Giáo án Mĩ thuật Bài 17: Vẽ tranh ngôi nhà của em

 BÀI 17: VẼ TRANH NGÔI NHÀ CỦA EM

I. Mục tiêu:

 - HS tập vẽ bức tranh có hình ngôi nhà

II- Phương tiện:

 1. GV: - Tranh, ảnh vê ngôi nhà

 - Bài vẽ tranh ngôi nhà

 - Bài vẽ của HS

 2. HS: Vở tập vẽ 1, bút chì, màu vẽ, tẩy

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Bài 17: Vẽ tranh ngôi nhà của em, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17 Thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2011 BÀI 17: VẼ TRANH NGÔI NHÀ CỦA EM I. Mục tiêu: - HS tập vẽ bức tranh có hình ngôi nhà II- Phương tiện: 1. GV: - Tranh, ảnh vê ngôi nhà - Bài vẽ tranh ngôi nhà - Bài vẽ của HS 2. HS: Vở tập vẽ 1, bút chì, màu vẽ, tẩy III. C¸c hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Giới thiệu bài và cách vẽ tranh - GV giới thiệu tranh,ảnh đã chuẩn bị cho HS quan sát. GV nêu câu hỏi: + Bøc tranh, ¶nh nµy cã nh÷ng h×nh ¶nh g×? + C¸c ng«i nhµ trong tranh, ¶nh nh­ thÕ nµo? + KÓ tªn nh÷ng phÇn chÝnh cña ng«i nhµ? + Ngoµi ng«i nhµ, tranh cßn vÏ thªm nh÷ng g×? - HS tr¶ lêi. GV: Em cã thÓ vÏ 1 - 2 ng«i nhµ kh¸c nhau; cã thÓ vÏ nhµ tÇng, nhµ ngãi; vÏ thªm c©y, ®­êng ®i… vµ vÏ mµu theo ý thÝch. GV thao t¸c vÏ b¶ng bøc tranh vÒ ng«I nhµ theo c¸c b­íc cho HS quan s¸t: + VÏ h×nh ¶nh chÝnh ng«i nhµ, c©y cèi + VÏ thªm h×nh ¶nh ®¸m m©y, «ng mÆt trêi.. + VÏ mµu t­¬i s¸ng cã ®Ëm nh¹t - GV cho hs xem bµi mÉu cña HS n¨m tr­íc Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh - GV gîi ý HS : ( TËp vÏ tranh cã h×nh ng«i nhµ) + VÏ h×nh võa víi phÇn giÊy + VÏ nhµ kh«ng dïng th­íc kÎ. + VÏ mµu theo ý thÝch, t­¬i s¸ng - GV theo dâi vµ gióp ®ì HS lµm bµi Ho¹t ®éng 3: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - GV chän 3-4 bµi ®Ñp vµ ch­ a ®Ñp cho HS nhËn xÐt: + Em thÊy bµi nµo ®Ñp nhÊt? T¹i sao? + Bµi nµo ch­a ®Ñp? - GV gîi ý HS nhËn xÐt vµ t×m ra bµi vÏ ®Ñp theo c¶m nhËn riªng. - GV bæ sung vµ chØ c¸c bµi vÏ ®Ñp. DÆn dß : ChuÈn bÞ cbót ch×, mµu vÏ, tÈy.

File đính kèm:

  • docBai 17 Ve tranh ngoi nha cua em.doc
Giáo án liên quan