Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tiết 2 - Bài 2: Màu sắc trong trang trí - Trường Tiểu học Ea Tiêu - Năm học 2011-2012 - Phan Khánh Trọng

êu cầu - HS hiểu sơ lược vai trò và ý nghĩa của màu sắc trong trang trí,

HS biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí - HS cảm nhận được vẻ đẹp của màu sắc trong trang trí, II/ Chuán bi:

Giáo viên: . Hình ảnh đồ vật được trang trí - Một số bài trang trí hình cơ bản: Hình vuông, đường diềm, hình tròn, - Hình vẽ một số hoạ tiết khác nhau

Bảng màu sắc.

Học sinh: - Và thực hành, . Bút chì, màu sáp. III/ Các hoạt động dạy – học chủ yếu( 35° – 40°)

1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra: Đồ dùng học tập của HS 3. Bài mới: * Giới thiệu bài: GV liên hệ thực tế để HS nhận biết tầm quan trọng của màu sắc: trong trang trí thể hiện qua đồ vật.

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tiết 2 - Bài 2: Màu sắc trong trang trí - Trường Tiểu học Ea Tiêu - Năm học 2011-2012 - Phan Khánh Trọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/8/2011 Tiết 2 Baøi 2: Veõ trang trí MAØU SAÉC TRONG TRANG TRÍ I/ Yêu cầu HS hieåu sô löôïc vai troø vaø yù nghóa cuûa maøu saéc trong trang trí. HS bieát caùch söû duïng maøu trong caùc baøi trang trí. HS caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa maøu saéc trong trang trí. II/ Chuaån bò: Giaùo vieân: Hình aûnh ñoà vaät ñöôïc trang trí. Moät soá baøi trang trí hình cô baûn: Hình vuoâng, ñöôøng dieàm, hình troøn. Hình veõ moät soá hoaï tieát khaùc nhau Baûng maøu saéc. Hoïc sinh: Vôû thöïc haønh, Buùt chì, maøu saùp III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu(35’ – 40’) 1. OÅn ñònh toå chöùc: 2. Kieåm tra: Ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS 3. Baøi môùi: * Giôùi thieäu baøi: GV lieân heä thöïc teá ñeå HS nhaän bieát taàm quan troïng cuûa maøu saéc: trong trang trí theå hieän qua ñoà vaät. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt GV giôùi thieäu caùc baøi veõ trang trí, toå chöùc cho HS hoïp nhoùm vaø ñöa ra caâu hoûi cho caùc em thaûo luaän veà maøu saéc (noäi dung baøi hoïc). GV cho ñaïi dieän traû lôøi vaø heä thoáng noäi dung baøi hoïc. Quan saùt vaø thaûo luaän. Traû lôøi vaø laéng nghe Hoaït ñoäng 2 Caùch veõ maøu. - GV giôùi thieäu qua veà caùch pha maøu boät vaø maøu nöôùc, ñeå hoïc sinh laøm quen. - Höôùng daãn kó veà veõ maøu saùp vaø thöïc haønh ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng caâu hoûi gôïi môû ñeå HS töï tieáp thu baøi. Phaùt bieåu xaây döïng baøi Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh GV cho HS laøm baøi trong vôû thöïc haønh, vaø neâu yeâu caàu cuûa baøi veõ ”Trang trí moät ñöôøng dieàm” Quan saùt vaø höôùng daãn theâm cho caùc em thöïc haønh ñöôïc ñöôøng dieàm trang trí Thöïc haønh Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù GV toå chöùc cho caùc em trình baøy saûn phaåm. Gôïi yù HS nhaän xeùt baøi ñeïp, chöa ñeïp, vì sao? Ñoàng thôøi nhaéc laïi kieán thöùc cô baûn veà veõ maøu qua nhaän xeùt GV nhaän xeùt chung giôø hoïc. Nhaän xeùt ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa baïn 4. Daën doø: - Quan saùt tröôøng, lôùp cuûa mình vaø chuaån bò ñoà duøng cho tieát hoïc sau./.

File đính kèm:

  • docMT5 bai 2.doc