Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 6 và 7 - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Hạnh

- GV giới thiệu một số quả dạng tròn

- Kể tên các loại quả dạng tròn?

- Nhận xét quả có hình dáng và màu sắc như thế nào?

- Ngoài những quả em biết ở đây, em còn biết những quả gì có dáng tròn nữa? Gọi 2 - 3 HS trả lời.

GV nhấn mạnh: Quả dạng tròn co shinhf dáng gần tròn chứ không tròn xoe, phần đáy và cuống thường không đều nhau. Màu sắc quả thay đổi khi chín hoặc xanh, phải quan sát kĩ để phân biệt hình dáng, màu sắc và cảm nhận vẻ đẹp cảu chúng.

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 1 - Tuần 6 và 7 - Năm học 2012-2013 - Đặng Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 06 Ngµy so¹n 30/ 9 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 3 / 10 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 4 / 10 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 06:VÏ hoÆc nÆn qu¶ d¹ng trßn I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng vµ mµu s¾c cña mét sè qu¶ d¹ng trßn. - TËp vÏ hoÆc nÆn qu¶ cã d¹ng trßn. - Hs c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña qu¶ cã d¹ng trßn. * BiÕt vai trß cña thùc vËt ®èi víi con ng­êi, gi¸o dôc Hs cã ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. II/ §å dïng d¹y- häc GV: -Tranh,¶nh c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn -VËt mÉu-Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy vµ mµu.- §Êt nÆn. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y – häc 1. Tæ chøc líp .(1’) 2. KiÓm tra ®å dïng.( 1’) 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi ( 1’) GV giíi thiÖu mét sè qu¶ cho hs nhËn biÕt vai trß cña qu¶ còng nh­ c©y cèi ®èi víi con ng­êi, tõ ®ã gi¸o dôc hs biÕt yªu quý vµ cã thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu ®Æc ®iÓm c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn ( 5’) - GV giíi thiÖu mét sè qu¶ d¹ng trßn - KÓ tªn c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn? - NhËn xÐt qu¶ cã h×nh d¸ng vµ mµu s¾c nh­ thÕ nµo? - Ngoµi nh÷ng qu¶ em biÕt ë ®©y, em cßn biÕt nh÷ng qu¶ g× cã d¸ng trßn n÷a? Gäi 2 - 3 HS tr¶ lêi. GV nhÊn m¹nh: Qu¶ d¹ng trßn co shinhf d¸ng gÇn trßn chø kh«ng trßn xoe, phÇn ®¸y vµ cuèng th­êng kh«ng ®Òu nhau. Mµu s¾c qu¶ thay ®æi khi chÝn hoÆc xanh, ph¶i quan s¸t kÜ ®Ó ph©n biÖt h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ c¶m nhËn vÎ ®Ñp c¶u chóng. 2. C¸ch vÏ ( 5’) - GV võa gi¶ng, võa vÏ lªn b¶ng mét sè lo¹i qu¶ ®Ó HS quan s¸t. VÏ h×nh qu¶ tr­íc vÏ chi tiÕt vµ vÏ mµu sau. - NÕu vÏ lÖch, cã thÓ vÏ thªm mét qu¶ bªn c¹nh. - VÏ xong h×nh chän mµu vÏ vµo theo ý thÝch. * C¸ch nÆn: Gv nÆn mÉu Chän mµu qu¶ ®Ó nÆn NÆn h×nh d¸ng qu¶ lµm râ ®Æc ®iÓm qu¶ NÆn theo nóm, cuèng. 3. Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi vÏ cña anh chÞ kho¸ tr­íc GV cho hs lµm thùc hµnh theo 2 nhãm: ThÝch NÆn vµ ThÝch vÏ - Q/s¸t gîi më ®éng viªn khÝch lÖ. + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Qu¶ cµ chua, hång, t¸o + Mµu xanh, vµng, tÝm - Nªu tªn qu¶ Hs l¾ng nghe - VÏ h×nh d¸ng qu¶ c©y tr­íc, vÏ c¸c chi tiÕt sau - Hs quan s¸t.Nh¾c l¹i c¸ch nÆn, c¸ch vÏ. Hs h×nh thµnh 2 nhãm lµm viÖc Em vÏ qu¶ c©y cã h×nh d¸ng trßn vµo phÇn giÊy quy ®Þnh. - Cã thÓ vÏ 1 qu¶ hoÆc 2 qu¶; cã thÓ t¸ch ra hoÆc che khuÊt Hs nÆn qu¶ theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV h­íng dÉn h/s nhËn xÐt bµi häc vÒ: + Bè côc + H×nh d¸ng. + mµu s¾c. - GV nhËn xÐt chung vµ ®éng viªn HS 5. DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t hoa, qu¶ (h×nh d¸ng vµ mµu cña chóng). - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. TuÇn 07 Ngµy so¹n: 7/ 10 / 2012 Ngµy gi¶ng: Thø 4 ngµy 10 / 10 / 2012 Líp 1C-TiÕt 1 Thø 5 ngµy 11/ 10 / 2012 Líp 1A-TiÕt 3 Líp 1B-TiÕt 4 Bµi 07: VÏ mµu vµo h×nh qu¶ (tr¸i c©y) I/ Môc tiªu - HS nhËn biÕt mµu s¾c vµ vÎ ®Ñp mét sè lo¹i qu¶ quen biÕt. - BiÕt chän mµu ®Ó vÏ mµu vµo h×nh c¸c qu¶. - T« ®­îc mµu vµo qu¶ theo ý thÝch. * BiÕt vai trß cña thùc vËt ®èi víi con ng­êi, gi¸o dôc Hs cã ý thøc ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y cèi. II/ §å dïng d¹y- häc GV: -Tranh,¶nh vÒ c¸c lo¹i qu¶ d¹ng trßn -VËt mÉu qu¶ thËt. -Ba bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 1,bót ch×,tÈy vµ mµu. III/ C¸c ho¹t ®«ng d¹y - häc 1.Tæ chøc líp . (02’) 2.KiÓm tra bµi cò: (1’ ) - Nªu c¸ch nÆn qu¶? GV gäi 2 hs tr¶ lêi 3.Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. Giíi thiÖu bµi ( 5’) + GV giíi thiÖu mét vµi qu¶ - §©y lµ qu¶ g×? - T¶ l¹i h×nh d¸ng, mµu s¾c cña qu¶? 2.C¸ch vÏ ( 5’) - §©y lµ h×nh vÏ nh÷ng lo¹i qu¶ g×? ChØ vµo h×nh ë VTV - Qu¶ cã mµu g× ? Chóng cã kh¸c nhau khi xanh vµ lóc ®· chÝn. - H­íng dÉn c¸c em thao t¸c tay, c¸ch cÇm bót, vÏ kh«ng chêm ra ngoµi. - Cã thÓ kÕt hîp mét sè chÊt liÖu kh¸c nhau. 3. Thùc hµnh ( 17’) - Cho HS xem bµi cña anh chÞ n¨m tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. - Em chän mµu phï hîp vÏ vµo nhãm qu¶ c©y. - Quan s¸t gióp ®ì HS lµm bµi - Quan s¸t + Qu¶ hång..+ Mµu xanh + Mµu xanh, vµng, tÝm + HS quan s¸t h×nh 1, 2 bµi 7 vµ tr¶ lêi: - Hs thùc hµnh theo h­íng dÉn. 4.NhËn xÐt,®¸nh gi¸. ( 3’) - GV®éng viªn, khen ngîi mét sè HS cã bµi vÏ ®Ñp. 5. DÆn dß HS: ( 1’) - Quan s¸t mµu s¾c cña hoa, qu¶ - ChuÈn bÞ ®å dïng bµi sau.

File đính kèm:

  • doclop1 tuan 6,7.doc
Giáo án liên quan