, nhanh choùng laøm ngöøng chaûy maùu. b. Phaûi xöû trí ñuùng chæ ñònh theo tính chaát cuûa veát thöông, tuyø thuoäc vaøo tính chaát chaûy maùu, caàn phaûi xöû trí theo yeâu caàu cuûa töøng veát thöông, khoâng tieán haønh moät caùch thieáu thaän troïng. c. Phaûi ñuùng qui trình kæ thuaät. 3). Phaân bieät caùc loaïi chaûy maùu: chia laøm 3 loaïi chaûy maùu nhö sau: - Chaûy maùu mao maïch - Chaûy maùu tænh maïch vöøa vaø nhoû - Chaûy maùu ñoäng maïch 4). Caùc bieän phaùp caàm maùu taïm thôøi: - Aán ñoäng maïch - Gaáp chi toái ña: caúng tay, caùnh tay, gaáp caúng chaân vaøo ñuøi, gaáp ñuøi vaøo thaân. - Baêng eùp - Baêng cheøn - Baêng nuùt - Ga roâ II/. COÁ ÑÒNH TAÏM THÔØI GAÕY XÖÔNG: 1). Muïc ñích: taát caû caùc veát thöông gaõy xöông keå caû trong chieán tranh hay tai naïn ñieàu coù theå xaûy ra döôùi daïng gaõy xöông hôû hay gaõy xöông kín toån thöông thöôøng phöùc taïp. 2). Nguyeân taéc coá ñònh: - Neïp coá ñònh caû khôùp treân vaø khôùp döôùi oå gaõy - Khoâng ñaët neïp cöùng saùt vaøo chi - Khoâng co keùo, naén chænh oå gaõy 3). Kyõ thuaät coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy: a. Caùc loaïi neïp thöôøng duøng: - Neïp tre - Neïp saét côø ra me b. Kyõ thuaät coá ñònh: - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông baøn tay, khôùp coå tay: duøng neïp tre to baûn hoaëc neïp côø ra me. - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông caúng tay duøng neïp tre hoaëc neïp côø ra me - Coá ñònh taïm thôøi gaõy xöông caúng chaân duøng neïp tre hoaëc neïp côø ra me III/. HO HAÁP NHAÂN TAÏO: 1). Nguyeân nhaân gaây ngaït: Ngaït thôû laø do thieáu oxi: do cheát ñuoái, bò duøi laáp, hít phaûi khí ñoäc, taéc ngheõn ñöôøng hoâ haáp. 2). Caáp cöùu: a. Bieän phaùp caáp cöùu: - Loaïi boû nguyeân nhaân gaây ngaït - Khai thoâng ñöôøng hoâ haáp - Laøm hoâ haáp nhaân taïo b. Caùc bieän phaùp hoâ haáp nhaân taïo - Phöông phaùp thoåi ngaït vaø eùp tim ngoaøi loàng ngöïc - Phöông phaùp Nin Sen - Phöông phaùp Xinvetstô c. Nhöõng ñieåm chuù yù khi laøm hoâ haáp: - Laøm caøng sôùm caøng toát - Laøm ñuùng nguyeân taéc, löïc ñuû maïnh - Laøm nôi thoâng thoaùng - Khoâng hoâ haáp cho ngöôøi bò nhieãm ñoäc - Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc chuyeån ngöôøi bò ngaït thôû veà caùc tuyeán khi hoâ haáp töï nhieân chöa hoài phuïc 3). Tieán trieån cuûa vieäc caáp cöùu ngaït thôû: - Tieán trieån toát - Tieán trieån xaáu IV/. KYÕ THUAÄT CHUYEÅN THÖÔNG 1). Mang vaùc baèng tay khoâng: - Coõng treân löng, nhöng khoâng ñi xa ñöôïc vì moûi. - Dìu: aùp duïng cho ngöôøi bò thöông nheï - Vaùc treân vai: aùp duïng vaän chuyeån ngöôøi bò thöông nheï maø chaân khoâng töï ñi ñöôïc - Beá khoâng mang ngöôøi bò thöông ñi xa ñöôïc 2). Chuyeån thöông baèng caùn: - Laø caùch chuyeån phoå bieán vaø an toaøn nhaát a. Caùc loaïi caùng: - Caùng baïc khieâng tay - Caùng voõng ñay, voõng baït - Caùng tre hình thuyeàn b. Kyõ thuaät caùng thöông - Ñaët ngöôøi bò thöông leân caùng( hai ngöôøi laøm): + Luoàn ñoøn caùng vaø buoäc daây caùng( neáu laø caùng voõng) + Neáu ngöôøi bò thöông bò gaõy xöông ñuøi hoaëc toå thöông coät soáng phaûi ñaët moät khung tre vaøo trong caùng voõng. - Kyõ thuaät caùng thöông: moãi ngöôøi caùng caàn coù moät chieác gaäy, coù chaïc ôû ñaàu treân ñeå ñôõ ñoøn caùng khi caàn nghæ hoaëc ñoåi vai. - Khi caùng treân ñöôøng baèng hai ngöôøi khoâng ñi ñeàu böôùc ñeå caùng khoûi laéc lö. Khi caùng treân ñöôøng doác, phaûi coá giöõ cho ñoøn caùng thaêng baèng, leân ñoác ñeå ñaàu phía tröôùc, xuoáng ñoác ñeå ñaàu phía sau. Phaàn III : HÖÔÙNG DAÃN LUYEÄN TAÄP I/. NOÄI DUNG : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy Kyõ thuaät chuyeån thöông Hoâ haáp nhaân taïo II/. THÔØI GIAN : 135 phuùt III/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP : 1). Toå Chöùc : Luyeän taäp theo toå hoïc taäp 2). Phöông Phaùp : - Lôùp chia theo ñôn vò 4 toå hoïc taäp - Toå hoïc taäp thaønh haøng ngang. - Töøng caù nhaân nghieân cöùu 5-10 phuùt. - Töøng ñoâi baïn hoïc taäp thay nhau baêng chaäm treân cô theå cuûa baïn mình vôùi töøng noäi dung caùc kieåu baêng. - Quaù trình baêng töøng ngöôøi theo doõi, goùp yù cho nhau ñeå naém chaéc noäi dung töøng kieåu baêng ôû caùc vò trí treân cô theå. IV/. KHU VÖÏC LUYEÄN TAÄP : Saân tröôøng THPT Höõu Luõng V/. KYÙ HIEÄU LUUYEÄN TAÄP : - Moät hoài coài baét ñaàu taäp luyeän - Hai hoài coøi nghæ giaûi lao - Ba hoài coøi veà vò trí taäp trung. Phaàn VI : KIEÅM TRA KEÁT THUÙC HUAÁN LUYEÄN I/. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU : 1). Muïc Ñích : Nhaèm ñaùnh giaù chaát löôïng truyeàn ñaït cuûa ngöôøi daïy vaø söï luyeän taäp cuûa ngöôøi hoïc ñoái vôí caùc caùch caàm maùu taïm thôøi, coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy, kyõ thuaät chuyeån thöông, hoâ haáp nhaân taïo. Ñeå laøm cô sôû khi vaän duïng vaøo thöïc teá. 2). Yeâu Caàu : - Kieåm tra phaûi trung thöïc - Ngöôøi ñöôïc kieåm tra phaûi bieát vaän duïng thuaàn thuïc caùc kyõ thuaät - Keát quaû kieåm tra phaûi ñaït töø khaù trôû leân II/. NOÄI DUNG KIEÅM TRA : Caàm maùu taïm thôøi Coá ñònh taïm thôøi xöông gaõy III/. THÔØI GIAN KIEÅM TRA : 45 phuùt IV/. TOÅ CHÖÙC – PHÖÔNG PHAÙP KIEÅM TRA : 1). Toå Chöùc : Laáy ñoäi hình lôùp hoïc ñeå kieåm tra. 2). Phöông phaùp : Vieát phieáu caâu hoûi goïi teân laàn löôïc töøng hoïc sinh vaøo boác thaêm vaø thöïc haønh traû lôøi caâu hoûi. V/. ÑOÁI TÖÔÏNG THAØNH PHAÀN KIEÅM TRA : Toaøn boä hoïc sinh theo ñôn vò lôùp hoïc cuûa khoái lôùp 11. VI/. ÑÒA ÑIEÅM KIEÅM TRA : Saân tröôøng THPT Höõu Luõng (hoaëc saân vaän ñoäng) VII/. VAÄT CHAÁT BAÛO ÑAÛM : - Baøn hoïc sinh, caâu hoûi kieåm tra, soå ghi ñieåm. - Baêng cuoän, neïp goã ngöôøi phuïc vuï kieåm tra (HS cuoái danh saùch lôùp) - Hoïc sinh trang phuïc ñuùng quy ñònh

File đính kèm:

  • docGDQP 11 ca nam hay tinh lang son.doc