Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 Tuần 7 chuẩn kiến thức

I. Mục tiêu:Nhận biết đặc điểm hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai.

- HS biết cách vẽ cái chai.

- HS vẽ được cái chai theo vật mẫu.

 HS KHÁ-GIỎI

 Sắp xếp hình vẽ vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.

II- Chuẩn bị :

 GV: - Một số cái chai có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau.

 - Một số bài vẽ của HS lớp trước.

 HS: Giấy hoặc vở Tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu,.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 749 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 Tuần 7 chuẩn kiến thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MĨ THUẬT VẼ THEO MẪU: VẼ CÁI CHAI Tuần 7 I. Mục tiêu:Nhận biết đặc điểm hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai. - HS biết cách vẽ cái chai. - HS vẽ được cái chai theo vật mẫu. d HS KHÁ-GIỎI Sắp xếp hình vẽ vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II- Chuẩn bị : GV: - Một số cái chai có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau. - Một số bài vẽ của HS lớp trước. HS: Giấy hoặc vở Tập vẽ 3, bút chì, tẩy, màu,... Ho¹t ®éng GV * Ho¹t ®éng1: Quan s¸t – nhËn xÐt - Gi¸o viªn giíi thiÖu mÉu vÏ: + H×nh d¸ng cña c¸i chai? + C¸c phÇn chÝnh cña c¸i chai? + Mµu s¾c? *Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch vÏ VÏ ph¸c khung h×nh cña chai, kÎ trôc ®¸nh dÊu c¸c ®iÓm. + Gi¸o viªn cho c¸c em xem c¸c bµi vÏ cña c¸c b¹n n¨m tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. *Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh *Ho¹t ®éng 4: NhËn xÐt - ®¸nh gi¸- GV nhËn xÐt chung giê häc * DÆn dß: - GV yªu cÇu HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.- Quan s¸t ng­êi th©n: ¤ng, bµ, cha mÑ ... (ChuÈn bÞ cho bµi 8 . VÏ ch©n dung). Ho¹t ®éng cña HS +H×nh trô, cã c¸i cao, thÊp kh¸c nhau. + MiÖng, cæ, th©n, ®¸y. + Chai th­êng ®­îclµm b»ng thñy tinh, cã thÓ lµ mµu tr¾ng ®ôc, mµu xanh ®Ëm hoÆc mµu n©u. - Cho häc sinh quan s¸t mét vµi c¸i chai ®Ó c¸c em râ h¬n vÒ h×nh d¸ng kh¸c nhau cña chóng. - Quan s¸t mÉu ®Ó so s¸nh tû lÖ c¸c phÇn chÝnh cña chai (cæ, vai, th©n). - VÏ ph¸c mê h×nh d¸ng chai. - Söa nh÷ng chi tiÕt cho c©n ®èi. - VÏ mµu hoÆc vÏ ®Ëm nh¹t b»ng ch× ®en. - Chó ý khi vÏ khung h×nh chung. - So s¸nh tû lÖ c¸c phÇn chÝnh cña chai - GV ®éng viªn HS hoµn thµnh bµi tËp.

File đính kèm:

  • doctuan7le.doc
Giáo án liên quan