Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2009-2010

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét ( 5’)

- Giáo viên bày mẫu để HS quan sát:

+ Mẫu có mấy đồ vật? Gồm các đồ vật gì?

+ Hình dáng, tỉ lệ, màu sắc, đậm nhạt của các đồ vật nhơ thế nào?

+ Vị trí đồ vật nào ở trơớc, ở sau?

Hoạt động 2: Cách vẽ ( 6’)

+ So sánh tỉ lệ giữa chiều cao và chiều ngang của mẫu để phác khung hình chung, sau đó phác hình riêng của từng vật mẫu.

+ Vẽ đơường trục của từng vật mẫu rồi tìm tỉ lệ các bộ phận.

+ Vẽ nét chính trươớc, sau đó vẽ nét chi tiết và sửa hình cho giống mẫu.

+ Nhìn mẫu vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu.

- Giáo viên cho xem bài vẽ theo mẫu: Mẫu có 2 đồ vật của lớp trơước để các em học tập cách vẽ.

Hoạt động 3: Thực hành: ( 17’)

- Giáo viên hơướng dẫn học sinh:

- Học sinh làm bài (yêu cầu học sinh không đươợc dùng thươớc kẻ).

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 - Tuần 14 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 21/11/2009 Ngµy gi¶ng: Thø 3 ngµy 24/11/2009 4A-T4; 4B-T5 Thø 4 ngµy 25/11/2009 4C-T2 TuÇn 14 Bµi 14: VÏ theo mÉu MÉu cã hai ®å vËt I/ Môc tiªu - Häc sinh n¾m ®­îc h×nh d¸ng, tØ lÖ cña hai vËt mÉu. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ h×nh tõ ba qu¸t ®Õn chi tiÕt vµ vÏ ®­îc hai ®å vËt gÇn gièng mÉu. - Häc sinh yªu thÝch vÎ ®Ñp cña c¸c ®å vËt. II/ ChuÈn bÞ GV: - MÉu vÏ - Mét sè bµi vÏ mÉu cã hai ®å vËt cña häc sinh c¸c líp tr­íc. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Tæ chøc. (2’) 2. KiÓm tra ®å dïng. 3. Bµi míi. Giíi thiÖu Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt ( 5’) - Gi¸o viªn bµy mÉu ®Ó HS quan s¸t: + MÉu cã mÊy ®å vËt? Gåm c¸c ®å vËt g×? + H×nh d¸ng, tØ lÖ, mµu s¾c, ®Ëm nh¹t cña c¸c ®å vËt nh thÕ nµo? + VÞ trÝ ®å vËt nµo ë tríc, ë sau? Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ ( 6’) + So s¸nh tØ lÖ gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu ngang cña mÉu ®Ó ph¸c khung h×nh chung, sau ®ã ph¸c h×nh riªng cña tõng vËt mÉu. + VÏ ®­êng trôc cña tõng vËt mÉu råi t×m tØ lÖ c¸c bé phËn. + VÏ nÐt chÝnh tr­íc, sau ®ã vÏ nÐt chi tiÕt vµ söa h×nh cho gièng mÉu. + Nh×n mÉu vÏ ®Ëm nh¹t hoÆc vÏ mµu. - Gi¸o viªn cho xem bµi vÏ theo mÉu: MÉu cã 2 ®å vËt cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: ( 17’) - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh: - Häc sinh lµm bµi (yªu cÇu häc sinh kh«ng ®­îc dïng th­íc kÎ). + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: * HS lµm viÖc theo nhãm (4 nhãm) + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù h­íng dÉn cña GV. + Quan s¸t mÉu ®Ó t×m tØ lÖ k/h×nh chung vµ k/h×nh riªng tõng v.mÉu. + VÏ k/h×nh phï hîp víi tê giÊy. + So s¸nh, ­íc l­îng ®Ó t×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña tõng vËt mÉu. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - Gi¸o viªn cïng HS treo mét sè bµi vÏ lªn b¶ng. - C¸c nhãm nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i bµi vÏ: + Bè côc (c©n ®èi). + H×nh vÏ (râ ®Æc ®iÓm, gÇn gièng mÉu) - Gi¸o viªn kÕt luËn vµ khen ngîi nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp. DÆn dß HS: - Quan s¸t ch©n dung cña b¹n cïng líp vµ nh÷ng ng­êi th©n. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. Ngµy so¹n : 28/11/2009 Ngµy gi¶ng: Thø 3 ngµy 1/12/2009 4A-T4; 4B-T5 Thø 4 ngµy 2/12/2009 4C-T2 TuÇn 15 Bµi 15: VÏ tranh VÏ ch©n dung I/ Môc tiªu - Häc sinh nhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cña mét sè khu«n mÆt ngêi. - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh ch©n dung theo ý thÝch. - Häc sinh biÕt quan t©m ®Õn mäi ng­êi. II/ ChuÈn bÞ GV: - Mét sè ¶nh ch©n dung. - Mét sè tranh ch©n dung cña ho¹ sÜ, cña häc sinh vµ tranh ¶nh vÒ ®Ò tµi kh¸c. HS : - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×, tÈy, s¸p mµu. III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc 1. Tæ chøc. (2’) 2. KiÓm tra ®å dïng. 3. Bµi míi. Giíi thiÖu ( 1’) Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt( 5’) - Gv yªu cÇu HS quan s¸t tranh, ¶nh ®· chuÈn bÞ: + H×nh d¸ng khu«n mÆt? - Gi¸o viªn tãm t¾t: + Mçi ng­êi ®Òu cã khu«n mÆt kh¸c nhau. + M¾t, mòi, miÖng cña mçi ng­êi cã h×nh d¹ng kh¸c nhau; + VÞ trÝ cña m¾t, mòi, miÖng ... trªn khu«n mÆt cña mçi ng­êi mét kh¸c (xa, gÇn, cao, thÊp, ...) Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ ch©n dung( 6’) + Ph¸c h×nh khu«n mÆt theo ®Æc ®iÓm cña ng­êi ®Þnh vÏ cho võa víi tê giÊy, + Cã thÓ trang trÝ cho ¸o thªm ®Ñp vµ phï hîp víi nh©n vËt. - Gi¸o viªn cho xem mét sè bµi vÏ ch©n dung cña líp tríc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh: ( 17’) + VÏ ph¸c h×nh khu«n mÆt, cæ, vai, tãc cho võa víi phÇn giÊy. + VÏ mÇu tãc, da ¸o vµ mµu nÒn theo c¶m nhËn riªng. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + H×nh tr¸i xoan, h×nh vu«ng, h×nh trßn ... + VÏ cæ, vai vµ ®­êng trôc cña mÆt; + T×m vÞ trÝ cña tãc, tai, m¾t, mòi, miÖng ... ®Ó vÏ h×nh cho râ ®Æc ®iÓm. + VÏ c¸c nÐt chi tiÕt ®óng víi nh©n vËt. + VÏ mµu da, tãc, ¸o; + VÏ mµu nÒn; * HS lµm viÖc theo nhãm (4 nhãm) + C¸c nhãm hái lÉn nhau theo sù h­íng dÉn cña GV. Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - Gv h/dÉn HS n/xÐt mét sè bµi vÏ vÒ: + Bè côc. C¸ch vÏ h×nh, c¸c chi tiÕt-mµu. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nªu c¶m nghÜ cña m×nh vÒ mét sè bµi vÏ ch©n dung. - Häc sinh xÕp lo¹i bµi vÏ theo ý thÝch. - Gv bæ sung cho ý kiÕn cña HS, k/luËn vµ khen ngîi nh÷ng HS cã bµi vÏ ®Ñp. * DÆn dß: ( 1’) - Quan s¸t, nhËn xÐt nÐt mÆt con ng­êi khi vui, buån, lóc tøc giËn, ... - S­u tÇm c¸c lo¹i vá hép ®Ó chuÈn bÞ cho bµi sau.

File đính kèm:

  • doclop4 tuan 14.doc
Giáo án liên quan